MIGRAŢIA ÎN GERMANIA

 

Înainte de a face primul pas pentru a migra în străinătate recomandăm să vă documentați exhaustiv la ambasada statului în care urmează să vă deplasaţi, cu privire la condiţiile particulare de intrare și şedere permanentă prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente.


Totodată, Vă sugerăm să întreprindeți următoarele acțiuni care vor contribui la integrarea socială dorită în țara de destinație, inclusiv prin prevenirea și anticiparea unor circumstanțe nedorite în procesul de adaptare în străinătate: Întocmiți o listă cu priorităţile şi cu aşteptările pe care le aveți de la statul în care plecați; Nu rupeți legătura cu țara de origine; Asigurați-vă cu un nivel bunt de cunoaştere al limbii țării gazdă; Stabiliți legătura cu diaspora moldovenească înregistrată în țara gazdă; Asigurațiv-vă cu imobil în care ve-ți locui; Migrarea nu trebuie confundată cu o călătorie.


Documentați-vă temeinic despre țară de destinație. Aceasta ar presupune și cunoașterea istoriei, geografiei, legislaţiei. Studiați străzile pe care o să mergeți zilnic, intrați pe forumurile ţării respective, vorbiți cu alţi migranţi, dar şi cu localnici, citiți mass-media locală. Nu vă limitați doar la exemplele altor cetățeni moldoveni care au migrat.
 

 

Migrarea cetăţenilor non-UE


Legea cu privire la imigraţie
Legea cu privire la imigraţie a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005 şi conţine prevederile ce ţin de intrarea, şederea, diferite scopuri de rezidenţă, retragerea vizei de şedere şi procedurile de azil a cetăţenilor străini în Germania. În continuare, vom numi aceasta lege - Legea cu privire la Rezidenţă (Aufenthaltsgesetz).


Amendamentele la această lege au intrat în vigoare la 28 august 2007. Modificările includ prevederile pentru implementarea celor unsprezece directive al UE, privind regulile de rezidenţă şi procedurile de azil, pentru prevenirea cazurilor false de înregistrare a căsătoriilor, creşterea nivelului de securitate internă, implementarea deciziilor Conferinţei Germane a Miniştrilor de Interne privind legea cu privire la cetăţenie, facilitarea imigraţiei a fondatorilor companiilor şi, în primul rînd, prevederilor care vizează ameliorarea integrării imigranţilor legali.


Intrarea pe teritoriu Republicii Federative Germania a cetăţenilor străini fără paşaportul sau permisul de rezidenţă necesar (capitolul 14 al Legea cu privire la Reşedinţă), sau intrarea persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea fără permisul de şedere (capitolul 14, articolul 11 al Legea cu privire la Reşedinţă) este considerată ilegală.


Cetăţenilor străini, care au avut tentative de intrare ilegală pe teritoriul Germaniei, va fi intersisă intrarea la frontieră. Intrarea şi şederea ilegală pe teritoriul Republicii Federative Germania se pedepseşte.


Înainte de intrare în Germania, cetăţenii non-UE care doresc să rămînă pe teritoriul acestea pentru o perioadă care depăşeşte 90 de zile, trebuie să obţină titlu de şedere (Aufenthaltstitel). Acest lucru poate fi făcut în paralel cu procesul de obţinere a vizei de intrare.

De asemenea, cetăţenii non-UE iniţial sînt obligaţi să urmeze procedura obligatorie de înregistrare la poliţie (polizeiliche Anmeldung), la fel ca cetăţenii UE:

- Înregistrarea se face în prezenţa reprezentantului poliţiei (polizeiliche Anmeldung) la biroul local (Einwohnermeldeamt or Bürgeramt) al primării (Rathaus) în termen de o săptămînă (sau şapte zile), din ziua obţinerii unei locuinţe permanente;
- După înregistrare va fi emis un card de înregistrare (polizeiliche Anmeldebestätigung).

 


 

 

Lista documentelor necesare:
- Paşaportul valabil (cu viza de rezidenţă, după caz);
- Copia contractului de închiriere (Mietvertrag), care serveşte dovadă de cazare;
- Formular de înregistrare, completat (Anmeldeformular).


Acest document – forma de înregistrare – poate fi obţinut gratuit la oficiul local de înregistrare (Meldeamt or Meldestelle), procurat la preţ minim de la agenţii media sau încărcat de pe site-ul oficial al administraţiei locale. Este obligatoriu ca, forma de înregistrare să fie contrasemnată de proprietarul locuinţei. Secţiunea „Confirmarea rezidenţei” (Anmeldebestätigung) a formei se întoarce proprietarului imobilului după finisarea procesului de înregistrare la oficiul local.

 

Permis de şedere
Pentru prima intrare pe teritoriul Germaniei, este necesar să obţineţi viza de itrare (viza naţională), care apoi se transformă în permisul de rezidenţă temporar sau permanent, din momentul ce deţinătorul vizei ajunge în ţară.


Există două tipuri de permise de şedere:
-Permis de şedere temporar (Aufenthaltsgenehmigung or Aufenthaltserlaubnis);
-Permis de şedere permanent (Niederlassungserlaubnis).


După înregistrăre la poliţie, se aplică permisul de rezidenţă temporar, valabil pentru perioada de trei luni din ziua intrării pe teritoriul ţării. Acesta se obţine de la Autoritatea pentru Străini (Ausländerbehörde or Landeseinwohneramt). Multe oraşe şi localităţi au pagini-web pe care plasează informaţia locală (Landeseinwohneramt) şi informaţia destre autoritatea pentru străini (Abteilung Ausländerangelegenheiten) precum şi regimul de lucru şi taxele. Unele, la fel, au plasate formulare necesare, care pot fi danlodate, completate şi aplicate de sine stătător.


ATENŢIE!
Pentru unele cazuri poate fi valabil permisul de rezidenţă permanent (Niederlassungserlaubnis).


Lista documentelor necesare:
- Paşaportul;
- Două fotografii recente de tip paşaport;
- Conractul de muncă sau confirmarea inmatriculării la studii;
- Dovada suportului financiar (Finanzierungsnachweis), de exemplu, grantul de studii, scrisoarea din partea angajatorului, contractul de muncă sau fluturaş de salariu, extrasul din contul bancar;
- Dovada asigurării medicale;
- Forma de înregistrare la poliţie (polizeiliche Anmeldung).


Cererile se completează de sine stătător, iar examinarea acestora poate să dureze careva timp, deoarece sînt limitate orele de lucru şi, respectiv, numărul cererilor procesate zilnic. Înainte de aplicarea cererii verificaţi orele de primire şi faceţi o programare în prealabil.


Valabilitatea permisului de rezidenţă temporar (Aufenthaltserlaubnis) depinde de circumstanţiile personale, cum ar fi cetăţenia, durata contractului de muncă sau perioadei de studii. De obicei, acesta se oferă pentru doi ani, iar după cinci ani de rezidenţă, se permite aplicarea pentru permisul de rezidenţă permanent.

 

Permisul de şedere permanent (Niederlassungserlaubnis)
Permisul de rezidenţă permanent (Niederlassungserlaubnis) a fost introdus în Germania în anul 2005. Aplicarea pentru acest tip de document se face doar la respectarea anumitor condiţii. Pentru unele cazuri, acesta se oferă în mod automat, la intrarea pe teritoriul Germaniei, dacă persoana a fost acceptată din motive politice sau este un specialist de înaltă calificare şi activitatea acestuia, va contribui la piaţa muncii germană. Însă, în mod obişnuit, permisul de rezidenţă permanent se oferă, dacă persoana a rezidat în Germaniei o anumită perioadă.


Permisul de rezidenţă permanent (Niederlassungserlaubnis) se oferă dacă se respectă următoarele condiţii:
- Rezidenţa în ţară o perioadă de minim 5 ani (Aufenthaltserlaubnis);
- Este prezentată dovada de angajare la muncă şi achitarea tuturor contribuţiilor în fondul de asigurări sociale, în decursul acestei perioade;
- Este prezentată dovada de suport financiar continuu;
- Este prezentată dovada adecvată de acomodare a solicitantului şi familiei acestuia;
- Dovada nivelului suficient de cunoaştere al limbii germane;
- Dovada cunoştinţelor de bază a sistemului legislativ şi social german.


În mod obişnuit, soţii şi soţiile a solicitanţilor pentru permisul de rezidenţă permanent (Niederlassungerlaubnis), primesc aşa fel de permis în baza partenerilor săi, cu condiţia că acestea sînt angajaţi în cîmpul muncii şi achită toate contribuţiile în fondul de asigurare socială. Copiilor rezidenţilor permanenţi, permisul de rezidenţă, la fel, se oferă în mod automat.


Reşedinţă cu scopul de studii sau pregătire profesională
Permis de rezidenţă, care poate fi prelungit, se oferă cetăţenilor străini cu scopuri de studii la instituţiile de învăţămînt superior, recunoscute de stat, sau cursuri de pregătire profesională comparabile. Acesta poate fi prelungit pentru 1 an după absolvirea instituţiei de învăţămînt, cu scopul căutării unui loc de muncă, corespunzător specialităţii obţinute, dacă acest post vacant poate fi ocupat de cetăţeanul străin.


În unele cazuri, permisul de rezidenţă poate fi emis cu scopul de a face studii la şcoală sau cursuri de limbă germană, fără admiterea ulterioară la universitate. Cu aprobarea Agenţiei Federale a Muncii permisul de rezidenţă poate fi emis cu scopul de a acumula experienţa în cadrul unei companii. Pentru absolvenţii şcolilor germane de peste hotare, care doresc să urmărească cursuri de formare profesională, recunoscute sau acreditate de stat, în cadrul unei companii, permisul de rezidenţă se eliberează fără implicarea Agenţiei Federale a Muncii.


Permis de şedere în scop de muncă
Un tip nou de permis de şedere, care permite accesul pe piaţa muncii în Germania, a fost introdus la 1 ianuarie 2005, înlocuind sistemul precedent de eliberare separată a permiselor de şedere şi de muncă. Aşadar, acum cetăţenii străini colaborează doar cu o singură autoritate. În afara Germaniei acestea vor fi misiunile germane străine (ambasade sau secţiile consulare), în Germania – autorităţile pentru străini. Autorităţile de ocupare a forţei de muncă sînt contactaţi în cazuri necesare, nemijlocit de misiuni străine sau autorităţile pentru străini.


Pentru specialişti străini de calificare înaltă, Legea cu privire la Imigraţie prevede emiterea iniţială a permisului de rezidenţă permanent, pe care acestea îl pot obţine imediat. Membrii familiilor, care însoţesc specialişti străini de calificare înaltă la intrare în ţară, sau se alătură mai tîrziu, sînt ilegibili să obţină un loc de muncă bine remunerată.


Atragerea persoanelor ce desfăşoară activitatea proprie
De regulă, persoanelor care desfăşoară proprie activitate se emite permisul de şedere, dacă acestea investesc cel puţin 250,000 euro şi creează minim cinci locuri de muncă. Dacă condiţiile date nu sînt respectate, fiecare caz este examinat separat, în funcţie de meritele proprii, cu scopul de a stabili, dacă persoana reprezintă un interes economic sau regional specific, de a evalua impactul asupra economiei şi a verifica baza financiară a afacerii.


Studenţii au dreptul la şedere în ţară timp de un an după finisarea reuşită a studiilor, pentru căutarea unui loc de muncă.


Interdicţia generală rămîne valabilă, cu toate că pot avea loc excepţii, făcute prin hotărîre în cazurile persoanelor ce desfăşoară activitatea individuală, de exemplu, experţi cu studii academice. Adiţional, aprobarea poate fi făcută în cazuri justificate, dacă angajarea persoanei reprezintă interes public (Legea cu privire la Imigraţie, capitolul 18 (4)).


Permisul de şedere poate fi oferit doar după ce sa făcut o ofertă de muncă concretă. Aprobarea autorităţilor se face în funcţie de necesităţile economiei germane şi situaţia pe piaţa muncii.


Procesul simplificat de imigrare pentru cercetători ştiinţifici
Permisul de rezidenţă se oferă persoanelor, care intenţionează să efectueze cercetări într-un centru de cercetări ştiinţific german, recunoscut de Oficiul Federal pentru migraţie şi refugiaţi, şi dispune de „acord de admitere” semnat între cetăţeanul străin şi instituţia de cercetare.


Reintegrarea familiei
Cetăţeanul străin poate fi însoţit de membrii familiei sale dacă deţine permisul de rezidenţă permanent şi dispune de spaţiu locativ suficient. De asemenea, în funcţie de statutul cetăţeanului străin, poate fi solicitată şi respectarea altor condiţii.


În cea ce priveşte imigraţia ulterioară a soţilor şi soţiilor, Legea cu privire la Imigraţie susmenţionată, prevede condiţia că ambii, soţul şi soţia, trebuie să atingă vîrsta de 18 ani, iar persoana care însoţeşte acesta, trebuie să aibă cunoştinţe de bază al limbii germane.


Ce ţine de imigraţia ulterioară a copiilor - sa păstrat condiţia de limită de vîrstă pînă la 16 ani. Tinerilor de vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani permisul de şedere se oferă dacă acestea se află în situaţii dificile de viaţă sau au o perspectivă bună de integrare. În cazul în care în Germania emigrează un părinte care are custodia exclusivă a unui copil, copilul are dreptul la permisul de şedere necesar.


Motivele de expulzare

Expulzării forţate sînt supuşi cetăţenii străini care sînt condamnaţi la privaţiune de libertate sau detenţie, pe perioada de cel puţin trei ani, pentru comiterea unei sau mai multor crime săvîrşite cu intenţie; infracţiuni acuzate de Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, săvîrşite cu intenţie; deţinuţi pe perioada de cel puţin doi ani, pentru tulburarea ordinii publice sau a revoltei civile; deţinuţi pentru implicarea în traficul de fiinţe umane.


Expulzării prin procedura obişnuită se supun persoanele suspectate în legături cu organizaţiile teroriste; persoanele, care prezintă un risc pentru ordinea democratică liberă a Republicii Federale Germania, provoacă sau ameninţă public violenţa sau sînt lideri organizaţiilor interzise, care au încălcat legea penală sau ordinea democratică.


Expulzare la discreţie se aplică în cazul persoanelor care îndemnă la incitarea la ură interrasială, adică persoanelor care propagă ideile de justificare a crimele de război sau de terorism într-o manieră, care duce la încălcarea păcii, sau care provoacă violenţă sau ură împotriva unui anumit grup de populaţie, sau atacă demnitatea altora prin insultarea, denigrarea sau calomnierea unui anumit grup de populaţie.


De asemenea, cetăţenii străini pot fi supuşi expulzării la discreţie în cazul prezentării informaţiei false sau incomplete în procesul de aplicare pentru viză sau dacă acestea au forţat altă persoană la căsătorie.


Protecţia specială contra expulzării, în mod general, nu se aplică în cazuri de trafic de fiinţe umane. Aşa persoane sînt supuse expulzării obligatorii. La fel, procedura dată nu se aplică în cazul organizaţiilor de terorism, sau în cazuri cînd există pericol de afectare a ordinii democratice libere a Republicii Federative Germania, sau în cazul liderilor organizaţiilor interzise, care încalcă legislaţia sau ordinea democratică liberă.


Noua Lege privind şederea prevede ca autorităţile supreme al Pămîntului Federal (sau Ministerul Federal de Interne) să elibereze ordin de executare deportării imediate fără informare prealabilă sau avertizare pentru prevenirea ameninţării specifice a securităţii Republicii Federative Germania sau unei ameninţări teroriste pentru care există dovezi. Cu toate acestea, cetăţeanul străin are dreptul de a protesta această decizie în termen de şapte zile din momentul eliberării ordinului.


Facilitarea integrării
Potrivi Legii privind Imigrarea cetăţenii străini sînt eligibili să urmeze un curs de integrare. Dreptul acesta este oferit imigranţilor noi care urmează să primească permis de rezidenţă permanent în Germania şi deja au primit primul permis de şedere din motive umanitare. În schimb, imigranţii care nu au un nivel corespunzător de limba germană, sînt scutiţi de urmărirea unor asemenea cursuri.


Căutarea locuinţei şi schimbarea locului de trai
Dacă sînteţi în căutarea unui apartament sau unei case, merită să vedeţi anunţurile plasate în ziare. Aflaţi în prealabil de la vecinii, prietenii sau din ziare în ce zi sînt publicate anunţurile respective. Deseori, acestea se publică în ediţiile de sîmbătă sau duminică.


Căutarea locuinţei prin internet

La fel, puteţi căuta anunţuri destre apartamente sau case în internet. Multe ziare publică anunţurile în ediţiile sale electronice. Adiţional, puteţi consulta site-uri specializate, care acţionează în calitate de agenţie de imobil. Cea mai simplă cale de căutare a unei asemenea surse este să utilizaţi un motor de căutare.


Stabilirea contactului
Dacă aţi găsit în ziar anunţ potrivit, este necesar să contactaţi proprietarul gazdei sau vînzătorul. În anunţ se indică numărul de contact sau adresa electronică. Uneori, în locul datelor de contact, sînt arătate cifre sau litere de cod, acestea sînt cunoscute sub denumirea „cutia poştală” (Chiffre). Dacă este arătată o asemenea cutie poştală este necesar să scrieţi la adresa ziarului. Scrisoarea dumneavoastră va fi re-expediată proprietarului gazdei sau vînzătorului. Nu uitaţi să indicaţi, la rîndul său, numărul cutiei poştale dumneavoastră.


Ajutorul biroului de locuinţe
Biroul de locuinţe din oraşul sau localitatea dumneavoastră vă poate ajuta la căutarea locuinţei. Deseori, acesta nemijlocit organizează cazarea. Dacă nu este cazul, reprezentanţii biroului de locuinţe vă vor ajuta oferindu-vă adrese şi informaţie utilă.


Apelarea la serviciile unui agent de imobil
De asemenea, dumneavoastră puteţi să aplicaţi la serviciile unui agent de imobil. Pentru o plată anumită acesta va căuta locuinţa. Datele de contact al agenţilor de imobil le puteţi găsi în catalogul industrial sau în cartea telefonică locală.


Înregistrarea adresei noi
Imediat cum aţi găsit o locuinţă nouă şi, respectiv, aţi schimbat adresa, este necesar să informaţi despre aceasta oficiul de înregistrarea responsabil (Meldebehörde).


ATENŢIE!
Dacă aţi apelat către un agent de imobil puteţi suporta cheltuielile pentru maxim două luni de chirie pentru serviciul de închiriere sau procurare a locuinţei.


Notificarea de schimbare a adresei
După ce aţi schimbat locuinţa este necesar să notificaţi Oficiul Poştal despre schimbarea adresei. Scrisorile şi colete dumneavoastră vor fi expediate, pentru o perioadă stabilită de timp, la adresa nouă. Acest serviciu se oferă cu plată. În această perioadă este necesar să informaţi despre adresa nouă reprezentanţii băncii, companiei de asigurări şi alte organizaţii.


Înregistrarea telefonului
Dacă aveţi un telefon fix este necesar să reperfectaţi contractul sau să deconectaţi serviciul din timp.


Locuinţe sociale
În multe oraşe şi localităţi se propun condiţii bune de cazare, numite locuinţe sociale. Acestea sînt finanţate de stat. Pentru închirierea unei asemenea locuinţe este necesar să aveţi certificatul de eligibilitate pentru locuinţe sociale (Wohnberechtigungsschein). Dacă veniturile dumneavoastră sînt mai mici de un anumit prag puteţi aplica pentru certificat de eligibilitate la locuinţe sociale la autorităţile municipale din localitatea dumneavoastră. De obicei, responsabil pentru aceasta este oficiul de locuinţe.


ATENŢIE!
Certificatul de eligibilitate pentru locuinţe sociale este valabil o perioadă anumită de timp. Aşadar, trebuie să aplicaţi pentru prelungirea acestuia la timp.


Alocaţie pentru locuinţă
Fiind chiriaş, aveţi dreptul la alocaţie pentru locuinţă. Mărimea alocaţiei depinde de cantitatea persoanelor care locuiesc împreună cu dumneavoastră, suma totală a veniturilor şi costul chiriei.


Proprietarii apartamentelor sau caselor, la fel, pot beneficia de ajutorul din partea statului, cunoscut sub denumirea Lastenzuschuss. Informaţie suplimentară şi formulare necesare le puteţi găsi la birouri de alocaţii pentru locuinţe sau la autorităţile locale.


Contract de închiriere
Contractul de închiriere este un document important. El reglementează toate detaliile privind chiria şi este obligatoriu cît pentru dumneavoastră, atît şi pentru proprietarul, în măsura în care condiţiile acestuia corespund legislaţiei. Citiţi foarte atent contractul de închiriere înainte de a fi semnat.


Înainte de acceptare contractului de închiriere, aflaţi detalii despre:
- Costul chiriei;
- Costul serviciilor (în special a încălzirii);
- Suma achitării prealabile;
- Dacă există careva taxe pentru agenţie;
- Dacă există chirie secvenţială (Staffelmiete), adică costul chiriei creşte în mod regulat;
- Perioada chiriei (limitat sau fără limită);
- Dacă există careva obligaţii de a re-decora locuinţa.


Trebuie să vă asiguraţi că toate aranjamente specificate în contractul de chirie au fost discutate cu proprietarul locuinţei.


Adiţional la contractul de chirie, la trecerea în locuinţă nouă se semnează certificatul de predare (Übergabeprotokoll). Semnătura dumneavoastră confirmă condiţiile locuinţei la momentul trecerii. De aceea, citiţi cu atenţie certificatul de predare înainte de semnarea acestuia. Proprietarul locuinţei vă poate acuza de prejudicii aduse, pe care nu le-aţi săvîrşit, dar care nu au fost notate în certificatul de predare.


Proprietarul locuinţei poate cere o cauţiune pentru securitate. El poate utiliza suma dată pentru reparaţie dacă aţi lăsat locuinţa în condiţii proaste, sau să folosească în calitate de plată pentru chirie, dacă aceasta nu este achitată la timp. Totalul cauţiunii poate fi echivalent plăţii pentru trei luni fără includerea costul încălzirii (Kaltmiete).

 

Costuri auxiliare şi evacuarea deşeurilor
Adiţional la plata pentru chirie, este necesar să achitaţi plata pentru alte servicii – cunoscute sub denumirea „costuri auxiliare” (Nebenkosten) – care se calculează o dată pe an. Aceste costuri includ, de exemplu, preţ pentru apă consumată şi încălzire, precum şi canalizarea şi evacuarea deşeurilor. De regulă, dumneavoastră achitaţi fiecare lună o sumă anumită pentru costuri auxiliare şi primiţi factura la sfîrşitul anului. Verificaţi minuţios această factură.


În Germania deşeurile sînt colectate şi evacuate după separarea în diferite categorii. Există containeri pentru hîrtie şi carton, deşeuri organice (fructe şi legume) şi alte deşeuri. Adiţional, sînt plasate containeri sau organizate puncte de colectare pentru alte tipuri de deşeuri, de exemplu, sticlă şi deşeuri speciale (coloranţi şi vopsele).


Ce este să fii un vecin bun
Prevederile legislative germane interzic producerea gălăgiei şi zgomotului, cere pot deranja vecinii, între orele 23:00–06:00 (Nachtruhe). De asemenea, fiecare bloc locativ are regulile blocului (Hausordnung). Acestea reprezintă un acord voluntar, pe care le acceptaţi prin semnarea contractului de chirie. Regulile blocului specifică regulile de comportare pentru locuitorii blocului locativ. Veţi primi o copie a regulilor blocului de la persoana responsabilă sau proprietarul casei.


Fiind chiriaş a unui apartament sau a unei case, dumneavoastră aveţi obligaţii specifice. De exemplu, trebuie să achitaţi plata pentru chirie la timp. Dar, dumneavoastră, la fel aveţi careva drepturi, cum ar fi cazul cînd este necesară o reparaţie majoră. Dacă aveţi întrebări cu privire la legea de locaţie, puteţi contacta diferite asociaţii de chiriaşi (Mieterbund and Mieterverein). Acestea au oficii în diferite localităţi, care le puteţi contacta pentru o consultaţie. Cu toate că serviciile unor asemenea asociaţii uneori sînt taxate.


Protecţie socială


Protecţia femeilor însărcinate şi mamelor angajate în cîmpul muncii
Dacă sînteţi în aşteptarea unui copil, serviciul de consultanţă pentru femei însărcinate vă poate ajuta la rezolvarea problemelor legate de sarcina şi naştere sau oferi suport consultativ medical, juridic şi social înainte şi în timpul sarcinii.


Aici puteţi solicita informaţie referitoare la subiecte următoare:
- Întrebări legate de sarcina;
- Servicii de suport financiar şi social în timpul sarcinii şi după naşterea copilului;
- Legislaţia muncii (Legea privind la Protecţia Maternităţii, concediu de maternitate, etc.)
- Întreruperea sarcinii;
-Opţiuni de îngrijire a copiilor.


Asociaţiile sociale şi familiale, bisericile, birourile sociale, autorităţile din domeniu ocrotirii sănătăţii şi medici oferă consultaţii în timpul sarcinii şi în cazuri de sarcină nedorită.


ATENŢIE!
Majoritatea serviciilor consultative sînt gratuite şi anonime. Deseori, pe lîngă contacte directe, se foloseşte opţiunea de consultanţă prin internet sau telefon.


Sarcina şi perioada după naşterea copilului
În timpul sarcinii şi în perioada după naştere a copilului dumneavoastră aveţi dreptul la îngrijire din partea moaşei sau a medicului. Din momentul cînd aţi aflat despre sarcina dumneavoastră, trebuie să vizitaţi medicul obstetrician ginecolog fiecare patru săptămîni şi, fiecare două săptămîni, după 32-a săptămînă de sarcină. Costul de îngrijire în timpul sarcinii suportă compania de asigurări medicale.


Protecţia juridică pentru viitoare mame angajate la muncă
Viitoare mame angajate la muncă beneficiază de forma particulară de protecţie, cunoscută sub denumirea protecţia juridică pentru mame încadrate în cîmpul muncii (Mutterschutz). Ea începe cu şase săptămîni pînă la naştere şi se finisează la opt săptămîni după naştere. În Germania această protecţie este reglementată legislativ. În această perioadă femeia însărcinată nu are dreptul să lucreze. În cazul dat, locul de muncă se păstrează pînă la finisarea concediului de maternitate. De asemenea, femeia însărcinată nu trebuie să lucreze mai mult de 8,5 ore pe zi sau să execute lucru fizic greu. Mai multe detalii le puteţi afla de la angajatorul dumneavoastră sau de la organele consultative susmenţionate.


Concediul de îngrijire a copilului
Concediul de îngrijire a copilului vă oferă posibilitatea să îngrijiţi copilul, în acelaşi timp, păstrîndu-vă legătura cu viaţa profesională. Fiind angajata a unei companii, aveţi dreptul la concediul de îngrijire a copilului pînă la atingerea copilului vîrstei de trei ani. În această perioadă nu sînteţi obligată să lucraţi. Locul de muncă se păstrează, iar angajatorul nu are dreptul să întrerupă contactul de muncă. Concediu de îngrijire a copilului poate fi luat de mama sau tata separat, sau în comun. Bunicii, la fel, au dreptul la concediu de îngrijire a copilului, în cazul părinţilor minori, sau dacă părinţii sînt studenţi al ultimului sau penultimului an de învăţămînt, iniţiat la vîrsta minoră a acestora.


Este important dacă dumneavoastră:
- Locuiţi împreună cu copilul;
- Îngrijirea şi educarea copilului reprezintă pentru dumneavoastră lucruri primordiale;
- Nu lucraţi mai mult de 30 de ore pe săptămînă în decursul concediului de îngrijire a copilului.


Cererea pentru concediu de îngrijire a copilului trebuie să fie admisă către angajatorul dumneavoastră nu mai tîrziu de şapte săptămîni înainte de concediu. La finisarea concediului de îngrijire a copilului angajatorul este obligat să vă ofere locul de muncă sau poziţie egală.


Indemnizaţia pentru copii
Indemnizaţia pentru copii este un beneficiu oferit de stat părinţilor, care doresc să-şi îngrijească copii de sine stătător şi, respectiv, lucrează part-time sau nu lucrează. Părinţii care nu au lucrat pînă la naşterea copilului, la fel, primesc indemnizaţie.


Aveţi dreptul la indemnizaţia pentru copii dacă:

- Îngrijiţi şi educaţi copilul de sine stătător;
- Locuiţi împreună cu copilul dumneavoastră;
- Nu lucraţi mai mult de 30 de ore pe săptămînă;
- Rezidaţi în Germania.


Informaţii utile cu privire la indemnizaţia pentru copii:
- Aceasta constituie două treimi din venitul dumneavoastră actual – cu condiţia de sumă minimă este de 300 euro iar cea maximă - de 1,800 euro.
- Dacă concediul de îngrijire a copilului este luat în comun de mama şi tatăl, indemnizaţia se achită perioada maximă de 14 luni. În acest caz, un părinte poate pretinde la indemnizaţia pentru copii doar pentru perioada de 12 luni ;
- Familiile monoparentale au dreptul la alocaţie completă timp de 14 luni;
- Dacă nu aţi lucrat înainte de naşterea copilului, oricum aveţi drept la indemnizaţia pentru copii.


Cetăţenii non-UE care dispun de permis de rezidenţă permanent, au drept la indemnizaţia pentru copii. Persoane, care deţin permisul de şedere temporar, la fel, au drept la indemnizaţia pentru copii, dacă în acelaşi timp, au drept la muncă în Germania sau deja exercită legal un lucru. Vă rugăm să solicitaţi consultaţie pentru a preciza momente legislative.


Pentru solicitarea indemnizaţiei trebuie să aplicaţi o cerere în formă scrisă. Pentru aceste scopuri, Pămînturile Federale au creat birouri de indemnizaţii pentru copii.


ATENŢIE!
Puteţi calcula valoarea indemnizaţiei pentru copil care va fi achitată dumneavoastră, folosind calculatorul de indemnizaţii, pe care îl puteţi găsi pe saite-ul Ministerului Federal al Afacerilor Sociale, în secţiunea „Familie”.


Alocaţia pentru copii
Părinţii au dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului, pînă cînd acesta împlineşte vîrsta de 18 ani, cu condiţia că copilul locuieşte în Germania. Dacă copilul pleacă pentru un curs de studii, organizat în timpul vacanţei, sau la studii, dreptul la indemnizaţie se extinde pînă la împlinirea vîrstei maxime de 25 de ani.


Valoarea indemnizaţiei pentru copil
Dumneavoastră veţi primi lunar 184 euro per copil, pentru primii doi copii, 190 euro pentru al-treilea copil şi cîte 215 euro pentru fiecare următor copil. Aplicarea pentru indemnizaţia se face la birou de indemnizaţii familiale din cadrul Agenţiei de Muncă. La fel, părinţii au drept la o scutire de impozite specială, în funcţie de numărul copiilor în întreţinere. Formularul de aplicare pentru indemnizaţia pentru copii îl primiţi la Agenţia de Muncă.


Alocaţia suplimentară pentru întreţinerea copilului
Prin intermediu „alocaţiei suplimentare”, statul german oferă suport financiar familiilor cu venituri mici. Aceasta se achită în funcţie de îndeplinirea următoarelor condiţii:
- Copilul nu a atins vîrsta de 25 ani, nu este căsătorit şi locuieşte împreună cu dumneavoastră;
- Veniturile obţinute sînt suficiente pentru întreţinerea părinţilor (dumneavoastră), dar nu şi pentru întreţinerea copilului;
- Nu sînteţi eligibili pentru ajutor social sau indemnizaţia de şomaj de tip II.


Valoarea alocaţiei suplimentare depinde de suma veniturilor şi capitalului părintesc şi constituie sumă maximă de 140 euro pentru un copil. Formularul de aplicare pentru alocare suplimentară obţineţi la Agenţia de Muncă sau danlodaţi on-line.


ATENŢIE!
Puteţi calcula valoarea alocaţiei suplimentare de care aţi putea beneficia, folosind calculatorul alocaţiilor suplimentare, pe care îl puteţi găsi pe saite-ul Ministerului Federal al Afacerilor Sociale, în secţiunea „Femei şi tineret”.

 
Îngrijirea copiilor
Este important ca copii să frecventeze grădiniţe deoarece personalul grădiniţei contribuie la dezvoltarea copiilor la cel mai înalt nivel. Adiţional, aici copii vor învăţa limba germană. La fel, personalul grădiniţelor de copii va consulta părinţii în cea ce priveşte, oferirea suportului copiilor săi.


Asigurarea socială în caz de boală sau accident
Dacă v-aţi îmbolnăvit trebuie să vizitaţi medicul terapeut din regiunea unde locuiţi. Acesta vă va oferi ajutor sau, dacă va fi necesar, vă va îndrepta la medicul-specialist.


Costul tratamentului medical, staţionării în instituţie medicală şi a medicamentelor, de regulă, este suportat de compania de asigurări cu excepţia contribuţiilor, care urmează să fie achitate de dumneavoastră. Iată de ce, este important să aveţi asigurare medicală de stat sau particulară.


În Germania multe persoane sînt asigurate în fondul de asigurări medicale de stat. Această asigurare este obligatorie pentru persoanele cu un anumit nivel de venituri. Dacă veniturile dumneavoastră sînt mai mari, aveţi posibilitate să alegeţi fondul de asigurări medicale, fie fondul de asigurare de stat, fie cel particular.


Dacă sînteţi asigurat la fondul de asigurare medicală de stat şi aţi vizitat medicul, sînteţi obligat să achitaţi „taxa de practică” de 10 euro pentru fiecare trei luni. În afară de această, toate vizitele le medic vor fi gratuite. Puteţi aduna reţetele pentru farmacie, care vor fi achitate în marea parte de compania de asigurări, suma maximă care urmează de a fi achitată de dumneavoastră va constitui 10 euro. Medicamentele pentru copiii şi persoanele de vîrsta pînă la 18 ani sînt gratuite, cu condiţia că acestea sînt prescrise de medic.

 

Dacă aveţi asigurare medicală particulară sînteţi obligat iniţial să plătiţi consultaţiile medicilor şi medicamentele. După care, expediaţi bonurile de plată companiei de asigurări, care va rambursa banii.

 

În situaţii de urgenţă, cazuri de accidente sau de îmbolnăvire în afara orelor de primire, puteţi apela medicul de gardă sau, în cazuri extreme, serviciul de urgenţă (ambulanţa).


Numere de telefon importante, disponibile pe întregul teritoriul Germaniei sînt:
- Serviciul de urgenţă: 112
- Serviciul de urgenţă pentru cazuri de otrăvire cu substanţe toxice: 19240


Farmaciile, la fel, propun servicii 24/24 sau de urgenţă. Informaţie despre farmaciile, care propun acest gen de servicii, găsiţi în ziarele locale.


Acordarea asistenţei medicale în limba dumneavoastră natală
Dacă nivelul de cunoaştere al limbii germane este mic, iar dumneavoastră doriţi să consultaţi medicul, care vorbeşte limba dumneavoastră, vă ajută Asociaţia Medicilor din cadrul Asigurărilor Medicale de Stat a Pămîntului Federal în care locuiţi. Adrese şi numere de telefon al Asociaţiilor Medicilor din cadrul Asigurărilor Medicale de Stat găsiţi pe pagina-web în meniu Servicii (Arztsuche).


Controlul medical preventiv şi vaccinare
Multe maladii pot fi tratate mai uşor dacă se depistează în stadiile iniţiale de boală. Diagnostica timpurie şi controlul medical preventiv ajută la aceasta. Sistemul de asigurare medicală acoperă majoritatea examenelor medicale preventive. Medicul dumneavoastră va fi bucuros să vă ofere consultaţie cu privire la aceasta.


Vaccinarea este o măsură importantă şi efectivă de prevenire a maladiilor. Vaccinurile moderne sînt bine tolerate şi protejează pacientul de maladii grave. În Germania, procesul de vaccinare este voluntar. Cu toate acestea, există careva vaccinuri care se recomandă de făcut. Costul vaccinurilor este acoperit de schema de asigurare medicală.


Asistenţa medicală şi vaccinarea copiilor
Deoarece unele maladii infecţioase sînt foarte periculoase pentru noi născuţii şi copii mici, primele vaccinuri se fac la vîrsta de trei luni. Pînă la vîrsta de 14 luni copii trebuie să fie imunizate împotriva la majoritatea maladiilor periculoase.


În Germania este recomandat procesul de vaccinare specific pentru noi născuţi, copiii, adolescenţii şi oamenii maturi. Toată informaţia se plasează în calendarul vaccinării. Calendarul vaccinării (Impfkalender), în limba germană şi cîteva limbi străine, este plasat pe site-ul oficial al Centrului Federal de Educare a Sănătăţii (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung), secţiunea "Infomaterialien".


Asigurarea socială
În Germania schema de securitate socială de stat oferă fiecărei persoane condiţii de securitate de bază. Acesta vă oferă suport în cazul îmbolnăvirii sau accidentului, şomajului sau în situaţii care necesită îngrijire pe perioadă îndelungată, la fel, şi pensii pentru persoane vîrstnice.


Asigurarea socială de stat este obligatorie

Schema de asigurare socială de stat este forma obligatorie de asigurare a angajaţilor. Jumătatea contribuţiilor achitate în fondul de asigurări sociale se achită de către angajator. A doua parte este achitată de către angajatul şi se deduce din salariu în mod automat. Există două excepţii: angajaţii plătesc cu 0,9 % mai mult decît angajatorul pentru asigurarea medicală. În schimb, angajatorii achită suma totală de contribuţii pentru asigurarea de accidente. Achitînd contribuţiile în sistemul de stat de asigurări sociale aveţi dreptul la diferite opţiuni al schemei respective.


Schema de asigurare de pensii
Schema de asigurare de pensii vă asigură securitatea financiară la bătrîneţe. La fel, schema de asigurare de pensii vă oferă asigurare în cazul de incapacitate de muncă completă sau pierderea capacităţii de muncă pe termen lung (de exemplu, din cauza accidentului), sau dacă aţi devenit văduv sau orfan. Actualmente, vîrsta de pensii constituie 65 de ani. Începînd cu anul 2012 aceasta treptat va creşte pînă la 67 de ani, şi din anul 2029 această limită va fi aplicată pentru persoanele născute în sau după anul 1964. Cu toate acestea, vor exista excepţii, de exemplu, pentru persoane care au achitat contribuţiile în fondul de pensii o perioadă îndelungată sau au exercitat muncă fizică grea.


ATENŢIE!
Pensia de stat este mai mică decît venitul dumneavoastră pe parcursul timpului de muncă. Pentru a menţine standardele de viaţă după ce aţi devenit pensionar, este bine să combinaţi sistema de pensii de stat cu o schemă de pensii privată.


Asigurarea medicală
Asigurarea medicală de stat se foloseşte în cazul îmbolnăvirii. În plus, aceasta acoperă multe alte servicii de asistenţă medicală (de exemplu, dentist), precum şi cheltuielile pentru măsurile de reabilitare şi naşterea copilului. Dacă nu sînteţi apt de muncă o perioadă îndelungată de timp din cauza unei maladii şi, respectiv, nu primiţi salariu de la angajatorul dumneavoastră, asigurarea medicală de stat "Krankengeld" (asigurarea de boală) vi se va plăti în calitate de compensare. Plata în fondul asigurării medicale de stat este obligatorie pentru angajaţi cu anumit nivel de venituri. Mai multă informaţie despre asigurarea medicală şi socială găsiţi aici.


Dacă venitul dumneavoastră este mai mare decît limita stabilită (pragul contribuţiei sociale sau Beitragsbemessungsgrenze) puteţi procura asigurarea medicală privată. La fel, dacă efectuaţi activitatea proprie, puteţi alege în ce sistem de asigurare medicală doriţi să fiţi asigurat – cel de stat sau privat. Scheme de asigurare privată deseori diferă prin termenii şi valoarea contribuţiilor şi beneficiilor.


Indemnizaţia de îngrijire pentru perioadă îndelungată
Asigurarea de îngrijire pentru perioadă îndelungată se oferă persoanelor vîrstnice sau cu maladii grave care necesite îngrijire şi asistenţă medicală. În plus, acest tip de asigurare oferă suport financiar şi se oferă tuturor persoanelor, care îngrijesc de apropiaţii săi. Dacă doriţi să aplicaţi pentru această indemnizaţie este necesar să depuneţi o cerere.


Dacă aveţi asigurare medicală de stat sînteţi inclus în mod automat în schema de asigurări de stat pentru termen lung. Iar dacă sînteţi asigurat într-un sistem de asigurare privat, este necesar să procuraţi poliţa de asigurare pe termen lung adiţional.

 

Asigurarea de accidente
Asigurarea de accidente de stat acordă suport persoanei şi membrelor familiei acesteia, la rezolvarea problemelor de sănătate şi problemelor financiare, apărute în urma accidentului de muncă sau maladii profesionale. Accidente de lucru la fel sînt considerate accidente, petrecute pe drum spre sau de la lucru sau şcoală.


Alte sisteme de asigurare
Adiţional la scheme de asigurări oferite de stat, În Germania există o mulţime de scheme private. Acestea includ, de exemplu:
- Asigurarea de răspundere civilă;
- Asigurarea bunurilor materiale;
- Asigurarea de incapacitate de muncă;
- Asigurarea vieţii;
- Asigurarea autovehiculelor.


Fiecare poliţă de asigurare se achită aparte. Trebuie să vă gîndiţi bine de care din poliţe propuse aveţi nevioe înainte de semnarea contractului.


Dacă sînteţi posesor al unui autovehicul sau motocicletei sînteţi obligat să aveţi asigurarea autovehiculelor. La fel este important să aveţi asigurarea de răspundere civilă. Conform poliţei vor achitate daune dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră minor va prejudicia daune altei persoanei.
 

Sursa: migratie.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.