CETĂŢENIA IRLANDEI

 

 

 

 

O persoană dobîndeşte cetăţenia irlandeză prin intermediul uneia dintre următoarele modalităţi:
• prin dreptul la cetăţenia irlandeză pentru anumite persoane născute în Irlanda;
•prin dreptul de descendență în cazul în care unul dintre părinţi a fost un cetăţean irlandez la momentul naşterii persoanei;
• prin naturalizare, la discreţia absolută a Ministrului de Justiţie şi Egalitate.


Cetățenie prin naștere
O persoană născută în Irlanda după 1 ianuarie 2005 la părinţi, dintre care cel puţin unul a fost un cetăţean irlandez sau britanic sau are dreptul de şedere în stat sau în Irlanda de Nord, fără restricţii asupra reședința acestuia, are dreptul la cetăţenie irlandeză. În caz contrar, o persoană născută în Irlanda după 1 ianuarie 2005 are dreptul la cetăţenia irlandeză numai dacă, în cursul perioadei de patru ani care precede imediat naşterea persoanei, unul dintre părinţi a fost rezident* în Irlanda pentru o perioadă de nu mai puţin de trei ani şi nici un părinte nu a avut dreptul la imunitate diplomatică în stat.
* Anumite reședințe nu pot fi supuse, inclusiv șederea ilegală, şederea acordată în scop de studii şi perioadele în care a existat o permisiune de şedere provizorie în aşteptarea deciziei referitor la o cerere de azil.


Cetățenie prin descendență
Dacă unul dintre părinţii dumneavoastră a fost un cetăţean irlandez în momentul naşterii dumneavoastră, sînteţi un cetăţean irlandez, indiferent de locul de naştere (cu excepţia cazului în una dintre condiţiile speciale legate de naştere în afara Irlandei se aplică; acestea sînt descrise mai jos). În cazul în care părintele prin care aţi obţine cetăţenie irlandeză nu era în viaţă la momentul naşterii dumneavoastră, dar ar fi fost un cetăţean irlandez dacă ar fi fost în viaţă la acea dată, sînteţi de asemenea, un cetăţean irlandez. Sînteţi cetăţean irlandez printr-un părinte irlandez chiar dacă părinţii dumneavoastră erau căsătoriţi sau nu, în momentul nașterii dumneavoastră.


Dacă ați fost născut în afara Irlandei la un cetăţean irlandez care a fost el însuşi născut în Irlanda, atunci sînteţi un cetăţean irlandez.


Dacă ați fost născut în afara Irlandei la un cetăţean irlandez care a fost el însuşi născută în afara Irlandei, şi unul dintre bunicii dumneavoastră a fost născut în Irlanda, atunci aveţi dreptul de a deveni un cetăţean irlandez, şi puteți face acest lucru prin înregistrarea naşterii dumneavoastră în Registrul Nașterilor Externe menţinut de către Departamentul Irlandez al Afacerilor Externe. Puteţi face acest lucru prin aplicarea la cea mai apropiata ambasadă irlandeză sau oficiu consular. O listă a acestora este disponibilă pe website-ul Departamentului Afacerilor Externe. Dacă aveţi dreptul să vă înregistraţi, cetăţenia irlandeză intră în vigoare la data înregistrării.


Dacă sînteţi de generaţia a treia sau ulterioară născut în străinătate la un cetăţean irlandez (cu alte cuvinte, unul dintre părinţii dumneavoastră este un cetăţean irlandez, dar niciunul dintre părinţi sau bunici nu a fost născut în Irlanda), puteţi avea dreptul să deveniți un cetăţean irlandez prin înregistrarea naşterii dumneavoastră în Registrul Naşterilor Externe; acest lucru depinde de faptul dacă părintele prin care aţi obţine cetăţenie irlandeză a devenit un cetăţean irlandez, fiind înregistrat în Registrul Naşterilor Externe înainte de nașterea dumneavoastră.


Dacă aveţi dreptul să vă înregistraţi, cetăţenia irlandeză intră în vigoare la data înregistrării. Cetăţenia irlandeză din generaţiile succesive poate fi menţinută în acest fel de către fiecare generaţie prin asigurarea înregistrării în Registrul Naşterilor Externe înainte de naşterea următoarei generaţii.


Atunci cînd doriți să vă înregistrați în Registrul Nașterilor Externe, va trebui să prezentați documentele relevante (certificate de naştere şi de căsătorie și alte documente relevante pentru dumneavoastră și pentru cei prin care solicitați cetățenia irlandeză) pentru a confirma cetăţenia dumneavoastră.


Cetățenie prin naturalizare
Naturalizarea este un proces prin care un cetăţean non-irlandez poate aplica pentru a deveni un cetăţean irlandez. Cererile sînt decise de către Ministrul Justiţiei şi Egalității, care are discreţie absolută, chiar şi în cazul în care solicitantul îndeplineşte anumite condiţii prevăzute în legislaţie, dacă să acorde sau nu naturalizarea.


Dacă aplicați pentru naturalizare pe baza reședinței proprii în stat, condiţiile de naturalizare sînt după cum urmează:
• Trebuie să fiți major (de exemplu, optsprezece ani sau mai în vîrstă, sau căsătorit dacă aveți mai puțin de optsprezece ani).
• Trebuie să fiți de un caracter bun.
• Trebuie să fi avut o perioadă de un (1) an de şedere continuă recunoscută în stat, imediat înainte de data cererii şi, în timpul celor opt (8) ani precedenți, ați avut o şedere totală recunoscută în stat pentru o perioadă de patru (4) ani.
• Trebuie să intenţionați cu bună credinţă să continuați să locuiți în stat după naturalizare.
• Trebuie să faceți o declaraţie de fidelitate faţă de naţiune şi loialitate faţă de stat.
• Ministrul Justiţiei şi Egalității  are puterea (în discreţia sa absolută), de a renunţa la una sau mai multe dintre condiţiile de mai sus pentru naturalizare în anumite circumstanţe, după cum urmează:
    În cazul în care o persoană este de origine irlandeză sau de asociaţii irlandeze, sau este un părinte sau tutore solicitant în numele unui copil minor de descendenţă irlandeză sau asociaţii irlandeze.
    În cazul în care o persoană are dreptul la cetăţenia irlandeză, dacă el sau ea a fost născut în Irlanda.
    În cazul în care o persoană este soţul unui cetăţean irlandez sau o persoană naturalizaţi.
    În cazul în care o persoana a fost rezident în străinătate în serviciul public.
    În cazul în care o persoana este recunoscută ca refugiat (în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor) sau un apatrid (în conformitate cu  Convenţia ONU din 1954 cu privire la Apatrizi).


Condiţiile speciale se pot aplica în cazul în care sînteţi căsătorit cu un cetăţean irlandez şi locuiți în Irlanda.
Acestea sînt după cum urmează:

• Sînteţi major (de exemplu, optsprezece ani sau mai în vîrstă, sau căsătorit dacă aveți mai puțin de optsprezece ani).
• Sînteţi de un caracter bun.
• Sînteţi căsătorit cu partenerul cetăţean irlandez pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.
• Căsătoria dumneavoastră este recunoscută în temeiul legislaţiei statului ca subzistenţă.
• Dumneavoastră cu partenerul cetăţean irlandez locuiți împreună ca soţ şi soţie şi partenerul dumneavoastră irlandez depune către Ministru o declaraţie pe propria răspundere, în forma prevăzută în acest sens.
• Aţi avut imediat înainte de data aplicării, o perioadă de şedere continuă de un an în Irlanda, şi
• Aţi avut, pe parcursul celor 4 ani care preced imediat această perioadă, un total de şedere în Irlanda de 2 ani.
• Intenţionați cu bună-credinţă să continuați să locuiți în Irlanda după naturalizare şi
• Faceți o declaraţie de fidelitate faţă de naţiune şi loialitate faţă de stat.


Ministrul Justiţiei şi Egalității are puterea (în discreţia sa absolută), de a renunţa la una sau mai multe dintre condiţiile descrise mai sus, în cazul unui soţ non-irlandez a unui cetăţean irlandez care aplică pentru naturalizare dacă consideră că reclamantul ar putea suferi consecinţe grave în ceea ce priveşte integritatea sa corporală dacă nu li se acordă cetăţenie irlandeză. Conform secţiunii 16 din Legea naționalității și cetățeniei irlandeze din 1956, astfel cum a fost modificat, ministrul are, de asemenea puterea (în discreţia sa absolută) de a renunţa la una sau mai multe dintre condiţii în cazul în care solicitantul este de asociaţii irlandeze, sau este un refugiat sau apatrid. Trebuie remarcat faptul că ministrul nu este obligat să renunţe la orice condiţie, în orice circumstanţă sau caz. Solicitanţii vor trebui, în general, să aibă cel puţin 3 ani de rezidență, chiar dacă este necesar să se ia în considerare cererile în conformitate cu dispoziţiile din secţiunea 16.


Calculul perioadei de şedere în legătură cu cererea de Naturalizare


Cetățenii Non-SEE
Perioadele de şedere recunoscute sînt cele pentru care aţi avut ştampila în paşaportul dumneavoastră. Anumite perioade de şedere în stat chiar dacă sînt ștampilate, nu sînt recunoscute în cazul în care au fost –
• Pentru motive de studiu (chiar dacă în timpul acestui studiu, ați fost implicat în muncă în oricare timp din perioada de studiu), sau
• În timp ce cererea dumneavoastră pentru azil este în curs de examinare.


Decalajele dintre timbre sînt perioadele de şedere ilegală şi nu sînt recunoscute.


Anumiți resortisanţi non-irlandezi sînt scutiţi prin lege de la cerinţa de a avea permisiunea de a rămîne.


Cetățenii SEE

Tot timpul în care un cetăţean SEE a petrecut în stat este recunoscut în scopuri de naturalizare.


Cum pot depune o cerere?
Puteţi solicita formularele corespunzătoare de la Departamentul Justiţiei şi Egalității, sau descărcaţi-le direct de pe site-ul web al Cetăţeniei Irlandeze și Serviciilor de Imigrare, Formularul de Aplicare pentru Cetăţenie. Formularele sînt:
• Formularul 8 pentru o persoană majoră.
• Formularul 8A pentru un copil minor născut în stat fără dreptul la cetăţenie irlandeză.
•Formularul 9 pentru un copil minor al unui cetăţean irlandez naturalizat.
• Formularul 10 pentru un copil minor de descendenţă irlandeză sau asociaţii irlandeze.


Notele care însoțesc fiecare formular oferă detalii complete privind modul în care formularul trebuie să fie completat şi documentele justificative necesare. Nu semnaţi formularul pînă cînd nu sînteți în prezenţa persoanei care trebuie să fie martor la semnarea acestuia. Instrucţiunile cu privire la cine poate fi un martor sînt scrise în formular. După ce formularul a fost completat, şi semnat în mod corespunzător, trebuie să-l trimiteţi, împreună cu toate documentele justificative necesare la:
Aplicații pentru Cetăţenie,
Departamentul Justiţiei şi Egalității,
Strada Dundrum,
Orașul Tipperary,
Județul Tipperary,
Irlanda.


Ce se întîmplă cu cererea mea la depunere?
Cererea dumneavoastră va fi evaluată iniţial pentru a se asigura că aceasta este valabilă şi a fost pe deplin completată cu toate documentele justificative necesare prevăzute. Dacă nu este, cererea va fi returnată în întregime pentru mai multă atenţie. Cererile valabile sînt înregistrate şi apoi o evaluare iniţială de eligibilitate se face. O scrisoare care vă va informa de eligibilitatea și statutul cererii dumneavoastră va fi eliberată în mod normal, în termen de o săptămînă de la primirea cererii dumneavoastră. Aceasta va include numărul de referinţă al cererii şi trebuie să citați acest număr atunci cînd faceți interogări, fie prin telefon sau în scris.


Nu trebuie să plătiți nici o taxă în această etapă: vi se va cere să plătiți taxa de certificare relevantă atunci cînd cererea dumneavoastră va fi aprobată de către ministru.


De îndată ce ministrul a luat o decizie cu privire la cererea dumneavoastră, veți fi informat prin poştă. În cazul în care ministrul aprobă cererea dumneavoastră, scrisoarea anunţîndu-vă de această decizie va conţine instrucţiuni cu privire la procedurile finale care trebuie să fie finalizate înainte de a vi se acorda certificatul de naturalizare.

Sînteţi un cetăţean irlandez, de la data emiterii certificatului de naturalizare şi puteţi aplica pentru un paşaport irlandez în orice moment după această dată. Responsabilitatea pentru acordarea  paşapoartelor îi revine Ministrului Afacerilor Externe. Departamentul Afacerilor Externe procesează toate cererile pentru paşapoarte, fie prin Biroul de Paşapoarte, în Dublin sau Cork, (dacă sînteți rezident în Irlanda), sau la cea mai apropiată Ambasadă sau oficiu consular (dacă aveți reşedinţa în străinătate). Cererea dumneavoastră pentru paşaport ar putea avea nevoie de documente justificative care demonstrează că sînteți, sau aveți dreptul să fiți un cetăţean irlandez. Informaţii complete cu privire la obţinerea unui paşaport sînt disponibile la Departamentul Afacerilor Externe.


În ceea ce priveşte legislaţia irlandeză, nu există nici o dificultate referitor la deținerea cetăţeniei irlandeze şi, în acelaşi timp, cetăţeniei unui alt stat. Alte cîteva ţări, cu toate acestea, au legi care nu permit deţinerea unei alte cetăţenii pe lîngă cetățeniile proprii, sau pun restricţii dacă dețineți mai mult de o singură cetăţenie. Dacă sînteţi deja un cetăţean al altei ţară şi planificați să deveniți un cetăţean irlandez (fie prin exercitarea unui drept, printr-o declaraţie sau prin naturalizare), ar fi bine să verificaţi mai întîi care este poziţia țării de origine în conformitate cu legislația referitor la cetățenie, deoarece orice pas pe care îl puteți face ar putea fi luat în considerare, în temeiul acestei legi, și ați putea pierde cetăţenia.


Taxe


Următoarele taxe se plătesc de către solicitant cu privire la eliberarea certificatului de naturalizare:
(a) în cazul în care cererea este depusă în numele unui minor, o taxă de € 200.00;
(b) în cazul în care cererea este făcută de către o văduvă sau văduv al cărui soţ a fost, imediat înainte de moarte, un cetăţean irlandez, şi care nu a devenit, ulterior de la moartea soţului, un cetăţean naturalizat al unui alt stat, o taxă de € 200.00;
(c) în cazul tuturor celorlalte cereri, o taxă de € 950.00;
(d) taxele din punctele (a), (b) sau (c) trebuie să fie zero, în cazul în care cererea pentru certificatul în cauză se face prin, sau în numele, unui refugiat sau apatrid, sau de către sau în numele unui program de refugiați.

 


Contacte utile Cetăţenie irlandeză


Diviziunea cetăţeniei,
Departamentul Justiţiei şi Egalității,
Strada Dundrum,Orașul Tipperary, Județul Tipperary, Irlanda.
Linia de ajutor: (linie de asistenţă telefonică disponibilă 10:00 - 12:30, doar marți și joi)
Telefon (în Irlanda): 062-32500 sau Lo-Call 1890 252 854
Telefon (din afara Irlandei): +353-62-32500


Întrebări referitor la Paşapoartele Irlandeze:    Biroul de Pașapoarte din Dublin
Centrul Setanta
Strada Molesworth, Dublin 2, Tel. +353 1 671 1633 sau LoCall 1890 426 888, Fax. +353 1 6711092


dacă telefonați din Irlanda de Nord: LoCall 0845 8504321
Biroul de Paşapoarte din Cork
1a South Mall Cork, Tel. +353 21 494 4700 sau LoCall 1890 426 900
Fax. + 353 21 4275 770


Dacă aveți reşedinţa în străinătate:
Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să contacteze Ambasada Irlandei responsabilă pentru Republica Moldova din Bucureşti: Ambasada Irlandei, România, 011015 Bucureşti,  Strada Buzești, nr. 50 - 52, Etajul 3, Sector 1; Telefon: 00 40 21 3102131 / 141; Fax : 00 40 21 311 2285; Web-site: www.embassyofireland.ro


Perioadele de procesare a cererilor pentru naturalizare
Timpul mediu de la cerere pînă la o decizie este în prezent de 26 luni.
Un număr semnificativ de cereri sînt iniţial dovedite a fi invalide pentru o varietate de motive, și acestea sînt examinate şi întoarse solicitantului în termen de o săptămînă.
Calitatea deficitară a cererii este un factor care afectează perioada de procesare. Aproape 10% din resursele totale disponibile ale Diviziunii Cetăţeniei sînt irosite pentru evaluarea cererilor de proastă calitate, care trebuie să fie returnate solicitantului pentru o atenţie suplimentară.
Există o limită pentru reducerea timpului de procesare care poate fi obţinută deoarece cererile de naturalizare trebuie să fie procesate într-un mod care păstrează verificările şi soldurile necesare pentru a se asigura că aceasta nu este subevaluată şi este acordată numai persoanelor care îndeplinesc cu adevărat criterii de calificare necesare.
Deciziile cu privire la naturalizare sînt luate de către Ministrul Justiţiei şi Egalității la discreţia sa absolută. Solicitanţii care nu vor să locuiască în Irlanda, solicitanţii care sînt în atenţia An Garda Síochána sau solicitanţii care sînt o povară financiară asupra statului, este puţin probabil să le fie acordată naturalizarea.


Formularele de cerere


TREBUIE SĂ UTILIZAŢI VERSIUNEA CURENTĂ A FORMULARULUI PENTRU A DEPUNE O CERERE


Cererile primite cu versiunile vechi ale formularului vor fi returnate.
Formularul 8 ar trebui să fie completat de către toţi solicitanţii cu vîrsta de 18 ani sau mai mult.
 Formularul 8A ar trebui să fie completată de către un părinte / tutore în numele unui minor născut în stat pentru naturalizare ca un cetăţean irlandez. Trebuie să aveţi 5 ani de şedere recunoscută de la nașterea copilului dumneavoastră şi copilul dumneavoastră ar trebui să fie de cel puţin 5 ani, atunci cînd face această cerere. Acesta este un formularul electronic, care trebuie să fie completat şi transmis în mod electronic.
Formularul 8A ghid de orientare  
 Formularul 9  ar trebui să fie completat de către un părinte/tutore naturalizat, în numele copilului lor minor.
 Formularul 10 ar trebui să fie completat de către un părinte/tutore în numele copilului lor minor, care are o asociere irlandeză. Acesta este un formular electronic, care trebuie să fie completat şi transmis în mod electronic.
Formularul 10 ghid de orientare
Formulare Suplimentare
Declarație de naștere, pe propria răspundere
Declarație de căsătorie, pe propria răspundere


Alte formulare pentru cetățenie
    Formularul C Declaraţie în conformitate cu secţiunea 28A din Legea din 1956, de către un părinte, cu perioade de şedere în Irlanda de Nord, al unei persoane minore care solicită un certificat de cetăţenie în conformitate cu secţiunea 28 din aceeași Lege.
    Formularul 5  Declaraţie de cetăţenie de către o persoană majoră, născută în Irlanda, în insulele sau marea sa, care a depus o declaraţie că este străin în conformitate cu secţiunea 21 din Legea din 1956.
    Formularul 14  Declaraţie cu privire la intenţia de a păstra cetăţenia irlandeză de către un cetăţean irlandez naturalizat cu reşedinţa în afara Irlandei.
    Formularul 15  Declarație de a fi străin de către o persoană majoră.

 


 

imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
minor pasaport

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

O persoană născută în Irlanda după 1 ianuarie 2005 la părinţi, dintre care cel puţin unul a fost un cetăţean irlandez sau britanic sau are dreptul de şedere în stat sau în Irlanda de Nord, fără restricţii asupra reședința acestuia, are dreptul la cetăţenie irlandeză. În caz contrar, o persoană născută în Irlanda după 1 ianuarie 2005 are dreptul la cetăţenia irlandeză numai dacă, în cursul perioadei de patru ani care precede imediat naşterea persoanei, unul dintre părinţi a fost rezident* în Irlanda pentru o perioadă de nu mai puţin de trei ani şi nici un părinte nu a avut dreptul la imunitate diplomatică în stat.
* Anumite reședințe nu pot fi supuse, inclusiv șederea ilegală, şederea acordată în scop de studii şi perioadele în care a existat o permisiune de şedere provizorie în aşteptarea deciziei referitor la o cerere de azil.

Vă recomandăm să contactați Diviziunea cetăţeniei a Departamentului Justiţiei şi Egalității:
Strada Dundrum, Orașul Tipperary, Județul Tipperary, Irlanda.
Linia de ajutor: (linie de asistenţă telefonică disponibilă 10:00 - 12:30, doar marți și joi)
Telefon (în Irlanda): 062-32500 sau Lo-Call 1890 252 854
Telefon (din afara Irlandei): +353-62-32500

Cu respect,

Echipa Viza.md

14 Ian 2014- 03:07 după amiază
Anonymous
Pasaportul irlandez

Noi suntem veniti in irlanda din 2008 dar sotul meu lucreaza pe acte doar din 2010,in 08 10 2013 am nascut iar acum vrem sa punem pt pasaport irlandez la copil,ce sanse am avea si ce documente near trebui!

11 Ian 2014- 05:13 am

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.