MIGRAȚIA ÎN RUSIA


 

IMPORTANT! În Republica Moldova funcționează de mai mult timp, Reprezentanța Serviciului Federal de Migrație al Rusiei (Detalii....)

 

 

Condiţiile de intrare şi regimul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse
Statutul cetăţeanului străin care intră pe teritoriul Federaţiei Ruse în condiţii generale este reglat de Legea Federală privind statutul juridic al cetăţenilor străini pe teritoriul Federaţiei Ruse nr.115-ФЗ din 25.07.2002. În funcţie de statutul juridic vor fi condiţiile de intrare în ţară, condiţiile de şedere şi condiţiile de muncă ale migranţilor, precum şi impozitarea veniturilor.
Cetăţeanul străin care se află legal pe teritoriul Federaţiei Ruse se numeşte persoana care deţine permisul de şedere permanentă, permisul de şedere temporară, viză sau/şi carta de migraţie sau alte acte, prevăzute de legea federală şi acorduri internaţionale privind şederea cetăţenilor străini pe teritoriul Federaţiei Ruse.


Toţi cetăţeni străini care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse sînt divizaţi în 3 categorii:
    -cei care se afla conform permisului de şedere temporară – persoane care au intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza vizelor sau fără de vize, dacă se permite. Peroada de şedere temporară este determinată de viză sau, în cazul lipsei acestea, nu poate depăşi 90 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia;
   -rezidenţi temporari - persoane ce deţin autorizaţie de şedere provizorie (permis de şedere temporară). Aceasta se aplică pe un act de identitate, termenul de valabilitate constituind 3 ani;
    -rezidenţi permanenţi – cetăţeni străini, care au primit permisul de şedere (act eliberat cetăţeanului străin sau persoanei fără cetăţenie ce confirmă dreptul de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse timp de 5 ani).


Permis de şedere temporară
Permis de şedere temporară atestă dreptul cetăţeanului străin sau apatridului la şederea temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse pînă la obţinerea permisului de şedere permanentă. Se aplică pe actul de identitate al cetăţeanului străin sau poate fi emis în formă de document tipizat (pentru apatrizi) pe termen de 3 ani. Permisul de şedere temporară poate fi emis cătăţenilor străini cu vîrsta peste 18 ani în limitele cotei stabilite.


Numărul, ordinea de eliberare şi lista actelor necesare pentru obţinerea permiselor de şedere temporară este stabilit de Guvernul Federaţiei Ruse în baza recomandărilor organelor executive al Subiectelor Federaţiei. Acesta depinde de situaţia demografică şi posibilităţile de angajare a cetăţenilor străini în  subiectul respectiv.


Exemplu:
Pentru anul 2006 au fost aprobate
1500 permise pentru or. Moscova
Pentru anul 2007 au fost aprobate
 500 permise pentru or. Moscova
Pentru anul 2008 au fost aprobate
1500 permise pentru or. Moscova
Pentru anul 2009 au fost aprobate
1500 permise pentru or. Moscova
Pentru anul 2010 au fost aprobate
1500 permise pentru or. Moscova
Pentru anul 2011 aprobate
2000 permise pentru or. Moscova


Permisul de şedere temporară în Federaţia Rusă conţine date următoare:
- nume, prenume (notate cu litere latine şi chirilice);
- data şi locul naşterii;
- sex;
- naţionalitatea;
- numărul şi data deciziei de emitere a permisului;
- termenul de valabilitate a pemisului;
- denumirea organului executiv care a emis permisul.


Permisul de şedere temporară se emite (sau se refuză emiterea acestuia) în baza cererii parvenite de la cetăţeanul străin de către autorităţile executive teritoriale în termen de 6 luni. Dacă persoana se află peste hotarele Rusiei, cererea se depune către ambasada sau consulatul Federaţiei Ruse.
În cazul refuzului de eliberare a permisului de şedere temporară, cetăţeanul străin este în drept să aplice cererea repetată nu mai devreme decît 1 an din momentul refuzului cererii precedente.
Potrivit art. 2 al Legii Federale „Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor srăini în Federaţia Rusă” permisul de şedere temporară serveşte pentru cetăţeni străini şi persoane făre cetăţenie temei pentru reşedinţa temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse pînă la obţinerea permisului de şedere permanentă.


Nu cad sub incidenţa cotei de emitere persoane care:
    -s-au născut pe teritoriul Federaţiei Ruse sau fostei Republicii Sovietice Socialiste Federative Ruse şi deţineau cetăţenia URSS;
    -au fost declarate inapte de muncă şi au fiu sau fiică apţi de muncă, cetăţeni ai Federaţiei Ruse;
    -a cărora unul dintre părinţi este cetăţean al Federaţiei Ruse;
    -sînt casatorite cu cetatenii Federaţiei Ruse care au viza de reşedinţă pe teritoriul acesteia;
    -exercită serviciul militar (petru perioada serviciului);
    -sînt investitori şi au făcut investiţii în sume stabilite de guvernul Federaţiei Ruse  (la momentul actual dispoziţia dată nu se aplică).


Lista actelor necesare la obţinerea permisului de şedere temporar pentru cetăţenii Republicii Moldova (procedurile obişnuită şi simplificată):
    -cererea de obţinere a permisului de şedere temporară (2 copii);
   - paşaportul valabil nu mai puţin de 6 luni (copia tradusă şi autentificată notarial);
    -4 fotografii (3,5 х 4,5, color, mat);
    -certificatul de naştere (numai pentru persoane născute pe teritoriul fostei URSS) (copia tradusă şi autentificată notarial);
    -certificatul de schimbare a numelui (în cazul în care persoana şi-a schimbat numele);
    -carta de migraţie (copia);
    -bilet de sosire (copia talonului al evidenţei de migraţie detasabil);
    -certificat ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA (valabil 3 luni);
    -rezulatul examinării medicale emis de dispensarul  TBC;
    -rezulatul examinării medicale emis de dispensarul narcologic;
   - rezulatul examinării medicale emis de dispensarul dermato-venerologic;
   - toate trei examinări se unesc într-o  concluzie medicală generalizată despre starea sănătăţii a cetăţeanului străin;
    -diploma de studii medii sau superioare (dacă există) - pentru persoane care depun actele sub incidenţa cotei (copia tradusă şi autentificată notarial);
    -adeverinţă de pensionar (dacă există) - copia autentificată notarial cu traducere;
    -certificat de căsătorie (dacă persoana este căsătorită) - copia tradusă şi autentificată notarial;
    -paşaportul soţului/soţiei, cetăţeanului al Federaţiei Ruse;
    -Bonul de plată pentru taxa de stat (400 ruble).


Temeiuri de refuz pentru eliberarea permisului de şedere temporară sau anularea acestuia
Dacă persoana ce pretinde la permisul de şedere:
    -pledează pentru schimbarea violentă a regimului constituţional al Federaţiei Ruse sau prin alte acţiuni creiază pericol pentru securitatea Federaţiei Ruse sau a cetăţenilor săi;
   - susţine orice acţiune extremistă prin diferite modalităţi (finanţarea, planificarea, colaborerea sau imlicarea în atacurile teroriste);  
    -a fost supusă expulzării administrative sau departaţiei din Federaţia Rusă timp de 5 ani pînă la data depunerii cererii de eliberare a permisului de şedere;       
    -a prezentat docemente contrafăcute sau informaţie falsă;
    -prin hotărîrea judecăţii este condamnată la  privaţiune de libertate pentru infacţiuni grave, deosebit de grave sau pentru recidiva de infracţiune recunoscută gravă;
    -a fost condamnată pentru infacţiuni grave sau deosebit de grave pe teritoriul Federaţeie Ruse sau în afara acestea dar nu şi-a urmărit pedeapsa;
    -a fost supusă răspunderii administrative în mod repetat în decurs de 1 an pentru încălcarea regimului de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse;
    -nu poate demonstra capacitatea de autonomie financiară (posibilitatea  de a se întreţine şi a întreţine familia pe teritoriul Federaţiei Ruse în limitele minimului de trai fără ajutorul autorităţilor de stat), cu  excepţia cetăţenilor străini, declaraţi inapţi de muncă;
    -după trei ani din momentul intrării în ţară nu deţine de spaţiu locativ în conformitate cu condiţiile, prevăzute de legislaţia locativă a Federaţiei Ruse;
    -a părăsit Federaţia Rusă pentru şedere permanentă în altă ţară;
    -se află în afara teritoriului Federaţiei Ruse pentru perioada care depăşeşte 6 luni;
    -a înregistrat căsătoria cu cetăţeanul Federaţeie Ruse, deglarată nevalabilă de către organe de judecată;
    -suferă de narcomanie sau nu a prezentat certificatele medicale care atestă lipsa maladiei HIV/SIDA sau bolilor infecţioase periculoase. Lista maladiilor periculoase şi procedura de depistare a acestora  se aprobă de  Guvernului Federaţiei Ruse.


Permisul de şedere permanentă
Permisul de şedere permanentă reprezintă un document ce confirmă dreptul cetăţeanului străin la şedere permanentă, precum şi la ieşire sau intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse. În cazul persoanei fără cetăţenie Permisul de şedere permanentă reprezintă actul de identitate.
Permisul de şedere permanentă se emite pe termen de 5 ani. După expirarea termenul de valabilitate poate fi prelungit încă cu 5 ani în baza cererii cetăţeanului străin. Numărul prelungirilor permisului de şedere permanentă nu este limitat.
Pînă la obţinerea permisului de şedere permanentă cetăţeanul străin este obligat să locuiească pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza permisului de şedere temporară nu mai puţin de 1 an.


Aplicarea cererii de eliberare a permisului de şedere permanentă.
Pentru obţinerea permisului de şedere permanentă este necesar ca cetăţeanul străin să depună cerere către reprezentanţă teritorială a Serviciului Federal de Migraţiune (ФМС) nu mai tîrziu de 6 luni pînă la expirarea termenului permisului de şedere temporară. În cazul participanţilor programelor de stat acest termen se micşorează  pînă 2 luni. Se depun 2 copii a cererii tipizate (anexa nr.2 la Regulament Administrativ).
Cererea se depune personal de către cetăţeni străini. În cazul persoanelor sub 18 ani sau persoanelor declaraţi inapţi de muncă – cererea se depune de către unul dintre părinţi sau reprezentanţi oficiali ai acestora.


Concomitent cu cererea de şedere permanentă cetăţeanul străin este obligat să prezinte:
•         4 fotografii (35x45 mm, alb-negru sau color)  cu imagine clară a feţii în anfas, cu capul neacoperit, inclisiv şi 2 fotografii ale copiilor minori. Pentru persoanele, convingerile religioase ale cărora nu permit apariţia publică cu capul neacoperit, se admit fotografii cu capul acoperit cu condiţia că faţa este deschisă. Pentru cetăţeni care port ochilari este obligatoriu să fie prezentată şi fotografia în ochilari cu lentile netonifiate.                              
•         Actele ce confirmă identitatea şi cetăţenia. În calitatea de document ce confirmă identitatea şi cetăţenia serveşte paşaportul cetăţeanului străin sau alt document, stabilit de legea federală, sau recunoscut conform acordului internaţional semnat de Federaţia Rusă în calitatea de document, ce confirmă identitatea cetăţeanului străin.
•         Permisul de şedere temporară, înregistrat în mod corespunzător. Cetăţeanul străin care a obţinut permisul de şedere temporară eliberat în afara cotei, prevăzute de Guvernul Federaţiei Ruse, este obligat să prezinte suplimentar acte ce atestă temeiuri de emitere a permisului de şedere în mod preferenţial;
•         Actul ce atestă prezenţa mijloacelor financiare necesare cetăţeanului străin şi membrilor familiei sale pentru garanţia minimului de existenţă în Federaţia Rusă (valoarea minimului de existenţă  se stabileşte de autorităţile publice al subiectului Federaţiei Ruse) sau actul ce confirmă incapacitatea de muncă (adeverinţa de venit, declaraţia de venit vizată de inspecţia fiscală, certificat de la locul de muncă, carnetul de muncă, adeverinţa de pensionar, certificat de îndemnizaţii, emis de organele sociale, confirmarea pensiei de înreţinere pentru minori, confirmarea depozitului bancar, cu indicarea numărului contului, adeverinţă de drept la moştenire, adeverinţa de venit a  persoanei care întreţine solicitantul, alte acte care confirmă obţinerea legală a veniturilor);
•    Adeverinţa de naştere şi actul de identitate a copilului care nu a tins vîrsta de 18 ani (paşaport dacă există);
•    Acordul copilului în vîrsta cuprinsă între 14 şi 18 ani la şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse. Semnătura copilului trebuie sa fie vizată de notar;
•    Documentul ce confirmă prezenţa spaţiului locativ în baza prevederilor legislaţiei Federaţiei Ruse;
•    Сertificat ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA  (pentru solicitant şi membrii familiei);
•     Documentul ce confirmă ca solicitantul şi membrii familiei sale nu suferă de narcomanie sau boli infecţioase periculoase,  menţionate în Hotărîrea Guvernului Federaţiei Ruse din 2 aprilie.
Actele emise pe teritoriul ţărilor străine, copiile cărora se prezintă la solicitarea permisului de şedere, trebuie să fie legalizate corespunzător în reprezentanţele diplomatice sau consulate al Federaţiei Ruse, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel.


ATENŢIE!

Actele întcomite în limba străină necesită a fi traduse în limba rusă şi autentificate notarial.
Dacă numele solicitantului şi membrilor familiei diferă este necesar să fie prezentate acte suplimentare, care confirmă rudenia.
În cazuri, în care documentele de identitate, de confirmare a cetăţeniei sau permisul de şedere temporară au termen de valabilitate mai puţin de 6 luni la ziua depunerii cererii, solicitarea nu se examinează.


Examinarea solicitării pentru permisul de şedere
Decizia de a emite sau a refuza eliberarea permisului de şedere pemanentă este luată de către reprezentanţele locale ale Serviciului Federal de Migraţiune în baza examinării solicitării, în termen de pînă la 6 luni din momentul depunerii cererii.


Permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează cel emis anterior pentru cetăţeni care:
    -pledează pentru schimbarea violentă a regimului constituţional al Federaţiei Ruse sau prin alte acţiuni creiază pericol pentru securitatea Federaţiei Ruse sau cetăţenilor săi;
    -susţin orice acţiune extremistă prin diferite modalităţi (finanţarea, planificarea, colaborerea sau imlicarea în atacurile teroriste);  
    -au fost supuse expulzării administrative sau departaţiei din Federaţia Rusă timp de 5 ani pînă la data depunerii cererii de eliberare a permisului de şedere;    
    -au prezentat documente contrafăcute sau informaţie falsă;
    -prin hotărîrea judecăţii sînt condamnate la  privaţiune de libertate pentru infacţiuni grave, deosebit de grave sau pentru recidiva de infracţiune recunoscută gravă;
    -au fost condamnate pentru infacţiuni grave sau deosebit de grave pe teritoriul Federaţeie Ruse sau în afara acestea dar nu şi-a ispăşit pedeapsa;
    -au fost supuşi răspunderii administrative în mod repetat în decurs de 1 an pentru încălcarea regimului de şedere pe teritoriul Federaţia Rusă;
    -nu pot demonstra  capacitatea de autonomie financiară (posibilitatea  de a se întreţine şi a întreţine familia pe teritoriul Federaţiei Ruse în limitele minimului de trai fără ajutorul autorităţilor de stat), cu  excepţia cetăţenilor străini, declaraţi inapţi de muncă;
    -după trei ani din momentul intrării în ţară nu deţin de spaţiul locativ cu condiţiile, prevăzute de legislaţia locativă a Federaţiei Ruse;
   - au părăsit Federaţia Rusă pentru şedere permanentă în altă ţară;
    -se află în afara teritoriului Federaţiei Ruse pentru perioada care depăşeşte 6 luni;
    -au înregistrat căsătoria cu cetăţeanul Federaţeie Ruse, declarată nevalabilă de către organele de judecată;
    -suferă de narcomanie sau nu au prezentat certificatele medicale care atestă lipsa maladiei HIV/SIDA sau a bolilor infecţioase periculoase. Lista maladiilor periculoase şi procedura de depistare a acestora  se aprobă de Guvernul Federaţiei Ruse.


La fel, permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează (nu se prelungeşte) cel emis anterior, în cazul emiterii deciziei despre prezenţa nedorită a persoanei respective pe teritoriul Federaţeie Ruse.
Totodată,  permisul de şedere permanentă nu se eliberează sau se anulează (nu se prelungeşte) cel emis anterior, în cazul persoanelor care au trecut prin procedura de readmisie conform acordului semnat de Federaţia Rusă.
Decizia de refuz la eliberarea permisului de şedere permanentă poate fi contestată de către cetăţeanul străin la Serviciul Federal de Migraţiune sau instanţă de judecată.


Perfectarea şi eliberarea permisului de şedere
Cetăţeanul străin, care a primit notificarea de eliberare a permisului de şedere, se prezintă personal la oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune pentru ridicarea acestuiea.
Permisul de şedere se eliberează cetăţenilor străini care au atins vîrsta de 14 ani. Informaţia despre cetăţenii străini care nu au atins încă vîrsta de14 ani (inclusiv şi fotografia)  este menţionată în permisul de şedere al părinţilor (părintelui) săi.
Permisul de şedere se eliberează pe termen de valabilitate al actului de identitate, dar nu mai mult de 5 ani. Pentru apatrizi permisul de şedere se eliberează pe termen de 5 ani.
Potrivit art. 333.28 al Codului Fiscal al Federaţiei Ruse eliberarea permisului de şedere se taxază cu taxa de stat în mărime de 2000 ruble.


Prelungirea termenului de valabilitate a permisului de şedere
Termenul de valabilitate a permisului de şedere poate fi prelungit în baza cererii scrise parvenite din partea cetăţeanului străin către oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune la locul de eliberare al permisului sau locul de trai al cetăţeanului străin. Cererea de prelungire a permisului de şedere se depune nu mai tîrziu de 6 luni pînă la momentul expirării termenului permisului precedent.
Perioada depunerii cererii poate fi prelungită de către conducătorul oficiului teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune dacă există motive întemeiate, dar nu poate depăşi valabilitatea permisului precedent. Potrivit art. 333.28 al Codului Fiscal al Federaţiei Ruse eliberarea permisului de şedere se taxează cu taxa de stat în mărime de 2000 ruble.


Clauze speciale
Conform Legii Federale „Legea privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă” cetăţenii străîni care au primit permisul de şedere sînt obligaţi să se înregistreze la locul de reşedinţă.
Temei pentru înregistrarea cetăţeanului străin, care locuieşte permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse, conform adresei de reşedinţă, serveşte dreptul acestuia la utilizarea spaţiului locativ, stipulat în legislaţia locativă a Federaţiei Ruse.
Dacă cetăţeanul străin nu prezintă acte ce atestă dreptul la spaţiul locativ, conform Legii Federale „Privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă” şi Regulamentului privind înregistrarea cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie în Federaţia Rusă nr.9 din 15.01.2007  el este obligat să se înregistreze conform locului de şedere.
Cetăţeanul străin care deţine permisul de şedere în Federaţia Rusă este obligat să notifice anual oficiului teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune despre prezenţa sa pe teritoriul Federaţiei Ruse. Forma acestei notificări este stipulată de Hotărîrea Guvernului Federaţiei Ruse nr.21 din 17.01.2007.
Notificarea se depune către oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune de care a fost emis permisul de şedere, în cazul schimbării adresei de reşedinţă - la noul loc de trai, în cazul lipsei acestuia – la locul de înregistare al cetăţeanului străin.
Notificarea poate fi depusă la oficiul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune personal de către cetăţeanul străin sau poate fi expediată prin poştă în conformitate cu regulile prevăzute, la prezentarea actului de identitate şi/sau a permisului de şedere.
Cetăţenii srăini care se află permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse şi nu au notificat despre prezenţa sa organele teritoriale ale Serviciului Federal de Migraţiune  sînt supuşi răspunderii administrative, conform art. 18.8 al Codului Administrativ al Federaţiei Ruse.


Asistenţa socială pentru cetăţeni srăini
Potrivit Legii Fedrale „Legea privind bazele asistenţei sociale pentru populaţia Federaţeiei Ruse” şi anume art. 7, p.4: „Persoanele străine care locuiesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse au drepturi egale cu cetăţenii Federaţiei Ruse la asistenţă socială, dacă în acorduri internaţionale nu este stipulat diferit”. Persoane care locuiesc permanent sînt consideraţi cetăţenii străini care deţin permisul de şedere sau persoane fără cetăţenie care se află permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse.
Persoane nevoiaşe sînt consideraţi persoane, aflate în situaţii dificile de viaţă, cărora li se oferă asistenţă socială. Situaţie dificilă se consideră situaţii de viaţă în care este afectată vitalitatea persoanei (invaliditatea, incapacitatea de a satisface necesităţile de bază cauzată de vîrstă sau boală) consecinţele căreia nu pot fi depăşite de persoana dată de sine stătător. La fel, în această categorie se includ copii orfani, copii rămaşi fără supavegherea părinţilor, persoane cu venituri mici, persoane fără adăpost, parsoane care suferă de conflicte şi violenţă în familie, persoane singuratice, etc.


Asistenţa socială pentru copiii migranţilor şi alte categorii de cetăţeni străini
În direcţia respectivă nu se propune o mulţime de acţiuni însă, conform „Regulamentului cu privire la acordarea indemnizaţiilor pentru copii” migranţii pot beneficia de următoarele indemnizaţii:
а) indemnizaţia de maternitate;
b) indemnizaţia, oferită în primul trimestru al sarcinii femeilor, aflate la evidenţă în instituţiile medicale (se alocă o singură dată);
c) indemnizaţia, oferită la naşterea copilului (se alocă o singură dată);
d) indemnizaţia, care se acordă la trecerea copilului în altă familie (se alocă o singură dată);
e) indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
f) indemnizaţia de maternitate, oferită soţiilor militarilor, aflaţi în stagiu militar (se alocă o singură dată);
g) indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, acordată familiilor militarilor, aflaţi în stagiu militar;


Indemnizaţiile de stat se acordă cetăţenilor Federaţiei Ruse şi următoarelor categorii de migranţi:
- cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie, care locuiesc permanent pe teritoriul Federaţiei Ruse, adică doar migranţilor care deţin permisul de şedere permanentă sau refugiaţilor, asiguraţi în cadrul programului de asigure socială;
- cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie, aflaţi temporar pe teritoriul Federaţei Ruse,  asiguraţi în cadrul programului de asigure socială în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă sau maternitate.


Indemnizaţiile de stat nu se acordă:
- cetăţenilor Federaţiei Ruse, cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie copii cărora sînt întreţinute de stat;
- cetăţenilor Federaţiei Ruse, cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie decăzuţi din drepturile părinteşti;
- cetăţenilor Federaţiei Ruse cu şedere permanentă în altă ţară.     


Cererile şi actele necesare se depun către organele de stat care admninistrează achitarea îndemnizaţiilor nemijlocit de solicitantul indemnizaţiei sau reprezentantul legal al acestuia. La fel, solicitările pentru indemnizaţii pot fi depuse prin poştă. În asemenea cazuri se depun copiile legalizate ale documentelor necesare – originalele nu se expediază.


În cererea pentru indemnizaţie se indică următoarele date:
    -denumirea organizaţiei la care se adresează solicitntul;
    -numele, prenumele, patronimicul solicitantului (pe deplin), corespunzătoare datelor actului de identitate; statutul persoanei care are dreptul la îndemnizaţie (mamă, tată, persoana care le înlocuieşte);
   - informaţia despre actul de identitate (tip, seria, numărul, denumirea organizaţiei de care a fost emis, data eliberării);
    -date despre locul de trai sau de şedere (codul poştal, denumirea regiunii, oraşului, localităţii, denumirea străzii, numărul blocului, apartamentului) conform informaţiei din paşaport sau alt act, ce atestă înregistrarea la locul de trai, de şedere (dacă se prezintă un alt act de identitate);
    -date despre locul de trai (dacă diferă);
    -tipul indemnizaţiei solicitate;
    -datele contului bancar pentru transferul indemnizaţiei (denumirea organizaţiei-destinatarului, codul băncii, codul de identitate al contribuabilului şi codul atribuit la înregistrare în organele fiscale, numărul contului persoanei, care va primi indemnizaţia).


Informaţia oferită se confirmă prin semnătura solicitantului şi data completării cererii.


În cazul depunerii cererii de reprezentantul legal sau persoana de încredere a solicitantului, se indică şi datele complete ale persoanei respective. Informaţia oferită se confirmă prin semnătura reprezentantul şi data completării cererii.
La depunerea cererii de indemnizaţie se atribuie numărul de înregistrare. În cazul expedierii solicitării prin poştă organele de stat, care admninistrează achitarea indemnizaţiilor, expediază solicitantului notificare de primire. Aceasta se trimite în termen de 5 zile din momentul înregistrării cererii.
Dacă la cererea de indemnizaţie, lipseşte careva din actele necesare, tot pachetul de documente se trimite solicitantului în termen de 5 zile şi se indică cauza de refuz.
Rezumînd cele de mai sus constatăm că, Legea Federală se referă la cetăţeni srăini, persoane fără cătăţenie, refugiaţi şi cetăţeni srăini care deţin permisul de şedere temporară pe teritoriul Federaţiei Ruse, supuşi asigurării sociale obligatorie.


Pensii
Cetăţenii ţărilor CSI, care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse au drept la pensie. Totodată, se stopează achitarea pensiei la locul de trai precedent, dacă asemenea pensie este prevăzută de legislaţia Federaţiei Ruse. Mecanismul achitării pensiei cetăţenilor Republicii Moldova în Federaţia Rusă este stipulat în Acordul privind garanţia drepturilor cetăţenilor în domeniul pensiilor din 10.02.1995, semnat de Guvernul Federaţeie Ruse şi Guvernul Republicii Moldova.
Pentru înregistrarea pensiei este necesar să Vă consultaţi în vederea verificării caracteristicilor individuale, la reprezentanţa Fondului de pensii al Federaţiei Ruse de la locul de şedere. Cu toate acestea, cu siguranţă veţi avea nevoie de actele, care confimă identitatea, vîrsta, locul de reşedinţă, cetăţenia persoanei, căreia i se atribuie pensia (în dependenţă de statutul său legislativ).


Acestea pot fi:
- paşaportul cetăţeanului Federaţiei Ruse cu notiţia despre locul de reşedinţă sau de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu condiţia că persoana nu se află la evidenţă la locul de trai precedent, în altă ţară;
- paşaportul cetăţeanului URSS cu notiţia despre înregistrarea la locul de trai pe teritoriul Federaţiei Ruse pînă la 06.02.1992;
- permisul de şedere a cetăţeanului străin sau persoanei fără cetîţenie.


Mărimea pensiei va fi calculată individual pentru fiecare caz, însă există următoarele reguli generale:
- cetăţenilor ţărilor CSI va fi luat în calcul stagiul de muncă, căpătat pe teritoriul acestor ţări şi a fostei URSS. Cu toate acestea stagiul, căpătat după 01.01.2002, poate fi inclus la calcularea stagiului asigurat, cu condiţia că au fost achitate taxele de asigurare către organele respective ale ţării, pe teritoriul căreia a fost desfăşurată activitatea de muncă sau altă activitate;
- cetăţenilor originari din Republica Moldova stagiul de muncă acumulat se calculează conform legislaţiei Federaţiei Ruse sau a Republicii Moldova. La fel este calculat şi stagiul acumulat pe teritoriul fostei URSS pînă la 31.12.1990. Stagiul de muncă căpătat pe teritoriul Republicii Moldova după 01.01.1991  este inclus în stagiul asigurat în baza certificatelor emise de organele competente, care confirmă achitarea taxelor în fondul de pensii şi în fondul social al Republicii Moldova.


Verificarea actelor de către colaboratorii organelor de drept
Pe teritoriul Rusiei colaboratorii poliţiei şi ale serviciului de migraţie au dreptul la verificarea actelor Dvs. dacă există temei pentru a vă suspecta în încălcarea legii, inclusiv şi a regimului de migraţie.


ATENŢIE!
Colaboratorii poliţiei sau ai Serviciului de migraţie subt obligaţi să se prezinte şi să prezinte legitimaţia de serviciu.
Puteţi fi rugat să prezentaţi actele de identitate şi actele, ce atestă dreptul la muncă. Dvs. sînteţi obligat să le prezentaţi.


ATENŢIE!
Este necesar să aveţi permanent cu Dvs. actul de identitate, carta de migraţie, notificarea despre intrare în ţară şi permisul de muncă.
Colaboratorul poliţiei este în drept să Vă conducă la sectorul de poliţie şi să întocmească un protocol privind încălcarea administrativă dacă Dvs.:
    -aţi încălcat regulile de intrare pe teritoriul Rusiei, sau regimul de şedere (reşedinţă) în Rusia;
    -vi lipsesc (inclusiv în urma pierderii) documentele, care confirmă dreptul de şedere (reşedinţă) în Federaţia Rusă şi Dvs. nu aţi depus cererea de pierdere a acestora la organele de poliţie;
    -nu aţi informat serviciul migraţional despre şedere în Rusia şi evitaţi să părăsiţi ţara la expirarea termenului legal de şedere;
   - efectuaţi activitatea care nu corespunde cu scopul declarat la intrare în ţară (de exemplu, în carta de migraţie aţi notat că scopul intrării este vizită, dar de facto – lucraţi);
    -evitaţi trecerea controlului de migraţie, controlului medical, procedurii de identificare, aflarea în centru de întreţinere temporară a migranţilor sau locul, stabilit de serviciul de migraţiune pentru aflare temporară.


Protocolul doar confirmă faptul infracţiunii administrative. Aşadar, colaboratorii poliţiei nu sînt în drept să vă amendeze sau să  întreprindă alte măsuri de răspundere administrativă.


ATENŢIE!
Dacă vi se propune să achitaţi amenda fără ca să fie întocmit un protocol, lucrul acesta este ilegal. Pentru apararea drepturilor vă puteţi adresa la organizaţiile de protecţie a drepturilor omului şi/sau către Comisarul pentru drepturile omului.
Dvs. aveţi dreptul să:
    -faceţi cunoştinţă cu protocolul întocmit;
    -să întroduceţi remarcă dacă nu sînteţi de acord cu acţiunile colaboratorului poliţiei sau a reprezentantului serviciului de migraţiune, sau în cazul în care a fost prezentată informaţia greşită;
    -dacă e cazul – să solicitaţi serviciile traducătorului.


După ce aţi făcut cunoştinţă cu protocolul, îl semnaţi şi cereţi o copie.
Hotărîrea despre aplicarea sancţiunii administrative este luată de către persoana responsabilă din cadrul serviciului de migraţiune sau judecătorul.
Decizia despre deportarea din ţară este luată doar de către judecată.


ATENŢIE!
La 12 februarie 2013, autorităţile Federației Ruse au emis un Decret privind formarea unei patrule populare care va inspecta împreună cu angajaţii Serviciului Federal de Migrație pieţele, întreprinderile și șantierile de construcţii din Moscova pentru a depista migranții ilegali.
Persoanele vor patrula zilnic toate sectoarele Moscovei şi nu numai locurile de muncă, dar şi sectorul locativ.  De asemenea, patrula va acorda consultaţii migranţilor despre procedura de documentare, unde şi de ce acte au nevoie pentru a-şi legaliza activitatea pe teritoriul Federaţiei Ruse.


Asistenţa în situaţii excepţionale
1. În caz de arestare, aveţi dreptul să solicitaţi din partea autorităţilor Federaţiei Ruse respectarea următoarelor drepturi, în conformutate cu dreptul internaţional:   
   - Dreptul  la asistenţă consulară;
    -Dreptul de a informa Ambasada sau Consulatului Republicii Moldova cu privire la reţinerea sau arestarea Dvs;
    -Dreptul la notificarea familiei. Acest lucru poate fi făcut şi de personalul consular la cererea Dvs;
    -Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit şi implicat cu ajutorul familiei);
    -Dreptul la asistenţă medicală;
    -Dreptul la serviciile traducătorului (dacă este posibil, recomandat de consulat);
    -Dreptul la corespondenţă poştală;
    -Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular);
    -Dreptul de a fi transmis pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (în baza acordurilor internaţionale şi legislaţiei naţionale);
2. În caz de accidente la locul de muncă,  angajatorul (sau reprezentantul acestuia) este obligat:
    -să întreprindă de urgenţă măsurile de acordare a primului ajutor şi să Vă transporteze la o instituţie medicală (dacă este necesar);
    -să informeze imediat despre accident Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară);
    -să întreprindă măsurile necesare în vederea deschiderii unei anchete corespunzătoare şi verificării cauzelor accidentului în cel mai scurt timp;
    -să ramburseze prejudiciul material, suportat de Dvs., în conformitate cu legislaţia federală.
3. Dacă aţi aflat despre decesul cetăţeanului Republicii Moldova - este necesar să Vă adresaţi către Ambasada Republicii Moldova  (secţia consulară).
4. Dispariţia persoanelor.
Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova, informaţi în scris Ambasada Republicii Moldova la Moscova şi Secţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei:
Tel: (+373 22) 232 225, fax: (+373 22) 23-23-02, e-mail: consdep@mfa.md
5. Pierderea sau furtul documentelor.
Dacă aţi pierdut sau v-au fost furate (sechestrate) actele de identitate, cît mai curînd posibil întreprindeţi următoarele măsuri:
    -faceţi legătură cu cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune o declaraţie (în caz de furt) sau pentru a raporta pierdera actelor, cerînd eliberarea unui document care ar confirma faptul pierderii sau furtului;
   - informaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului justificativ eliberat de poliţie, precum şi a altor documente prezentate de Dvs., vor elibera un act de identitate temporar pentru revenire în Moldova.
6. Dacă nu vi s-a achitat suma de bani promisă pentru munca efectuată, sînteţi în drept să depuneţi o plîngere la poliţie sau la instanţa de judecată.


 

AtaşamentMărime
Ghid - reguli de ședere a străinilor în Rusia1.5 MO
Anonymous
Arest

Buna ziua.

Prin intermediul ambasadei pot afla unde se afla persoana arestata. N-a anuntat familia, ne-au spus persoanele cu care se aflau cu el in momentul retinerii.

Multumesc

28 Dec 2013- 11:56 am

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.