REGIM FĂRĂ VIZE

IMPORTANT: Începînd cu luna mai 2014, pe lîngă documentele de călătorie (paşaport simplu sau biomteric), cetăţenii Republicii Moldova trebuie să deţină o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, în caz contrar li se va interzice intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse.

 

Totodată, cetăţenilor Republicii Moldova care au intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse, fără a li se aplica regula menţionată, le poate fi solicitată prezentarea asigurării medicale de către organele de control. Persoanelor care nu vor dovedi deţinerea unei astfel de poliţe li se vor aplica amenzi conform legislaţiei Federaţiei Ruse.

 

Pentru a călători în Federația Rusă, cetățenii Republicii Moldova nu au nevoie de vize. Pentru a intra pe teritoriul Federației Ruse, este necesar să aveți:

Documente necesare: 

1. Pașaport valabil pentru cel puțin șase luni după expirarea vizei.
2. Fișa de migrație, completată.
3. Biletele și documentele de întoarcere sau de continuare a călătoriei.
4. Asigurarea de sănătate
5. Dacă este necesar, declarația completată privind exportul de valută, bunuri sau animale.
6. În cazul în care călătoriți cu propriul autovehicul – permisul și certificatul de înmatriculare a vehiculului.
7. O invitație din partea gazdei nu este necesară.
8. Pentru copiii de pînă la 14 ani, prezența adeverinței de naștere este obligatorie.
9. Pentru copiii care călătoresc fără părinți, prezența procurii din partea unuia dintre părinți este obligatorie. Copiii nu au dreptul de a intra în țară fără însoțire.

 

Vă recomandăm întotdeauna să aveți cu sine pașaportul și formularul de înregistrare.

 

Atenție!

În termen de șapte zile lucrătoare de la sosirea la locul de ședere, este necesar să vă înregistrați la o secție de poliție. Dacă faceți o vizită la Moscova, trebuie să vă înregistrați în aceeași zi. Copiii de pînă la 18 ani, turiștii, precum și cetățenii care sosesc în Rusia pentru o perioadă de mai puțin de trei zile, sînt scutiți de la înregistrare.

 

Informații suplimentare

Bunurile supuse declarării vamale obligatorii

• suma de bani care depășește 10 000 de dolari (dacă intenționați să plecați din țară cu această sumă);
• bunuri de valoare deosebită, inclusiv bijuterii, obiecte de artă și anticariat;
• instrumente muzicale;
• bunuri evaluate la mai mult de 2000 de euro și cu o greutate mai mare de 35 kg;
• arme și droguri;
• mai mult de 2 litri de alcool;
• tutun (mai mult de 50 de trabucuri, 100 țigarele, 200 de țigarete, 250 de grame de tutun).


Fișa de migrație

Eliberarea formularelor fişelor de migraţie pentru cetăţenii străini se efectuează:

a) în cazul deplasării cu transport aerian (maritim, fluvial) – de către echipajele navelor aeriene (maritime, fluviale);
b) în cazul deplasării cu transport feroviar – de către membrii brigăzilor de tren;
c) în cazul deplasării cu transport auto în comun (autobuze) – de către conducătorii auto;
d) în cazul deplasării cu transport personal (particular) sau pe jos – de către persoana responsabilă a autorităţii de control la frontieră.


Se admite completarea de către cetăţenii străini care intră pe teritoriul Federaţiei Ruse a formularelor fişelor de migraţie nemijlocit în sălile de sosire din aeroporturi (porturi maritime, fluviale, treceri auto) pînă la demararea controlului de frontieră.


Cotorul de intrare şi ieşire a fişelor de migraţie (tichetele A şi B) se completează personal de către posesorii actelor, ceea ce confirmă dreptul de intrare şi şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse, se completează clar, fără ştersături şi corectări, cu pix cu cerneală (pastă) de culoare neagră, albastră sau violetă.


În cazul în care cetăţeanul străin nu posedă limba rusă, se permite completarea datelor personale cu litere ale alfabetului latin care vor corespunde cu datele indicate în paşaport sau în alt act, prin care se legitimează persoana în cauză.

 

Fişa de migraţie se completează pentru fiecare cetăţean străin indiferent de vîrstă.


Cotorul de intrare al fişei de migraţie completat (tichetul A) cu aplicarea menţiunilor de intrare sînt luate de la posesori la intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse de către persoanele autorizate de la punctele de control la frontieră.

Cotorul de ieşire al fişei de migraţie completat (tichetul B) cu aplicarea menţiunilor de intrare se păstrează la cetăţenii străini pe durata întregii perioade de aflare pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sînt prezentate persoanelor autorizate de la punctele de control la frontieră la ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse.

 

În cazul deteriorării intenţionate sau a pierderii fişei de migraţie pe durata aflării pe teritoriul Federaţiei Ruse, cetăţenii străini sînt obligaţi în termen de 3 zile să anunţe despre aceasta autoritatea teritorială a Serviciului Federal de Migraţie a Federaţiei Ruse, care, după verificarea datelor de paşaport a solicitantului, conform datelor de evidenţă, i se eliberează un duplicat al fişei de migraţie cu înscrisul corespunzător în coloana „Pentru menţiuni de serviciu".

 

În cazul în care cetăţeanul străin a sosit la punctul de trecere pentru controlul vamal la ieşirea de pe teritoriul Federaţiei Ruse, neavînd asupra sa fişa de migraţie, persoana autorizată, care reprezintă autoritatea de frontieră de la punctul de control propune completarea tichetului „B" a unui formular în alb a fişei de migraţie. Iar în coloana „Pentru menţiuni de serviciu" se va face un înscris corespunzător.


Modele de acte:

 

Permise de muncă pentru angajare în Federația Rusă

1. Lista actelor necesare:

1) cererea de eliberare a unui permis de muncă pentru cetățenii străini (recto și verso), care a venit în Rusia în cadrul regimului care presupune obligativitatea obținerii vizei. Formularul de cerere se completează în limba rusă cu litere de tipar sau în format electronic, nu se admite utilizarea cuvintelor abreviate și acronimelor. Informațiile indicate în cerere trebuie să fie complete. Fotografia color 3×4 cm trebuie lipită pe formularul de cerere în caseta corespunzătoare.
2) un document ce confirmă identitatea cetăţeanului străin recunoscut de către Federaţia Rusă în această calitate;
3) dovada achitării taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă cetăţeanului străin, în sumă de 2000 de ruble;
4) fișa de migrație;

 

2. Depunerea pachetului de acte

Cererea de eliberare a permisului de muncă cetățeanului străin, care a venit în Rusia în regim care nu impune obligativitatea vizelor, cu anexarea documentelor necesare, se prezintă personal de către cetățeanul străin sau prin intermediul organizației implicate în ocuparea forței de muncă a cetățenilor străini în Federația Rusă sau de către o persoană care acționează în conformitate cu Codul civil al Federației Ruse în calitate de reprezentant al acestui cetățean străin în organul Serviciului de Migraţie.

 

Termenul perfectării permisului de muncă pentru cetățeanul străin care a ajuns în Federația Rusă în regim care nu impune obligativitatea vizei este de 10 zile.

 

Pentru a obține un permis de muncă în orașul Moscova, trebuie prezentate certificate medicale de forma stabilită. În cazul neprezentării documentelor medicale la termenul stabilit, permisele de muncă eliberate cetățenilor străini sînt supuse anulării.

 

Permis de ședere temporară în Federația Rusă

Permisul de ședere temporară reprezintă afirmarea dreptului cetățeanului străin de a se afla temporar în Federația Rusă pînă la obținerea unui permis de ședere, eliberat în forma unei note (mențiuni) în documentul de identitate al cetățeanului străin sau în forma unui document de o formă stabilită, emis de către Federația Rusă unui apatrid care nu are un document care să ateste identitatea lui.

 

Pentru anumite categorii de cetățeni străini, în conformitate cu tratatele internaționale, este stabilită posibilitatea, ocolind etapa obținerii unui permis de ședere temporară, de a aplica pentru un permis de ședere. Mai multe detalii pot fi aflate la Serviciul Federal de Migrație al Rusiei.

 

Lista documentelor necesare

Cetățeanul străin care a venit în Rusia în regim care nu impune obligativitatea vizei, la depunerea cererii de eliberare a permisului trebuie să prezinte:

1. 4 fotografii personale, de dimensiunile 35 x 45 mm, alb-negru sau color, cu imaginea clară a feţii în anfas, cu capul neacoperit, inclusiv 2 fotografii ale minorilor numele cărora au fost introduse în declarație. Pentru cetățenii care poartă ochelari permanent este obligatorie fotografierea cu ochelari fără lentile fumurii.
2. Actul de identitate al cetățeanului străin, recunoscut de Federația Rusă în această calitate. La introducerea în declarație a datelor despre minori, urmează a fi prezentate documente care dovedesc identitatea fiecărui copil, înscris în declarație.
3. Fișa de migraţie cu însemnarea organului de control de frontieră cu privire la intrarea cetăţeanului respectiv pe teritoriul Federaţiei Ruse sau cu însemnarea organului teritorial al autorităţii executive federale în domeniul migraţiei privind eliberarea către cetăţeanul respectiv a fișei de migraţie corespunzătoare.
4. Dovada achitării taxei de permis.
5. În termen de treizeci de zile de la data aplicării – documente care dovedesc lipsa la el (la membrii familiei lui) a dependenței de droguri și bolilor transmisibile care reprezintă un pericol pentru alții, prevăzute în lista de mai sus, precum și un certificat care dovedește că el (membri familiei lui) nu sînt infectați cu virusul imunodeficienței umane (HIV).
6. Certificatul (notă) privind punerea la evidenţă fiscală a cetățeanului străin se prezintă de către cetățeanul străin în termen de un an de la data intrării sale în Federația Rusă.

 

Documentele oficiale întocmite pe teritoriul statelor străine, ale căror copii sînt prezentate pentru aprobare, trebuie legalizate în modul stabilit.

 

Documentele întocmite într-o limbă străină trebuie să fie traduse în limba rusă. Corectitudinea traducerii și autenticitatea semnăturii traducătorului trebuie certificate la notar.

 

În cazul în care reclamantului poartă un nume de familie diferit de al membrilor familiei sale, relațiile de rudenie urmează a fi dovedite prin documente suplimentare relevante.


În funcție de rezultatele examinării cererii pentru permis de ședere temporară de către organul teritorial al SFM al Rusiei într-o perioadă de maximum cinci luni de la data primirii cererii, se ia decizia de a emite sau de a refuza eliberarea permisului de ședere temporară.


Cetățeanul străin care a primit o notificare cu privire la decizia de eliberare a permisului este obligat, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea notificării sau de la data sosirii în Federația Rusă, să solicite la organul teritorial al Serviciului Federal pentru Migrație al Rusiei eliberarea unui permis de ședere temporară.


În conformitate cu articolul 333.28 din Codul fiscal al Federației Ruse, pentru eliberarea unui permis de ședere temporară de stat se percepe o taxă în valoare de 1000 de ruble.  


La emiterea unui permis de ședere temporară, cetățeanul străin este supus înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii.


Permis de ședere în Federația Rusă

Permisul de ședere este un document emis unui cetățean străin în confirmarea dreptului său de ședere permanentă în Federația Rusă, precum și dreptului său la ieșirea liberă din Federația Rusă și intrarea în Federația Rusă. Permisul de ședere eliberat unui apatrid este și un document care adeverește identitatea sa.

 

Permisul de ședere se eliberează pentru cinci ani. La expirarea termenului permisului de ședere, acest termen, la cererea cetățeanului străin, poate fi prelungit cu cinci ani. Numărul de prelungiri ale permisului de ședere nu este limitat.


Pentru a obține un permis de ședere, străinul este obligat să trăiască în Federația Rusă timp de cel puțin un an, în baza unui permis de ședere temporară.


Pentru a obține un permis de ședere, cetățeanul străin, în termen de cel mult șase luni pînă la expirarea permisului de ședere temporară (cetățeanul străin care participă la Programul de stat trebuie să depună o cerere în termen de cel mult două luni pînă la expirarea permisului de ședere temporară), trebuie să depună la organul teritorial al SFM al Rusiei o cerere pentru permis de ședere, care se prezintă în două exemplare pe un formular de o formă stabilită (anexa № 2 la Regulamentul administrativ menționat).

 

Cererea de eliberare a unui permis de ședere poate fi depusă în format electronic, folosind rețelele de informații și telecomunicații, inclusiv portalul unic de servicii publice și municipale din rețeaua Internet.


Cererea se depune personal de către cetățeanul străin în capacitate de exercițiu, care a atins vîrsta de 18 ani.


Cerere de eliberare a permisului de ședere cetățeanului străin care nu a atins vîrsta de 18 de ani sau care este în incapacitate de exercițiu urmează a fi depusă de un părinte sau de un reprezentant legal.


Împreună cu cererea pentru permis de ședere, cetățeanul străin trebuie să prezinte:

1. 4 fotografii personale, de dimensiunile 35 x 45 mm, alb-negru sau color, cu imaginea clară a feţii în anfas, cu capul neacoperit, inclusiv 2 fotografii ale minorilor numele cărora au fost introduse în declarație. Pentru cetățenii care poartă ochelari permanent este obligatorie fotografierea cu ochelari fără lentile fumurii.
2. Acte care dovedesc identitatea şi cetăţenia.
3. Permisul de ședere temporară, eliberat în modul stabilit.
4. Un document care să dovedească că solicitantul dispune de mijloace bănești care îi asigură lui și familiei lui, pe timpul șederii în Federația Rusă, minimul de existență (mărimea minimului de existență este stabilită de către autoritățile de stat a Federației Ruse), sau dovada incapacității de muncă a acestuia (declarația de venit, declarația de venit cu nota autorității fiscale, certificat de la locul de muncă, carnetul de muncă, carnetul de pensionar, certificat de la autoritatea de protecție socială cu privire la primirea indemnizațiilor, confirmarea primirii pensiei alimentare, certificat privind deținerea unui depozit într-o instituție de credit cu indicarea numărului de cont, certificat privind dreptul la moștenire a persoanei în a cărei întreținere se află solicitantul, un alt document care atestă obținerea de venituri din activități neinterzise de lege sau incapacitatea de muncă.
5. Certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al copilului care nu a atins vîrsta de 18 ani (pașaport – dacă îl aveți).
6. Consimțămîntul copilului cu vîrsta cuprinsă între 14 și 18 ani privind șederea în Federația Rusă. Semnătura copilului pe document trebuie să fie legalizată la notar.
7. Document care să dovedească disponibilitatea locuinței în temeiurile prevăzute de legislația Federației Ruse.
8. Un certificat ce confirmă faptul că solicitantul (membri familiei lui) nu este infectat cu virusul HIV.
9. Un document eliberat de către o instituție de sănătate a Federației Ruse, care confirmă că solicitantul (membrii familiei lui) nu sînt dependenți de droguri și nu suferă de niciuna dintre bolile infecțioase care reprezintă un pericol pentru alții, prevăzute în lista aprobată prin hotărîrea Guvernului Federației Ruse din 2 aprilie 2003 № 188.

 

În funcție de rezultatele examinării cererii pentru permis de ședere temporară de către organul teritorial al SFM al Rusiei, într-o perioadă de maximum șase luni de la data primirii cererii, se ia decizia de a emite sau de a refuza eliberarea permisului de ședere.


Cetățeanul străin care a primit o notificare cu privire la decizia de eliberare a permisului se prezintă personal la organul teritorial al Serviciului Federal pentru Migrație al Rusiei pentru a ridica permisul de ședere temporară.

 

Obţinerea patentei de către un cetăţean străin, care a venit în Federaţia Rusă fără a avea nevoie de viză

 

Pentru a obţine patentă, cetăţeanul străin ce se află legal pe teritoriul Federaţiei Ruse şi care a venit în Federaţia Rusă fără a avea nevoie de viză trebuie să prezinte organului teritorial al organului federal executiv în domeniul migraţiei următoarele documente:
1. o cerere de eliberare a patentei;
2. un document ce confirmă identitatea cetăţeanului străin recunoscut de către Federaţia Rusă în această calitate;
3. fişa de migraţie cu însemnarea făcută de către organul de control vamal la intrarea cetăţenilor străini în Federaţia Rusă sau cu însemnarea făcută de către organul federal executiv în domeniul migraţiei despre eliberarea acestui cetăţean străin a acestei fişe de migraţie;
4. documentele ce confirmă plata impozitului pe venit al persoanelor fizice sub forma unei plăţi fixe în avans, stabilite în conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse cu privire la impozite şi taxe (în continuare numite „documente ce confirmă plata impozitului") perioada precedentă de executare a activităţii de către persoane fizice în baza patentei;
5. informaţii privind activităţile cetăţenelor străini de prestare a serviciilor persoanelor fizice în mod aprobat de către organul federal executiv în domeniul migraţiei.

 

La prima adresare pentru eliberarea patentei nu trebuie prezentate documentele ce confirmă plata impozitului pe venit de către persoane fizice sub forma unei plăţi fixe în avans, stabilite în conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse cu privire la impozite şi taxe, pentru perioada precedentă de executare a activităţii de către persoane fizice în baza patentei şi informaţii privind activităţile cetăţenelor străini de prestare a serviciilor persoanelor fizice în mod aprobat de către organul federal executiv în domeniul migraţiei.

 

Organul federal executiv în domeniul migraţiei trebuie să-i elibereze cetăţeanului străin patenta solicitată sau un refuz de eliberare a acesteia în termen de zece zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a patentei de la cetăţeanul străin care a venit în Federaţia Rusă fără a avea nevoie de viză.

 

Patenta se eliberează pentru un termen de la o lună pînă la trei luni. Termenul de valabilitate poate fi prelungit de mai multe ori pentru o perioadă ce nu depăşeşte trei luni. Termenul total de valabilitate a patentei, luînd în consideraţie prelungirile acesteia, nu poate depăşi douăsprezece luni de la data eliberării.

 

Termenul de valabilitate al patentei se consideră prelungit pentru perioada, pentru care a fost plătit impozitul pe venit de către persoane fizice sub forma unei plăţi fixe în avans, stabilite în conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse cu privire la impozite şi taxe (în continuare numit „impozit"). In acest caz, adresarea la organul federal executiv în domeniul migraţiei nu este necesară.

 

În caz contrar, termenul de valabilitate al patentei expiră în ziua următoare ultimei zile a perioadei pentru care a fost plătit impozitul.

 

La expirarea termenului de 12 luni din data eliberării patentei, cetăţeanul străin este în drept să se adreseze la organul teritorial al organului federal executiv în domeniul migraţiei pentru primirea unei noi patente.

 

Patenta se eliberează cetăţeanului străin personal, la prezentarea documentului de identificare şi a documentului de plată a impozitului pentru perioada pentru care a fost eliberată.

 

Patenta acordă cetăţeanului străin dreptul de a desfăşura activitate de muncă pe teritoriul subiectului Federaţiei Ruse pentru care a fost eliberată.

 

Patenta se eliberează de organele teritoriale ale SFM al Rusiei.
 

Materiale informative cu privire la introducerea modificărilor în legislația rusă, în conformitate cu legea federală din 12 noiembrie 2012 № 185-FZ "Cu privire la modificarea articolului 13.1 din legea federală "Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă" și a articolului 27.2 din legea Federației Ruse "Cu privire la învățămînt"


În conformitate cu Legea federală din 12 noiembrie 2012 № 185-FZ "Cu privire la modificarea articolului 13.1 din Legea federală "Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă" și a articolului 27.2 din Legea "Cu privire la învățămînt", care a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2012, pentru a desfășura activitatea de muncă în domeniul gospodăriei comunale și de locuințe, serviciilor de vînzare cu amănuntul sau a deservirii sociale, cetățeanul străin care a venit în Rusia în regim care nu impune obligativitatea vizei trebuie să posede limba rusă cel puțin la nivelul de bază de cunoaștere a limbii ruse.

 

În acest sens, în conformitate cu punctul 8² al articolului 13¹ din legea federală din 25 iulie 2002 "Cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini în Federația Rusă" (în continuare - Legea federală), atunci cînd solicită un permis de muncă în domeniile menționate, cetățeanul străin dovedește competențele lingvistice în limba rusă cel puțin la nivelul de bază de posedare a limbii ruse, prin unul dintre următoarele documente:

1. certificat de susținere a examenului de stat la limba rusa ca limbă străină, emis în conformitate cu procedura stabilită de organul autorizat executiv federal, și care dovedește că străinul posedă limba rusă cel puțin la nivelul de bază de posedare a limbii ruse;
2. certificat de studii (cel puțin la nivelul învățămîntului general de bază), emis într-o țară străină și recunoscut în Federația Rusă, în conformitate cu paragraful 2 al articolului 27.2 din Legea Federației Ruse din 10 iulie 1992 № 3266-1 "Cu privire la învățămînt" (în continuare - Legea Federației Ruse "Cu privire la învățămînt"), cu o traducere legalizată a certificatului în limba rusă, în cazul în care acest document conține o notă despre studierea de către deținătorul lui a limbii ruse, sau certificatul de studii (cel puțin la nivelul învățămîntului general de bază), emis de o țară străină și recunoscut în Federația Rusă, în conformitate cu paragraful 3 al articolului 27.2 din Legea "Cu privire la învățămînt", cu traducerea în limba rusă, legalizată la notar, a documentului cu privire la studii și cu certificatul de recunoaștere a documentului cu privire la studii pe teritoriul Federației Ruse, dacă documentul cu privire la studii conține o notă despre studierea de către deținătorul lui a limbii ruse;
3. certificat de studii (cel puțin la nivelul învățămîntului general) emis de către o instituție de învățămînt pe teritoriul unui stat membru al URSS, înainte de 1 septembrie 1991;
4. certificat de studii (cel puțin la nivelul învățămîntului general) emis de către o instituție de învățămînt din Federația Rusă, începînd cu 1 septembrie 1991.

 

În același timp, punctul 83 din articolul 131 prevede că prezentarea unui document ce confirmă posedarea limbii ruse, pentru a obține permisiunea de a lucra în domeniul gospodăriei comunale și de locuințe, serviciilor de vînzare cu amănuntul sau a deservirii sociale, nu este necesară în cazul cetățenilor străini care sînt cetățeni ai statelor în care limba rusă este limbă oficială, precum și în alte cazuri prevăzute de legea federală sau de un tratat internațional al Federației Ruse.
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.