Serviciile consulare prestate de Direcția Generală Afaceri Consulare

Solicitarea unui act sau a unei informații din străinătate


Cetățenii Republicii Moldova, prin intermediul Direcției Generale Afaceri Consulare pot solicita acte precum și informații din străinătate (act de stare civilă, acte notariale, cazier juridic, hotărîri de judecată, diverse certificate de confirmare, etc).
Taxa consulară: 100 lei
Actele necesare:
-Cerere;
-Act de identitate (buletin de identitate sau pașaport);
-copiile actelor și documentelor relevante cazului.


Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
Tel:– 080090990 (apel gratuit)
din străinătate - +373 22 690 990
e-mail: callcenter@mfa.md
consdep@mfa.md


Întocmirea și eliberarea altor documente destinate prezentării autorităților străine


Cetățenii Republicii Moldova pot solicita de la Direcția Generală Afaceri Consulare întocmirea și eliberarea unor documente (Note Verbale) destinate prezentării autorităților străine.
Taxa consulară: 100 lei
Actele necesare:
-Cerere
-scrisoare (în cazul personei juridice)
-Act de identitate (buletin de identitate sau pașaport);
-copiile actelor și documentelor relevante cazului.


Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
Tel:– 080090990 (apel gratuit)
din străinătate - +373 22 690 990
e-mail: callcenter@mfa.md
consdep@mfa.md


Asistență pentru victemele traficului de ființe umane și copii minori aflați fără însoțitor în străinătate

 

Direcția Generală Afaceri Consulare, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, oferă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane și copiilor afalați fără însoțitori în străinătate prin identificarea acestora, semnalarea autorităţilor locale competente privind cazurile de trafic,organizaţiilor internaţionale şi non-guvernamentale care acordă asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane și minorilor aflați fără însoțitori, documentarea gratuită și repatrierea acestora în Republica Moldova, unde, ulterior, li se va acorda asistenţă de către autorităţile moldoveneşti. După necesitate şi posibilităţi, poate fi acordată asistenţă juridică, logistică, de identificare a serviciilor medicale etc.


Semnalarea cazurilor și solicitatarea asistenței:
or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
Tel:– 080090990 (apel gratuit)
din străinătate - +373 22 690 990
(+373 22) 20-10-46
(+373 22) 57-83-25
e-mail: callcenter@mfa.md
consdep@mfa.md


Legalizarea documentelor


Direcția Generală Afaceri Consulare legalizează:


I. Documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova de către organele oficiale sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării.


În cazul dat Direcția certifică:


1.autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova aplicate pe actele notariale şi hotărîri ale instanţei de judecată (procure, declaraţii, cereri, contracte, testamente, fotocopii ale diferitor documente, hotărîri ale instanţelor de judecată, etc.)


-Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original sau copia acestuia, legalizat în ambele cazuri de către notar şi Ministerul Justiţiei;
- Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia - nu au nevoie de procură la depunerea actelor;


2. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale ale subdiviziunilor Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova aplicate pe actele de stare civilă şi de înregistrare a întreprinderilor (certificate: de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de stare civilă, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui; extrase: după actul de naştere, după actul de căsătorie, după actul de divorţ, după actul de deces; avize: cu privire la schimbarea numelui sau prenumelui, cu privire la anularea, completarea sau/şi rectificarea actului de stare civilă; certificate de înregistrare a întreprinderilor etc.).


Actele necesare pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectivă a Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor al Republicii Moldova (Serviciul stare civilă - str. M. Kogălniceanu, 58 A; Direcţia de documentare a populaţiei - str. Puşkin, 42; Camera Înregistrării de Stat – bd. Ştefan Cel Mare şi Sfînt, 124);
-În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea urmează a fi legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
-Buletinul de identitate sau procura, în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.


3. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova aplicate pe actelede studii (diplome de licenţă, programeanalitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomăde bacalaureat).


Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Educaţiei;
-În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizare de către notar şi Ministerul Justiţiei;
-Buletinul de identitate sau procura, în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul,soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.


4. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova aplicate pe actele de studii (diplome de licenţă, programe analitice ca supliment la diplomă, diplome de bacalaureat, supliment la diplomă de bacalaureat).


Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Sănătăţii;
- În cazul prezentării copiilor documentelor, acestea trebuiesc legalizate de către notar şi Ministerul Justiţiei;
-Buletinul de identitate sau procura, în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.


5. autenticitatea semnăturilor persoanelor oficiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova aplicate pe caziere judiciare.


Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către subdiviziunea respectiva a Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia informaţii şi evidenţe operative - str. Iacob Hîncu, 3A);
-Buletinul de identitate sau procura în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.
Documentele provenite de la organizaţii, instituţii, ca regulă, se legalizează în copii, certificate de către notarul de stat şi atestate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. După legalizarea de către Departamentul Afaceri Consulare, documentele se legalizează la oficiul consular al statului pe teritoriul căruia vor fi utilizate.


Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sînt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).


Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale.


Taxele consulare

Taxele consulare sînt percepute in lei (MDL)

1. Persoane fizice 50 lei/ legalizarea fiecărui act
2. Persoane juridice 200 lei/ legalizarea fiecărui act


Notă: Termenul de examinare a cererilor prezentate de solicitanti este de 2 - 3 zile.


II. Documentele întocmite de către autorităţile sau cu participarea autorităţilor statului străin, legalizate în prealabil de către Ministerele Afacerilor Externe sau/şi oficiile consulare ale acestor state, destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova (acte de stare civilă, acte notariale, de înregistrare a întreprinderilor, etc.).


Documentele ce urmează a fi prezentate pentru procedura de legalizare:
-Documentul ce trebuie supus legalizării, în original, legalizat de către Ministerul Afacerilor Externe sau Misiunea diplomatică a statului respectiv acreditată în Republica Moldova;
-Buletinul de identitate, paşaportul sau procura, în cazul în care actele sînt depuse de o altă persoană împuternicită, legalizată de către MAE sau Misiunea diplomatică a statului respectiv. Rudele de primă categorie – mama, tata, fratele, sora, soţul, soţia – nu au nevoie de procură la depunerea actelor.


Documentele străine, aduse în Republica Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular de pe teritoriul Republicii Moldova al acestui stat, apoi de către Departamentul Afaceri Consulare.


Nu pot fi legalizate documentele ce contravin legislaţiei Republicii Moldova sau care sînt întocmite în contradicţie cu instrucţiunile de perfectare a documentelor, precum şi documentele ce nu pot fi supuse scoaterii şi expedierii peste hotare (certificatele de muncă, livretele militare şi legitimaţiile de serviciu).
Nu pot fi legalizate în oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi scoase sau expediate prin poşta internaţională peste hotare, fără a fi legalizate conform Regulamentului privind legalizarea actelor oficiale.


Taxele consulare
Taxele consulare sînt percepute in lei (MDL)

1. Persoane fizice 200 lei/ legalizarea fiecărui act
2. Persoane juridice 600 lei/ legalizarea fiecărui act

Notă: Termenul de examinare a cererilor prezentate de solicitanți este de 2 - 3 zile.


Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova


Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ţării legalizează actele întocmite de către autorităţile statului de reşedinţă sau cu participarea lor şi destinate pentru utilizare în Republica Moldova, în prealabil legalizate de către Ministerul Afacerilor Externe sau de alt organ oficial al statului de reşedinţă împuternicit.


Petiții


Plîngerile, cererile, solicitările, petițiile cu relevanță consulară pot fi înaintate la:
or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
Tel:– 080090990 (apel gratuit)
din străinătate - +373 22 690 990
(+373 22) 20-10-46
(+373 22) 57-83-25
e-mail: callcenter@mfa.md
consdep@mfa.md
sesizari@mfa.md
 

Attached files: