ACORD ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND FACILITAREA ELIBERĂRII VIZELOR

24.02.2011

Jurnalul Oficial L 334 , 19/12/2007 p. 0169 - 0179

 

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor

 

COMUNITATEA EUROPEANĂ, denumită în continuare "Comunitatea";

și

REPUBLICA MOLDOVA, denumite în continuare "părțile";

 

ȚINÂND SEAMA de faptul că, de la 1 ianuarie 2007, cetățenii UE sunt scutiți de obligativitatea vizelor atunci când călătoresc în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 180 de zile sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova;

ÎN VEDEREA dezvoltării în continuare a relațiilor cordiale între părți și dorind să faciliteze contactele între persoane ca o condiție esențială pentru o dezvoltare constantă a relațiilor economice, umanitare, culturale, științifice și de altă natură, prin facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii moldoveni;

AVÂND ÎN VEDERE planul actual de acțiune PEV UE-Moldova, care subliniază că se va institui un dialog constructiv privind cooperarea în domeniul vizelor între UE și Moldova, inclusiv un schimb de opinii privind posibilitățile de facilitare a eliberării vizelor în conformitate cu acquis-ul;

RECUNOSCÂND, ca o perspectivă pe termen lung, introducerea regimului de călătorie fără viză pentru cetățenii Republicii Moldova;

RECUNOSCÂND că, în cazul în care Republica Moldova ar reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Moldova ar fi în mod automat aplicate cetățenilor UE, în baza principiului reciprocității;

RECUNOSCÂND că facilitarea eliberării vizelor nu ar trebui să conducă la migrație ilegală și acordând o atenție deosebită securității și readmisiei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei și Protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, anexate la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Unit și Irlandei;

LUÂND ÎN CONSIDERARE Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și confirmând că dispozițiile prezentului acord nu se aplică Regatului Danemarcei,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Articolul 1

Scopul și domeniul de aplicare

Scopul prezentului acord este de a facilita eliberarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru o ședere a cărei durată prevăzută nu depășește 90 de zile în decurs de 180 de zile.

 

Articolul 2

Clauză generală

(1) Măsurile de facilitare a eliberării vizelor prevăzute în prezentul acord se aplică cetățenilor Republicii Moldova numai în măsura în care aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor în temeiul actelor cu putere de lege și actelor administrative ale Comunității sau ale statelor membre, în temeiul prezentului acord sau altor acorduri internaționale.

(2) Legislația națională a Republicii Moldova sau a statelor membre sau dreptul comunitar se aplică aspectelor care nu sunt reglementate prin dispozițiile prezentului acord, cum ar fi refuzul de eliberare a unei vize, recunoașterea documentelor de călătorie, dovada mijloacelor suficiente de subzistență, refuzul intrării și măsurile de expulzare.

 

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului acord:

(a) "stat membru" înseamnă orice stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit;

(b) "cetățean al Uniunii Europene" înseamnă un resortisant al unui stat membru, astfel cum este definit acesta din urmă la litera (a);

(c) "cetățean al Republicii Moldova" înseamnă orice persoană care deține cetățenia Republicii Moldova;

(d) "viză" înseamnă o autorizație eliberată de un stat membru sau o decizie adoptată de un astfel de stat, care este necesară în scopul:

- de a intra pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în vederea unei șederi a cărei durată prevăzută nu depășește 90 de zile, în decurs de 180 de zile;

- de a intra pe teritoriului unuia sau mai multor state membre în vederea tranzitării acestuia.

(e) "persoană care rezidă în mod legal" înseamnă un cetățean al Republicii Moldova autorizat sau îndreptățit să stea mai mult de 90 de zile pe teritoriul unui stat membru, în baza legislației comunitare sau naționale.

 

Articolul 4

Documente justificative privind scopul călătoriei

(1) Pentru următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova, sunt suficiente următoarele documente pentru justificarea scopului călătoriei pe teritoriul celeilalte părți:

(a) pentru membrii permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegației acestei țări care călătorește pe teritoriul celeilalte părți în scopul participării la evenimentele menționate anterior, scrisoare însoțită de o copie a invitației oficiale;

(b) pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o invitație scrisă din partea organizației-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment;

(c) pentru oamenii de afaceri și reprezentanții organizațiilor de afaceri:

- o invitație scrisă din partea unei persoane juridice sau societăți-gazdă, sau din partea unei organizații, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorități locale sau naționale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a târgurilor și expozițiilor industriale, a conferințelor și simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;

(d) pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova:

- o solicitare scrisă din partea asociației naționale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internațional, care să menționeze scopul, durata și frecvența călătoriilor;

(e) pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice și locomotive ale trenurilor internaționale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

- o solicitare scrisă din partea societății de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata și frecvența călătoriilor;

(f) pentru jurnaliști:

- un certificat sau un alt document eliberat de o organizație profesională, care să demonstreze că persoana în cauză este un jurnalist calificat, precum și un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfășurarea unei activități de natură jurnalistică;

(g) pentru persoanele care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb:

- o invitație scrisă din partea unei organizații-gazdă de a participa la aceste activități;

(h) pentru elevii, studenții instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe:

- o invitație scrisă sau o adeverință de înscriere din partea universității, colegiului sau școlii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate;

(i) pentru participanții la evenimente sportive internaționale și persoanele care îi însoțesc, în calitate profesională:

- o invitație scrisă din partea organizației-gazdă: autorități competente, federații sportive sau comitete olimpice naționale ale statelor membre;

(j) pentru participanții la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și alte localități:

- o invitație scrisă din partea șefilor administrației/primarilor acestor orașe sau a localităților respective;

(k) pentru rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre:

- o invitație scrisă din partea gazdei;

(l) pentru reprezentanții organizațiilor societății civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o invitație scrisă din partea organizației-gazdă, o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizația societății civile, precum și dovada constituirii unei astfel de organizații de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislația națională;

(m) pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:

- un document oficial care să confirme decesul, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(n) pentru vizitarea cimitirelor civile și militare:

- un document oficial care să confirme existența și conservarea mormântului, precum și legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant și decedat;

(o) pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale și persoanele care trebuie să le însoțească:

- un document oficial din partea instituției medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituție și necesitatea de a fi însoțit, precum și dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.

(2) Solicitarea scrisă menționată la alineatul (1) cuprinde următoarele elemente:

(a) pentru persoana invitată: numele și prenumele, data nașterii, sexul, cetățenia, numărul pașaportului, data și scopul călătoriei, numărul intrărilor și, dacă este cazul, numele soțului/soției și copiilor care însoțesc persoana invitată;

(b) pentru persoana care invită: numele, prenumele și adresa;

(c) pentru persoana juridică, societatea sau organizația care invită: denumirea completă și adresa și

- în cazul în care invitația este emisă de o organizație sau autoritate, numele și funcția persoanei care semnează invitația;

- în cazul în care persoana care face invitația este o persoană juridică sau societate, sau un birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau societăți stabilite pe teritoriul unui stat membru, numărul de înregistrare, astfel cum este prevăzut de legislația națională a statului membru în cauză.

(3) Pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (1), toate categoriile de vize sunt eliberate în conformitate cu procedura simplificată, fără a se mai cere altă justificare, invitație sau validare referitoare la scopul călătoriei, prevăzută de legislația statelor membre.

 

Articolul 5

Eliberarea vizelor cu intrări multiple

(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de până la cinci ani, pentru următoarele categorii de persoane:

(a) membri ai guvernelor și parlamentelor naționale și regionale, ai curții constituționale și ai curții supreme, dacă aceștia nu sunt scutiți de regimul vizelor prin prezentul acord, în vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, cu un termen de valabilitate limitat la mandatul pentru funcția deținută, în cazul în care acesta nu depășește 5 ani;

(b) membri permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(c) soți/soții și copii (inclusiv copii adoptați) care au vârsta sub 21 de ani sau sunt în întreținere și părinți (inclusiv tutori) care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre, cu termen de valabilitate limitat la cel al permisului de ședere al acestora;

(d) oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor de afaceri care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(e) jurnaliști.

(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu termen de valabilitate de până la un an pentru următoarele categorii de persoane, cu condiția ca, în decursul anului precedent, aceștia să fi obținut cel puțin o viză, să o fi utilizat în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea în statul vizitat și să existe motive pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple:

(a) membri permanenți ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă în mod regulat la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(b) reprezentanți ai organizațiilor societății civile care călătoresc în mod regulat în statele membre în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferințe, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(c) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(d) conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

(e) membri ai echipajelor de pe trenuri, vagoane frigorifice și locomotive ale trenurilor internaționale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(f) persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb, care călătoresc în mod regulat în statele membre;

(g) studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb;

(h) participanți la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc în calitate profesională;

(i) participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și alte localități.

(3) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre eliberează vize cu intrări multiple cu un termen de valabilitate de minim doi ani și maxim cinci pentru categoriile de persoane menționate la alineatul (2), cu condiția ca, în decursul ultimilor doi ani, aceștia să fi utilizat vize cu intrări multiple de un an, în conformitate cu legislația privind intrarea și șederea pe teritoriul statului vizitat și motivele pentru solicitarea unei vize cu intrări multiple să fie încă valabile.

(4) Perioada totală de ședere pe teritoriul statelor membre a persoanelor la care fac trimitere alineatele (1) și (3) nu trebuie să depășească 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

 

Articolul 6

Taxe pentru procesarea cererilor de viză

(1) Taxa pentru procesarea cererilor de viză depuse de cetățenii Republicii Moldova este de 35 EUR.

Suma menționată anterior poate fi modificată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 alineatul (4).

(2) Următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză:

(a) rudele apropiate – soț/soție, copii (inclusiv copii adoptați), părinți (inclusiv tutori), bunici și nepoți – care vizitează cetățeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;

(b) membri ai administrațiilor publice și parlamentelor naționale și regionale, ai curții constituționale și curții supreme, dacă aceștia nu sunt scutiți de obligativitatea vizelor prin prezentul acord;

(c) membri ai delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum și la evenimente organizate de instituții interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;

(d) elevi, studenți ai instituțiilor universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum și al altor activități educaționale conexe;

(e) persoane cu handicap și persoanele care le însoțesc, dacă este cazul;

(f) persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent și persoana însoțitoare, sau persoana care participă la funeraliile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;

(g) participanți la evenimente sportive internaționale și persoane care îi însoțesc în calitate profesională;

(h) persoane care participă la activități științifice, culturale și artistice, inclusiv programe de schimb între universități și alte tipuri de programe de schimb;

(i) participanți la programe oficiale de schimb organizate de orașe înfrățite și alte localități;

(j) jurnaliști;

(k) copii cu vârsta sub 18 ani și copii în întreținere cu vârsta sub 21 de ani;

(l) pensionari;

(m) conducători auto care prestează servicii de transport internațional de mărfuri și pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;

(n) membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice și locomotive, care călătoresc pe teritoriile statelor membre;

(o) membri ai profesiilor liberale care participă la expoziții internaționale, conferințe și simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), Bulgaria și România, care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen, pot renunța la taxele pentru procesarea cererilor de viză de scurtă ședere pentru cetățenii Republicii Moldova, până la data, care urmează să fie determinată prin decizie a Consiliului, la care acestea pun în aplicare integral acquis-ul Schengen privind politica în domeniul vizelor.

 

Articolul 7

Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză

(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale statelor membre iau o decizie privind cererea de eliberare a vizei în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea vizei.

(2) Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate prelungi până la 30 de zile calendaristice în cazuri individuale, în special atunci când este necesară o analiză detaliată a cererii.

(3) Termenul pentru luarea deciziei privind cererea de viză se poate reduce la 2 zile lucrătoare sau mai puțin, în situații urgente.

 

Articolul 8

Plecarea în cazul documentelor pierdute sau furate

Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova care și-au pierdut sau cărora le-au fost furate actele de identitate pe perioada șederii pe teritoriul Republicii Moldova sau al unui stat membru pot părăsi acel teritoriu în baza unor acte de identitate valabile care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale statelor membre sau ale Republicii Moldova, fără viză sau altă autorizație.

 

Articolul 9

Prelungirea vizei în circumstanțe excepționale

Cetățenii Republicii Moldova care nu pot părăsi teritoriul statului membru până la data menționată pe viză din motive de forță majoră beneficiază gratuit de prelungirea vizei, în conformitate cu legislația aplicată de statul de destinație, pentru perioada necesară întoarcerii acestora în statul în care își au reședința.

 

Articolul 10

Pașapoartele diplomatice

(1) Cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte diplomatice valabile pot intra, ieși și tranzita fără viză teritoriile statelor membre.

(2) Persoanele menționate la alineatul (1) pot sta pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decurs de 180 de zile.

 

Articolul 11

Valabilitatea teritorială a vizelor

Sub rezerva normelor și reglementărilor naționale privind securitatea națională a statelor membre și în conformitate cu normele comunitare privind vizele cu valabilitate teritorială limitată, cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a călători pe teritoriul statelor membre în aceleași condiții ca și cetățenii Uniunii Europene.

 

Articolul 12

Comitetul mixt de gestionare a prezentului acord

(1) Părțile instituie un Comitet mixt de experți (denumit în continuare "Comitetul"), alcătuit din reprezentanți ai Comunității Europene și ai Republicii Moldova. Comunitatea este reprezentată de Comisia Comunităților Europene, asistată de experți din statele membre.

(2) Comitetul îndeplinește, în special, următoarele atribuții:

(a) monitorizează punerea în aplicare a prezentului acord;

(b) propune modificări și completări la prezentul acord;

(c) soluționează litigiile care decurg din interpretarea sau aplicarea dispozițiilor prezentului acord.

(3) Comitetul se reunește ori de câte ori este necesar, la cererea uneia dintre părți și cel puțin o dată pe an.

(4) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

 

Articolul 13

Relația dintre prezentul acord și acordurile bilaterale dintre statele membre și Republica Moldova

De la intrarea sa în vigoare, prezentul acord prevalează față de dispozițiile oricărui acord sau aranjament bilateral sau multilateral încheiat între un stat membru și Republica Moldova, în măsura în care dispozițiile acestor acorduri sau aranjamente se referă la aspecte reglementate prin prezentul acord.

 

Articolul 14

Clauza de reciprocitate

În cazul în care Republica Moldova reintroduce obligativitatea vizelor pentru cetățenii UE sau pentru anumite categorii de cetățeni UE, aceleași facilități acordate în temeiul prezentului acord cetățenilor Republicii Moldova se aplică în mod automat cetățenilor UE în cauză, în baza principiului reciprocității.

 

Articolul 15

Clauze finale

(1) Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părți în conformitate cu procedurile respective ale acestora și intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile își notifică reciproc încheierea procedurilor menționate mai sus.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), prezentul acord intră în vigoare numai la data la care intră în vigoare Acordul între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor, în cazul în care această dată este ulterioară datei menționate la alineatul (1).

(3) Prezentul acord se încheie pe durată nelimitată, cu excepția cazului în care este denunțat în conformitate cu alineatul (6).

(4) Prezentul acord poate fi modificat prin acordul scris al părților. Modificările intră în vigoare după ce părțile și-au notificat reciproc încheierea procedurilor interne necesare în acest scop.

(5) Fiecare parte poate suspenda integral sau parțial prezentul acord din motive de ordine publică, protecție a securității naționale sau a sănătății publice. Decizia de suspendare se notifică celeilalte părți cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea în vigoare a acesteia. Partea care a suspendat aplicarea prezentului acord informează de îndată cealaltă parte în momentul în care motivele suspendării nu se mai aplică.

(6) Fiecare parte poate denunța prezentul acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți. Prezentul acord încetează după 90 de zile de la data unei astfel de notificări.

Încheiat la Bruxelles, la zece octombrie în anul două mii șapte, în dublu exemplar, în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și moldovenească, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

За Европейската общност

PorlaComunidadEuropea

ZaEvropské společenství

ForDetEuropæiskeFællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071122

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL LA ACORDUL PRIVIND STATELE MEMBRE CARE NU APLICĂ INTEGRAL ACQUIS-UL SCHENGEN

Statele membre care sunt obligate să aplice acquis-ul Schengen, dar care nu eliberează încă vize Schengen până la decizia Consiliului în acest sens, eliberează vize naționale a căror valabilitate este limitată la propriul lor teritoriu.

Aceste state membre pot recunoaște în mod unilateral vizele Schengen și permisele de ședere în scopul tranzitării teritoriului lor, în conformitate cu Decizia nr. 895/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006.

Deoarece Decizia nr. 895/2006/CE din 14 iunie 2006 nu se aplică României și Bulgariei, Comisia Europeană va propune dispoziții similare care să permită acestor țări să recunoască în mod unilateral vizele Schengen, permisele de ședere și alte documente similare eliberate de alte state membre care nu sunt integrate pe deplin în spațiul Schengen, în scopul tranzitării teritoriului lor.

--------------------------------------------------

 

 


Anonymous
cine poate sa 'mi arate ce

cine poate sa 'mi arate ce fel de acte si cum arata pentru obtinerea vizei?

22 Dec 2011- 11:01 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Exemple de documenre necesare

Lista actelor necesare si exemple de documente pot fi gasite in compartimentul VIZE, subcompartimentul Formulare si acte necesare.

23 Dec 2011- 01:04 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.