CETĂȚENIA REPUBLICII MOLDOVA

 

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare
Următoarele categorii de personae au dreptul sa dobindeasca cetatenia Republicii Moldova prin naturalizare:
- domiciliate legal si obisnuit pe teritoiul Republicii Moldova cel putin in ultimii 10 ani sau nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv la adoptanti sau adoptati), cetateni ai Republicii Moldova sau casatoriti cu cetateni ai Republicii Moldova de cel putin 3 ani;
- sau domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani;
- apatrizii sau persoanele recunoscute refugiati, conform prevederilor legii nationale si domiciliate legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova nu mai putin de 8 ani;
- care cunosc si respecta prevederile Constitutiei si care cunosc limba de stat in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;
- care au surse legale de existenta;
- pierd sau renunta la cetatenia unui alt stat, daca o detin, cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea la cetatenia unui alt stat nu este posibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.

 

Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere
Persoana domiciliată peste hotare, care s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova sau al cărui părinte sau bunel/bunică s-a născut pe teritoriul numit, fie persoana care a fost deportată sau refugiată de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor pot depune la Ambasadă cerere de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere.

 

Solicitantul urmează să depună la Ambasadă următoarele acte:
- Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
- Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
- Două fotografii color, 35 x 45 mm;
- Certificatul de naştere;
- Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
- Certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
- Certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi) sau hotărîrea judiciară de divorţ şi certificatul de căsătorie cu indicarea faptului desfacerii căsătoriei;
- Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
- Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
- Certificatul de naştere a copiilor minori (în cazul copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani);
- Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
- Cazierul judiciar din ţara cetăţenia căreia o deţine solicitantul, cazier judiciar din ţara de domiciliere şi cazier judiciar din Republica Moldova. Cazierul judiciar din Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne.
- Bonul de plată a taxei consulare.

 

În cazul în care numai unul din părinţi dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţămîntul autentificat la notar al celuilalt părinte.

 

În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, se prezintă consimţămîntul lor autentificat de notar.

 

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
Legislaţia Republicii Moldova permite cetăţenia dublă (multiplă). În legătură cu aceasta, foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în străinătate, care doresc să redobîndească cetățenia Republicii Moldova, pot depune o cerere respectivă la Ambasada sau oficiul consular al Republicii Moldova.

 

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanții urmează să depună la următoarele documente:
- Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei, în trei exemplare;
- Originalul adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care documentul nominalizat există);
- Actul de identitate sau paşaportul, fără traducere;
- Adeverinţă despre componența familiei, în original, cu traducere autentificată în limba moldovenească;
- Cazierul judiciar eliberat de autoritățile străine, în original, cu traducere autentificată în limba moldovenească;
- Patru fotografii color de mărimea 4,5x3,5 cm.