ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN CEHIA

GHID

 

 

 

Despre Cardul Albastru

Cardul de angajat înlocuieşte viza de lungă şedere cu scop de muncă
 

Intrarea străinilor pe piaţa muncii din Cehia

Angajarea  străinilor de către un angajator intern în Republica Cehă.
Relaţiile aferente dreptului muncii dintre un cetăţean străin şi un angajator sînt reglementate în principal de Codul Muncii şi regulamentele aferente, similar cu situaţia angajaţilor - cetăţeni cehi.  Codul Muncii face, totuşi, posibilă, în aceste cazuri, reglementarea relaţiilor de muncă dintre un angajat şi un angajator diferit, în conformitate cu regulamentul internaţional de drept privat.  Condiţiile de angajare a cetăţenilor străini sînt, de asemenea, prevăzute în Legea privind ocuparea forţei de muncă, în funcţie de care străinii pot fi angajaţi în Republica Cehă, cu condiţia că angajatorul a obţinut un permis de angajare a persoanelor din străinătate  şi cu condiţia că străinilor respectivi li s-au acordat permise individuale de lucru, în cazul în care astfel de permise sînt necesare în temeiul Legii privind ocuparea forţei de muncă şi permisele de şedere.  


Performanţa de muncă a străinilor trimişi în Republica Cehă de către un angajator străin
Pentru a executa un acord semnat cu o entitate juridică internă sau persoană fizică – relaţiile legale de muncă dintre un angajator străin şi străinul care este trimis pentru a executa o muncă sînt de obicei guvernate de legea din ţara angajatorului străin.  Executarea lucrărilor poate începe cu condiţia că străinul a obţinut un permis de muncă şi o permisiune de şedere.


Pașii ce urmează a fi întreprinși de către un străin cu privire la angajarea ei / lui în Republica Cehă


Cine ia parte la procedură
O parte a procedurii administrative este străinul care aplică pentru un permis de muncă, în scris, la biroul de muncă relevant, de obicei, înainte de sosirea ei / lui în Republica Cehă.  El / ea poate fi reprezentat în procedură de către angajatorul său sau un alt reprezentant autorizat, în baza unei procuri scrise şi în măsura specificată în aceasta.  


Cererea  pentru permis de muncă
Cererea trebuie să conţină
    -Datele de identificare ale străinului (i.e. nume, prenume, numele de pînă la căsătorie, în caz de necesitate, ţara de cetăţenie, numărul certificatului de naştere sau data şi locul naşterii, în cazul în care un număr de naştere nu a fost atribuit, reşedinţa),
    -Adresa în ţara de reşedinţă permanentă şi o adresă poştală,
    -Numărul documentului de călătorie şi numele autorităţii emitente,
    -Datele de identificare ale angajatorului viitor (denumirea, sediul social, numărul de identificare),  
    -Tipul de muncă,
   -Locul de muncă şi a termenului de efectuare a lucrărilor,
    -Orice alte informaţii necesare pentru executarea lucrărilor (modelul cererii pentru descărcare).

Anexe
    -Fotocopie a paginii documentului de călătorie care conţine informaţii de identificare de bază despre străin;
    -Declaraţia angajatorului privind angajarea străinului (declaraţia model pentru descărcare);
    -O copie autentificată a unui document de competenţă profesională pentru domeniul în care va lucra străinul în Republica Cehă (certificat profesional, diploma universitară, etc.);
    -O confirmare medicală a stării de sănătate a străinului, care nu trebuie să fie mai veche de o lună;
    -Alte documente în cazul în care natura locului de muncă o cere, sau în cazul în care acest lucru este stipulat într-un acord internaţional anunţat, a cărui ratificare a fost aprobată de către Parlament şi prin care Republica Cehă este obligată.


Anexele în limbi străine trebuie să fie prezentate în original sau în forma unei copii certificate notarial cu o traducere oficială în limba cehă.


Taxa administrativă
În conformitate cu Legea privind taxa administrativă, depunerea unei cereri pentru un permis de muncă pentru un străin este supusă unei taxe administrative de 500 CZK.


Condiţiile de angajare
Condiţia de bază pentru emiterea unui permis de muncă pentru un străin este situaţia pe piaţa forţei de muncă şi faptul că poziţia vacantă de muncă este una care, avînd în vedere calificarea necesară sau deficitul temporar de forţă de muncă, nu poate fi ocupată în alt mod.  BFM în al cărui district trebuie să fie efectuat  lucrul de către străin este întotdeauna competent să emită acest permis.


Permisul de muncă
    -conţine informaţii de identificare ale străinului, locul de muncă, tipul de muncă, datele de identificare ale angajatorului cu care străinul va efectua lucrările, durata pentru care este emis, şi alte informaţii necesare pentru executarea  lucrărilor;     -nu este transferabil şi se eliberează pentru o perioadă determinată de timp, de maximum un an; un cetăţean străin poate aplica pentru un permis de muncă în mod repetat;  
    -pentru lucrătorii angajaţi în activităţi sezoniere, în funcţie de alternarea anotimpurilor, un permis de muncă se eliberează pentru o perioadă maximă de şase luni într-un an calendaristic şi pot fi eliberate chiar în mod repetat, cu condiţia ca cel puţin şase luni au trecut între două locuri de muncă;
    -este valabil numai pentru ocuparea forţei de muncă cu angajatorul specificat în decizie, şi numai pentru tipul şi locul de muncă specificat în aceasta. Dacă vreuna dintre condiţiile specificate în autorizaţie se schimbă înainte de expirarea permisului de muncă, cetăţeanul străin trebuie să aplice la BFM competent pentru eliberarea unui nou permis de muncă;
    -este necesar pentru toate relaţiile aferente dreptului de muncă, în sensul Codului Muncii, în care un străin se angajează în Republica Cehă, de exemplu, un raport de muncă, ocuparea auxiliară (laterală) a forţei de muncă, acordul de a efectua lucrările şi acordul de a  desfăşura activitate de muncă, chiar şi în cazul unei conjuncturi de relaţii aferente dreptului muncii.

Activitatea de muncă în Republica Cehă
Un străin poate desfăşura o activitate în Republica Cehă cu condiţia că el / ea are un permis de muncă valabil şi o viză valabilă eliberată pentru o șederea aferentă angajării în cîmpul muncii.

 


Cazuri speciale în acordarea permiselor de muncă pentru străini


 Permisele de muncă eliberate ţinînd cont de situaţia de pe piaţa forţei de muncă
Un permis de muncă, ținînd cont de situaţia de pe piaţa forţei de muncă (angajatorul trebuie să deţină un permis BFM pentru a angaja salariaţi din străinătate), se eliberează unui străin, care va fi un angajat sezonier timp de şase luni într-un an calendaristic, cu condiţia că cel puţin şase luni au trecut între două locuri de muncă.


Permisele de muncă eliberate  indiferent de situaţia de pe piaţa forţei de muncă
Un permis de muncă  indiferent de situaţia de pe piaţa forţei de muncă (angajatorul nu trebuie să deţină un permis pentru a obține angajaţi din străinătate) se eliberează unui străin care
    -Desfăşoară în Republica Cehă  activitate educațională sistematică ca un angajat pedagogic sau academic la o universitate sau o cercetare ştiinţifică sau angajat de dezvoltare a unei instituţii de cercetare;
    -Care va fi angajat pentru o perioadă de timp limitată, în scopul îmbunătăţirii abilităţilor sale şi a calificării într-un loc de muncă selectat (stagiu), dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de un an.  Această perioadă poate fi prelungită, dar nu pentru o perioadă mai mare decît perioada necesară pentru a obţine calificarea specializată în conformitate cu reglementările aplicabile în Republica Cehă;
    -Cu o vîrstă de pînă la 26 de ani, angajaţi în locuri de muncă ocazionale şi limitate în timp, în cadrul unui schimb între şcoli sau programe de tineret în care participă Republica Cehă;
    -este cleric/preot al unei biserici înregistrate în Republica Cehă sau al unei societăţi religioase înregistrate în Republica Cehă,
    -Cu privire la care aceasta este prevăzută într-un tratat internaţional, a cărui ratificare Parlamentului a acceptat-o și prin care Republica Cehă este obligată;
    -căruia i-a fost acordată o viză în scopul de rezistenţa la un sejur în temeiul actului de reşedinţă sau căruia i-a fost acordat un permis pe termen lung să rămînă pentru acelaşi motiv, sau
   - care este un solicitant cu statut de refugiat sau căruia i-a fost acordată o viză de rezistenţă la un sejur în conformitate cu actul de refugiat, dar nu mai devreme de 12 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a statutului de refugiat;
    -care îşi va desfăşura activitatea în Republica Cehă din cauză că a fost ales sau numit într-o poziţie; în acest caz, angajatorul trebuie să documenteze în scris, că această poziţie este ocupată prin actul de alegere sau de numire (§ § 97147 de la Legea privind ocuparea forţei de muncă  );


Cazuri speciale de angajare a străinilor
Îndeplinirea sarcinilor obişnuite
În scopul solicitării unui permis de muncă valabil, ocuparea forţei de muncă la fel presupune, îndeplinirea sarcinilor regulate executate de către un partener, organ statutar sau un organism statutar sau alt organism al unei corporaţii de afaceri pentru  corporaţia de afaceri, sau de către un membru al unei cooperative sau un membru al organului statutar sau un membru al cooperativei pentru cooperativă.
O companie sau o cooperativă trebuie să raporteze în primul rînd locul de muncă disponibil şi în cazul în care nu pot fi ocupate, în alt mod, biroul forţei de muncă  va elibera un permis de muncă în baza cererii străinului.  Cererea pentru un permis de muncă va fi prezentată de către partener sau membru al unei cooperative pe un formular special (cererea model pentru descărcare).  O companie sau o cooperativă raportează, de asemenea, la biroul de muncă natura sarcinilor periodice pe care partenerul sau un membru al unei cooperative trebuie să le execute (cerere model pentru descărcare). Permisul de muncă se eliberează pentru îndeplinirea sarcinilor obişnuite, și nu pentru îndeplinirea activităţilor legate de gestionarea companiei sau  cooperativei.
Sarcinile regulate care decurg din linia de activitate a unei persoane fizice sau juridice înseamnă sarcini direct legate de asigurarea de producţie sau prestare de servicii sau alte activităţi similare pe care o persoană fizică sau juridică le desfăşoară în facilități desemnate pentru aceste activităţi sau în locuri în care acestea sînt, de obicei, efectuate în nume propriu şi pe propria răspundere.
Următorii străini nu cad sub incidenţa: Legii privind ocuparea forţei de muncă
    -desfăşoară activitatea în baza unei licenţe comerciale;
    -desfăşoară lucrări în Republica Cehă în conformitate cu un program de schimb pentru studenţi și absolvenţi universitari, cu condiţia că această activitate se desfăşoară în următoarele condiţii:
        -scopul programului de schimb este educaţia, inclusiv aşa-numita formare continuă,  
        -executarea  lucrărilor  constituie o parte a acestei educaţii,
        -veniturile străinului în Republica Cehă nu sînt derivate din  performanţa ei / lui şi condiţiile pentru furnizarea venitului se bazează pe un acord cu o organizaţie străină care l-a trimis (de obicei sub forma unei burse sau a unei contribuţii de la o fundaţie), nu prin intermediul unui contract de muncă individual sau un alt acord de muncă negociat individual cu o entitate juridică sau persoană fizică cu sediul / reşedinţa în Republica Cehă.
Aceste condiţii pot fi documentate printr-un acord (de obicei, studiu de cooperare internaţională) în baza cărora străinul a fost trimis în Republica Cehă.


Cazurile în care un permis de muncă nu poate fi eliberat
Un permis de muncă nu poate fi eliberat unui străin care
    -a solicitat statutul de refugiat în Republica Cehă, în primele 12 luni de la depunerea cererii de solicitare a statutului de refugiat, sau
    -nu respectă oricare dintre condiţiile specificate de Legea privind ocuparea forţei de muncă pentru eliberarea unui permis de muncă.


Cînd nu este necesar un permis de muncă sau  Green Card?
Un permis de muncă nu este necesar unui străin
    -cu domiciliul permanent în Republica Cehă (RC),
    -care este membru de familie al unui membru al unei misiuni diplomatice, oficiu consular sau membru de familie al unui angajat al unei organizaţii guvernamentale internaţionale cu sediul în RC, în cazul în care este garantată reciprocitatea negociată  în numele guvernului într-un tratat internaţional,
    -căruia  i-a fost acordat azil sau protecţie suplimentară,
    -care este un interpret, un lucrător educaţional,  un lucrător academic într-o universitate, un lucrător de cercetare care participă la o reuniune de cercetare, un elev sau student sub 26 de ani,un sportiv, o persoană care în RC furnizează bunuri sau servicii sau importă aceste bunuri, sau o persoană care execută lucrări de construcţii în baza unui contract comercial, şi, dacă este necesar, de garanţie şi reparaţii,  
şi lucrările ei / lui în RC nu depăşesc şapte zile consecutive calendaristice sau un total de 30 de zile în anul calendaristic,
    -care este angajat în temeiul unui tratat internaţional care a fost ratificat de Parlament şi este deja obligatoriu în RC,
    -care este membru al unei unităţi de salvare şi oferă asistenţă în baza acordurilor interstatale privind ajutorul reciproc pentru a elimina consecinţele accidentelor şi a dezastrelor şi în cazul unui ajutor umanitar,
    -care este angajat în domeniul transportului internațional, dacă este trimis de către angajatorul ei / lui străin pentru a lucra în RC,
    -care are acreditare legată de mass-media,
    -care este membru militar sau civil al forţelor armate ale ţării care i-a trimis în conformitate cu legile speciale,
    -care exercită profesia viitoare în Republica Cehă, şi anume studierea pe o bază de zi cu zi într-o instituție de învățămînt mediu sau profesional superior sau participă la un curs predat la universitate,
    -care este trimis în Republica Cehă pentru a presta servicii de către un angajator cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene,
   - care este rezident al Republicii Cehe, în baza unui permis de şedere pe termen lung, în scopul reîntregirii familiei, în cazul în care acest lucru înseamnă convieţuire a unei familii cu un străin în conformitate cu secţiunile menţionate mai sus a) sau c),
    -care este rezident al Republicii Cehe, în baza unui permis de şedere pe termen lung a unui rezident al unui alt stat membru al Uniunii Europene cu scopul angajării, dacă au trecut peste 12 luni de la emiterea acestui permis,
    -care desfășoară activităţi sistematice educaționale sau ştiinţifice ca un lucrător educaţional  sau de cercetare la o universitate sau ca un lucrător științific, de cercetare, de dezvoltare în cadrul unei instituţii publice sau organizaţii de cercetare  în Republica Cehă în conformitate cu legislaţia specială,
    -care a obţinut studii profesionale medii sau superioare sau studii profesionale superiore la un conservator în conformitate cu legislaţia privind învăţămîntul sau studii universitare în conformitate cu Legea privind Universităţile 9), sau
   - care este rezident al Republicii Cehe, în baza unui permis de şedere pe termen lung, în scopul convieţuirii unei familii, în cazul în care vorbim despre convieţuirea unei familii cu un străin care are statut de rezident pe termen lung în Uniunea Europeană în RC sau rezident pe termen lung în Uniunea Europeană într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi care în cursul acestei reşedinţe a fost angajat în Republica Cehă în baza unui permis de muncă pentru cel puţin 12 luni.


Executarea lucrărilor de către un străin trimis de un angajator străin
Un permis de muncă trebuie să fie solicitat chiar de către un străin, care va efectua lucrări în Republica Cehă într-o relație de angajare în cîmpul muncii cu un angajator străin, care-l trimite la lucru în baza unui acord comercial sau acord de alt tip cu o entitate juridică internă sau persoană fizică internă.  


În cazul acestor străini, relațiile de bază în dreptul muncii sînt stabilite între angajatorul străin şi străinul, şi anume, străinul angajat şi trimis în Republica Cehă să efectueze lucrările, se remunerează în conformitate cu acordul de angajare în cîmpul muncii încheiat cu angajatorul său.  Contractul de angajare, precum şi de asigurare medicală şi de securitate socială va fi ca de obicei reglementat pe baza reglementărilor aplicabile în ţara angajatorului, care este pe deplin responsabil pentru conţinutul acordului şi plata primelor de asigurare.


Înainte de semnarea unui acord în bază căruia străinii sînt trimişi să execute lucrări în Republica Cehă, persoană juridică sau persoana fizică din țară la care străinul va fi trimis să îşi desfăşoare activitatea, trebuie să discute cu biroul forţei de muncă relevant, în primul rînd, despre numărul de salariaţi  trimişi, precum şi datele de expediere a lor.  Persoana fizică sau juridică internă transmite aceste informaţii la biroul forţei de muncă într-un formular special.


Călătoriile de afaceri ale străinilor


Fiind trimis să efectueze lucrări timp de peste 30 de zile calendaristice
Un străin, cu excepţia străinilor care au obţinut un permis de muncă, indiferent de situaţia de pe piaţa forţei de muncă (sec. 97 din Legea privind ocuparea forţei de muncă) , poate fi trimis să efectueze lucrările în afara locului lucrărilor menţionat în permisul de muncă pentru o perioadă de maximum 30 de zile doar cu un permis de muncă eliberat de biroul de muncă teritorial competent de la locul nou de lucru.


Fiind trimis să îşi desfăşoare activitatea timp de o perioada care variază între 7 și 30 zile calendaristice
Trimiterea străinilor să desfăşoare o activitate în afara locului de lucru specificat în permisul de muncă, care variază de la 7 la 30 zile calendaristice, şi trimiterea străinilor menţionată în    §. 97 din Legea privind ocuparea forţei de muncă pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice, trebuie să fie raportată de către angajator, în scris, în prealabil, la biroul de muncă la noul loc de lucru a străinului. Angajatorul va depune notificarea scrisă pe formularul corespunzător.


Prelungirea permisului de munca al unui străin
Atunci cînd o prelungire a permisul de muncă poate fi solicitată
Un străin poate solicita o prelungire a permisului de muncă nu mai devreme de 3 luni şi nu mai tîrziu de 30 zile înainte de expirarea acestuia, la BFM relevant.  Condiţie pentru prelungirea permisul de muncă este faptul că angajarea va fi susţinută de acelaşi angajator. Cererea de prelungire a permisul de muncă conţine aceleaşi detalii necesare ca și o cerere pentru un nou permis de muncă.  La cerere trebuie să fie ataşată o declaraţie a angajatorului care va continua să angajeze străinul.


Condiţiile pentru prelungirea permisului de muncă
Un permis de muncă poate fi prelungit numai ținînd cont de situaţia de pe piaţa forţei de muncă. La evaluarea cererii de prelungire a permisului străinului, biroul forței de muncă evaluează dacă acesta are la dosar un solicitant de loc de muncă pentru care această poziţie specifică, pînă în prezent ocupată de un străin, ar fi potrivită.


Taxa administrativă
În conformitate cu Legea privind taxele administrative, cererea unui străin pentru prelungirea permisului de muncă este supusă unei taxe de 250 CZK.


Alte activităţi de muncă în Republica Cehă
Continuarea angajării în cîmpul muncii a unui străin cu acelaşi angajator este condiţionată de primirea de către străin a unui permis de lucru de la BFM şi o permisiune de şedere în Republica Cehă de la autoritatea competentă a Poliţiei  Externe şi de Frontieră.


Termenului de valabilitate a permisului de munca al unui străin
 Rezilierea permisului de muncă
Un permis de muncă se încheie cu
    -expirarea perioadei de timp pentru care a fost eliberat,
    -rezilierea angajării înainte de perioada de timp pentru care a fost eliberat,
    -expirarea permisului de şedere, sau
    -încetarea de a mai exista dreptul de şedere din alte motive.


Retragerea unui permis de muncă
Un BFM poate retrage permisul de lucru al unui străin în cazul cînd angajarea se desfăşoară în contradicţie cu permisul de muncă sau în cazul în care permisul de lucru a fost eliberat pe baza unor informaţii neadevărate.  Un recurs împotriva deciziei de retrage a permisului de muncă nu are efecte de tărăgănare.

 

 

Carduri albastre pentru străini în Republica Cehă


Ce este un card albastru?
Cardul albastru este un permis de şedere pe termen lung în scopuri de angajare în Republica Cehă în condiţii speciale.  Un străin care are un Card albastru are dreptul :
    -de şedere în Republica Cehă şi
    -de a lucra la locul de muncă pentru care a fost emis Cardul albastru, şi să își schimbe locul de muncă în condiţiile specificate.


Cardul albastru combină un permis de şedere şi un permis de muncă într-un document.


Cardul albastru este emis pentru lucrătorii cu studii profesionale superioare sau universitare, care au un contract de muncă pentru cel puţin un an, pentru orele de lucru săptămînale statutare, şi care au un salariu brut lunar sau anual convenit în valoare de cel puţin un 1.5 ori mai mare decît salariului anual brut din Republica Cehă anunţat într-o comunicare a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.


Cardul albastru este valabil pentru termenul de angajare stabilit în contractul de muncă plus 3 luni, dar maximum 2 ani.


Pentru cine este Cardul albastru?
Cardul albastru se face pentru un acces mai uşor la piaţa locurilor de muncă pentru străini cu o calificare superioară, care este solicitată în Republica Cehă. Este necesară finalizarea studiilor universitare sau învăţămîntului superior de specialitate în cazul în care studiile au durat timp de cel puţin 3 ani.


Cardul albastru este pentru străini din ţări care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi față de care se aplică o scutire enumerată în secţiunea 98(#) din Legea nr 435/2004 Coll. privind ocuparea forţei de muncă.


http://portal.mpsv.cz/sprava/nee


Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia şi membrii familiilor lor nu au nevoie de un permis de lucru, Cardul albastru, sau Carte verde pentru a lucra în Republica Cehă


Cum poate fi obţinut un Card albastru?
Republica Cehă face tot posibilul pentru a simplifica procedura de emitere a Cardurilor albastre. Veţi avea nevoie în continuare să parcurgeţi cîteva etape:
1. Căutaţi un loc de muncă disponibil
Cardul albastru este emis pentru un post vacant de muncă specific din Republica Cehă. Locurile de muncă disponibile pentru Cardurile albastre sînt în primul rînd cele care nu au fost completate cu succes de către lucrătorii din Republica Cehă sau UE.
Locurile de muncă pentru posesorii de Card albastru pot fi găsite în registrul central al locurilor de muncă vacante disponibile pentru posesorii de Carduri albastre (denumit în continuare "Registrul Posturilor Vacante Disponibile pentru Carduri albastre", accesibil pe internet.
ortal.mpsv.cz/sprava/nee
Aici puteţi verifica dacă un Card albastru poate fi eliberat pentru un loc de muncă despre care aţi aflat din altă parte.
Pentru fiecare dintre locurile de muncă vacante puteţi găsi informaţii importante.  Aici puteţi găsi, de asemenea, formularul de cerere pentru Cardul albastru.
2. Contactaţi viitorul angajator
Un contract de muncă încheiat este ataşat la o cerere pentru un Card albastru. Luaţi legătura cu angajatorul dumneavoastră şi asiguraţi condiţiile în care contractul de muncă va fi încheiat.
3. Depuneţi o cerere
Cererea pentru un Card albastru este prezentată la ambasada relevantă a Republicii Cehe. Naţionalitatea este stipulată în Decretul Ministerului de Interne Nr.462/2008 Coll. Cetăţenii  ţărilor care nu sînt menţionate în prezentul decret pot depune o cerere pentru Cardul albastru la orice ambasadă a RC.
    -Cererea pentru Cardul albastru poate fi găsită pe internet (vezi mai jos link-uri).  Aveţi posibilitatea să imprimaţi un formular necompletat şi să îl completați de mînă sau să îl completați direct pe internet, ca apoi să-l aduceţi la ambasada sau biroul de la Ministerul de Interne.
    -În aplicaţie trebuie să scrieţi numărul şi descrierea postului vacant pentru care aveţi un contract de muncă încheiat.  Puteţi găsi acest număr în Registrul Posturilor Vacante Disponibile pentru Carduri albastre sau de la angajatorul dumneavoastră în Republica Cehă.
De asemenea, trebuie să depuneţi:
    -un document de călătorie valabil (valabilitatea documentului de călătorie trebuie să fie de cel puţin 90 de zile dincolo de durata preconizată a Cardurilor albastre),
    -2 fotografii curente,
    -documentaţia pentru a demonstra calificarea înaltă necesară pentru locul de muncă selectat; depuneţi originalele sau copiile oficiale şi, de asemenea, traducerea oficială a acestor documente în limba cehă,
    -un document care demonstrează că este asigurată cazarea pentru termenul de şedere în ţara,
    -un contract de muncă pentru un loc de muncă care necesită o calificare înaltă pentru o perioadă de cel puţin un an, pentru orele de lucru pe săptămînă statutare (salariul brut lunar sau anual convenit trebuie să corespundă cel puţin cu o sumă de 1.5 ori mai mare de salariul anual brut în Republica Cehă anunţat printr-o comunicare al Ministerului Muncii şi Afacerilor sociale),
   - în cazul în care este o profesie reglementată, un document de certificare a respectării  cerinţelor pentru  locul de muncă,
Aţi putea fi, de asemenea, solicitat să prezentați:
    -un raport medical care demonstrează că nu suferiţi de o boală gravă,
    -un document similar unui extras din Registrul Penal (cazier juridic), dacă nu se cere acest document de către ambasadă, Ministerul de Interne are dreptul să solicite documentul după intrarea în Republica Cehă.
Medicii, stomatologii şi farmaciştii care nu au obţinut calificarea profesională într-un alt stat membru al UE şi care doresc să practice profesia medicală în Republica Cehă trebuie să susţină cu succes un examen de aprobare.  Aceeaşi cerinţă se aplică şi în practica unei profesii de îngrijire de sănătate nemedicală.  Pentru mai multe informaţii, contactaţi angajatorul sau vedeţi site-ul Ministerului Sănătăţii, pct. Profesional, Personalul Medical - Recunoaşterea Educaţiei şi Formării.
Pentru depunerea cererii la ambasadă veţi plăti o taxă de 1000CZK, în suma echivalentă în valută străină.
Cererea dvs. va fi livrată la Departamentul pentru Politica de Azil si  Migraţie al Ministerului de Interne, care o va evalua şi va decide dacă să o acorde sau nu .
http://www.mvcr.cz/mvcren/lstDoc.aspx?nid=5946
4. Veniţi în Republica Cehă
De regulă, ambasada vă va informa în termen de 2 luni de la depunerea cererii pentru Cartea albastră, dacă aceasta a fost acordată.  Dacă va fi, veţi primi de la ambasadă o viză de reşedinţa de peste 90 de zile, în scopul obţinerii Cardului albastru şi puteţi veni în Republica Cehă.
Înainte ca viza să fie aplicată în paşaportul dumneavoastră vi se va cere să prezentaţi un document de călătorie de  asigurare a sănătăţii valabil.
În Republica Cehă, apoi, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în ţară:
    Luaţi Cardul albastru de la biroul convenit al Departamentului de politici azil şi  migraţii  din cadrul Ministerului de Interne.  Veţi plăti o taxă de 2500 CZK pentru eliberarea Cardului albastru.
    La Inspectoratul de Poliţie pentru străini relevant pentru locul de şedere în Republica Cehă, înregistraţi sejurul dumneavoastră. Atunci cînd declaraţi şederea depuneţi documentul de asigurare a cazării (contract de leasing, subînchiriere, etc.).


După luarea Cardului albastru, mergeţi la o întrevedere cu angajatorul dumneavoastră cît mai curînd posibil.


Cererea pentru Cardul albastru
Aici puteţi găsi formularul de cerere pentru un Card albastru pentru Republica Cehă. Puteţi găsi ,de asemenea, un link pentru aplicare la postul vacant în registrul de posturi vacante disponibile pentru Carduri albastre. Dacă utilizaţi un link din registrul de locuri de muncă vacante, portalul va completa automat  numărul locului de muncă vacant şi alte detalii privind locul de muncă viitor.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm

Dacă aveţi încheiat un contract de muncă pentru un post vacant de muncă care nu este publicat pe portal, aflaţi numărul locului de muncă vacant de la viitorul angajator şi completaţi informaţiile cu privire la locul de muncă viitor în formular.
Utilizaţi una dintre opţiunile oferite pentru tipărirea formularului de cerere pe care o puteţi găsi aici.
http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/modka/vm


Rezilierea angajării


Căi de încheiere a angajării
Angajarea poate fi încheiată numai prin:
a) acord,
b) notificare,
c) reziliere imediată,
d) încheiere în cursul perioadei de probă.
Perioadă determinată a muncii se încheie atunci cînd perioada negociată a expirat. Angajarea  se încheie în cazul în care angajatul decedează.  Angajarea străinilor se încheie:
a) în ziua cînd reşedinţa în Republica Cehă se încheie în baza deciziei executorie a unei autorităţi relevante cu privire la rezilierea  permisului de reşedinţa,
b) în ziua în care o hotărîre privind aplicarea sentinţei de exil din Republica Cehă intră în vigoare,
c) prin expirarea termenului pentru care un permis de muncă a fost emis.
Acordul privind  încheierea angajării
- un angajator şi un angajat încheie un acord privind încetarea muncii, în scris, altfel nu este valabil; munca se încheie în ziua convenită,
- nu este necesar să se motiveze cu excepţia cazului în care angajatul insistă asupra indicării acestora.  În cazul în care munca este reziliată din motive organizatorice, în conformitate cu dispoziţia din punctul 52 de la litera a) la c) din CM, şi angajatorul şi angajatul intră într-un acord scris privind încetarea muncii, este recomandat să se constate acest fapt în acord cu privire la dreptul de a pretinde la plata de concediere în conformitate cu pct. 67 din CM.


Notificarea
- un angajator, precum şi un angajat poate notifica cu privire la rezilierea muncii (în mod unilateral),
- notificarea trebuie să fie în scris şi transmisă celeilalte părţi în caz contrar aceasta nu este valabilă,
- notificarea poate fi retrasă doar cu acordul celeilalte părţi, retragerea notificării/avizului, precum şi  acordul de retragere trebuie să fie efectuate în scris.


Perioada de preaviz/notificare
- munca se încheie după ce perioada de preaviz a expirat,
- perioada de preaviz este de cel puţin două luni,
- termenului de preaviz porneşte din prima zi a lunii calendaristice care urmează după cea în care  notificarea a fost transmisă, şi de obicei se încheie odată cu expirarea ultimei zile a lunii calendaristice în cauză.
Notificarea din partea unui angajat
- un angajat poate să îl înştiinţeze pe angajator din orice motiv sau fără a indica un motiv.
Notificarea din partea unui angajator
- un angajator poate da preaviz unui angajat numai pentru un motiv menţionat în CM,
- motivul pentru notificare trebuie să fie motiv de ordin faptic definit în aşa fel încît să nu fie posibilă o greşeală pentru un alt motiv, în caz contrar notificarea nu este valabilă; motivul nu poate fi modificat ulterior.
Un angajator poate notifica un angajat numai în cazurile:
a) în cazul în care angajatorul sau o parte a acestuia este desfiinţată,
b) în cazul în care angajatorul sau o parte a acestuia îşi schimbă locul,
c) în cazul în care un angajat devine de prisos în raport cu decizia angajatorului sau a unei autorităţi relevante cu privire la o schimbare în sarcinile care le revin, echipament tehnic, reducerea numărului de angajaţi, în scopul sporirii eficienţei muncii sau care rezultă din alte schimbări organizaţionale,
d) dacă în conformitate cu un raport medical eliberat de o entitate de îngrijire a sănătăţii preventive sau în conformitate cu o decizie de către o autoritate a administraţiei relevante care verifică raportul medical, un angajat nu mai poate desfăşura activitatea lui prezentă din cauza unui accident industrial, o boală legată de locul de muncă  sau din cauza unui risc de se îmbolnăvi de o astfel de boală, sau dacă un angajat, în conformitate cu o decizie unei autorităţi publice relevante de îngrijire a sănătăţii, a ajuns la cea mai mare expunere  permisă,
e) în cazul în care un angajat a pierdut pe termen lung capacitatea de a duce mai departe lucrările existentă din cauza stării lui de sănătate, conform unui raport medical emis de către o entitate de îngrijire medicală preventivă sau în conformitate cu o decizie a unei autorităţi a administraţiei competente care verifică raportul medical,
f) dacă un angajat nu îndeplineşte criteriile stabilite de reglementările legale pentru executarea lucrărilor convenite sau în cazul în care nu respectă cerinţele de efectuare a lucrărilor fără nici o vină din partea angajatorului;
în cazul în care neîndeplinirea acestor cerinţe ţine de rezultatele nesatisfăcătoare de muncă, este posibil să emită o notificare a angajatului numai în cazul în care acesta a fost în cursul celor 12 luni anterioare solicitat în scris de către angajator să elimine aceste deficienţe şi nu au făcut acest lucru într-un interval de timp rezonabil,
g) în cazul în care există motive din partea unui angajat pentru care angajatorul ar putea înceta imediat munca sau ca urmare a încălcării grave a următoarelor atribuţii ce rezultă din reglementările legale cu privire la activitatea desfăşurată de salariat; este posibil de a notifica un angajat ca urmare a încălcării constante mai puţin grave a atribuţiilor care rezultă din reglementările legale cu privire la activitatea desfăşurată de către angajat în cazul în care acesta pe parcursul ultimelor 6 luni  a fost avertizat în scris, cu privire la posibilitatea de a fi notificat în legătură cu încălcarea îndatoririlor lui care decurg din reglementările legale referitoare la activitatea desfăşurată.


Interzis de a notifica
- protejează angajatul de încetarea unilaterală a muncii de către angajator;
- un angajator nu trebuie sa notifice un angajat în cursul perioadei de protecţie, care este:
• în perioada cînd angajatul este temporar incapabil de a efectua lucrări cu excepţia cazului în care angajatul şi-a cauzat această incapacitate cu un anumit scop sau cu excepţia cazului cînd această incapacitate a fost cauzată ca urmare a faptului că angajatul a fost  beat sau a utilizat droguri, şi în perioada cuprinsă între depunerea unei recomandări pentru îngrijire instituţională sau de  la începutul unui tratament spa,
• în perioada de instruire militară,
• în perioada de eliberare pe termen lung a unui angajat pentru a-şi îndeplini sarcinile publice,
• în perioada în care un angajat femeie este gravidă sau se află în concediu de maternitate sau atunci cînd un angajat de sex feminin sau masculin ia concediu pentru creşterea copilului,
• în perioada pentru care un angajat care lucrează pe timp de noapte este declarat în incapacitate temporară de a face muncă de timp de noapte, în baza unui raport medical eliberat de o entitate de îngrijire a sănătăţii preventive industriale;
- în cazul în care un angajat este notificat înainte de începutul perioadei de protecţie, astfel încît perioada de preaviz expiră în cursul acestui timp, perioada de protecţie nu se calculează în perioada de preaviz; munca încetează după ce restul perioadei de preaviz/notificare expiră după sfîrşitul perioadei de protecţie, cu excepţia cazului în care angajatul declară că  nu insistă asupra prelungirii muncii;
- perioada de protecţie nu este luată în considerare numai atunci cînd aceasta este mai lungă decît perioada de notificare/preaviz.  În cazul în care perioada de protecţie durează doar cîteva zile, iar acest motiv nu ar influenţa sfîrşitul perioadei de preaviz, dar se va termina mai devreme, aceasta nu va influenţa funcţionarea perioadei de protecţie în nici un fel.
În cazul în care perioada de protecţie este mai lungă decît perioada de notificare, munca va înceta numai după expirarea părţii perioadei de notificare care urmează după perioada de protecţie;
- interzicerea de a notifica nu se aplică, de obicei, în cazurile cînd un angajat este notificat din următoarele motive:
• schimbările organizatorice enumerate în § 52 litera a) şi b), în cazul în care angajatorul sau partea lui este desfiinţată, în cazul în care angajatorul sau o partea acestuia se mută,
• un motiv pentru care un angajator poate rezilia imediat angajarea,


Încetarea  imediată a muncii
- atît angajatorul cît şi angajatul pot termina munca, cu efect imediat, însă numai pentru motive bine definite în Codul Muncii,
- încetarea imediată a muncii trebuie să fie efectuată în scris,
- în încetarea imediată, motivul pentru aceasta trebuie să fie motiv de ordin faptic definit în aşa fel încît să nu fie posibilă o greşeală aferentă motivului, motivul nu poate fi modificat ulterior,
- acesta trebuie să fie livrat în perioada stabilită celeilalte părţi, în caz contrar acesta nu este valabil,
- în acest caz, nu se execută nici o perioadă de notificare, dar munca încetează imediat cu livrarea informaţiei privind încetarea.


Încetarea imediată a muncii de către angajator
- un angajator poate termina în mod excepţional imediat munca numai:
• în cazul în care un angajat a fost condamnat pentru o infracţiune premeditată să servească o pedeapsă necondiţionată pentru o perioadă mai mare de 1 an, sau în cazul în care un angajat a fost condamnat pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie în timp ce efectua munca sau în legătură directă cu o infracţiune necondiţionată pentru o perioada de cel puţin 6 luni,
• în cazul în care angajatul şi-a încălcat atribuţiile sale ce rezultă din reglementările legale referitoare la activitatea desfăşurată de acesta într-un mod deosebit de nepotrivit;
- Perioada de încetare imediată a muncii de către angajator:
• în termen de două luni de la ziua în care angajatorul a aflat despre motiv, deşi întotdeauna în decurs de 1 an cel tîrziu de la ziua în care a apărut un motiv pentru încetarea imediată,
• din cauza încălcării grave a atribuţiilor care decurg din munca în străinătate în termen de 2 luni de la întoarcerea unui angajat din străinătate, deşi întotdeauna în decurs de 1 an cel tîrziu de la ziua în care a apărut un motiv pentru încetarea imediată:
- un angajator nu trebuie să termine imediat munca unui angajat femeie gravidă, un angajat femeie în concediu de maternitate şi un angajat bărbat sau un angajat femeie în concediul pentru creşterea copilului.


Încetarea imediată a muncii de către angajat
- un angajat poate termina imediat munca numai în cazul în care:
•potrivit unui raport medical eliberat de o instituţie de îngrijire a sănătăţii preventive industriale sau în conformitate cu decizia autorităţii administraţiei competente care verifică raportul medical, el nu mai poate desfăşura activitatea fără risc grav pentru sănătatea sa, iar angajatorul nu a făcut posibilă pentru angajat, în termen de 15 zile de la primirea acestui raport, desfăşurarea unei munci diferite şi mai potrivite,
• angajatorul nu a plătit salariile, remunerarea salarială sau orice parte a acestuia în termen de 15 zile de la expirarea  datei de scadenţă;
- perioada de încetare imediată a muncii de către angajator:
• în termen de 2 luni din ziua în care a aflat despre motivul pentru încetarea imediată a muncii, deşi  întotdeauna în termen de 1 an cel tîrziu din ziua în care acest motiv a apărut.


Concedierea în masă
- Codul muncii defineşte disponibilizare în masă ca încetarea muncii unui număr mai mare de angajaţi în perioada declarată la  iniţiativa unui angajator,
- înainte de a notifica  angajaţii, angajatorul trebuie să informeze sindicatele sau consiliul de angajaţi, în formă scrisă şi în timp util cu privire la intenţia lui, cu cel puţin 30 de zile în avans, această informaţie trebuie să includă motivele, numărul şi structura angajaţilor,
- dacă nu există un sindicat sau un consiliu de angajaţi la angajator, angajatorul este obligat să îndeplinească sarcinile menţionate mai sus faţă de fiecare angajat care este afectat de disponibilizarea în masă.


Încetarea unei relaţii de muncă cu termen fix
- angajarea se va încheia după expirarea perioadei de timp pentru care a fost contractat,
- această angajare poate fi terminată pe alte căi (acord, notificare, încetare imediată, încetarea muncii în cursul perioadei de probă),
- în cazul în care durata muncii a fost definită în termene de timp pentru efectuarea anumitor lucrări, angajatorul va arăta angajatului sfîrşitul lucrărilor la timp, de obicei cu cel puţin 3 săptămîni în avans,
- dacă după perioada de timp negociată angajatul continuă să efectueze lucrul cu consimţămîntul  angajatorului, atunci angajarea este considerată a fi nedefinită.


Încetarea muncii în cursul perioadei de probă
- atît angajatorul cît şi angajatul pot înceta munca în cursul perioadei de probă pentru orice motiv sau fără a da un motiv,
- o notificare în scris cu privire la încetarea muncii ar trebui să fie livrată către cealaltă parte, de obicei cu cel puţin 3 zile înainte de ziua în care munca urmează să se încheie.

 


Obstacolele în calea lucrului


Obstacole  importante de lucru cu caracter personal
Angajatorul va elibera angajatul de la locul de muncă pe durata de timp în care există obstacole importante cu caracter personal  care temporar împiedică salariatul de a efectua munca din motive pentru care se află în astfel de evenimente sociale, cum ar fi:
- concediu de boală temporar al angajatului,
- carantină,
- concediu de maternitate sau parental,
- îngrijire medicală al unui copil mai mic de 10 ani sau un alt membru al gospodăriei, în conformitate cu § 115 din Codul Civil şi ( este Legea nr 40/1964 Coll..) § 39 din Legea privind asigurarea medicală (este Legea nr. 187 / 2006 Coll.),
- îngrijirea unui copil mai mic de 10 ani. dacă acest copil s-a îmbolnăvit sau a suferit o leziune, sau persoana care în mod normal are grijă de copil a suferit un examen sau tratament medical la o unitate de asistenţă medicală şi nu a fost posibilă examinarea sau tratamentul în afara orelor de lucru ale angajatului.


Concediu de maternitate
- în ceea ce priveşte naşterea şi îngrijirea unui copil nou-născut, un angajat femeie are dreptul la concediu de maternitate pentru durata de 28 săptămîni (în cazul de 2 sau mai mulţi copii de 37 săptămîni),
- timpul concediului de maternitate este considerat, în sensul dreptului la concediu anual, ca fiind perioadă de lucru,
- angajatorul nu trebuie să atribuie luarea concediului anual în timpul în care un angajat femeie este în concediu de maternitate,
- în cazul în care un angajat femeie solicită să ia concediul anual, astfel încît acesta să urmeze imediat după concediul de maternitate, angajatorul trebuie să satisfacă cererea ei.


Concediu parental
- angajatorul trebuie să acorde angajatului  femeie sau  bărbat concediu pentru creşterea copilului, la cererea acestora,
- concediul pentru creşterea copilului se acordă mamei unui copil după terminarea concediului de maternitate şi tatălui unui copil din momentul naşterii copilului pînă la vîrsta copilului de trei ani, cel tîrziu.


Dreptul la concediu de maternitate şi concediu parental se acordă angajatului  femeie sau bărbat care au luat un copil în  îngrijire de substituire a îngrijirii părinteşti.


Alte obstacole importante personale pentru lucru
- dacă un angajat nu poate sa lucreze din cauza altor obstacole importante de lucru cu privire la persoana lui, angajatorul trebuie să-i acorde concediu de la locul de muncă cel puţin pe durata  declarată, şi în anumite cazuri, de asemenea, să-i plătească salariu în mărimea unui salariu mediu.
1. Examinarea sau tratamentul medical
- concediu de muncă plătit va fi acordat pentru perioada de timp minimă necesară;
2. Controlul medical de lucru, examinare sau vaccinare referitoare la executarea de lucrări
- concediu de muncă se va acorda pentru perioada de timp minimă necesară;
3. Întreruperea legăturilor de transport sau a mijloacelor de transport public care funcţionează cu întîrziere
- concediu de muncă  neplătit;
4. Deplasare la muncă imposibilă
- concediu de  muncă plătit va fi acordat pentru perioada minimă de timp necesară, pentru maxim 1 zi, pentru un angajat cu un handicap grav;
5. Nuntă
- pentru propria nuntă se va acorda concediu de 2 zile pentru nuntă, din care o zi este pentru nunta in sine, salariul va fi achitat doar pentru o zi,
- concediu plătit va fi acordat unui părinte timp de 1 zi pentru a participa la nunta copilului şi concediul de muncă pentru acelaşi scop, dar fără plată, va fi dat copilului pentru a participa la nunta părinţilor;
6. Naşterea  copilului
- concediu de la muncă se va acorda pentru perioada de timp minimă necesară:
• plătit pentru a duce soţia (partenera) la spital şi înapoi,
• fără plată pentru a participa la naşterea în sine;
7. Decesul
- concediu de la munca plătit  va fi acordat pentru:
•2 zile în caz de deces al soţului / soţiei, partenerei sau copilului şi o altă zi pentru a participa la funeraliile acestor persoane,
•1 zi pentru a participa la funeraliile părintelui angajatului sau a unui frate, părinţii şi fraţii sau surorile soţului / soţiei angajatului, precum şi soţul / soţia copilului angajatului  sau soţul / soţia fratelui  angajatului, şi o altă zi, dacă angajatul este cel care organizează  funeraliile acestor oameni,
•durata minimă necesară de timp, maxim 1 zi pentru a participa la funeraliile bunicilor angajatului, nepotul sau bunicul soţului / soţiei sau o altă persoană care nu este legată de persoanele declarate, dar în momentul decesului trăia în gospodăria angajatului, şi pentru o altă zi în cazul în care angajatul organizează funeraliile acestor persoane;
8. Acompaniament
-  concediu pentru a însoţi un membru al familiei la medic pentru o perioadă minimă necesară de timp, de cel mult 1 zi,
- concediu plătit dacă angajatul însoţeşte soţul / soţia lui, partenerul sau copilul, părintele sau bunicul sau soţul / soţia acestora,
- concediu neplătit în cazul în care persoana  însoţită este un alt membru al familiei,
- concediu   pentru însoţirea unui copil cu dizabilităţi într-o instituţie de servicii sociale sau la şcoală sau o instituţie de şcolarizare se va acorda unuia din membrii familiei,
– cu remunerare pentru perioada minimă necesară de timp, cel mult timp de 6 zile lucrătoare într-un an calendaristic,
- concediu pentru însoţirea unui copil la un centru de consiliere şcolară pentru perioada minimă necesară de timp, fără remunerare;
9. Înmormîntarea unui coleg
- concediu plătit va fi acordat pentru perioada de timp minimă necesară;
10. Schimbarea locului de trai
- concediu fără plată va fi acordat pentru perioada minimă de timp necesară, de cel mult 2 zile,
- concediu plătit va fi acordat în cazul în care schimbarea locului de trai este în interesul angajatorului;
11. Căutarea unui loc de muncă nou
- concediu neplătit pînă la sfîrşitul muncii va fi dat pentru perioada minimă necesară de timp, cel mai mult de  jumătate de zi, pe durata unei perioade de notificare de două luni,
- concediu plătit pentru acelaşi scop, va fi acordat pînă la sfîrşitul perioadei de muncă, care se încheie de către angajator cu un preaviz pentru motivele expuse la § 52 de la litera a) la e) din Codul muncii  sau printr-un acord pentru aceleaşi motive,
- cu acordul angajatorului, este posibilă unirea cu concediul de muncă.

 

Obstacole de lucru din motive de interes public
- deţinerea unei funcţii publice,
- îndeplinirea atribuţiilor civile,
- alte sarcini de interes public,
- concediu legat de serviciu militar,
- obstacole de lucru din motive de instruire, alte forme de pregătire sau studii.

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.