VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE TIP C

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni). Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie în continuare de vize pe termen scurt.

 

Pentru a călători în Italia, cetățenii Republicii Moldova, care dețin pașaport simplu, trebuie să solicite viză de intrare la Ambasada Republicii Italiene din Chișinău. În prezent, cetățenii din Republica Moldova au două posibilități de a se programala Ambasada Italiei pentru a depune actele pentru viză:

 

1. PROGRAMARE prin poșta electronică (serviciu gratuit)

Pentru a Va efectua o programare prin poșta electronică, сetățenii RepubliciiMoldova urmează să expedieze un e-mail la adresa chisinau.visti@esteri.it cu urmatoarele date:

1. Nume, prenume; 2. data, luna, anul naşterii; 3. Seria paşaportului; 4. tipul vizei solicitate; 5. data plecării; 6. număr de telefon de contact

De regulă, programarea făcută prin e-mail, prevede examinarea documentelor timp de 7 (şapte) zile calendaristice. Documentele se depun, ulterior programării, la ghişeele Consulatului Italiei, de la 10.00 pina la 15.00 (pauza de masa - 13.00-14.00). Mesajul electronic de răspuns (e-mail) al Ambasadei, urmează să fie scos la tipar și prezentat în ziua depunerii actelor împreună cu copia buletinului de identitate. Astfel, aceasta va servi drept dovada de programare care va fi anexată la setul de documente.

 

2. PROGRAMARE prin telefon (serviciu cu plată)

Pentru a efectua o programare prin telefon, solicitanții urmează să țină cont că acest serviciu de programare este CU PLATĂ fiind accesibil de la orice rețea telefonică cu plată la următoarele numere: 1505 – din Moldova și 899 033 110 – din Italia.

 

Pentru a obține o viză de scurtă ședere (care vă permite șederea pe teritoriul țării pe un termen ce nu depășește 90 de zile) urmează să depuneți la Secția Consulară:

 

IMPORTANT

Documente necesare: 

În cazul călătoriei cu scop turistic:
1. Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine. Descărcați Formularul cererii de viză.
2. Două fotografii color, tip pașaport.
3. Avizul privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui (fără traducere şi apostilare, se ridică la Oficiul Stării Civile; minorii nu prezintă acest act);
4. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei.
5. Copia paginii care conține datele de identificare din paşaport.
6. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, sau orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care trebuie să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei (tradusă în limba italiană și legalizată la notar). Suplimentar veți depune carnetul de muncă și o copie a acestuia sau certificatul de profesii libere.
7. Dacă solicitantul este student sau elev vor fi depuse: certificatul de la locul de studii şi carnetul de student în original şi o copie.
8. Dacă solicitantul este pensionar se va prezenta carnetul de pensionar.
9. Rezervare de bilet tur-retur. În cazul în care călătoriți cu autoturismul propriu veți depune certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.
10. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen.

11. Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie: traseu, scop, date şi localităţi.
12. Confirmare din partea hotelului despre achitarea completă în avans. Această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Daca persoana a apelat la o agenţie de turism se va prezenta de asemenea voucher-ul turistic în original, şi o copie a acestuia, precum şi contractul cu agenţia de turism.
13. Dovada a deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie (certificat bancar sau extras din cont bancar în original). Cuantumul minim necesar este de 50 euro/zi.
 

În cazul călătoriei cu scop de vizită a rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor:
1. (Invitație) Declaraţia de ospitalitate (Dichiarazione di ospitalità)și copia paşaportului cetățeanului italian;
2. Permisul de sogiorno/ricevuitei;
3. Rezervarea hotelului;
4. Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitantul de viză şi persoana care invită. În cazul invitaţiei din partea rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie (extrasul din actele de naştere sau căsătorie etc.). Se prezintă formularul multilingv.
5. Dovadă a deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie (certificat bancar sau extras din cont bancar în original, fidejussione bancaria, cecuri de călătorie ș.a.). Valabilitatea extrasului bancar nu trebuie să depășească termenul de 48 de ore din momentul eliberării acestuia. Cuantumul minim necesar este de 50 euro/zi.
6. Bonul de plată achitat la sediile autorizate ale bancii „EximBank – Gruppo Veneto Banca” dislocate pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
7. Taxa consulară – 35 €  (lista persoanelor scutite de taxe)

 

În cazul călătoriei cu scopul participării la conferinţă, seminar, cursuri:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului.
2. Dovada mijloacelor financiare proprii (certificat bancar sau extras din cont bancar în original) sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care Vă invită sau care Vă deleghează.
3. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop de afaceri, participării la cursuri de perfecţionare:
1. Invitaţie oficială în original de la compania gazdă şi copia ei.
2. Copia certificatului de înregistrare a firmei care Vă invită.
3. Confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri.
4. Certificatul de înregistrare a companiei, perfectat la Camera Înregistrării de Stat în original şi copia lui.
5. Confirmare din partea hotelului.

 

În cazul călătoriei transportatorilor auto:
1. Certificatul de înregistrare a companiei care deţine TIR-ul şi l-a angajat pe şofer (original şi copie).
2. Licenţa de transportare a mărfurilor (original şi copie).
3. Autorizaţie pentru transportul rutier de mărfuri / CEMT (original şi copie).
4. Permisul de conducere al solicitantului de viză (original şi copie) şi legitimaţia şoferului internaţional (original şi copiile).
5. Paşaportul tehnic al autovehicolului şi remorcii (original şi copie).
6. Cartea verde a TIR-ului şi remorcii (original şi copie).
7. Comanda de încărcare/descărcare pentru primul transport.
8. Copiile comenzilor de încărcare/descărcare efectuate de solicitantul de viză în ultimul timp.
9. Invitaţie oficială din partea firmei din ţara de destinaţie şi copia certificatului de înregistrare a companiei.
10. Scrisoarea oficială de la AITA.
11. Carnet TIR (original şi copie).


În cazul călătoriei cu scop cultural se va depune:
1. Certificatul de calificare referitor la desfăşurarea unei activităţi culturale .
2. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului cultural şi confirmarea în calitate de cine este invitat solicitantul.
3. Dovada mijloacelor financiare proprii (certificat bancar sau extras din cont bancar în original) sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care vă invită.
4. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop sportiv se va prezenta:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care trebuie să cuprindă toate datele relevante, semnată de o persoană cu drept de semnătură şi care va indica cine acoperă cheltuielile de şedere (original şi copie).
2. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive şi statutul clubului din ţara de destinaţie
3. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive moldoveneşti, respectiv dovada de membru al clubului sportiv moldovenesc.
4. Notă verbală din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului care să confirme datele prezentate.
5. Legitimaţia de sportiv (original şi copie).
6. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop de tratament medical se va depune:
1. Documente relevante din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie din care rezultă necesitatea tratamentului medical, inclusiv perioada.
2. Confirmarea din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie despre plata anticipată a costurilor tratamentului, respectiv despre garanţiile existente, că plăţile vor fi efectuate.
3. Extras din contul bancar al solicitantului de viză sau al însoţitorului acestuia.
4. Pentru persoanele însoţitoare: dovada necesităţii de a acompania pacientul, respectiv dovada gradului de rudenie.

 

În cazul tranzitului se va depune:
1. Viza ţării de destinaţie și o copie a acesteia.
2. Copia invitaţiei din ţara de destinaţie.

 

Atenie!
Obținerea vizei nu reprezintă o garanţie absolută a permisiunii de intrare pe teritoriul acestui stat.


Autorităţile implicate în controlul traficului de frontieră pot verifica în particular:
1. dacă Dumneavoastră posedaţi un document valabil ce vă permite trecerea frontierei şi dacă acest document este însoţit de viza necesară;
2. dacă Dumneavoastră nu aţi depăşit durata maximă de şedere permisă pe teritoriul Statelor Schengen, de exemplu trei luni în decurs de o perioadă de jumătate de an (perioada de şase luni va fi calculată de la data primei intrări);
3. punctul Dumneavostră de plecare şi de destinaţie, precum şi scopul şederii şi, dacă este necesar, acte suplimentare corespunzătoare.

 

Din acest motiv, Vă recomandăm sa aveţi următoarele acte la îndemînă pentru a fi prezentate la punctele de trecere a frontierei la solicitarea autorităților:
• documentul de calătorie însoţit de o viză valabilă;
• actele ce justifică scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastră pe teritoriul Statelor Schengen ( scrisoare de invitaţie, rezervarea hotelului, şederea la gazdă);
• actele ce confirmă suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute (numerar, cecuri de călătorie, carduri bancare, declaraţii de sponsorizare).


Intrarea în spaţiul Schengen va fi refuzată în cazul în care:
1. nu posedaţi un document de călătorie valabil;
2. nu aveţi o viză valabilă;
3. nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastră;
4. nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute;
5. aţi stat deja trei luni în timpul unei perioade de şase luni pe teritoriul Statelor Schengen.


Informații suplimentare
Ce cuprinde invitaţia scrisă?
1. Pentru persoana invitată: numele, prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi numele copiilor minori care însoţesc persoana invitată.
2. Pentru persoana care invită: numele, prenumele, adresa şi informaţia de contact.
3. Pentru persoana juridică care invită: denumirea şi adresa completă, numele şi funcţia persoanei care semnează invitaţia şi numărul de înregistrare a companiilor stabilite pe teritoriile statelor membre.


Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză
Decizia privind cererea de eliberare a vizei trebuie să fie luată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei. Pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care utilizează sistemul de interviu, perioada de obţinere a unui interviu nu face parte din durata de procesare a documentelor.

 


Taxă consulară
35EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Italiei în Republica Moldova

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 63, Chişinău, etajul 7 al business-centrului Skytower
Tel. secretariat: +373 22 266720
Fax secretariat: +373 22 243088
E-mail: ambasciata.chisinau@esteri.it


Biroul Consular/Vize
Adresa: Str. Vlaicu Pârcălab, 63, Chişinău
Tel.: +373 22 266726
Fax: +373 22 243088
E-mail: italiavisa@gmail.com

 

Programul de lucru al Biroului Consular:

Luni – Vineri: 08:30 - 13:00 /

14:00 - 16:00

 

Modalităţide acces la toate serviciile consulare ale Ambasadei Italiei în Moldova:

•     Serviciul direct de informare (gratuit)

De luni pînă vineri (10:30 -13:00 și 14:00-16:30), publicul are acces liber la Sediul Oficiului de Vize (parter, intrarea externă laterală în Sala de Așteptare a Oficiului pentru eliberarea Vizelor), unde poate primi informaţii, formularele necesare pentru prezentarea cererilor de viză şi poate verifica documentația ce urmează a fi prezentată pentru eliberarea vizelor.

•     Serviciul de informare prin telefon (gratuit)

De luni pînă vineri (9:00-13:00 e 14:30- 16:30) publicul poate contacta gratuit numărul telefonic +373 22 201996 pentru a primi informaţii referitoare la serviciile consulare.

•     Serviciul de informare prin poșta electronică

Puteți scrie pe adresa de poștă electronică chisinau.consolare@esteri.it pentru a primi informații referitoare la serviciile consulare; la adresa chisinau.visti@esteri.it puteți solicita informații și lista actelor necesare pentru prezentarea cererii de eliberare a vizei.

•     Serviciul de acces la ghișeu

Puteți contacta adresa de poștă electronică chisinau.visti@esteri.it, pentru a obține, în scurt timp, o programare de depunere a documentației pentru solicitarea vizei. În e-mail trebuie să indicați numele, prenumele și numărul pașaportului solicitantului, precum și tipul de viză solicitat și data pentru care doriți programarea. Ziua programării va fi confirmată de Ambasadă la fel prin e-mail. În zilele următoare depunerii cererii de viză, actele vor fi evaluate și verificate în termenii prevăzuți de acordul de facilitare a vizelor dintre UE și Moldova (maxim în 10 zile de la primirea cererii însoțite de documentația necesară sau în mai puțin timp în cazul urgențelor documentate).

Nu sunt voturi încă
3.5
Medie: 3.5 (6 voturi)

Anonymous
Buna ziua! Eu am pasaport

Buna ziua! Eu am pasaport biometric si vreau sa plec in septembrie in Italia la sora mea.Sotul ei este in Moldova si plecam impreuna.El ,fiind cetatean italian.E nevoie sa am totusi invitatie?eu am mai fost la ei cu 2 ani in urma cu vizaSchenghen

9 Aug 2014- 05:08 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
invitatia este recomandabila!

Va multumim ca ne-ați contactat,

Precizarile la subiectul calatoriilor fara vize pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/node/22827

Cu respect,                              

Echipa Viza.md

19 Aug 2014- 03:37 după amiază
Anonymous
Buna ziua!noi am depus

Buna ziua!noi am depus documentele pentru viza turistica ,am avut chemare le-am depus pe data de 17 ianuarie 2014 si acuma e aprilie si nu avem nici un raspuns pasapoartele sint la ei ,deja am fost de 3 ori sa vedem de ce si cum si ne zice sa mai asteptam ,pai cit sa mai astept,nici documentul si nici viza nu avem ,unde sa ne ducem sa ne adresam ??????

2 Apr 2014- 10:29 am
Anonymous
petitie

Va recomandăm să depuneți o plîngere la Direcția Generală Afaceri Consulare

Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
Tel:– 080090990 (apel gratuit)
din străinătate - +373 22 690 990
e-mail: callcenter@mfa.md
consdep@mfa.md

20 Iun 2014- 03:53 după amiază
Anonymous
Natalia

Buna ziua eu locuesc in Italia si la sfirsitul anului mai bine zis 11octobrie ma casatoresc aici si as vrea sa pot invita la nunta si parintii mei cum pot sa le fac invitatie si cu cit timp inainte,si daca ambii trebue sa prezenti la ambasada' cum locuesc mai departe de Capitala si alceva conrul bancar ce suma ar trebui sa fie?mersi

1 Apr 2014- 10:38 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
regim fara vize

Va multumim ca ne-ați contactat,

 

Precizarile la subiectul dat pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/node/22827

20 Iun 2014- 03:56 după amiază
Anonymous
viza italia

cris... buna cum pot obtine o viza in italia vreau sa ma duk cu copill la sot, copilul are 6luni ce document imi trebuiesc? va rog frumos astept raspuns

29 Mar 2014- 05:38 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Va multumim ca ne-ați contactat,

Pentru reintregirea familiei este necesar sa aplicati pentru viza de tip D.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

20 Iun 2014- 03:57 după amiază
Anonymous
Viza in Italia

Buna ziua...vreau sa aflu cit o sa ma coaste viza in italia cu scopul de a vizita rudele...si ce documente trebuie sa am...noi avem un copil de 8 luni si la copil trebuie sa facem viza sau nu?

12 Feb 2014- 01:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru a pleca la rude

Va multumim ca ne-ați contactat.

Viza este gratuita in cazul Dumneavoastra!

Pentru copil viza este necesara.

Pachetul de documente urmeaza sa contina acordul tatalui.

certificatul de nastere al copilului, de casatorie sau divort al parintilor copilului, certificatul care confirma gradul de rudenie al Dstra cu persoanele din Italia. Alte conditii de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

27 Mar 2014- 03:40 după amiază
Anonymous
Buna ziua.feciorul meu,dupa

Buna ziua.feciorul meu,dupa absolvirea liceului,doreste sa urmeze studiile in universitatea din italia.ajutati-ne sa aflam conditiile de intrare in tara si de ce acte va avea el nevoie pentru inmatriculare in universitate.multumesc

5 Feb 2014- 05:43 după amiază
Anonymous
milan-paris-amsterdam.

Am nevoie de viza de scurta sedere tip C (turism) . La moment sunt angajat legal in Federatia rusa dar imi planific o vacanta in Europa, spuneti-mi emigrarea mea in Russia poate cauza refuzul la viza? Si sunt necesare toate actele de la locul de munca de aici? As putea depune actele din Moscova?

24 Ian 2014- 09:26 după amiază
Anonymous
viza

Buna seara,am o intrebare pot primi viza dor atunci cind persoana la care plec are resedinta?Sau mai exista si alta modalitate?

8 Ian 2014- 01:13 am
Anonymous
am o intrebare in legatura cu

am o intrebare in legatura cu punctul 13. Ce fel de bon trebuieste sa prezint???

31 Dec 2013- 12:40 după amiază
Anonymous
viza italia

Buna ziua. Am o intrebare... Am nevoie de o urgenta viza pentru un training in Italia... Care este cel mai scurt termen de deschidere?

27 Dec 2013- 09:44 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cererea de viză (tip C) se examinează pînă la 10 zile.                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

                   

Cu respect,

Echipa Viza.md

27 Dec 2013- 11:52 am
Anonymous
Salut

Spuneti-mi va rog daca am viza poloneza de tip d pot pleca la italia? am nevoie urgent de raspuns, va rog mult!

16 Dec 2013- 09:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Teoretic da!, este posibil insa tineti cont ca prima deplasare urmeaza sa fie efectuata in statul care a eliberat viza. Autoritatile de frontiera va pot refuza oricind intrarea in Italia! Nu este corect sa calatoriti astfel!                                                  

                   

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:24 după amiază
Anonymous
dumi

buna seara va rog sa ma ajutati kum pot sa desschid viza pentru niste turisti din dubai care vor sa vina la moldova pe o luna sau mai putin ajutatima nu sunt la curent cu nimik?adica un fel de kemare eii vor sa vina la moldova!!!

16 Dec 2013- 02:42 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza moldoveneasca

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Vizele se obtin in exclusivitate la Ambasadele si consulatele Republicii Moldova in strainatate.  Invitatiile se elibereaza de Biroul Migratie si azil din Chisinau!                                                        

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:27 după amiază
Anonymous
Viza

Buna,eu am 17 ani si vreau sa plec la italia,cum sa ajung fara probleme si repede
?

9 Dec 2013- 08:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza minori

 

Doar fiind insotit de un reprezentant legal sau persoana imputernicita prin declaratie autentificata notarial si cu viza valabila in pasaport! Prezentati informatii corecta si documente justificative scopului plecarii in momentul depunerii cerererii de viza!                                                          

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

                   

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:30 după amiază
Anonymous
Buna Ziua.as vrea sa stiu

Buna Ziua.as vrea sa stiu daca am depus pentru viza. Si o sa fie gata pe 12 decembrie. In cit timp trebue sa plec. Cit timp am la dispozitie sa plec in Italia ? Mersi mult. 

9 Dec 2013- 05:41 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Deplasarea poate fi efectuata doar atita timp cit este valabila viza                                                           

                   

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:31 după amiază
Anonymous
Buna!!! As putea afla daca

Buna!!! As putea afla daca odata ce am avut refuz in 2009 la viza fara vre-o motivatie..totul era in regula ..insa au pus refuz...as putea afla daca imi vor deschide acum viza?

22 Oct 2013- 11:09 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza refuz

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Daca nu aveti interdictii, puteti aplica repetat pentru viza!

Prezentati cosnulului informatrii corecte si documente justificative scopului plecarii! Doar asa aveti sanse sa obtineti oo viza!                                                          

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza                

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:33 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 16/10/2013
Puncte: 0
buna ziua spunetimi varog cum

buna ziua spunetimi varog cum pot obtine viza ca sa plec la sotia mea in italia

16 Oct 2013- 01:53 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza la sotie

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

                                                            

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

                   

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:34 după amiază
Anonymous
buna ziua, ajutatima va rog

buna ziua, ajutatima va rog ce pasi trebuie sa fac pentru a otine o viza de scurta sedere in italia la sotia mea , va multumesc

16 Oct 2013- 12:26 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru sotie

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

                                                            

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

                   

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:34 după amiază
Anonymous
Ajutatima va rog cu ceva

Ajutatima va rog cu ceva informatii, eu sunt casatorit cu o cetateanca a rep. moldova ce se afla la munca in italia legal, cum poate sotia mea sami faca chemare eu stiu, OR SA OBTIN O VIZA DE TIP C SI CIT DUREAZA PROCESUL PENTRU OBTINEREA VIZEI, VA MULTUMESC ANTICIPAT!!!

15 Oct 2013- 09:58 după amiază
Anonymous
Elena

Buna seara ! Spunetemi va rog frumos daca eu nu lucrez si nam lucrat niciodata deoarece stau cu copiii acasa , e posibil de primit viza turistica si fara certificatul de la locul de munca ? Va multumesc anticipat

14 Oct 2013- 09:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Sansele sint foarte reduse!

Incercati. Prezentati consulului informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!                                                           

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:37 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 02/10/2013
Puncte: 0
Intrebare

Buna ziua!!! Spuneti Va rog, am tot pachetul de documente pentru viza de scurta sedere in Italia, cum sa ma programez prin posta E-mail la Ambasada Italiei in RM, ce trebuie sa mentionez, si daca este necesar sa scanez documentele pentru viza. Va multumesc.

Cu respect Spinu V.

2 Oct 2013- 11:40 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza italiana - programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Conditiile  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/content/funda%C8%9Bia-regina-pacis-din-or-chi%C8%99in...

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 04:10 după amiază
Anonymous
Veaceslav

Buna ziua!!! Spuneti Va Rog, eu am tot pachetul de documente pentru viza de scurta sedere in Italia, cum sa ma programez prin posta E-mail, si daca este necesat sa scanez actele??? Va multumesc

2 Oct 2013- 11:28 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Conditiile  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/content/funda%C8%9Bia-regina-pacis-din-or-chi%C8%99in...

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 04:12 după amiază
Anonymous
Va rog daca puteti sa ma

Va rog daca puteti sa ma ajutati,doresc pe vara2014 sa-mi aduc baiatul ca oaspete in Italia..ce acta trebuie sa pregates...

10 Sep 2013- 06:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 04:13 după amiază
Anonymous
Buna ziua daca am 18 ani tot

Buna ziua daca am 18 ani tot trebuie sa platesc taxa consulara 35 euro ?

3 Sep 2013- 01:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza 18 ani

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 Da!  Taxa pentru viza de tip C este de 35 euro!                                                        

Facilitatile existente (vize gratis, vize pe termen lung) pentru cet. RM pot fi vizualizate la urmatoarea  adresă:

http://www.viza.md/content/acordul-de-facilitare-regimului-de-vize-dintr...

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 05:40 după amiază
Anonymous
viza in Italia pentru vreo 10 zile

Buna! Am o intrebare putin cam complicata. Vreau sa aplic la un proiect care va avea loc in octombrie in Italia, si am nevoie de viza dar trebuie sa fie pina in luna octombrie , sa zicem pina pe trei octombrie. As dori sa aflu daca reusesc cumva sa pregatesc toate actele necesare si obtin viza pina pe trei octombrie (daca incep chiar de miine sa adun actele necesare). Adica daca merita in genere sa incerc sau e in zadar. Si mai am o intrebare referitor la invitatia pe care trebuie sa o prezind, unul din organizatori a spus ca trebuie sa aduc invitatia in original si ca nu o sa reuseasca sa vie din Italia si sa fac si viza, am fost corect imformat, adica nu se poate de trimis prin fax, email sau altceva? Si daca tot am scris ati putea va rog sa-mi spuneti cam cit va costa totul. Apropo sunt student la colegiu si am 18 ani, daca conteaza. Multumesc anticipat.

2 Sep 2013- 10:59 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Șanse sînt doar atunci cînd se prezintă consulului informații corecte și documente justificative scopului plecării!

Decizia vă aparține!                                                         

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza                

Cu respect,

Echipa Viza.md

27 Dec 2013- 11:49 am
imaginea utilizatorului stratu90
Stare: Offline
Înregistrat: 01/09/2013
Puncte: 0
vize italia

spunetima va rog cum pot sa fac rost de un document sau de o dovada daca am inchiriat o camara in hotel in italia...si daca este suficient aceasta dovada pentru a-mi deschide o viza turistica de 7 zile?????va multumesc anticipat.

stratuadrian

1 Sep 2013- 11:56 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Rezervarea hotetului este obligatorie!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Sep 2013- 04:39 după amiază
Anonymous
spunetimi va rog cum pot

spunetimi va rog cum pot obtine dovada ca am inchiriat o camera in hotel in Italia. si daca este suficient acest argument pentru a pleca in Italia cu scop turistic pe citeva zile? va multumesc anticipat.

1 Sep 2013- 10:15 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza rezervare hotel

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

De exemplu puteti obtine confirmarea prin internet!

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Sep 2013- 04:38 după amiază
Anonymous
Buna

In cit timp de la depunerea actelor la Ambasada voi primi raspunsul daca mi s-a deschis viza sau nu? Mersi

28 Aug 2013- 12:44 după amiază
Anonymous
acte pt viza

am obosit sa tot sun la ambasada pt informatii pt ca nimeni nu raspunde si vb doar cu robotul..va rog din suflet sami spuneti de ce acte e nevoie pt ca fetita mea de 1 an sa primeasca viza turistica?eu am pasaport roman si fetita sa nascut in portugalia.vrem sa plecam pt citeva sapt .ce acte trebuie depuse la ambasada ?tatal ce acte trebuie sa prezinte?avem cumnata care ne poate face invitatie. mentionez ca fetita e in familia tatalui(dupa casatorie nu miam schimbat familia).multumesc anticipat!

26 Aug 2013- 09:56 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

2 Sep 2013- 04:37 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.