CETĂŢENIA CEHIEI

 

 

 

 

Dobîndirea  cetăţeniei cehe şi legitimitatea pentru copii
În Republica Cehă, legitimitatea copiilor de a dobîndi cetăţenia este guvernată de principiul "ius sanguinis" ("dreptul de sînge"), adică cetăţenia copilului este determinată în funcţie de cetăţenia părinţilor ".
Dacă ambii părinţi sau cel puţin un părinte al copilului este cetăţean ceh, copilul devine cetăţean ceh la naştere. Aceasta se va aplica indiferent dacă nou-născutul dobîndeşte cetăţenia unui alt stat sau altor state.  Într-un asemenea caz, copilul va deveni  cetăţean al mai multor state în momentul naşterii lui.
În cazul în care mama copilului este o cetăţeancă străină şi tatăl copilului care nu este căsătorit cu mama copilului este cetățean ceh, nou-născutul dobîndește cetăţenia cehă prin afiliere.  Nou-născutul devine cetăţean ceh din ziua cînd afilierea devine valabilă, şi anume  în ziua în care părinţii oferă o reprezentare concertată în faţa Oficiului Registrului, sau în ziua în care decizia instanţei cu privire la afiliere devine efectivă din punct de vedere juridic. (legea nu prevede o procedură clară în cazul în care mama - o străină - este soţia unui străin care nu este, totuşi  tatăl biologic al copilului, adică nou-născutul nu este născut dintr-un cuplu necăsătorit, dar paternitatea tatălui copilului - un cetăţean ceh - se determină).
Dacă nici unul dintre părinţii copilului nu este cetăţean ceh  şi dacă unul dintre părinţi are reşedinţa permanentă în Republica Cehă, şi dacă copilul este născut în Republica Cehă, copilul dobîndeşte cetăţenia cehă, de asemenea, la naştere.
În cazul în care părinţii sînt necunoscuţi şi un minor (un copil de pînă la paisprezece ani) va fi găsit pe teritoriul Republicii Cehe, minorul va deveni cetăţean ceh în momentul în care el / ea este găsit, cu excepţia cazului cînd minorul este identificat că a dobîndit cetăţenia altui stat la naştere.
Dacă ambii părinţi sînt străini sau în cazul în care sînt necunoscuţi, copilul poate deveni cetăţean ceh dacă este adoptat de un cetăţean ceh. Copilul va deveni cetăţean ceh din momentul cînd decizia instanţei de judecată de aprobare a adopției a devenit efectivă din punct de vedere juridic.
Autoritatea de înregistrare a cetăţeniei copilului este Oficiul Registrului competent la nivel de district sau municipiul de naştere a copilului. Oficiile de Înregistrare sînt considerate a fi consiliile municipale sau autorităţile locale, şi consiliile raionale din oraşul Praga.


Dobîndirea cetăţeniei prin naturalizare
Ministerul de Interne  poate naturaliza un străin care este eligibil în temeiul legii şi care corespunde următoarelor cerinţe statutare:
Cel puţin cinci ani de reşedinţă permanentă în Republica Cehă; străinul este solicitat să rămînă în Republica Cehă pentru cea mai mare parte a acestei perioade.
Ministerul poate ierta solicitantului că nu a avut reşedinţa în Republica Cehă pentru întreaga perioadă de cinci ani sau pentru că nu a  rămas în Republica Cehă pentru cea mai mare parte a acestei perioade; cu toate acestea, solicitantul trebuie, în orice caz, să locuiască permanent în Republica Cehă la data aplicării cererii dintr-un număr de motive
    -pentru a stabili anumite legături ale solicitantului cu Republica Cehă sau fosta Cehoslovacie sau vice versa
    -în cazul în care solicitantul nu este cetăţean al niciunui stat sau
    -în cazul în care solicitantul este un solicitant de azil în Republica Cehă.


Dovada că solicitantul a pierdut statutul de cetăţenie anterioară sau pe care el / ea o va pierde cu siguranţă în legătură cu dobîndirea cetăţeniei cehe.
În cele mai multe cazuri, trebuie prezentat un document oficial al statului de origine a solicitantului, care să ateste faptul că solicitantul a încetat să fie cetăţean al acestui stat, sau faptul că acest stat niciodată nu a înregistrat solicitantul în calitate de cetăţean al său, sau că reglementările legale leagă dobîndirea unei cetăţenii străine cu renunţarea la cetăţenia curentă (Ministerul poate deja cunoaşte acest fapt). Desigur, persoanele fără cetăţenie şi solicitanţii de azil nu sînt obligaţi să prezinte această dovadă.
Această cerinţă poate fi anulată în cazul în care solicitantul a locuit legal în Republica Cehă pentru cel puţin cinci ani (chiar dacă reşedinţa lui / ei permanentă nu a durat pe parcursul întregii perioade de  cinci ani; reședința în bază de viză la fel poate fi inclusă în această perioadă), şi dacă
    -statul de origine al solicitantului nu poate priva din punct de vedere juridic solicitantul de cetățenie (de exemplu, a depriva solicitantul de cetăţenia lui / ei)
    -dacă statul de origine al solicitantului refuză să elibereze un astfel de certificat
    -în cazul în care depunerea unei cereri de renunţare la cetăţenie ar putea pune solicitantului sau  familia ei / lui în pericol


Această cerinţă poate fi anulată în cazul în care solicitantul a locuit legal în Republica Cehă peste douăzeci de ani.
-Cazier judiciar curat pentru ultimii cinci ani, şi anume faptul că solicitantul nu a fost condamnat pentru o crimă deliberată în ultimii cinci ani.  Această cerinţă poate fi trecută cu vederea.
-Cunoaşterea limbii cehe (acest lucru este dovedit prin intermediul unui interviu la biroul unde solicitantul depune cererea ei / lui). Ministerul poate trece cu vederea această cerinţă în caz de "motive demne de o atenţie specială".


Cetăţenia cehă trebuie să fie solicitată. Cererea se adresează Ministerului de Interne, dar este depusă la biroul competent (de exemplu, este adresată Ministerului "prin" biroul competent). Cel mai des, biroul competent este autoritatea locală competentă de la locul de reşedinţă permanentă a solicitantului; în Praga, este consiliul raional relevant al orașului.  Cu toate acestea, fiecare guvern regional în prezent stabileşte procedura în propriile linii directoare.  Prin urmare, solicitantul trebuie să solicite informaţii de la biroul în cauză.


Fiecare persoană poate depune o cerere pe numele ei / lui, sau
    -un cuplu căsătorit poate depune o cerere comună
    -un părinte sau ambii părinţi pot include copilul lor mai mic de cincisprezece ani în cererea lor
    -cererea în numele unui minor (se aplică pentru cetăţenie separat) trebuie să fie depusă prin reprezentantul legal al minorului (de exemplu un părinte, părinte adoptiv sau custode)


Cererea solicitantului trebuie să constate că solicitantul aplică pentru cetăţenie cehă, şi, dacă este necesar, că el / ea solicită ca una sau mai multe dintre cerinţele menţionate mai sus să-i fie iertate/trecute cu vederea.


Următoarele elemente trebuie anexate la cerere:
    -certificatul de naştere şi, dacă este cazul, alte documente: certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ şi  certificatul de deces al soţului sau soţiei ("documente de registru")
    -certificat eliberat de statul de origine al solicitantului care dovedeşte faptul că solicitantul a încetat să fie cetăţean al statul lui / ei de origine sau că el / ea va pierde cu siguranţă cetățenia actuală odată cu dobîndirea cetăţeniei cehe (a se vedea a doua condiţie statutară de mai sus)
   - extras din Registrul Penal nu mai vechi de şase luni (eliberat imediat pe adresa: strada  Soudní 1, Praga 4, aproape de staţia de metrou Pražského povstání; cererea poate fi depusă în orice autoritate locală sau la orice oficiu raional al procuraturii - această procedură va dura două sau trei săptămîni.  Taxa, în ambele cazuri, se ridică la 50CZK, şi trebuie să fie plătită prin timbre de accize.  Extractele pentru minori vor fi eliberate fără plată.
    -un curriculum vitae (pentru a informa Ministerul despre legăturile solicitantului din trecut cu Republica Cehă, şi să anunţe intenţia ei / lui de a trăi în Republica Cehă în viitor; solicitanţii ataşează uneori referinţele angajatorului cu privire la caracterul solicitantului, etc) - nu se aplică în cazul minorilor
    -consimţămîntul  celui de-al doilea părinte (unul care nu depune cererea, în numele minorului) al minorului (un copil sub 15 ani) de aprobare a schimbării cetăţeniei minorului.


Taxa  administrativă pentru procesarea cererii este echivalentă cu 10 000 CZK.  În cazul în care o cerere comună este depusă pentru mai multe persoane (de exemplu, un cuplu căsătorit şi copiii lor), valoarea taxei nu creşte.  Ministerul poate reduce cuantumul taxei pentru lipsa de fonduri, dacă acest lucru este solicitat de către solicitant. Grupuri specifice de solicitanţi plătesc  doar 1000 CZK.
Solicitanţii sînt, de obicei, obligaţi să prezinte documente publice (de exemplu, certificate de naştere), eliberate de autorităţi străine.  Pentru a fi eligibile pentru depunerea în termenul procedurii oficiale a autorităţilor cehe şi pentru ca acestea să aibă natura şi forţa probantă a documentelor publice, documentele de mai sus trebuie să fie verificate în mod corespunzător. Situaţia variază de la stat la stat, în funcţie de faptul dacă Republica Cehă a semnat un tratat internaţional privind recunoaşterea documentelor  cu  statele relevante.
În cazul în care un astfel de tratat nu a fost semnat, documentul străin, eventual după ce a fost certificat de către autorităţile de rang înalt ale statului străin, trebuie prezentat la misiunea diplomatică cehă relevantă situată în statul străin sau unei misiuni diplomatice cehe competente, într-un astfel de stat străin, pentru verificare.

 


Notă: Republica Moldova are încheiat cu Republica Cehă un acordul bilateral prin care actele oficilae se recunosc  reciproc fără legalizarea consulară sau apostilarea acestora. În privinţă la aceste documente poate fi solicitată doar traducerea în limbă respectivă şi certificarea notarială a traducerii.

 


În cazul în care Republica Cehă şi statul străin relevant au semnat un tratat consular, verificarea poate fi efectuată de către consuli (prin urmare, nu trebuie să vizitaţi misiunea diplomatică direct).

În cazul în care statele au semnat un tratat privind asistenţa juridică în materie de drept civil, este suficient să verifice documentele în conformitate cu reglementările statului străin în cauză, de exemplu, de către notarul public al statului străin; un astfel de document  va beneficia de statutul şi atribuţiile unui document public ceh.
Documentele oficiale străine emise într-o limbă străină trebuie să fie oficial traduse în limba cehă de un traducător autorizat desemnat în conformitate cu Legea privind Experţii şi Interpreţii.  Prețul traducerilor oficiale  variază între 100 şi 350 CZK pentru o pagină.


Procedurile administrative privind cererile pentru cetăţenie
Odată ce cererea a fost depusă, autoritatea competentă ce a primit cererea va invita solicitantul să vină pentru un interviu, care serveşte pentru evaluarea înţelegerii limbii cehe de către solicitant.  Interviul este de aproximativ 30 de minute si se va baza pe articole de ştiri aduse la cunoştinţa solicitantului: va fi evaluată capacitatea candidatului de a înţelege textul şi de a reacţiona în mod adecvat la întrebări suplimentare.  Autoritatea va completa formularul vid relevant cu solicitantul şi îl va instrui  cu privire la drepturile ei / lui (de exemplu, dreptul de a solicita reducerea de taxe administrative din cauza lipsei de fonduri), face apel la autoritatea locală de la locul de reşedinţă a solicitantului să își prezinte poziţia sa cu privire la cerere, şi trimite cererea la Ministerul de Interne în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
În cadrul procesului de luare a deciziilor, Ministerul poate invita solicitantul să participe la  un alt interviu.
Solicitantul nu are un titlu legal de a dobîndi cetăţenia cehă, indiferent dacă solicitantul îndeplineşte toate cerinţele menţionate mai sus şi nu pretinde nici o graţiere.  Cu toate acestea, Ministerul este solicitat, în conformitate cu regulamentul său de procedură, să justifice în mod corespunzător decizia sa negativă.
În cazul în care Ministerul acordă cetăţenie cehă solicitantului, aceasta va compila un certificat de cetăţenie cehă şi va trimite acelaşi lucru către autoritatea competentă. Un solicitant mai mare de 15 ani dobîndeşte cetăţenia cehă prin semnarea unei declarații de cetăţenie în fața secretarului oficiului municipal relevant cu puteri extinse (în Praga, în fața secretarului consiliului raional orăşenesc relevant).  Minorii dobîndesc cetăţenia  împreună cu părinţii lor, sau la primirea certificatului de cetăţenie cehă.  Persoanele care nu trebuie să depună declarația (jurămîntul) în baza unei graţieri din partea Ministerului de Interne vor dobîndi cetăţenia lor în ziua în care decizia de a anula declarația/jurămîntul devine efectivă din punct de vedere juridic.
În cazul în care Ministerul respinge cererea de cetăţenie cehă, solicitantul poate depune un recurs împotriva acestei decizii la Ministerul de Interne în termen de cincisprezece zile de la primirea deciziei.  Se recomandă ca recursul/contestația să conțină detalii privind motivele pentru care decizia negativă este contestată şi de ce este incorect; totuşi, nu este necesar.  (Este bine ca contestația dvs. să fie compilată de către un avocat.)  O decizie de a aproba sau a respinge apelul se face de către Ministrul de Interne, şi la data de 1 ianuarie 2004 Secretarul de Stat al Ministerului de Interne, în baza unei recomandări făcute de un comitet special desemnat.
În cazul în care recursul este de asemenea respins, solicitantul poate depune o petiţie administrativă de contestare a deciziei în termen de două luni de la primirea deciziei. Petiţia trebuie să fie depusă la Tribunalul Municipal din Praga, taxa administrativă fiind de 2 000 CZK.  Petiţionarul nu trebuie să fie reprezentat de un avocat.

Documentele care atestă cetăţenia cehă


 Buletinul de identitate
Buletinele de identitate sînt emise de către autoritatea municipală cu atribuţii extinse competente de la locul de reşedinţă a cetăţeanului; în Praga, Consiliile raionale din Praga de la 1 pînă la 22 sînt autorităţi competente, şi în Brno, Ostrava şi Pilsen, consiliile orășenești sînt autorităţile autorizate să emită acte de identitate.
Următoarele documente trebuie anexate la cererea de solicitare a eliberării unui act de identitate :
    -certificatul de naştere, sau
    -certificatul numărului de identificare personal, dacă nu este menţionat în oricare dintre documentele prezentate
    -certificatul de cetăţenie
   - certificatul de stare civilă, în cazul în care cetăţeanul este sau a fost căsătorit.
Paşaportul este eliberat de către aceleași autorităţi  menționate mai sus;  documentele similare trebuie să fie atașate la cerere.


Certificatul de cetăţenie
Este emis de către autoritatea competentă (guverne regionale, consiliile raionale ale oraşului Praga şi consiliile municipale din Brno, Ostrava şi Pilsen) la cererea cetăţeanului.


Confirmarea cetăţeniei
Este emisă de către autoritatea competentă dacă cetăţenia solicitantului este discutabilă.
Taxa pentru eliberarea unui certificat sau a confirmării de cetăţenie este de 100 CZK. Autoritatea competentă necesită 60 de zile pentru procesarea cererii.  Decizia poate fi atacată în forma unui recurs depus la Ministerul de Interne.


Pierderea cetăţeniei
Prin declaraţia cetăţeanului de renunţare la cetăţenia cehă: declaraţie poate fie făcută numai de către o persoană
     -domiciliată peste hotare
    -cetăţean al unui alt statul.


Declaraţia este făcută înaintea unei misiuni diplomatice cehe aflată în străinătate. Prin întocmirea declaraţiei, o persoană care a obţinut două cetăţenii (de exemplu, la naştere), poate renunţa la cetăţenia unui stat, de exemplu, pentru a evita serviciul militar în una din ţări. O persoană nu poate renunța la cetăţenia cehă dacă nu este cetăţean al unui alt stat.

Prin dobîndirea cetăţeniei unui alt stat, la cererea proprie, adică nu în cazul în care normele legale si de reglementare ale unui alt stat prevăd acordarea cetăţeniei în mod automat unui copil născut pe teritoriul său sau unei femei care s-a căsătorit cu un cetăţean din acea ţară. În aceste cazuri, cetăţenia nu se pierde.
Fiecare cetăţean ceh care a dobîndit o cetăţenie străină la cererea sa îşi pierde în mod automat cetăţenia sa cehă.  Cu toate acestea, autorităţile din Republica Cehă sînt frecvent inconştiente de aceste lucruri, deoarece statele nu se informează reciproc despre cetăţenii săi noi.  Prin urmare, mulţi oameni își păstrează paşaportul său ceh, reşedinţa lor permanentă şi toate beneficiile şi avantajele aferente cetăţeniei cehe, deşi şi-au pierdut cetăţenia cehă din punct de vedere juridic.

 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.