VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Pentru a călători în Italia, cetățenii Republicii Moldova trebuie să solicite viză de intrare la Ambasada Republicii Italiene la Chișinău. În prezent, cetățenii din Republica Moldova au două posibilități de a se programala Ambasada Italiei pentru a depune actele pentru viză:

 

PROGRAMARE prin poșta electronică (serviciu gratuit)

Pentru a Va efectua o programare prin poșta electronică, сetățenii RepubliciiMoldova urmează să expedieze un e-mail la adresa chisinau.visti@esteri.it cu urmatoarele date:

1. Nume, prenume; 2. data, luna, anul naşterii; 3. Seria paşaportului; 4. tipul vizei solicitate; 5. data plecării; 6. număr de telefon de contact.

De regulă, programarea făcută prin e-mail, prevede examinarea documentelor timp de 7 (şapte) zile calendaristice. Documentele se depun, ulterior programării, la ghişeele Consulatului Italiei, de la 10.00 pina la 15.00 (pauza de masa - 13.00-14.00). Mesajul electronic de răspuns (e-mail) al Ambasadei, urmează să fie scos la tipar și prezentat în ziua depunerii actelor împreună cu copia buletinului de identitate. Astfel, aceasta va servi drept dovada de programare care va fi anexată la setul de documente.

 

2. PROGRAMARE prin telefon (serviciu cu plată)

Pentru a efectua o programare prin telefon, solicitanții urmează să țină cont că acest serviciu de programare este CU PLATĂ fiind accesibil de la orice rețea telefonică cu plată la următoarele numere: 1505 – din Moldova și 899 033 110 – din Italia.

 

Pentru a obține o viză de lungă ședere (care permite șederea pe teritoriul țării pe un termen ce depășește 90 de zile) urmează să depuneți la Secția Consulară:

Documente necesare: 

1. Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine. Descărcați Formularul cerererii de viză.
2. Două fotografii color, tip pașaport.
3. Avizul privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui (fără traducere şi apostilare, se ridică la Oficiul Stării Civile; minorii nu prezintă acest act);
4. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei.
5. Copia paginii care conține datele de identificare din paşaport.
6. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc sau orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care trebuie să conţină date despre salariu, scopul, perioada călătoriei (tradusă în limba italiană și legalizată la notar). Suplimentar, urmează să depuneți carnetul de muncă și o copie a acestuia sau certificatul de profesii libere (copia şi originalul).
7. Dacă solicitantul este student sau elev, vor fi depuse: certificatul de la locul de studii şi carnetul de student, în original şi o copie.
8. Dacă solicitantul este pensionar, se va prezenta carnetul de pensionar.
9. Rezervare de bilet tur-retur. În cazul în care călătoriți cu autoturismul propriu, veți depune certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.
10. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen.
11. În dependență de caz, trebuie prezentate unul dintre următoarele documente:
Declaraţia de ospitalitate și copia paşaportului cetățeanului italian;
• Permisul de ședere (permesso di soggiorno);
• Rezervarea hotelului;
• Invitaţie oficială conform formei statului Schengen respectiv. Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitantul de viză şi persoana care invită. În cazul invitaţiei din partea rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie (extrasul din actele de naştere sau căsătorie etc.). Se prezintă formularul multilingv.
12. Dovadă a deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie (certificat bancar sau extras din cont bancar în original, fideiussione bancaria, cecuri de călătorie ș.a.). Amintim că valabilitatea extrasului bancar nu trebuie să depășească termenul de 48 de ore din momentul eliberării acestuia. Cuantumul minim necesar este de 30 euro/zi.
13. Bonul de plată achitat la sediile autorizate ale băncii „EximBank – Gruppo Veneto Banca” dislocate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
14. Taxa consulară este de 35 de euro.

 

Ambasadaîși rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, dacă este necesar pentru o decizie finală.

 

În cazul călătoriei cu scop de mariaj:
În cazul solicitării vizei pentru motiv de căsătorie este necesar să prezentaţi certificatul de publicare (Avvenute Pubblicazione) a intenţiei de căsătorie, eliberat de către primăria din Italia.

 

În cazul călătoriei cu scop de reîntregire a familiei:
În cazul solicitării vizei pentru motiv de reîntregire a familiei urmează să depuneți un formular special de cerere de viză. Descărcați Formularul cerererii de viză (MDA) (ITA) + (DICHIARAZIONE)

 

Suplimentar: Acte de stare civilă
Formular de cerere pentru transcrierea certificatului de naștere.
Formular de cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie.
Formular de cerere pentru transcrierea actului de deces.
Formular de cerere pentru transcrierea certificatului de divorț.

 

Pentru a primi viză de lucru pentru munca sezonieră (Nulla osta Lavoro subordinato) este necesar:
1. Să completați formularul cererii de viză lizibil și completamente cu grafie latină, descărcărcînd, în prealabil, formularul cererii de viză.

2. Să prezentaţi două fotografii color tip paşaport.

3. Notificarea de schimbare a numelui sau/şi a prenumelui (fără traducere şi apostilă, obținute la Oficiul Stării Civile);

4. Permisul de muncă «Nulla osta Lavoro subordinato» pentru lucrări sezoniere

5. Cecul care să dovedească achitarea la banca autorizată «Eximbank - Gruppo Veneto Banca», filialele căreia se află prin toată Moldova.

 

Ambasada își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare, dacă este necesar pentru o decizie finală.

 

În cazul călătoriei în scop academic sau profesional:
Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană, trebuie să depună Declaraţia de Valoare, perfectată în limba italiană şi eliberată de Ambasada Italiei în Republica Moldova. Documentul respectiv va putea fi obţinut doar după confirmarea autenticităţii actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi apostilării acestora la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.


Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova sînt recunoscute de către autorităţile italiene, doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Italiei la Chişinău.


Lista actelor necesare pentru obţinerea Declaraţiei de Valoare:
1. Cerere completată pe formularul stabilit.
2. Procura de reprezentanţă (în cazul în care interesatul nu depune actele personal).
3. Copia actelor de identitate (atît a persoanei interesate, cît şi a reprezentantului).
4. Diploma de studii, în original, apostilată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
5. Copia legalizată a diplomei de studii, tradusă, autentificată notarial şi apostilată (atît copia, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La aceasta se va anexa o copie simplă a tuturor paginilor.
6. Tabelul de note sau Suplimentul la Diplomă, în original, apostilat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
7. Copia legalizată a Tabelului de Note sau a Suplimentului la Diplomă, tradusă, autentificată notarial şi apostilată (atît copia, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La aceasta se va anexa o copie simplă a tuturor paginilor.
8. Confirmarea autenticităţii actelor de studii, eliberată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, tradusă, autentificată notarial şi apostilată (atît originalul, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La aceasta se va anexa o copie simplă a tuturor paginilor.
9. Programul analitic, în original, tradus, autentificat notarial şi apostilat (atît originalul, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei.
10. Pentru recunoaşterea profesională a titlului de studiu în domeniul medicinii se va prezenta: Confirmarea autenticităţii actelor de studii, eliberată de Ministerul Sănătăţii, care urmează a fi tradusă, autentificată notarial şi apostilată (atît originalul, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La aceasta se va anexa o copie simplă a tuturor paginilor.
11. Diploma de internatură sau rezidenţiat, în original, apostilată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
12. Copia legalizată de pe diploma de internatură sau rezidenţiat, tradusă, autentificată notarial şi apostilată (atît copia, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La aceasta se va anexa o copie simplă a tuturor paginilor.
13. În cazul în care persoana interesată şi-a schimbat numele, acesta va trebui să prezinte Avizul privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui, eliberat de Serviciul Stării Civile al Republicii Moldova, tradus, autentificat notarial şi apostilat (atît originalul, cît şi traducerea) la Ministerul Justiţiei. La acesta se va anexa o copie simplă.

 

Adițional
Formular de cerere a documentației pentru studii.

 

Informații suplimentare:
• Pentru continuarea studiilor la instituţiile de învăţămînt din Italia, Declaraţia de Valoare se eliberează gratuit. Este, prin urmare, necesar să se indice instituţia unde va fi prezentată aceasta (oraşul, universitatea, facultatea etc).
• Pentru recunoaştere profesională, Declaraţia de Valoare se va elibera contra taxei de 31 euro, ce urmează a fi achitată, înaintea depunerii actelor, la oricare filială a băncii Eximbank – Gruppo Veneto Banca, cu prezentarea chitanţei respective.
• Termen de eliberare a Declaraţiei de Valoare – 7 zile din momentul depunerii actelor.
• Telefon pentru programare în scopul depunerii actelor prin intermediul call-center-ului - 01505.

 

Important:
Toţi străinii care au intrat legal în Italia, atît cei care au nevoie, cît şi cei care nu au nevoie de viză, sînt obligaţi să se prezinte în termen de 8 zile din momentul intrării pe teritoriul italian la oficiul de poliţie (questure) competent din punct de vedere teritorial, pentru a cere eliberarea permisului de şedere. Pentru eliberarea acestui permis, există obligaţia prelevării amprentelor dactiloscopice. Străinii care intenţionează să stea pe teritoriul Italiei în scop de angajare în cîmpul muncii sau pentru studii urmează, de asemenea, să obţină codul personal. În acest scop, este necesar ca cetăţeanul să se adreseze cu actele care dovedesc scopul şederii în Italia la Agenţia locală pentru intrări (Agenzia delle Entrate). Codul personal este indispensabil pentru procurarea poliţei de asigurare medicală, încheierea diferitor contracte de prestare a serviciilor (începînd cu procurarea unei cartele de telefonie mobilă).

 

Informații suplimentare 
Obținerea vizei nu reprezintă o garanţie absolută a permisiunii de intrare pe teritoriul acestui stat.


Autorităţile implicate în controlul traficului de frontieră pot verifica în particular:
1. dacă dvs. posedaţi un document valabil ce vă permite trecerea frontierei şi dacă acest document este însoţit de viza necesară;
2. dacă dvs. nu aţi depăşit durata maximă de şedere permisă pe teritoriul Statelor Schengen, de exemplu trei luni în decurs de o perioadă de jumătate de an (perioada de şase luni va fi calculată din data primei intrări);
3. punctul dvs. de plecare şi de destinaţie, precum şi scopul şederii şi, dacă este necesar, acte suplimentare corespunzătoare.

 

Din acest motiv, vă recomandăm sa aveţi următoarele acte la îndemînă pentru a fi prezentate la punctele de trecere a frontierei la solicitarea autorităților:
1. documentul de călătorie însoţit de o viză valabilă;
2. actele ce justifică scopul şi condiţiile şederii dvs. pe teritoriul Statelor Schengen (scrisoare de invitaţie, rezervarea hotelului, şederea la gazdă);
3. actele ce justifică suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute (numerar, cecuri de călătorie, carduri bancare, declaraţii de sponsorizare).


Intrarea în spaţiul Schengen va fi refuzată în cazul în care:
1. nu posedaţi un document de călătorie valabil;
2. nu aveţi o viză valabilă;
3. nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica scopul şi condiţiile şederii dvs.;
4. nu sînteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute;
5. aţi stat deja trei luni în timpul unei perioade de şase luni pe teritoriul Statelor Schengen.


Informații suplimentare
Ce cuprinde invitaţia scrisă?
1. Pentru persoana invitată: numele, prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi numele copiilor minori care însoţesc persoana invitată.
2. Pentru persoana care invită: numele, prenumele, adresa şi informaţia de contact.
3. Pentru persoana juridică care invită: denumirea şi adresa completă, numele şi funcţia persoanei care semnează invitaţia şi numărul de înregistrare a companiilor stabilite pe teritoriile statelor membre.


Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză:

Decizia privind cererea de eliberare a vizei trebuie să fie luată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei. Pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care utilizează sistemul de interviu, perioada de obţinere a unui interviu nu face parte din durata de procesare a documentelor.

 


Taxă consulară
116EUR
Unde ne adresăm: 

Ambasada Italiei în Republica Moldova

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 63, Chişinău, etajul 7 al business-centrului Skytower
Tel. secretariat: +373 22 266720
Fax secretariat: +373 22 243088
E-mail: ambasciata.chisinau@esteri.it


Biroul Consular/Vize
Adresa: Str. Vlaicu Pârcălab, 63, Chişinău
Tel.: +373 22 266726
Fax: +373 22 243088
E-mail: italiavisa@gmail.com

 

Programul de lucru al Biroului Consular:

Luni – Vineri: 08:30 - 13:00 /

14:00 - 16:00

 

Modalităţide acces la toate serviciile consulare ale Ambasadei Italiei în Moldova:

•     Serviciul direct de informare (gratuit)

De luni pînă vineri (10:30 -13:00 și 14:00-16:30), publicul are acces liber la Sediul Oficiului de Vize (parter, intrarea externă laterală în Sala de Așteptare a Oficiului pentru eliberarea Vizelor), unde poate primi informaţii, formularele necesare pentru prezentarea cererilor de viză şi poate verifica documentația ce urmează a fi prezentată pentru eliberarea vizelor.

•     Serviciul de informare prin telefon (gratuit)

De luni pînă vineri (9:00-13:00 e 14:30- 16:30) publicul poate contacta gratuit numărul telefonic +373 22 201996 pentru a primi informaţii referitoare la serviciile consulare.

•     Serviciul de informare prin poșta electronică

Puteți scrie pe adresa de poștă electronică chisinau.consolare@esteri.it pentru a primi informații referitoare la serviciile consulare; la adresa chisinau.visti@esteri.it puteți solicita informații și lista actelor necesare pentru prezentarea cererii de eliberare a vizei.

•     Serviciul de acces la ghișeu

Puteți contacta adresa de poștă electronică chisinau.visti@esteri.it, pentru a obține, în scurt timp, o programare de depunere a documentației pentru solicitarea vizei. În e-mail trebuie să indicați numele, prenumele și numărul pașaportului solicitantului, precum și tipul de viză solicitat și data pentru care doriți programarea. Ziua programării va fi confirmată de Ambasadă la fel prin e-mail. În zilele următoare depunerii cererii de viză, actele vor fi evaluate și verificate în termenii prevăzuți de acordul de facilitare a vizelor dintre UE și Moldova (maxim în 10 zile de la primirea cererii însoțite de documentația necesară sau în mai puțin timp în cazul urgențelor documentate).

Nu sunt voturi încă
3.5
Medie: 3.5 (6 voturi)

Anonymous
Viza de urgenta

Este posibila urentarea procedurii de obtinere a vizei de tip D pentru studiu? Situatia e urmatoare: am pasaport biometric, insa stagiul meu de practica (de studiu) dureaza 95 zile.

Va multumesc!

6 Iun 2014- 04:14 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
urgentarea vizei

Va multumim ca ne-ați contactat.

Va recomandam sa descrieti circumstantele consulului si sa formulati solicitarea in contextul acestora.

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Iun 2014- 05:46 după amiază
Anonymous
Serviciu

Cu diploma de asistenta medicala obtinuta in Moldova,ma pot angaja la lucru in Italia?Adica este recunoscut titlul de studiu in Italia sau nu?Daca nu,ce as putea sa fac ca sa devina valabil si in Italia?

29 Apr 2014- 11:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
diploma medicala

Va multumim ca ne-ați contactat,

Unele categorii de diplome medicale sint recunoscute in Italia in baza acordurilor bilaterale moldo-italiene. Recomandam sa va adresati la Ambasada Italiei. In cel mai rau caz, solicitati de la ei declaratia de valoare.

Conditiile de eliberare a acestui document pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/node/19375

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Iun 2014- 05:49 după amiază
Anonymous
vast

Buna Ziua echipei viza.md!!!Puteti sa imi spuneti va rog in Irlanda se poate calatori cu viza shenghen?multumescvast

19 Noi 2013- 02:52 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen Irlanda

Va multumim ca ne-ați contactat,

Nu este posibil.

Irlanda si Marea Britanie (2 state membre ale UE) au decis sa nu aplice in totalitate acquis-ul Schengen 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:35 am
Anonymous
pentru viza

Buna Ziua!spuneti-mi va rog eu vreau sa depun actele pentru viza de studii din luna ianuarie anul acesta,se poate ca sami se solicite cererea de pe data cind se incepe anul scolar?

17 Noi 2013- 05:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza studii

Va multumim ca ne-ați contactat.

Depunerea actelor in prealabil este binevenita. Important este sa aveti confirmarile necesare cu privire la inmtriculare ala studii. Prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:37 am
Anonymous
viza

Buna ziua am si eu o intrebare am depus dosarul cu documente pe data 5/11/2013 pentru reingresso in italia dar inca nu am primit nici un telefon .Multumesc

13 Noi 2013- 10:35 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza fara raspuns

Va multumim ca ne-ați contactat.

Un raspuns exact il puteti obtine in cazul dat doar de la oficiul consular!

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:38 am
Anonymous
viza

Buna Ziua ,
vreau sa va intreb daca e real sa fie viza italiana pe un termen de 12 luni . Viza italiana . turistica
Multumesc Anticipat

6 Noi 2013- 02:43 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza turistica

Va multumim ca ne-ați contactat.

Viza turistica este o viza de tip C de scurt sejur. Ea poate fi eliberata si pentru 2 ani insa tineti cont ca sejurul nu poate depasi 90 de zile pe parcursul a 180 de zile (6 luni).

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:40 am
Anonymous
nulla osta

buna ziua nula ta a fost trimisa de la italia la moldova la ambasada cind putem sa ne prezentam si de ce acte avem nevoe ?

11 Oct 2013- 08:11 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Nullla Osta

Va multumim ca ne-ați contactat.

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:41 am
Anonymous
viza tip D

Pentru a obține o viză de lungă ședere tip D, ce trebuie sa prezint și unde? vare documente sunt necesare?
Vă mulțumesc.

10 Sep 2013- 11:26 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de tip D

Va multumim ca ne-ați contactat.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate mai sus:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Mar 2014- 11:42 am
Anonymous
Buna am nevoie de viza D ce

Buna am nevoie de viza D ce docomente
trebuie noi lucram pe autocare in firmă si zilnic trecem frontiera

13 Feb 2017- 05:24 după amiază
Anonymous
v

buna,spuneti va rog cam in cit timp sotul meu poate obtine autorizatia de nulla osta ptr mine"(sotia),are deja o luna jumate de cind a depus cererea la questura?

24 Iul 2013- 10:08 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Nulla Osta

Vă mulțumim că ne-ați contactat,
Examinarea dosarului poate dura pina la 6 luni.

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:37 după amiază
Anonymous
viza senghen in germania

puteti sa imi spuneti de dosarul actelor cit timp sa fece si daca mai este valabil de depus dosarul?

19 Iul 2013- 12:15 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Germania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,
Dosarul de viza depus se examineaza timp de 10 zile

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:36 după amiază
Anonymous
obtinerea vizei de lunga durata

salut...st cetatean al RM,am 22 ani,am finisat studiile,dar nu st angajat oficial in cimpul muncii.vreau sa plec in italia pe o perioada de lunga durata cu scopul de a ma angaja in cimpul muncii.vreau sa plec la mama mea care se afla de mult timp acolo si are permis de soggiorno nelimitat plus la asta se afla in casatorie civila cu un cetatean italian.vreau sa aflu care st pasii pe care trebuie sa-i urmez pt a obtine viza,cam cit ma va costa si in cit timp pot sa o obtin.si daca st necesare anumite documente din italia din partea mamei....astept raspuns!mersi anticipat!

8 Iul 2013- 04:29 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Faptul ca sinteti somer este un dezavantaj!

Șederea legala a mamei Dvs in Italia nu va permite angajarea in cimpul municii.

Pentru a obtine viza de lucru (tip D) urmeaza sa intruniti conditiile

mentionate la  la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:35 după amiază
Anonymous
obtinerea vizei

salut...sunt cetatean al RM,am 22 ani si nu sunt angajat in cimpul muncii...vreau sa plec in italia la mama mea care se afla de mult timp acolo si are permis de soggiorno nelimitat....plus la asta este in casatorie civila cu un cetatean italian...eu vreau sa plec acolo pe mult timp si sa am angajez in cimpul muncii...care sunt pasii care trebuie sa-i urmez pentru a obtine viza si in jur de citi bani voi avea nevoie?

8 Iul 2013- 04:14 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Șederea legala a mamei Dvs in Italia nu va permite angajarea in cimpul municii.

Pentru a obtine viza de lucru (tip D) urmeaza sa intruniti conditiile

mentionate la  la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:32 după amiază
Anonymous
Buna ziua

Ma numesc Cristina anul acesta am cistigat bursa de scimb de experienta ERASMUS MUNDUS in Italia Bologna pentru 10 luni as dori daca e posibil sa ma informati cu documentele necesare pentru obtinerea bursei si daca trebuie de procurat si bilet de avion inainte . Apropo la moment ma aflu in Franta pentru 3 luni in timpul vacantei , eu as putea sa trec ambasada la inceputul septembrie daca data solicitarii deschiderii vizei e de pe 22 septembrie

Multumesc anticipat

21 Iun 2013- 02:07 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia studii

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Recomandam sa depuneti actele la Ambasada din timp, tinind cont si de perioada de vacanta din luna august!

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

1 Iul 2013- 02:43 după amiază
Anonymous
v

buna ziua,vreau sa acord o intrebare ,poate cineva poate sa ma ajute.
Sotul meu detine soggiorno,si vreau si eu sa imi fac,spuneti-mi va rog pas cu pas ce trebuie sa fac eu si ce trebuie el sa faca ...multumesc

12 Iun 2013- 09:48 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Sotul Dumneavoastra urmeaza sa depuna actele pentru reunificarea familiei. Actele se depun la autoritatile italiene competente. Dupa obtinerea autorizatiei ,,Nulla Osta,, o sa aveti posibilitatea de a aplica pentru viza de tip D.

 

Conditiile de reunificare a familiei, precum si eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/sites/default/files/files/110_mold_in_italy.pdf

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa  Viza.md

1 Iul 2013- 02:42 după amiază
Anonymous
viza

Vreau sa plec impreuna cu sotia la italia ea are permis di songiorno,vrem sa plecam pe o perioada de mai mult de 90zile,de ce acte avem nevoie,sora este casatorita.

14 Mai 2013- 03:37 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Informația este disponibilă la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Mai 2013- 05:41 după amiază
Anonymous
viza

Buna ziua, ma intereseaza sa stiu daca pot pleca de la Italia la Moscova, in Italia sunt intrata ca cetatean romin, si de aici vreau sa plec la Moscova ca cetatean moldovean., e posibil?

20 Apr 2013- 01:03 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
din Italia la Moscova

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă dețineți pașaport valabil moldovenesc, aveți posibilitatea de a călători spre Moscova fără viză.

În caz contrar, urmează să aplicați pentru viză.

Cu respect,

Echipa Viza.md

25 Apr 2013- 12:09 după amiază
Anonymous
Angajare in Italia

Buna ziua,
Am si eu o intrebare la Dv-ra; Asi vrea sa ma angajez la serviciu in Italia, la o tabacherie. Matusa mea si unchiul, italian de nationalitate, sunt proprietarii. Ce document trebuie sa-mi trimita ei, sa-l prezint la consulat pentru a cere viza de categoria respectiva sau este nevoe de o lege italiana care sa permita angajaria stranierelor, sau care e procedura?
Va Multsumesc anticipat!

18 Apr 2013- 04:32 după amiază
Anonymous
recongiment familiar

cum pot sa-mi aduc socrul aici in italia daca este extracomunitar ...eu sunt comunitar casatorit cu cetateanca al R.M...de ce acte am nevoie?

21 Mar 2013- 04:02 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Probabil vă referiți la reunificare a familiei. Preocedura de reunificare este descrisă în ghidul migrantului care este disponibil la următoarea adresă de pe portalul nostru:

 

http://www.viza.md/country_view?country=321

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

22 Mar 2013- 06:34 după amiază
Anonymous
recongiment familiar

buna ziua....eu sunt cetatean romin adica comunitar casatorit cu cetateanca al republicii moldova ambii lucram in italia de 5 ani as vrea sa va intreb cum pot sa-mi aduc socrul aici in italia el are 52 de ani si mai are o fata la moldova casatorita.....de ce acte am nevoie......vrem sa-i facem permis de sedere aici....multumesc anticipet

21 Mar 2013- 03:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
migrare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Probabil vă referiți la reunificare a familiei. Preocedura de reunificare este descrisă în ghidul migrantului care este disponibil la următoarea adresă de pe portalul nostru:

 

http://www.viza.md/country_view?country=321

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

22 Mar 2013- 06:35 după amiază
Anonymous
plecere la munka

vreu sa plec la munca in italia pe un termen de 6 luni..ce acte sunt necesare din partea angajatorului din din partea mea?

23 Feb 2013- 03:03 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Informația este disponibilă la următorul link:

http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-2?countr...

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

25 Feb 2013- 01:39 după amiază
Anonymous
Bunica pleaca cu neopata in vacanta

BUna ziua,
CE acte sunt necesare pentru a lua nepotica in vacanta la mine in Italia.EA fiind nascuta acolo in Italia, are acte.dar acum locuieste cu parintii la Chisinau. Procura de la ambele parinti?altceva?sau?
va multumesc mult

21 Feb 2013- 11:48 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia minor

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

1.Urmează a fi depuse actele pentru viza de scurt sejur (tip C)

2. Pe lîngă actele prezentate la:

http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20...

va fi necesar de:

-certificatul de naștere al copilului tradus și apostilat

-certificatul de naștere al bunicăi și al părintelui copilului - pentru a demonstra gradul de rudenie -tradus și apostilat

-ar putea fi solicitat certificatul de căsătorie al părinților tradus și apostilat

-declarația acord a părinților autentificată notarial referitoare la depunerea actelor pentru viză, precum și însoțirea copilului în Italia

-certificat de la instituția de învățămînt a copilului.

Țineți cont că minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal, autentificată notarial. În declaraţie va fi indicat scopul călătoriei, durata de şedere şi ţara de destinaţie.

Reprezentant legal este persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil pînă la atingerea majoratului (Părinţii, Autoritatea de tutelă sau curatelă).

Autorităţile de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor minori, însoţiţi de o persoană adultă în următoarele cazuri:
    -minorul este înscris în paşaportul unuia dintre părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
    -minorul este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin un părinte;
   -minorul este titular al unui paşaport individual si călătoreşte însoţit de o altă persoana fizică. În această condiţie, persoana însoţitoare va prezenta următoarele: declaraţia unuia dintre părinţi sau a reprezentantului legal prin care va fi exprimat acordul de însoţire a copilului în statul sau statele de destinaţie, vor fi prezentate perioada de şedere şi datele de identitate ale însoţitorului.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

22 Feb 2013- 03:53 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 29/01/2013
Puncte: 0
casatorie

 Fiti amabili: viitorul meu sot este de origine italiana(deci, rezident), cert e faptul ca vrem sa stam in Italia, va rog sa scrieti actele necesare pentru a solicita viza de reintregare a familiei la Ambasada italiana din Chisinau, sau cel putin link-ul unde as putea gasi lista de acte. Va multumesc pentru atentie. 
 

29 Ian 2013- 09:19 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza reîntregirea familiei

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Înainte de a aplica pentru viză, sotul Dvs urmează să depună actele la autoritățile italiene pentru obținerea Nulla Osta.

Din informația de care dispunem, această autorizație se eliberează în Italia în timp de 6 luni.

Ulterior, Dvs depuneți actele la Ambasada Italiei pentru obținrerea vizei de tip D.

Informațiile cu privire la actele necesare pentru viza tip D sînt disponibile la următorul link:

http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20...

Cu respect,

Echipa Viza.md

22 Feb 2013- 04:04 după amiază
Anonymous
Viza de tipC cu intrari multiple

Buna ziua,
Spuneti-mi va rog, ce fel de tip de viza trebuie sa solicit la ambasada pentru a avea permis de a sta pe teritoriul italiei 90 de zile, dar cu mai multe intrari. E destul invitatia pe care o face un cetatean italian sau e nevoie si de alte acte. Eu deja am fost in Italia, in vacanta, tot cu invitatie.
Mersi mult

26 Ian 2013- 12:27 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Va multumim ca ne-ati contactat.

In cazul Dvs, urmeaza sa solicitati viza de tip C cu sederea de 90 zile pe parcursul a 6 luni, intrari multiple.

Alte informatii utile le subiect le puteti vizualiza la urmatorul link:

http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20...

Cu respect,

Echipa Viza

28 Ian 2013- 01:15 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua,spuneti-mi va rog prietena mea imi poate face asa chemare,pur si simplu doar sa vizitez tara?

19 Ian 2013- 12:15 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Va multumim ca ne-ati contactat.

Daca prietena Dvs are sedere regulara in strainatate, consideram ca este posibil sa va invite.

Cu respect,

Echipa Viza

28 Ian 2013- 01:11 după amiază
Anonymous
vizita la rude in Italia

Sunt Cetatean a Republicii Moldova, casatorita cu un cetatean roman, la moment detin un pasaport moldovenesc cu viza de tip D (reintregira familiei) facuta la Ambasada Romaniei din Chisinau. As vrea sa plec in vizita cu sotul la rudele din Italia, trebuie sa mai perfectez si alte acte? multumesc anticipat

4 Dec 2012- 06:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Buna ziua,

Viza de lunga sedere pentru Romania nu va permite intrarea pe teritoriul statelor Schengen, rezulta ca urmeaza sa solicitati o viza separata pentru Italia.

Va recomandam sa verificati daca in calitatea de sotie a cetateanului roman beneficiati de careva facilitati in materie de vize, pentru aceasta urmeaza sa va adresati la Ambasada Romaniei sau MAE al Romaniei.

Cu respect,

Echipa Viza

4 Dec 2012- 06:43 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.