AUTORIZAREA STABILIRII CU DOMICILIU PERMANENT

 

 

Cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut permis de şedere permanentă în străinătate şi care doresc să se stabilească definitiv în străinătate, urmează să-şi autorizeze în acest scop plecarea cu trai permanent în acest stat şi să obţină statutul de nerezident al Republicii Moldova. Obţinerea autorizării pentru plecarea cu domiciliu permanent în străinătate nu afectează cetăţenia persoanei sau drepturile de cetăţean al Republicii Moldova.


Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta cîştigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpînesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hîrtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.


Pentru perfectarea demersului referitor la obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale Republicii Moldova pentru plecarea cu domiciliu permanent în străinătate, solicitantul urmează să prezinte personal la Ambasadă sau oficiul Consular al Republicii Moldova următoarele acte:


- cererea-chestionar completată şi semnată (se completează în Ambasadă sau oficiul consular şi se semnează personal de către solicitant);
- paşaportul pentru călătorii în străinătate;
- permisul de şedere permanentă în străinătate, cu traducere autentificată în limba de stat, cu excepţia cazului în care permisul de şedere este redactat în limba engleză, conform standardelor Schengen;
- buletinul de identitate şi fişa de însoţire (sau paşaportul de uz intern de tip vechi) – se retrage de către Ambasadă;
- certificatul de premilitar sau livretul militar (pentru recruţi sau supuşi militari), sau certificatul privind radierea din evidenţă militară – se retrage de către Ambasadă;
- carnetul de pensionar sau adeverinţa eliberată de secţia de asistenţă socială despre predarea carnetului de pensionar – se retrage de către Ambasadă;
- certificatul de naştere;
- certificatele de naştere ale copiilor minori (în vîrstă de pînă la 18 ani);
- certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
- certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
- certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
- certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
- certificatul de la inspectoratul fiscal de la ultimul loc de trai din Republica Moldova privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat (certificatul urmează a fi obţinut personal sau de către un reprezentant, prin procură);
- consimţămîntul autentificat notarial al părinţilor, care au rămas să domicilieze în Republica Moldova, pentru plecarea la domiciliu permanent în străinătate a solicitantului; sau certificatul/certificatele de deces, în cazul în care unul dintre părinţi sau ambii sînt decedaţi;
- consimţămîntul autentificat notarial al unuia dintre părinţi, care a rămas să domicilieze în Republica Moldova, referitor la plecarea la domiciliu permanent în străinătate a solicitantului, în cazul în care au copii minori comuni (în vîrstă de pînă la 18 ani), sau hotărîrea judiciară privind decăderea unuia dintre părinţi din drepturile părinteşti sau stabilirea locului de trai a copilului cu unul din părinţi;
- consimţămîntul, legalizat notarial sau la Ambasadă/oficiu consular, al copilului cu vîrsta între 10 şi 18 ani, referitor la plecarea pentru domiciliere permanentă în străinătate cu unul dintre părinţi;
- adeverinţa de la ultimul loc de studii pentru elevii din şcoli, gimnazii, licee despre exmatricularea lor (adeverinţa urmează a fi obţinută personal sau de către un reprezentant, prin procură);
- actele de tutelă (curatelă), doar în cazul persoanelor declarate de judecată incapabile;
- patru fotografii color, 35x45 mm;

 

Taxa consulară: 150 Euro + serivcii aferente