ÎNTREBARI FRECVENTE

Cetăţenii străini, posesori ai unei vize Schengen (multiple) valabile pot călători în România pentru o perioadă de pînă la 5 zile, fără obligaţia deţinerii unei vize române.

Viza reprezintă doar un permis preliminar de intrare, care nu autorizează în mod automat intrarea în ţară a posesorului său. Călătorului ar putea să i se ceară să prezinte dovezile condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul Schengen, şi dacă el nu le poate prezenta, ar putea fi întors de la hotar. Spre exemplu, la depunerea cererii pentru viză, Dvs. prezentaţi asigurarea medicală, dar nu dispuneţi de acest document la intrarea în ţară.

Cererea pentru viză urmează să fie depusă la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală.


Refuzul de eliberare a vizei nu are un caracter definitiv. Chiar dacă ați fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei din nou. Însă, țineți cont că motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei, poate fi luat în consideraţie la examinarea viitoare a cererii pentru viză.


Motivele de refuz la eliberarea vizei pot fi diverse - lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc.


Cu titlu aparte, Va comunicam despre exsitența Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor care a fost semnat la 10 octombrie 2007. Prevederile de bază ale acordului se referă la facilități precum: taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări.


Dacă considerați că în cazul Dumneavoastră au fost solicitate condiţii care nu sînt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, Vă sugerăm să înaintați o plîngere la Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE ( adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25).


Astfel, ținînd cont de cele menționate mai sus, Va recomandăm să nu excludeți posibilitatea aplicării repetate pentru viza la misiunea diplomatică portugheză.


Totodata, Vă reamintim că posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.
 

Din informația de care dispunem, la sediul Fundaţiei REGINA PACIS se oferă consultații consulare gratuite la subiectul obținerii vizelor. Reprezentanţii Fundaţiei nu perfectează viza, ci doar vă consultă în legătură cu pachetul de documente necesar, programezează în audiență la Ambasada Italiei în Republica Moldova în cazul în care dumneavoastră aveţi setul de acte complet.


Adresa FUNDAŢIei REGINA PACIS: Sediul Operativ; or. Chișinău, str. Sfatul Ţării 17 – 32, tel.+373.22.23551


Infoprmații despre activitatea fundației menționate, în special la subiectul cooperării cu Ambasada Republicii Italiene la Chișinău în domeniul consular, Vă propunem să le vizualizați la urmatorul link:
http://www.reginapacis.org/page/114.html
 

Sînt două posibilități de a înregistra căsătoria în străinătate:


1. Depuneți cererea la Oficiul starii civilă străin în regiunea de reședință (temporară sua permanentă) a Dumneavoastră. Important este să aveți o ședere regulară în străinătate, certificat care confirmă capacitatea Dvs de a înregistra căsătoria, alte acte, pașaport, etc.
2. La Ambasada sau oficiul consular al Republicii Moldova în străinătate.


Actele necesare pot fi consultate pe viza.md /compartimentul Servicii cosulare.
 

Înainte de a apela pentru astfel de servicii, țineți cont de următoarele:


Angajarea provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se efectuează de sine stătător, în baza contractului individual de muncă încheiat înainte de ieşire din Republica Moldova, prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă sau conform prevederilor acordurilor bilaterale.


Agenţiile private pentru ocuparea forţei de muncă sînt obligate:
- să obţină licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate, să respecte condiţiile de licenţiere şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova;
- să încheie contract de colaborare cu angajatorul/intermediarul străin în baza licenţei sau altui document ce confirmă dreptul de angajare sau mediere, eliberate partenerului respectiv de către organele competente ale ţării angajatoare;
-să acorde gratuit solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, informaţie completă şi veridică privind posibilitatea de angajare în străinătate, condiţiile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice şi de viaţă, cultura ţării angajatoare;
-să acorde servicii de mediere a muncii persoanelor în mod gratuit;
-să încheie cu solicitantul locului de muncă contract de prestare a serviciilor de mediere a angajării în cîmpul muncii în străinătate;
-să înmîneze lucrătorului emigrant contractul individual de muncă, pînă la ieşirea acestuia de pe teritoriul ţării;
-să înregistreze contractele individuale de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- să creeze şi să gestioneze baza de date proprie prin înregistrarea tuturor solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, locurilor de muncă vacante, a lucrătorilor emigranţi angajaţi prin intermediul agenţiei şi termenul de valabilitate a contractului individual de muncă.


Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă nu au dreptul:
-să activeze în baza contractului de colaborare cu partenerul străin sau a licenţei acestuia cu termenul de valabilitate expirat;
- să activeze cu alţi parteneri, la o altă adresă, în baza altor contracte de colaborare, decît cele indicate în licenţă;
- să încaseze de la cetăţeni plată pentru angajarea peste hotare şi serviciile oferite;
- să încaseze de la solicitant plată pentru introducerea datelor personale în baza de date a agenţiei;
- să-i pună lucrătorului emigrant condiţia de a transfera pe oricare din conturile sale sau ale intermediarului străin o parte din salariul cîştigat în străinătate;


În cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu la muncă în străinătate în mod de sine stătător, este obligat să îndeplinească următoarele condiţii:
-să obţină un contract individual de muncă;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;


Contractul individual de muncă trebuie să conţină următoarele clauze:
-data și locul încheierii contractului individual de muncă;
-date cu privire la angajator:
-denumirea deplină şi abreviată;
-numele, prenumele şi funcţia conducătorului întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
-adresa juridică;
-denumirea organului înregistrării de stat în ţara angajatoare;
-numărul şi data înregistrării.
-date cu privire la lucratorul migrant: numele si prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; starea familială; numărul şi seria paşaportului; cetăţenia; studiile; profesia în care se angajează lucratorul migrant;
- retribuţia lucratorului migrant şi echivalentul în valuta străină; termenele şi modul de plată a salariului: pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi); pentru munca prestata peste orele de program; pentru munca prestată în timp de noapte şi în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihna şi de sărbătoare; prima, suplimentele la salariu, precum şi toate îndemnizaţiile prevăzute de legislaţie;

-durata repausului săptămînal neîntrerupt;
-concediul anual plătit;
-condiţiile de alimentare;
-modul de achitarea cheltuielilor de drum din ţara trimiţătoare în tara angajatoare şi retur;
-asigurarea cu locuinţe confortabile, corespunzătoare normelor sanitare;
-asigurarea condiţiilor de muncă favorabile şi nepericuloase;
-asigurarea lucratorilor migranţi cu îmbrăcăminte specială şi alte mijloace de protecţie individuală;
-asigurarea medicală (cine o achită);
-organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii; compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; transportarea accidentatului sau defunctului în ţara trimiţătoare; cercetarea accidentelor de munca şi cazurilor de îmbolnăvire profesională, precum şi perfectarea şi expedierea actelor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării trimiţătoare;
-respectarea legislaţiei ţării angajatoare;
-respectarea disciplinei de muncă şi disciplinei tehnologice;
-îndeplinirea normelor de producţie;
-îndeplinirea dispoziţiilor angajatorului privind activitatea de muncă;
-respectarea modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
-păstrarea, în măsura prescrisă de legislaţia în vigoare a ţării angajatoare, a secretelor tehnologice şi comerciale;
-respectarea regulilor de protecţie a muncii;
-răspunderea materială pentru pagubele pricinuite angajatorului;
-condiţiile de prelungire sau de desfacerea contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
-modalitatea de transferare a mijloacelor băneşti;
-responsabilitatea parţilor pentru ne-respectarea condiţiilor contractului individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
-impozitele şi mărimea reţinerilor din salariu;
-termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi sfîrsitul relaţiilor de muncă.
 

Apostila (sau apostilarea) şi legalizarea (supralegalizarea) sînt proceduri impuse de legislaţia unor state pentru recunoaşterea documentelor eliberate în străinătate. Ambele proceduri reprezintă o confirmare prin ştampila unei anumite autorităţi a autenticităţii ştampilelor şi semnăturilor precedente aplicate pe documentele eliberate într-un stat care urmează a fi utilizate în altă ţară.


Supralegalizarea (sau legalizarea consulară) este procedura prin care un stat confirmă veridicitatea documentelor emise pe teritoriul său sau pe teritoriul altui stat. Supralegalizarea este cerută de un şir de ţări, care nu au încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind simplificarea sau abolirea completă a supralegalizării. Supralegalizarea implică proceduri multiple de autentificare a actului şi a semnăturilor aplicate pe acestea, astfel încît în ultimă instanţă pe document se va aplica, de regulă, ştampila ambasadei sau consulatului statului de destinaţie, fie a ministerului de externe al acestui stat.


Apostila, la rîndul său, este o procedură simplificată de supralegalizare a unor anumite acte, fiind aplicată doar de către statele care sînt părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961. Convenţia mai este cunoscută sub numele de "Convenţia de la Haga din 1961" sau "Convenţia cu privire la Apostilă". Ştampila specială numită "Apostilă" se aplică pe document doar o singură dată de către autoritatea statului de origine a acestuia, astfel încît autorităţile statului pe teritoriul căruia urmează a fi utilizat documentul îl vor recunoaşte fără supralegalizare sau alte formalităţi.


Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale pot fi consultată la următorul link.
 

Începînd cu data de 1 iunie 2014, cetăţenii Republicii Moldova, care deţin un paşaport simplu sau biometric valabil, sînt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize pentru a intra, ieşi, tranzita şi rămîne temporar pe teritoriul Republicii Turcia, pentru o perioadă de pînă la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

 

Cetăţenii Republicii Moldova care vor dori să călătorească în Turcia trebuie să deţină un paşaport cu termen de valabilitate de cel puţin 60 de zile suplimentar datei preconizate pentru ieşirea din ţară.

Regimul fără vize este valabil, de asemenea, pentru cetăţenii Republicii Moldova care efectuează transport internaţional de bunuri şi pasageri, precum conducătorii de tren, camioane şi autobuze şi asistenţii conducătorilor şi membrii echipajului avioanelor civile, trenurilor şi locomotivelor.

 

Cetăţenii moldoveni care vor dori să călătorească în Republica Turcia pentru o perioadă ce depăşeşte termenul menţionat (90 de zile în decurs de 6 luni) vor solicita o viză de lungă şedere.

Cetăţenii străini care intră în Republica Moldova prin segmentul de frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sînt obligaţi, în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Ucrainei, să declare despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova convenabilă solicitantului, prezentînd actul de identitate naţional pe baza căruia i se permite intrarea în Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va elibera acestor persoane o anexă la actul de identitate naţional, care va servi temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, sînt necesar de a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană.


Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.


Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău:
    -Cerere, (procură), copia actelor de identitate.
   - Diploma in original apostilată.
    -Copia diplomei conform originalului (tradusa şi legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM) + o copie capsată a tuturor paginilor.
    -Tabela de note in original apostilată.
    -Copia tabelei de note conform originalului (tradusa si legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM), anexat o copie simpla a tuturor paginilor, capsată.
    -Confirmarea autenticităţii studiilor de la Ministerul Educaţiei al RM (tradusa si legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei + o copie capsată a tuturor paginilor, capsată. Ministerul Educaţiei al RM eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţămînt şi sistemul de notare.
   - Programa analitica (tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei al RM).
    -Pentru recunoaşterea profesionala a titlului de studii in domeniul medicinii - Confirmarea studiilor de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla capsată.
    -Originalul diplomei de internatura sau rezidenţiat – apostilată.
    -Copia conform originalului diplomei de internatura sau rezidenţiat - tradusa şi legalizata la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla,capsată.
   - In caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz,tradus si legalizat la notar, apostilat (2 apostile) la Mininsterul Justiţiei al RM + o copie simpla, capsată.
   - Pentru motiv de studii declaraţia de valoare se efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de studiu (oraşul, universitatea, facultatea).
    -Pentru motiv de recunoaştere profesională – se perfectează contra cost – Se achită 31 euro la Exim-Bank înainte de depunerea actelor.
    -Timpul perfectării declaraţiei de valoare – 7 zile.
    -Programare pentru depunerea actelor se efectuează prin intermediul Centrului de apel la nr. 01505.
 

În cazul călătoriei într-o ţară ce nu face parte din Spaţiul Schengen cu condiţia transbordării prin mai multe aeroporturi ai Spaţiul Schengen este nevoie de viza de tranzit pentru prima ţară Schengen tranzitată.


Prin urmare, dacă vă deplasaţi în SUA şi veţi face transbordări prin aeroporturi din Viena şi Frankfurt, veţi avea nevoie de viza de tranzit pentru Austria, care este în cazul dat prima ţară Schengen tranzitată. În cazul că faceţi transbordarea doar într-un aeroport din cele menţionate, nu aveţi nevoie de viza de tranzit.
 

Lista actelor generale solicitate pentru viza de tip C este disponibila la urmatorul link.


Totodata, țineți cont că funcționarul consular poate solicita acte adiționale. Respectiv, în cazul dat nu este exclusă se vi se solicite suplimentar:
- certificat de la instituția de învățămînt a copilului, (dupa caz - gradinita; școală)
- consimțămîntul ambilor părinți cu privire la plecare copilului în Italia;
- certificatul de naștere al copilui tradus si apostilat;
- copia permisului de ședere al Dvs sau a cărții de identitate;
- certificatului de căsătorie a parinților (tradus si apostilat) după caz;
- certificatul de divorț (după caz);
- certificat de schimbare a numelui (după caz);


Actele pentru viză, fără prezența părinților, pot fi depuse doar cu consimţămîntul ambilor părinţi. Acesta poate fi perfectat la notarul public moldovenesc, la Ambasada Republicii Moldova la Roma sau la Consulatul general moldovenesc de la Bologna. De asemenea, consimțămîntul poate fi perfectat la un notar italian.
 

Sancțiunile de intrare nu presupun doar perioada acestora. De asemenea, este prevăzută si obligativitatea achitării amenzii corespunzătoare pe teritoriul Republicii Turcia.


Dacă ați reușit să achitați amenda înainte de a părăsi teritoriul Turciei, procesul de anulare a sancțiunilor de intrare pe teritoriul Turciei ar fi unul mai ușor pentru Dvs. Țineți cont că, amenda poate fi achitată doar în Turcia. Pe teritoriul Republicii Moldova această acțiune este imposibilă. Singura soluție ar fi să întocmiți o procură în cazul dacă aveți persoana corespunzătoare în Turcia pentru a fi împuternicită în scopul achitării amenzii.

 

Chiar dacă a expirat termenul interdicției de intrare, aceasta nu vă scuteșete de obligativitatea achitării amenzii.


Prin urmare, pentru anularea interdicției urmează să achitați amenda, precum și sa aveți motive bine intemeiate și justificativ corespunzătoare de intoarcere, in baza cărora Consiliul de Securitate al Turciei va primi decizia de anulare a deportului si de eliberare a vizei.


Mai multe detalii în acest sens le puteți obține contactînd reprezentanții Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova.
 

Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.


Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil pînă la atingerea majoratului (Părinţii, Autoritatea de tutelă sau curatelă).


În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesară declaraţia de consimţămînt a ambilor părinţi, legalizată notarial. Atunci cînd părinţii nu sînt reprezentanţii legali ai copilului (lipsiţi de drepturi parinteşti), va fi prezentată declaraţia de consimţămînt depusă de reprezentanţii legali, exprimată prin decizia autorităţii tutelare.


Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:
    -minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
    -minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
   -minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta următoarele: declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului.


Certificatul de naştere si permisul de şedere nu poate fi folosit ca document de călătorie.


De asemenea, se recomandă ca cetăţeniii să se informeze din timp despre regulile de trecere a frontierei în statele de destinaţie (inclusiv şi de tranzit). Aceste informaţii pot fi obţinute accesînd www.viza.md, paginile web oficiale ale ţărilor respective sau apelînd la telefoanele ambasadelor şi consulatelor statelor de destinație.
 

Solicitarea pentru viză trebuie făcută la Consulatul ţării cu destinaţia principală. În cazul în care destinația principală a călătoriei dvs. este Germania, atunci trebuie să vă adresați cu solicitarea pentru viză la Ambasada Germaniei pentru a obține o viză Schengen.


Dacă prima intrare pe teritoriul Germaniei are loc în baza vizei eliberate de o altă ţară, atunci vă poate fi refuzată intrarea în ţara respectivă „în absența unei confirmări concludente a legăturii între intrarea planificată și faptul eliberării vizei de către o altă țară”.


Pentru informaţii suplimentare vă recomandăm să accesaţi site-ul.
 

img
Care este procedură de achitare a taxelor?

 

img

Există cazuri cînd pașaportul biometric a fost înmînat cetățeanului în străinătate timp de 5 sau 15 zile de la data depunerii cererii?

 

 

Din momentul sosirii la locul șederii pe teritoriul Federației Ruse, în termen de șapte zile lucrătoare, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să se prezinte la Serviciul Federal de Migrație de la locul de reședință pentru a fi pus la evidenţă.

 


Procedura de evidență migrațională reprezintă informarea (avizarea) organului Serviciului Federal de Migrație despre sosirea unui cetățean străin la locul de reședință și trebuie să fie realizat în termen de șapte zile lucrătoare din momentul sosirii unui cetățean străin la locul de ședere. Totodată trebuie să ştiţi că toate procedurile de evidenţă migrațională sînt realizate de către Partea-gazdă, nu este nevoie ca cetăţeanul străin în persoană să se adreseze vreunei organizații şi să-şi piardă timpul.


Cetățeanul Republicii Moldova, la sosirea la locul de ședere prezintă Părţii-gazde, pașaportul și card-ul migrațional, care este completat la intrarea în Federația Rusă. În acelaşi timp, nu se admite ca pașaportul și card-ul migrațional să-i fie sustrase.


În calitate de Parte-gazdă pot fi atît cetățeni ai Rusiei, cît și rezidenții permanenți ai Federației Ruse, cetățenii străini sau apatrizi (care au un permis de ședere), precum și persoane juridice, sucursalele lor sau birourile, la care cetățeanul Republicii Moldova locuiește de fapt (se află) sau îşi desfăşoară activitatea de muncă.


La cazarea unui cetățean străin la hotel, Parte-gazdă este considerată administraţia hotelului, care în termen de 1 zi lucrătoare de la data sosirii unui cetățean străin trebuie să informeze biroul regional al Serviciului Federal de Migrație despre sosirea acestuia, precum și să ia, de asemenea, toate măsurile legate de înregistrarea şi punerea la evidenţă a cetăţenilor străini și este responsabilă de respectarea regulilor de şedere.


Toate măsurile necesare pentru efectuarea procedurii de evidenţă migraţională sînt executate de către administrația hotelului. Țara-gazdă, în baza documentelor prezentate de către cetățeanul străin, completează un formular de avizare a sosirii cetățeanului străin la locul de ședere (în continuare ‒ Notificare). Apoi, Partea-gazdă în termen de 1 zi lucrătoare de la data sosirii cetățeanului străin trimite formularul în cauză, copia pașaportului cetățeanului străin și card-ul migraţional la biroul teritorial al Serviciului Federal de Migrație sau o trimite prin poştă.


La oficiile poştale funcţionează ghişee speciale, unde Părţii-gazdă i se va oferi un formular de notificare pentru a fi completat. Formularele de notificare se eliberează gratuit. Pentru serviciul de primire al Notificării la oficiile poştale este percepută taxa corespunzătoare, stabilită de Guvernul Federației Ruse la 15 ianuarie 2007 № 10. În prezent, această taxa este de 180 de ruble. Organul teritorial al Serviciului Federal de Migrație sau oficiile poștale, care au primit de la Partea-gazdă Notificarea completată și copiile indicate mai sus, aplică marcajul pe Notificare despre primirea acestuia și returnează parte detașabilă a Notificării Părţii-gazdă.


Partea-gazdă transmite cetățeanului străin partea detașabilă a Notificării. Deţinerea de către cetățean a părţii detașabile a Notificării cu marcaj confirmă că acesta a urmat procedura evidenţei migraționale.


Cetățeanul Republicii Moldova are dreptul să informeze de sine stătător autoritățile controlului migrațional de sosirea lui la locul de ședere, dacă are dovada confirmată a motivelor justificate (boală, imposibilitate fizică etc.), care respectiv împiedică Partea-gazdă să trimită Notificarea autorităţilor de control al migrației.


Cetăţeanul Republicii Moldova care are reședință permanentă în Federația Rusă, are dreptul, de asemenea, de a informa de sine stătător autoritățile competente de control al migrației despre sosirea lui la locul şederii, fie direct, fie în ordinea stabilită prin poștă, cu acordul scris al țării-gazdă.


Perioada de ședere temporară a cetăţeanului Republicii Moldova nu poate să depășească nouăzeci de zile, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Federației Ruse.


Cetățeanul Republicii Moldova este obligat să plece din Federația Rusă la expirarea perioadei autorizate de ședere. Pentru prelungirea perioadei de ședere ar trebui să ne adresăm autorităților serviciului de migrare înainte ca termenul menţionat mai sus să expire.


Încălcarea regulilor de evidenţă migrațională pot conduce spre tragerea la răspundere administrativă, sub formă de:


- amendă, suma ei constituind de la 2 000 pînă la 5 000 de ruble,
-iar în unele cazuri, cu deportarea de pe teritoriul Federației Ruse.

Totodată cetățeanului, care a fost expulzat pe cale administrativă, îi poate fi refuzată intrarea în Federația Rusă pentru o perioadă de pînă la cinci ani.

 

Odată ce deţineţi fotocopiile pașaportului, card-ului migrațional și a părţii detașabile a Notificării în caz de pierdere a lor sau în cazul altor circumstanțe neprevăzute, acestea vă vor ajuta să dovediţi faptul că aţi fost în posesia documentelor și că aţi respectat normele evidenţei migraționale.
 

Foto: viza.md

Interdicția de intrare în Rusia poate fi impusă pentru un termen de la 2 pînă la 5 ani.

 

Pentru încălcarea regulilor de ședere, precum și pentru minim două contravenții administrative, cetățenilor străini le este interzis dreptul de a se afla/intra pe teritoriul Federației Ruse.

 

Anularea interdicției de intrare în Rusia este un proces de durată și nu întotdeauna se soldează cu succes.

 

Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să aflați care sînt motivele oficiale ale aplicării acesteia. Pentru aceasta există următoarele opțiuni:

 

 

 

Prima opțiune este să faceți o interpelare fie on-line, fie prin poștă la adresa Serviciului Federal de Migrație (SFM). Depunerea interpelării on-line se face pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Migrație, ACCESÎND ACEST LINK.

 

A doua opțiuneeste să trimiteți o scrisoare poștală pe adresa subdiviziunii care v-a aplicat interdicția, cu alte cuvinte, a subdiviziunii teritoriale a regiunii în care v-ați aflat. Găsiți AICI adresele poștale ale tuturor subdiviziunilor SFM.

 

La depunerea cererii, prin ambele modalități – on-line sau prin poștă – este necesar să respectați mai multe reguli, pentru a vă asigura că cererea este înregistrată și acceptată pentru examinare și executare. Vă recomandăm să le citiți cu atenție, accesînd acest link.

 

Îndeosebi, vă îndemnăm să atrageți atenția asupra următoarelor motive pentru care vă poate fi refuzată acordarea răspunsului:

- În interpelare nu este specificat numele complet al autorului și adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În interpelarea on-line nu este specificat numele complet al autorului, adresa e-mail sau adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În scrisoarea trimisă prin poștă nu se distinge scrisul.

- În interpelare se conțin informații false.

 

Examinarea cererii este imposibilă din cauza absenței unor acte care să o fundamenteze sau pentru că lipsește semnătura autorului. Luați aminte că mărimea interpelării on-line nu trebuie să depășească 2000 de caractere. Pentru a spori șansele primirii unui răspuns de la Serviciul Federal de Migrație, este recomandat să atașați la cerere copia (copia scanată pentru interpelarea depusă on-line) a pașaportului.

 

 

A treia opțiune este să apelați la Direcția Generală Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Găsiți AICI datele de contact ale Direcției.

 

Este recomandabil ca cererea depusă la Direcția menționată să conţină (după caz): data intrării pe teritoriul Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); data părăsirii teritoriului Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); circumstanțele în care ați fost informat despre sancțiunile aplicate; descrierea scopului plecării în Rusia, adresa de sejur, datele angajatorului (după caz); data ultimei înregistrări pe teritoriul Rusiei; data comiterii acţiunii ilegale; copia pașaportului (inclusiv originalul acestuia), copiile actelor și documentelor relevante cazului; buletinul de identitate.

 

La rîndul său, Direcția Generală Afaceri Consulare va solicita Ambasadei Republicii Moldova la Moscova să intervină pe lîngă autoritățile rusești corespunzătoare, în scopul obținerii informațiilor solicitate. Taxa consulară este de 100 lei. În cazul depunerii unei plîngeri (petiții) la subiect aceasta va fi examinată gratis.

 

 

A patra opțiune ar fi solicitarea unor astfel de informații prin intermediul unui reprezentant legal în Federația Rusă. În acest sens, este recomandabilă întocmirea unei procuri la biroul notarial din Republica Moldova, împuternicind astfel o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în Rusia.

 

Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă.

 

Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

 

ANULAREA INTERDICȚIEI

După ce veți primi răspunsul oficial din partea Serviciului Federal de Migrație, prin care vi se vor comunica motivele, veţi putea trimite un demers pentru anularea interdicției de intrare în Federația Rusă. Informația despre subdiviziunea care v-a aplicat interdicția și adresa sa poștală ar trebui să fie indicată în răspunsul oficial al SFM.

 

ATENȚIE! Aceste demersuri trebuie înaintate în baza unor anumite motive justificative însoțite de dovezi documentate. Atît SFM, cît și instanța de judecată operează numai cu documente și nu se ocupă de căutarea informațiilor după ce au primit cererea dvs. pentru examinare.

 

Documentele primite din afara Federației Ruse, indiferent dacă acestea sînt scrise în limba rusă sau în altă limbă, trebuie să aibă traducerea unui traducător rus acreditat și să fie legalizate de către un notar din Federația Rusă! În cazul în care Serviciul Federal de Migrație vă va trimite un răspuns negativ la demersul de solicitare a anulării interdicției, iar dvs. considerați motivele prezentate și documentele însoțitoare drept bine întemeiate, sînteți în drept să atacați decizia SFM în instanța de judecată a Federației Ruse.

 

Întrucît accesul în Federația Rusă vă este interzis, puteți perfecta o procură autentificată notarial, prin care să împuterniciți o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în instanța de judecată. Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă. Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

Temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată

Există următoarele temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată pentru anumite categorii de migranți pentru intrarea cărora în FR au fost impuse interdicţii:

 

- în Rusia locuiesc rudele apropiate ale migrantului, care sînt cetăţeni ai Rusiei;

- soțul / soția sau copiii migrantului sînt cetățeni ai Federației Ruse;

- la momentul interdicției de intrare în Federația Rusă cetățeanul străin deţinea permisul de şedere temporară în Rusia valabil, viză de reşedinţă în Federația Rusă, permis de lucru în Federația Rusă, brevet (patentă);

-în cazul în care cetățeanul străin îşi face studiile în Federația Rusă (în învățămîntul mediu şi superior profesional) la secţia de zi şi dacă universitatea are acreditare de stat;

-cetățeanul străin trebuie să urmeze un tratament (medical) special în Federația Rusă sau dacă urmează deja tratamentul.

 

 

 

img

Ce trebuie să ia în considerare cetățeanul Republicii Moldova, verificînd pe site-ul SFM din Rusia, dacă are restricții pentru intrarea în ţară?

 

Foto: viza.md

Interdicția de intrare în Rusia poate fi impusă pentru un termen de la 2 pînă la 5 ani.

 

Pentru încălcarea regulilor de ședere, precum și pentru minim două contravenții administrative, cetățenilor străini le este interzis dreptul de a se afla/intra pe teritoriul Federației Ruse.

 

Anularea interdicției de intrare în Rusia este un proces de durată și nu întotdeauna se soldează cu succes.

 

Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să aflați care sînt motivele oficiale ale aplicării acesteia. Pentru aceasta există următoarele opțiuni:

 

 

 

Prima opțiune este să faceți o interpelare fie on-line, fie prin poștă la adresa Serviciului Federal de Migrație (SFM). Depunerea interpelării on-line se face pe site-ul oficial al Serviciului Federal de Migrație, ACCESÎND ACEST LINK.

 

A doua opțiuneeste să trimiteți o scrisoare poștală pe adresa subdiviziunii care v-a aplicat interdicția, cu alte cuvinte, a subdiviziunii teritoriale a regiunii în care v-ați aflat. Găsiți AICI adresele poștale ale tuturor subdiviziunilor SFM.

 

La depunerea cererii, prin ambele modalități – on-line sau prin poștă – este necesar să respectați mai multe reguli, pentru a vă asigura că cererea este înregistrată și acceptată pentru examinare și executare. Vă recomandăm să le citiți cu atenție, accesînd acest link.

 

Îndeosebi, vă îndemnăm să atrageți atenția asupra următoarelor motive pentru care vă poate fi refuzată acordarea răspunsului:

- În interpelare nu este specificat numele complet al autorului și adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În interpelarea on-line nu este specificat numele complet al autorului, adresa e-mail sau adresa poștală pe care urmează să fie trimis răspunsul.

- În scrisoarea trimisă prin poștă nu se distinge scrisul.

- În interpelare se conțin informații false.

 

Examinarea cererii este imposibilă din cauza absenței unor acte care să o fundamenteze sau pentru că lipsește semnătura autorului. Luați aminte că mărimea interpelării on-line nu trebuie să depășească 2000 de caractere. Pentru a spori șansele primirii unui răspuns de la Serviciul Federal de Migrație, este recomandat să atașați la cerere copia (copia scanată pentru interpelarea depusă on-line) a pașaportului.

 

 

A treia opțiune este să apelați la Direcția Generală Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Găsiți AICI datele de contact ale Direcției.

 

Este recomandabil ca cererea depusă la Direcția menționată să conţină (după caz): data intrării pe teritoriul Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); data părăsirii teritoriului Federației Ruse (inclusiv punctul vamal); circumstanțele în care ați fost informat despre sancțiunile aplicate; descrierea scopului plecării în Rusia, adresa de sejur, datele angajatorului (după caz); data ultimei înregistrări pe teritoriul Rusiei; data comiterii acţiunii ilegale; copia pașaportului (inclusiv originalul acestuia), copiile actelor și documentelor relevante cazului; buletinul de identitate.

 

La rîndul său, Direcția Generală Afaceri Consulare va solicita Ambasadei Republicii Moldova la Moscova să intervină pe lîngă autoritățile rusești corespunzătoare, în scopul obținerii informațiilor solicitate. Taxa consulară este de 100 lei. În cazul depunerii unei plîngeri (petiții) la subiect aceasta va fi examinată gratis.

 

 

A patra opțiune ar fi solicitarea unor astfel de informații prin intermediul unui reprezentant legal în Federația Rusă. În acest sens, este recomandabilă întocmirea unei procuri la biroul notarial din Republica Moldova, împuternicind astfel o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în Rusia.

 

Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă.

 

Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

 

ANULAREA INTERDICȚIEI

După ce veți primi răspunsul oficial din partea Serviciului Federal de Migrație, prin care vi se vor comunica motivele, veţi putea trimite un demers pentru anularea interdicției de intrare în Federația Rusă. Informația despre subdiviziunea care v-a aplicat interdicția și adresa sa poștală ar trebui să fie indicată în răspunsul oficial al SFM.

 

ATENȚIE! Aceste demersuri trebuie înaintate în baza unor anumite motive justificative însoțite de dovezi documentate. Atît SFM, cît și instanța de judecată operează numai cu documente și nu se ocupă de căutarea informațiilor după ce au primit cererea dvs. pentru examinare.

 

Documentele primite din afara Federației Ruse, indiferent dacă acestea sînt scrise în limba rusă sau în altă limbă, trebuie să aibă traducerea unui traducător rus acreditat și să fie legalizate de către un notar din Federația Rusă! În cazul în care Serviciul Federal de Migrație vă va trimite un răspuns negativ la demersul de solicitare a anulării interdicției, iar dvs. considerați motivele prezentate și documentele însoțitoare drept bine întemeiate, sînteți în drept să atacați decizia SFM în instanța de judecată a Federației Ruse.

 

Întrucît accesul în Federația Rusă vă este interzis, puteți perfecta o procură autentificată notarial, prin care să împuterniciți o altă persoană (avocat, rudă, cunoştinţă) să vă reprezinte interesele în instanța de judecată. Este preferabil ca textul procurii să fie scris în limba rusă. Persoana împuternicită va putea apela direct la Serviciul Federal al Rusiei corespunzător pentru a obține datele solicitate.

 

Temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată

Există următoarele temeiuri oficiale, în baza cărora interdicția de intrare în Rusia poate fi anulată pentru anumite categorii de migranți pentru intrarea cărora în FR au fost impuse interdicţii:

 

- în Rusia locuiesc rudele apropiate ale migrantului, care sînt cetăţeni ai Rusiei;

- soțul / soția sau copiii migrantului sînt cetățeni ai Federației Ruse;

- la momentul interdicției de intrare în Federația Rusă cetățeanul străin deţinea permisul de şedere temporară în Rusia valabil, viză de reşedinţă în Federația Rusă, permis de lucru în Federația Rusă, brevet (patentă);

-în cazul în care cetățeanul străin îşi face studiile în Federația Rusă (în învățămîntul mediu şi superior profesional) la secţia de zi şi dacă universitatea are acreditare de stat;

-cetățeanul străin trebuie să urmeze un tratament (medical) special în Federația Rusă sau dacă urmează deja tratamentul.

 

 

 

img

La examinarea cererii de ridicare a interdicției de intrare în rusia, există privilegii legale pentru solicitanții care au rude cetățeni ruși sau care locuiesc în Rusia?

img

În Rusia este examinată posibilitatea de amnistiere a cetățenilor moldoveni cărora le este interzisă intrarea în ţară?

img

Există oare oportunități de a anula restricțiile privind intrarea în Rusia, înainte de expirarea termenului interdicției aplicate?

Cetățenii Republicii Moldova pot semnala cazurile de refuz la Direcția Generală Afaceri Consulare, precum și Centrului de Apel al MAEIE:

 

Direcția Generală Afaceri Consulare

Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009

Tel: +373 22 20-10-46

e-mail: consdep@mfa.md

Centrul de Apel:

din Republica Moldova – 080090990 (apel gratuit)

din străinătate - +373 22 690 990

e-mail: callcenter@mfa.md

 

Totodată, recomandăm persoanelor surprinse în astfel de circumstanțe să solicite autorităților de frontieră să consulte pagina web a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Turcia în care este indicat regimul fără vize. http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

Da. Însă va fi nevoie să calculaţi cu exactitate durata şederii, astfel încât întreaga perioadă să nu depăşească 90 de zile în perioada fiecăror 180 de zile (jumătăţi de an). Durata şederii autorizate în spaţiul Schengen poate fi calculată cu ajutorul „calculatorului“ accesînd următorul link: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm

Cu ajutorul calculatorului („planning“ mode) – în baza dăţilor anterioare de intrare/ieşire a călătorului în/din spaţiul Schengen – poate fi obţinută informaţia cu privire la perioada maximă admisibilă de şedere a călătorului, care se calculează din acel moment în care este planificată următoarea sa intrare în spaţiul Schengen.

Liberalizarea regimului de vize se aplică pentru toate tipurile de paşapoarte biometrice.

În afară de paşaportul biometric la graniţă mai pot fi solicitate următoarele acte:

    -biletul de avion (tur retur) în caz de joncţiuni;

    -dovezi de finanţare (de exemplu: bani cheş, cecuri de călătorie, cărţi personale de credit, burse precum şi scrisori de garanţie şi invitaţie);

    -dovezi privind cazarea;

    -scrisoarea de invitaţie în cazul călătoriilor cu scop de vizită şi participare la conferinţe;

    -confirmări de la instituţiile de învăţămînt în cazul vizitelor de studii;

    -datele de contact ale persoanei gazdă;

    -se recomandă deţinerea asigurării medicale.

Conform articolului 5 (3) al Codului Frontierelor Schengen:

„Mijloacele de subzistenţă vor fi apreciate în funcţie de durata şi scopul şederii şi de media preţurilor pentru cazare şi masă din statul (statele) membru (membre) implicat (e), înmulţită cu numărul de zile al şederii“

 

Se verifică faptul dacă persoana deţine mijloace suficiente de subzistenţă atît pentru perioada şi scopul şederii cît şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau tranzitul spre un stat terţ în care intrarea îi va fi permisă cu siguranţă, sau este în postura de a obţine legal asemenea mijloace.

 

La stabilirea valorilor de referinţă se va ţine cont de preţurile medii din fiecare stat vizat.

Evaluarea suficienţei mijloacelor de subzistenţă se poate face pe baza numerarului, cecurilor de călătorie şi cărţilor de credit aflate în posesia cetăţenilor statelor terţe, acordurilor privind oferirea burselor, scrisorilor de garanţie şi invitaţie din partea gazdelor, aşa cum sunt definite de legislaţia naţională. În cazul în care cetăţenii statelor terţe vor locui la o persoană gazdă, acest lucru poate servi drept o dovadă a unor mijloace suficiente de subzistenţă.

 

Valabilitatea unei cărţii de credit se verifică contactînd compania emitentă sau prin utilizarea altor modalităţi disponibile la punctul de trecere a frontierei (de exemplu: case de schimb valutar).

Valabilitatea scrisorii de invitaţie poate fi verificată prin contactarea directă a persoanei gazdă sau prin intermediul organelor teritoriale de control conform reşedinţei gazdei.

Deţinerea unei asigurări medicale nu este obligatorie pentru resortisanţii ţărilor terţe ce beneficiază de regimul liberalizat de vize. Cu toate acestea se recomandă încheierea unei asigurări medicale pentru spaţiul Schengen.

În cazul călătoriilor cu avionul, trenul sau autobuzul se recomandă achiziţionarea unui bilet retur. Acest lucru nu este însă obligatoriu.

În majoritatea statelor membre ale UE este interzisă exercitarea unei activităţi cu caracter lucrativ fără a fi în posesia unei vize sau a unei permisiuni de lucru, chiar dacă este vorba de o perioadă mai scurtă de 3 luni.

 

Informaţii detaliate puteţi găsi la http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/docs/notification_visa_539_2001_en.pdf

 

Regimul liberalizat de viză nu garantează un drept necondiționat de intrare și de scurtă ședere.

Eliminarea vizelor nu afectează celelalte condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru intrarea în spaţiul Schengen cu scop de scurtă şedere. Statele membre sînt în drept să refuze permiterea intrării şi a şederii pe teritoriul său dacă una sau mai multe din aceste condiţii de intrare nu sînt îndeplinite.

 

Pentru șederi care nu depășesc 90 de zile într -o perioadă de 180 de zile , condițiile de intrare sînt următoarele :

1.       deţinerea unui document de călătorie valabil sau a documentelor care ar permite traversarea autorizată a frontierei;

2.       justificarea scopului călătoriei şi deţinerea mijloacelor suficiente de subzistenţă atît pentru perioada şederii cît şi pentru întoarcere;

3.       pe numele lor nu au fost introduse alerte în Sistemul Informaţional Schengen în scopul refuzării intrării;

4.       resortisantul nu trebuie să reprezinte un pericol pentru ordinea publică, securitatea internă şi sănătatea publică sau pentru relaţiile internaţionale ale fiecărui stat membru, în mod special să nu existe în bazele de date naţionale ale statelor membre o înregistrare în acest sens.

 

Refuzul intrării

În cazul în care una din condiţiile menţionate nu este îndeplinită şi intrarea pe teritoriul unui stat membru este refuzată, resortisantul ţării terţe va primi o decizie în formă scrisă pe un formular tip, care va conţine motivele exacte pentru care a fost refuzată intrarea. Decizia va fi înmânată resortisantului contra semnătură. Persoanele cărora li s-a interzis intrarea au dreptul să formuleze o cale de atac, care se va face în concordanţă cu normele naţionale ale statului membru vizat. Persoanei i se va înmâna o informaţie detaliată privind termenii, instituţia competentă unde urmează a fi exercitată calea de atac.

Exercitarea căii de atac nu va atrage după sine suspendarea deciziei de interdicţie a intrării.

Informații suplimentare privind regimul de trecere  a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) puteţi găsi în Regulamentul Consiliului 562/2006.

Este posibil să vi se solicite informaţii referitoare la persoana gazdă. Se recomandă să aveţi la dispoziţie adresa şi numărul de telefon al persoanei gazdă.

Viza de studii este necesară în cazul în care perioada planificată de studii depăşeşte 90 de zile în jumătate de an. Reglementările în acest sens se orientează după regulile naţionale ale fiecărui stat. Deaceea se recomandă să consultaţi, înainte de începerea studiilor, ambasadele/consulatele statelor în care intenţionaţi să studiaţi.

Un alt serviciu al Centrului Comun de Eliberare a Vizelor (CCEV) din cadrul Ambasadei Ungariei este eliberarea adeverințelor privind diferitele interdicții care le sînt aplicate cetățenilor Republicii Moldova sau rezidenților, aflaţi în Republica Moldova (cu pașapoarte ucrainene, rusești etc.), doritori de a călători în spațiul Schengen.

Vă recomandăm să priviți următorul material video realizat de Viza.md

În conformitate cu articolul 9 din Legea despre cetățenie № 91-92 străinul poate obține cetățenia italiană, dacă locuiește în mod legal în Italia de mai mulți ani (numărul acestora variind în funcție de țara de origine a imigrantului).

 

În particular:

 - cetățenii UE ar trebui să fie puși la evidență în calitate de rezidenți oficiali în Italia (adică să locuiască legal pe teritoriul țării), pe parcursul a cel puțin patru ani;

 - cetățenii țărilor din afara UE trebuie să fi deținut permis de ședere italian cel puțin 10 ani;

- apatrizii -  cel puțin cinci ani.

Legea italiană prevede posibilitatea de a deține dubla cetățenie, ceea ce le-ar permite celor interesați să obțină cetățenia italiană, fără a o pierde pe cea a țării sale natale. Însă în unele țări acest lucru nu este posibil, astfel încît, în acest caz, străinul pierde în mod automat cetățenia inițială, obținînd cetățenia Italiei.

 

În ce mod poate fi trimisă solicitarea pentru a obține cetățenia prin naturalizare?

Începînd din 18 mai 2015 cererile pentru obținerea cetățeniei trebuie să fie depuse prin intermediul site-ului Ministerului de Interne. La aceasta trebuie să fie atașate unele documente scanate (Buletinul de identitate, Certificatul de Cazier Judiciar, Certificatul de naștere și bonul de plată care dovedește achitarea taxei consulare de 200 de euro și a timbrului de 16 euro).

Restul informației titularul cererii o introducede sine stătător într-un formular, însă toate documentele relevante trebuie să le aibă la îndemînă, în caz de control. Vă recomandăm cu insistență să nu faceți declarații false, pentru că mărturiile mincinoase sînt supuse unei pedepse severe.

 

Perioada de examinare a solicitării 

Perioada de examinare a solicitărilor pentru cetățenia italiană este de 730 de zile, adică de doi ani de la data depunerii. În cazul unui rezultat favorabil, Prefectura îi va comunica solicitantului, în termen de 90 de zile de la data publicării, decizia organelor superioare.

După primirea înștiințării referitor la publicarea deciziei privind atribuirea cetățeniei, străinul trebuie să informeze Municipiul de reședință, în termen de 6 luni, din momentul primirii înștiințării, pentru a depune jurămîntul de credință față de Republica Italiană, în conformitate cu prevederile art. 10 a Legii cetățeniei (Legea 91/1992). După expirarea acestui termen, decizia nu va avea nici o forță juridică, iar solicitantul va trebui să depună din nou toate documentele.

Puteți verifica oricînd statutul solicitării Dvs. prin intermediul site-ul web al Ministerului Afacerilor Interne al Italiei.

Şederea cetăţeanului moldovean care va depăşi perioada de 90 de zile în spaţiul Schengen (fără a fi în posesia unui permis de şedere sau a unei vize ((naționale)) pentru şederi de lungă durată -tip D), va fi considerată ilegală fapt ce va duce la interdicţia intrării în spaţiul Schengen.

Desfăşurarea unei activităţi lucrative în spaţiul Schengen fără a fi în posesia unui permis de muncă este la fel ilegală, (chiar dacă perioada de 90 de zile nu va fi depăşită) şi poate atrage după sine interdicţia de intrare în spaţiul Schengen.

Documentarea celor noi născuți în Italia este din 2 etape:

Etapa 1: transcrierea certificatului de naștere din italian în moldovenesc. Pentru realizarea acestei acțiuni, este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de comuna italiană pe numele copilului nou-născut, conform Convenției de Vienna din 1976 (menționată pe versul certificatului);

- copia buletinelor de identitate ale părinților copilului/sau a pașapoartelor;

- copia certificatelor de naștere a părinților și, după caz, copia certificatului de căsătorie.

Termenul de realizare a transcrierii certificatului de naștere este de pînă la 45 zile. Acest serviciu este gratuit.

Pentru depunerea cererii de transcriere a certificatului de naștere nu este nevoie de ambii părinți sau prezența copilului. Astfel, un părinte poate solicita de unul singur acest serviciu consular.

Etapa 2: După ce va fi transcris certificatul de naștere, sunteți în drept de a solicita pașaport pentru copil, pentru care urmează să prezentați următoarele acte:

- certificat de naștere moldovenesc al copilului (cel transcris);

- grupa sangvină a copilului;

- certificat de căsătorie a părinților, dacă există;

- un act de identitate valabil al părintelui;

Notă: în cazul în care părinții sînt căsătoriți, este suficient prezența unui părinte la depunerea dosarului, în caz contrar, urmează să se prezinte ambii părinți.

Prezența copilului la etapa 2 este obligatorie.

În cazul în care trebuie să plecați în scurt timp în Republica Moldova cu copilul care nu are pașaport, urmează să Vă adresați la Consulatul moldovenesc pentru a obține Titlul de călătorie (supranumit în popor "Pașaport Alb").

Pentru a obține Titlul de călătore pentru minor, este nevoie de:

- certificat de naștere multilingv emis de primăria italiană pe numele copilului;

- prezența doar a unui reprezentant legal (părinte) cu un act de identitate valabil;

- în caz că copilul nu poate prezentat la Consulat, urmează să dispuneți de 1 fotografie 3x4 a minorului.

Notă: Titlul de Călătorie se emite pe un termen de 30 zile și pentru minori este gratuit. Se eliberează în ziua depunerii cererii.

Nu este posibil. Includerea datelor și fotografiei copilului în pașapoartele părințile nu mai este posibilă începind cu noiembrie 2010. Fiecare copil, indiferent de vîrstă, urmează să dispună de propriul act de identitate.

Potrivit legislației Republicii Moldova, după vîrsta de 16 ani, este obligatoriu perfectarea buletinului de identitate. Astfel, pentru perfectarea pașaportului este necesar să depuneți concomitent și la buletin de identitate.

Actele necesare pentru perfectarea buletinului de identitate la minori cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere;

- pașaport, dacă anterior minorul a fost documentat cu pașaport;

- 1 fotografie 3x4 și 2 fotografii 10x15;

- un act de identitate valabil al reprezentantului legal.

Actele necesare pentru perfectarea pașaportului minorilor cu vîrsta peste 16 ani:

- certificat de naștere

- buletin de identitate (perfectat anterior sau dosar depus la buletin concomitent);

- pașaport vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pașaport la minorii sub 16 ani:

- certificat de naștere

- pașaportul vechi, dacă este posibil;

- act de identitate valabil al reprezentantului legal (buletin sau pașaport);

- certificat de căsătorie sau, în lipsa acestuia prezența ambilor părinți.

În caz de divorț a părinților, pe lîngă cele susmenționate, urmează să fie prezentate:

- certificat de divorț;

- hotărîrea de judecată, definitivă și irevocabilă, în care să fie menționat că minorul se află la întreținerea celui care a depus cererea de pașaport.

În caz că Vi s-a furat / ați pierdut sau a expirat pașaportul Dvs., aveți posibilitatea de a vă perfecta pașaport nou prin intermediul Consulatului. Pentru aceasta, urmează să Vă prezentați la Consulat cu următoarele acte:

- buletinul de idenitate moldovenesc, valabil (în caz că buletinul este expirat sau l-ați pierdut, veți depune dosarul concomitent și pentru buletin);

- certificat de naștere și, după caz: căsătorie, divorț, aviz de schimbare a numelui dacă ați efectuat careva schimbări în actele Dvs de stare civilă;

Costurile și termenele perfectării buletinelor prin consulate sunt:

- 5 zile lucrătoare: 75 euro (în caz de pierdere a buletinului – 83 euro);

- 15 zile: 69 euro;

- 30 zile: 65 euro.

Notă: atenționăm că termenele sumenționate încep să fie calculate din ziua intrării dosarului Dvs. la Direcția Documentarea Populației a Ministerului Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor al RM. Astfel, la aceste termene urmează să fie adăugate circa 15 zile pentru circulația poștei diplomatice Padova – Chișinău – Padova;

Astfel, există 3 categorii:

Cetățeni cu vîrsta de pînă la 7 ani:

- 5 zile lucrătoare: 110 euro;

- 15 zile: 98 euro;

- 30 zile: 91 euro.

Cetățeni cu vîrsta între 7 și 12 ani:

- 5 zile lucrătoare: 127 euro;

- 15 zile: 110 euro;

- 30 zile: 101 euro.

Cetățeni cu vîrsta peste 12 ani:

- 5 zile lucrătoare: 137 euro;

- 15 zile: 116 euro;

- 30 zile: 107 euro.

Pentru întocmirea unei procuri, este nevoie de prezența personală a mandatarului (cel care împuternicește) cu un act de idenitate al său și, copia după actul de identitate al reprezentantului său (dacă nu aveți copia actului de idenitate, puteți să aduceți datele scrise pe foaie dar recomandăm să verificați minuțios exactitatea acestora).

Costul unei procuri este: 40 euro (30 euro taxa consulară + taxele aferente).

Procura se eliberează în aceeași zi, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

Potrivit legislației Republicii Moldova, minorul poate circula cu o persoană terță, însoțit de declarația notarială din partea reprezentantului legal. Astfel, este destul un părinte să facă o declarație notarială la Consulat. Actele necesare pentru întocmirea declarației notariale:

- un act de identitate al reprezentanului legal;

- copia actului de dentitate al minorului;

- copia actului de identitate al persoanei terțe care va însoți minorul.

Costul declarației notariale: 20 euro

Termenul de eliberare: în ziua depunerii.

Nu este nevoie. Potrivit Legislației Republicii Moldova, minorul poate intra/ieși în/din Republica Moldova însoțit doar de unul dintre reprezentanții săi legali (copia certificatului de naștere a copilului în cazul dat ar putea fi solicitată la frontieră) sau, de o persoană terță desemnat prin declarație notarială de unul dintre reprezentanții săi legali.

Astfel, nu este nevoie de acordul celulalt părinte. Puteți pleca fără grijă acasă și reveni în Republica Italiană.

Notă: aceste prevederi nu se referă la cetățenii moldoveni care dețin și cetățenia României, care, la tranzitarea teritoriului României, potrivit legislației române, li se solicită acordul celuilalt părinte.

Potrivit regulilor stabilite de Oficiul de Motorizări Italian, urmează să solicitați de la Consulat două acte:

1.traducerea permisului de conducere;

2.declarație de autenticitate a permisului de conducere.

Costul serviciilor consulare susmenționate: 58 euro

Termenul de eliberare: în ziua depunerii, în intervalul orelor 15:30 – 17:00.

În situațiile în care există divergențe privind locul nașterii în actele italiene (carta de idenitate/permisul de soggiorno) și permisul de conducere moldovenesc sau, sunteți în Italia în baza pașaportului românesc, există probabilitatea ca oficiul Motorizări italian să Vă solicite suplimentar o declarație consulară de la Consulat (dichiarazzione stessa persona/essate generalita). Costul unei declarații consulare – 40 euro.

Doar parțial. De regulă, autoritățile italiene solicită 2 acte din RM la depunerea dosarului de dobîndire a cetățeniei italiene:

 

- certificat de naștere tradus și apostilat sau, extras plurilingv de pe actul de naștere, precum și alte certificate de stare civilă după caz (certificat de căsătorie, divorț sau deces)

- cazier judiciar tradus și apostilat.

 

Prin intermediul Consulatului este posibil de obținut doar extrasul plurilingv de pe actul de naștere și/sau de căsătorie, în ceea ce privește cazierul judiciar tradus și apostilat, Consulatul nu poate intermedia obținerea acestuia, precum nici traducerea și apostilarea certificatului de divorț, dacă acesta este solicitat de autoritățile italiene. Astfel, aveți opțiunea de a perfecta o procură pe cineva din RM în vederea pregătirii setului de acte integral pentru depunerea dosarului la cetățenia italiană. Procura poate fi întocmită și la Consulatul RM.

 

IMPORTANT: Țineți cont că prin intermediul Consulatului este posibil de obținut din Republica Moldova cazierul juduciar, precum și informații de stare civilă care nu sînt traduse și apostilate. Acestea pot fi traduse la consulat și ulterior prezentate autorităților italiene fie ca traducere de la consulat sau intr-un document aparte care conține informația integrală în formă de «Declarație Consulară». Înainte de a merge pe această cale, asigurațivă și obțineți acceptul prealabil a autorităților italiene referitor la documentele prezentate în acest mod (de la consult).

Pentru înregistrarea unei căsătorii în Italia urmează să Vă adresați la primăria italiană din regiunea Dvs. De regulă, se solicită 2 documente din partea cetățeanului RM: certificat de naștere și certificat de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio).

 

Pentru a solicita certificatul de capacitate matrimonială (nulla osta di matrimonio) prin intermediul Consulatului, urmează să vă prezentați cu actele Dvs, precum și actele viitorului soț italian, după cum urmează:

 

Actele necesare din partea cetățeanului RM:

- buletin de identitate sau pașaport;

- certificat de naștere și după caz, certificat de divorț/deces al fostului soț;

 

Actele necesare din partea cetățeanului italian/străin:

- copia pașaportului sau în alternativă a cărții de identitate (care urmează a fi apostilată și tradusă în limba română).

- certificat de la primăria italiană privind starea civilă (certificato di stato libero) apostilat și tradus în română. Certificatul de „ Stato Libero", precum și copia Cărții de identitate (în cazul în care nu se are în posesie pașaportul) urmează să fie apostilate la Prefectura/Tribunalul din regiunea Dvs; traducerea în limba de stat poate fi solicitată și la sediul consulatului.

 

Costul serviciului consular privind solicitarea certificatului de capacitate matrimonială: 40 euro.

Termenul: estimativ 45 zile.

Potrivit legislației și Convenției de la Haga privind Apostila, misiunile diplomatice și oficiile consulare nu aplică Apostila. Acest serviciu se face în exclusivitate în țara de origine a documentului. Prin urmare, dacă vi se solicită actele dvs din RM să fie traduse și apostilate, urmează să Vă adresați în exclusivitate la Ministerul Justiției al RM (inclusiv, prin intermediul procurii).

Consulatul oferă serviciul de traducere în limba italiană, dar fără a aplica apostila, a actelor de stare civilă: căsătorie, naștere, divorț, deces. Înainte de a solicita traducerea actelor sus menționate, cetățenii urmează să se informeze la autoritățile italiene dacă traducerea efectuată doar de consulat este acceptată, iar în cazul în care acestea solicită traducerea legalizată prin apostilă, cetățeanul urmează să o facă doar în Republica Moldova.

Pentru transcrierea actului de căsătorie, unul dintre soți urmează să prezinte:

- Certificatul de căsătorie multilingv eliberat de autoritatea italiană (estratto dall'atto di matrimonio) conform Convenției de Vienna din 1976, care este menționată pe verso)

- Certificatele de naștere a soților;

- Buletinele de identitate a soților sau pașapoartele;

În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean al Republicii Moldova, este destulă doar copia pașaportului său.

Pentru a verifica necesitatea deținerii vizei pentru Republica Moldova de către un cetățean străin, verificați lista pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Viza se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare.

Moldovenii pot obține cazier juridic aflîndu-se în străinătate, fiind scutiți de necesitatea deplasării în Republica Moldova și fără a întocmi procuri. Cazierul poate fi obținut de la ambasadele și consulatele moldovenești în străinătate.

 

Astfel, cetățeanul întocmește o cerere, prezentînd un act de identitate moldovenesc. Dacă actul de identitate lipsește, cererea nu va fi respinsă, dat fiind faptul că identitatea persoanei poate fi verificată rapid de către funcționarul consular prin intermediul sistemului informaţional de căutare şi acces existent în toate misiunile diplomatice și oficiile consulare moldovenești din străinătate.

 

Ulterior, consulul moldovean solicită informația prin e-mail de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (MAI). De regulă, răspunsul MAI parvine în 24-48 ore. După recepționare, este recomandabilă traducerea răspunsului MAI (cazierului) pentru a putea fi prezentat autorităților străine. Traducerea poate fi efectuată la oficiul consular moldovenesc.

 

Taxa consulară:

Solicitarea unui document (cazier judiciar) – 30 euro +servicii aferente

Traducerea răspunsului MAI (cazierului) ‒ 10 euro + servicii aferente.

 

Achitarea taxei consulare se efectuează în exclusivitate pe contul Ambasadei sau oficiului consular și se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare. Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului bancar. Plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu se acceptă.

 

De asemenea, reamintim despre posibilitatea obținerii în străinătate a unui astfel de document prin intermediul curierului poștal, fără a efectua deplasări spre ambasadă sau consulat.

 

Totodată, portalul Viza.md menționează că migranții moldoveni care vor solicita cazierul judiciar prin internet (prin intermediul Serviciului Guvernamental e-cazier) vor veni obligatoriu în Republica Moldova pentru a ridica documentul de la Direcția Informații și Evidență Operativă a MAI (Comisariatele de Poliție din RM) sau vor fi nevoiți să întocmească procurile corespunzătoare.

Respectarea regimului de autoizolare de 14 zile, în locurile determinate, pentru persoanele care traversează frontiera Republicii Moldova în sensul intrării pe teritoriul acesteia, nu mai este obligatorie pentru toți. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anulat această obligativitate pentru mai multe categorii de personae. Nu li se mai impune respectarea regimului de autoizolare conductorilor auto și personalului de deservire a mijloacelor de transport care transportă mărfuri, echipajelor aeronavelor, navelor și brigăzilor garniturilor de tren. De asemenea, nu vor sta în autoizolare persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau din motive umanitare, însoțitorii acestora după caz, elevii, studenții înmatriculați la instituțiile de învățămînt de peste hotare, persoanele care se deplasează în interes profesional și care pot dovedi acest lucru printr-un document confirmativ, lucrătorii transfrontalieri, membrii structurilor diplomatice și ai oficiilor consulare care sînt acreditate în Republica Moldova.

 

Regimul de autoizolare nu se impune pentru aceste categorii de persoane, doar dacă, după verificările la intrarea pe teritoriul țării, ele nu întrunesc criteriile care denotă un caz suspect de COVID-19. Vor urma și alte măsuri de adaptare a restricțiilor, cert este că măsurile vor fi revizuite în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Cursele aeriene şi cele charter regulate, precum şi rutele feroviare internaţionale de transport de pasageri au fost reluate de ţara noastră.


În situaţia în care intenţionaţi să părăsiţi teritoriul Republicii Moldova pe cale terestră, Vă aducem la cunoştinţă că atît statele vecine, cît şi multe alte state au impus restricţii de circulaţie, inclusiv pentru persoanele care au permis de şedere în ţările respective. Pe paginile web și profilurile de facebook ale Ministerului, Misiunilor Diplomatice și Oficiilor Consulare ale Republicii Moldova pot fi găsite informații și actualizări privind Alertele de călătorie referitor la condițiile de intrare și tranzit din statele de acreditare.
 

MAEIE recomandă insistent să evitaţi călătoriile în Republica Moldova în perioada pandemiei de COVID-19 şi să evaluaţi cu atenţie riscurile unei astfel de călătorii. Atenţionăm că majoritatea statelor aplică măsuri restrictive de călătorie, manifestate prin interzicerea intrării dar și ieșirii din anumite zone, închiderea unor puncte de trecere a frontierei sau instituirea unei perioade obligatorii de carantină. Astfel, călătoria Dumneavoastră ar putea fi afectată de restricțiile impuse de statele de tranzit și pot constitui un factor adiţional de propagare a infecției cu COVID-19, punînd astfel în pericol siguranța celor de acasă. MAEIE subliniază că posibilitatea acordării asistenţei consulare ar putea fi limitată din cauza restricţiilor de circulaţie impuse de anumite state.


Alertele de călătorie pentru alte state pot fi vizualizate aici:
 

MAEIE recomandă contactarea agențiilor de voiaj și a companiilor aeriene în vederea identificării unor rute/posibilităţi alternative pentru retur. Atragem atenţia asupra faptului că multe ţări au sistat comunicarea aeriană cu statele din zonele de risc, iar frontierele terestre ale mai multor state europene sînt închise. Astfel, pentru evitarea riscului de blocaj în zona de frontieră, MAEIE recomandă consultarea alertelor de călătorie pentru alte state şi contactarea misiunii diplomatice sau oficiului consular al Republicii Moldova din ţara dată, sau a celei mai apropiate misiuni diplomatice a ţării noastre pentru precizarea informaţiei privind punctele de trecere a frontierei accesibile pentru intrare/ieşire/tranzitare.


Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici: 
 

Ambasada nu dispune de resurse financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea biletelor de avion, sau pentru alte mijloace de transport (tren, autobuz, etc.) pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova. Această responsabilitate Vă revine în totalitate Dumneavoastră. Eforturile Ambasadelor, cu precădere în situaţia actuală, sînt concentrate pe cazurile excepționale de acordare a asistenţei de ordin consular persoanelor aflate în dificultate. 

MAEIE recomandă să Vă adresaţi la serviciile migraţionale sau autorităţile publice din statul de reşedinţă, în vederea extinderii dreptului de ședere sau aplicării excepțiilor interne în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor. În cazul imposibilității obținerii informațiilor respective de la autoritățile locale, cetățenii Republicii Moldova vor solicita suportul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale țării noastre.

Dacă sînteţi blocat într-o ţară unde Republica Moldova nu are Ambasadă/Consulat, Vă sugerăm să contactaţi cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al ţării noastre sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 mfa.gov.md/ro, pentru a obţine asistenţa consulară necesară şi a identifica eventuale soluţii pentru revenirea Dumneavoastră în Republica Moldova.


Lista misiunilor diplomatice cu datele de contact ale acestora o găsiţi aici: 
 

În prezent, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare primesc mii de apeluri pe zi. În aceste circumstanţe, Vă sugerăm să contactaţi Ambasadele prin Email, sau să apelaţi Centrul de Apel al MAEIE la nr. de telefon +373 22 788722 (mfa.gov.md).


Pentru situaţii excepţionale (accidente, decese, etc.), telefoanele de urgenţă ale Ambasadelor sînt disponibile 24/24. 
 

Pentru extinderea perioadei de şedere în legătură cu limitările impuse la traversarea frontierelor, Vă adresaţi la autorităţile migraţionale sau cele locale din statul de reşedinţă (a se vedea pct.4). În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, Vă recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Moldova din statul dat. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

Dacă aflaţi că aţi putea fi disponibilizat, interesaţi-vă de garanţiile şi subvenţiile acordate în statul de reşedinţă în astfel de situaţii. În cazul în care angajatorul Vă anunţă despre încetarea activităţii Dumneavoastră, solicitaţi o notificare scrisă din partea acestuia. Aceasta Vă va permite să Vă adresaţi la un avocat/ONG specializat, care ar putea să Vă consulte, inclusiv pro-bono şi oferi eventuale soluţii.

Dacă proprietarul Vă solicită să părăsiţi spaţiul în care locuiţi, nu vă grăbiţi să faceţi acest lucru. Solicitaţi o notificare scrisă din partea proprietarului. Interesaţi-vă de garanţiile acordate în statul de reşedinţă în situaţii de forţă majoră. O eventuală evacuare silită ar trebui să fie argumentată prin executare judecătorească.

Dacă ești elev/student peste hotare, ia legătura cu instituția de învățămînt și asigură-te că-ți poți continua ciclul de studii la distanță. În vederea identificării unei soluţii pentru întoarcerea în Republica Moldova, recomandăm să contactaţi misiunea diplomatică a Republicii Moldova din statul de reşedinţă. Misiunile diplomatice, prin toate canalele de comunicare disponibile, Vă vor oferi informaţii actualizate privind situaţia din statele de acreditare şi posibilităţile de revenire în ţară.

Dacă Vă expiră polița de asigurare medicală/de călătorie, luaţi legătura cu prestatorul de servicii și revendicați-Vă dreptul la asigurare pe toată durata situației excepționale.

Au interdicţie de a părăsi teritoriul Republicii Moldova persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.


Celelalte persoane care intenţionează să părăsească teritoriul Republicii Moldova trebuie să se informeze despre restricţiile de circulaţie, inclusiv pentru tranzit, impuse de statele vecine, cît şi statele de destinaţie. Consultaţi alertele de călătorie disponibile pe pagina MAEIE şi profilurile de Facebook ale misiunilor diplomatice ale RM care sînt actualizate cu regularitate.