VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE TIP C

IMPORTANT:

Atragem atenția că din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători în România fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni). Regimul fără vize NU OFERĂ DREPTUL la: ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII, MIGRAŢIE, ÎNTREGIREA FAMILIEI, STUDII (peste 90 de zile). Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre regimul fără vize pentru cetăţenii moldoveni pot fi aflate la următoarea adresă: ÎN EUROPA FĂRĂ VIZE.

 

Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie în continuare de viză pentru a călători în Romania.

Începînd cu data de 1 august 2011, solicitanţii de vize de scurtă şedere tip C (pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări) şi viza de lungă şedere tip D (pentru o perioadă de 90 zile, cu una sau mai multe călătorii), trebuie să adauge suplimentar la pachetul de acte încă o fotografie color şi certificatul de naştere pentru viza.

 

Programările pentru depunerea setului de acte necesar pentru viză se fac prin telefon: Call center programări: 022 855 002.

 

Pentru solicitarea unui tip de viză este necesar de a prezenta formularul pentru obţinerea vizei, completat la toate rubricile. Formularul de cerere se completează citeţ, cu caractere latine majuscule şi se semnează personal în faţa funcţionarului de la ghişeu. În cazul copiilor minori, cererea va fi semnată de către părinte sau reprezentantul legal al acestora. Viza poate fi solicitată cu cel mult trei luni înainte de începutul planificat al valabilităţii acesteia. Solicitanţii se vor prezenta personal (inclusiv minorii însoţiţi de către cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezententul legal), atât la depunerea dosarului, cât şi la ridicarea paşaportului.

 

IMPORTANT

Documente necesare: 

Documente obligatorii necesare tuturor categoriilor de vize de scurtă şedere

- formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;
- 2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei;
- dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);
- certificat de naştere
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

NOTĂ: Invitațiile notariale utilizate, indiferent dacă s-a obținut sau nu viza, nu mai pot fi folosite pentru o nouă solicitare de viză!!!.

II. Documente solicitate pentru a justifica scopul călătoriei

 

TIPURI DE VIZĂ:
MISIUNE (C/M) (art. 36, alin. 1, lit. a din OUG 194/2002)

- notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice din partea guvernului sau a altor altor autorităţi ale Republicii Moldova, ori din partea unor Organizaţii Internaţionale prin care se atestă statutul oficial al solicitantului, scopul şi durata oficială a călătoriei.

TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)

- voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei;
- ordin de plată;
- factură proformă;
- contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);
- carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- în situaţia în care solicitarea de viză se depune de către un reprezentant al societăţii de turism, acestuia i se va solicita o delegaţie (procură) din partea societăţii (doar pentru grupurile organizate);
- societăţile de turism trebuie să parcurgă etapele necesare în vederea acreditării de către secţia consulară;
- secţia consulară işi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

 

VIZITĂ LA RUDELE APROPIATE (C/VV) (cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre - art. 4, alin. 1, lit. k – Acord CE-Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- copie după permisul de rezidenţă valabil;

EXCEPŢIE: In situaţia vizitelor rudelor apropiate, în sensul art. 4, alin 1, lit. k – Acord CE-Moldova, la elevii/studenţii MINORI aflaţi la studii în România în mod legal (dovada statutului legal se face prin copia legalizată a cărţii sau a permisului de rezidenţă/şedere), nu este necesară invitaţia din partea gazdei. Persoanele invitate trebuie să prezinte dovezi privind calitatea de elev/student a persoanei vizitate (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ);
- documente doveditoare ale legăturii de rudenie (cel puţin documentul de bază trebuie prezentat în original sau copie legalizată);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

VIZITĂ (C/VV) (la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României, cu care nu există legătură de rudenie - art.36, ali.1,lit.c, OUG 194/2002)

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;

- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
 - copia cărţii de identitate/permis de sedere a persoanei care face invitaţia.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti) - art.36, ali.1, lit.d, OUG 194/2002)

- actul constitutiv al societăţii din care să rezulte calitatea de asociat/administrator a cetăţeanului Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare a societăţii;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

 

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care nu sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti – art. 4, alin.1, lit c, Acord CE- Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare al societăţii comerciale din România;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- confirmarea deplasării din partea societăţii comerciale din Republica Moldova;
- certificat de înregistrare a societăţii comerciale din Republica Moldova;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă;
- licenţa de funcţionare a acesteia;
- contractul de colaborare între cele două societăţi;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.


TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi membră AITA - art. 4, alin. 1, lit. d din Acordul CE-Moldova )

- o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional (AITA), care să menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerariul călătoriilor;
- legitimatia de şofer profesionist;

 

TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul  desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi nemembră AITA – art.36, alin.1, lit.e OUG 194/2002). 

- o solicitare scrisă din partea societăţii la care este angajat solicitantul, în care să se menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerarul călătoriilor;
- foile de parcurs, confirmate pentru prima călătorie;
- certificatele de înmatriculare ale societăţilor de transport din România şi din Republica Moldova;
- contractul de colaborare între cele două societăţi de transport;
- permisul de conducere al solicitantului:
- legitimaţia de şofer profesionist;
- licenţa de transport;
- licenţa de execuţie (anexa la licenţa de transport);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare:

1. pentru rutele regulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- autorizaţie pe rută;

2. pentru rutele neregulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- carnet interbus, eventual foile de parcurs, lista pasageri, data şi ora deplasărilor.

 

ACTIVITĂŢI SPORTIVE (C/SP) (pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională - art. 4, alin. 1, lit. i din Acordul CE-Moldova)

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
- lista oficiala a delegaţiei, cu precizarea calităţii fiecărui membru, confirmată atât de organizaţia-gazdă, cât şi de clubul invitat;
- documente care să ateste calitatea de sportiv;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 

ALTE ACTIVITĂŢI (C/ZA)
culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române.
Pentru toate aceste activităţi este necesară: dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

 

A. pentru membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de
-o copie a invitaţiei oficiale.

 

B. pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment.


C. pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

– o solicitare scrisă din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor.


D. pentru jurnalişti:

– un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie este un jurnalist calificat;
– un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică în România.

E. pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:

– o invitaţie scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;
- acordul de parteneriat între instituţiile din cele două ţări participante la activităţile respective;


F. pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:

- o invitaţie scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate
- documente care să ateste calitatea de elev/student sau nivelul studiilor efectuate până în prezent.


G. pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:

- o invitaţie scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;
- documentul care să ateste calitatea de oraş înfrăţit;
- acordul de parteneriat;
- demers din partea organizaţiei locale;
- legitimaţie


H. pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă;
- o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile;
- dovada constituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;


I. pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:
– un document oficial care să confirme decesul;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.


J. pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:
 – un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormantului;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.


K. pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:
 – un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit;
- dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
- un certificat eliberat de autorităţile din Republica Moldova care să ateste starea de sănătate a solicitantului

L. pentru pensionari:
- documente doveditoare.

Unde ne adresăm: 

Ambasada României în Republica Moldova

Ambasada României în Republica Moldova

Secția consulară a Ambasadei

Adresa: Chişinău, str. Grigore Ureche nr. 2 
Informatii telefonice: (+373) 22 26 07 20;

PROGRAMARE pentru depunderea actelor: (+373) 22 855-002
Robot telefonic: (+373) 22 26 07 37; (+373) 22 26 07 47

 

Începînd cu data de 2 iunie 2014, programul de lucru cu publicul este următorul:

-Programarea la telefon prin sistemul Call Center, între orele 8:30 - 14:00

-Preluarea la ghişeu a cererilor de servicii consulare pentru servicii notariale, cetăţenie, paşapoarte şi stare civilă, între orele 8:00 - 13:30

-Preluarea la ghişeu a cererilor de servicii consulare pentru sectorul vize, între orele 8:00 - 13:00

-Eliberarea paşapoartelor cu viză română, între orele 12:00 - 14:00

-Depunerea jurămîntului (cetățenia ROU) şi oficierea căsătoriilor, între orele 13:30 - 16:00

-Eliberare certificate de naştere şi căsătorie, între orele 8:30 - 13:00

-Eliberarea paşapoartelor românești, între orele 14:00 - 16:00

 

Tot cu începere de la data de 2 iunie 2014, preluarea taxelor consulare se face prin intermediul Băncii Comerciale Române Sucursala Chişinău, din str. Grigore Ureche nr. 14

E-mail: consulat@ambasadaromaniei.md

Website: www.chisinau.mae.ro

VIZE - Email: vize@ambasadaromaniei.md
CETĂTENIE, ACTE NOTARIALE, PROGRAMARE JURĂMÂNT - Email: cetatenie@ambasadaromaniei.md
PAȘAPOARTE, TITLURI CĂLĂTORIE - Email: pasapoarte@ambasadaromaniei.md
PERMISE MIC TRAFIC - Email: permisemictrafic@ambasadaromaniei.md


CIRCUMSCRIPTIA SECTIEI CONSULARE :

Secția Consulară a Ambasadei României în Chișinău are competenţă în următoarele raioane:

Chişinău _________ Anenii Noi ________Călăraș

Criuleni _________ Dubăsari _________ Hîncești

Căușeni __________ Ialoveni _________ Orhei
Ștefan Vodă ______Strășeni _________ Transnistria

Nu sunt voturi încă
3.55
Medie: 3.6 (7 voturi)
Anonymous
viza in Romania pentru scoala

Buna ziua. Spunetimi va rog cum pot afla de pe net daca imi este gata viza sau nu ?

10 Sep 2014- 07:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Recomandam sa va apropitati la ghiseu sau sa scrieti un mesaj electronic in adresa sectiei consulare vize@ambasadaromaniei.md

18 Sep 2014- 12:12 după amiază
Anonymous
Prelungire viza tip C

Buna ziua

In scurt timp o sa am o prietena care vine din africa de sud in romania, ea a primit viza tip C pe 19 zile dar astazi am aflat ca i s-a modificat data contractului de munca cu o luna si o saptamana(Lucreaza pe vas de croaziera) ... Acum ea sa mearga acasa si apoi sa zboare in SUA inseamna o cheltuiala de aprox 2000 de dolari in plus , intrebarea mea este :

Poate sa isi prelungeasca aceasta viza de tip C cu inca o luna si o saptamana dupa ce vine in Romania?

P.S. nu mai este timp sa ii trimit invitatia si toate actele pentru modificarea vizei ca vine saptamana viitoare in Ro

13 Iun 2014- 05:07 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip C

Viza tip C nu poate fi prelungita

18 Sep 2014- 12:13 după amiază
Anonymous
vIZA

Buna in cit timp se elibereaza viza de scurta SEDERE?

1 Apr 2014- 02:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de scurta sedere

timp de 10 zile (maxim)

18 Sep 2014- 12:16 după amiază
Anonymous
FARA INVITATIE

SPUNETI-MI VA ROG, POT OBTINE VIZA NEAVIND INVITATIE? TOATE CHELTUIELILE LE SUPORT EU.

26 Dec 2013- 10:56 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza invitatie

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Invitatia este unul din documentele care confirma scopul calatoriei.   Astfel de documente sint obligatorii!                                                      

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

                   

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 04:14 după amiază
Anonymous
viza tip c

Buna ziua. am o intrebare vreau sa ma casatoresc cu un romin si am nevoe de viza pentru sa plec in rominia sa inregistrez casatoria puteti sami spuneti ce documente sunt necesara. va multumesc.

14 Dec 2013- 10:44 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza casatorie

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

pe linga actele mentionate mai sus (invitatie, pasaport, asugurare, rezervare de bilet, etc), prezentati o dovada care ar confirma ziua nuntii, localul unde aceasta va fi sarbatorita, precum si Oficiul Starii Civile unde va fi inregistrata casatoria!                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

          

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 04:18 după amiază
Anonymous
Data primei intrări

Buna ziua,

spuneti va rog: daca am viza C cu 90 de zile de sedere pina in februarie 2014, am fost in septembrie citeva zile, pot sa plec in ianuarie in vacanta sau nu.

Ce inseamna data primei intrari si cum se calculeaza perioda de sedere in RO.

----viza de scurtă şedere tip C (pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări)----

Multumesc.

12 Dec 2013- 05:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza prim intrarea

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Data primei intrari - adica datra cind ati intrat pentru prima data in Romania  din momentul in care ati obtinut aceasta viza! Din acea data se calculeaza 90 de zile de sedere!                                                       

                   

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 04:21 după amiază
Anonymous
Termen de sedere in romania

Am viza valabila pin in ianuarie.
Dar am intrat prima oara in RO in septembrie.

Salut, explicati va rog frumos notiunea de 90 zile de la data primei intrari.
Zilele de sedere se calculeaza in suma?
Sau nu importa de cite ori am tranversat hotarul.
Am viza valabila pina in ianuarie.
Dar am intrat prima oara in RO in septembrie.
Pot sa gac craciunul pe vechi in Crapati ori nu?
------------------
Viza de scurta sedere va permite sa solicitati intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile, in decurs de 6 luni de la data primei intrari. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.
---------------

Multumesc mult!

12 Dec 2013- 02:25 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza sedere

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

                                                            

Da! este posibil daca nu ati depasit termenul de 90 de zile de sedere. Calculati atent cite zile in total ati stat de la data primei intrari !                 

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Dec 2013- 04:23 după amiază
Anonymous
viza de tip D

Buna ziua! Sunt din R-Moldova si sunt casatorita cu un cetatian roman, spunetimi va rog mai am eu nevoie de cont bancar si de invitatie din partea lui pentru a merge la el in Romania?? Multumesc !

19 Noi 2013- 05:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Da, sint necesare astfel de documente. Recoamandam sa demarati prcedura de reunifcare a familiei!                                                         

Cu respect,

Echipa Viza.md

10 Dec 2013- 03:19 după amiază
Anonymous
Viza

Buna! Sunt bursier al statului roman.Pentru a pleca la studii, am solicitat o viză tip D, dar cererea mea a fost respinsă deoarece aveam deja în pașaport o viză de tip C, emisă la data de 03.05.2013 , valabilă până la data de 02.05.2014. Am plecat cu această viză in România,iar recent am depus o cerere la Inspectoratul General pentru Imigrări, București, pentru prelungirea dreptului de ședere, însă mi s-a spus ca nu îmi pot procesa cererea, decât atunci când voi avea in pașaport o viză de tip D. Din motivul studiilor, nu pot să vin în Moldova pentru a deschide o altă viză. Există vreo posibilitate de a rezolva toate formalitățile printr-o altă persoană, autentificată notarial sau îndeplinirea lor la Ambasada Moldovei la Bucuresti?
Vreau să menționez ca am avut mai multe intrări in România, din momentul deschiderii ultimei vize. (03.05.2013-09.05.2013 ; 12.07.2013-23.07.2013 ; ultima intrare a fost la 21.09.2013)

18 Noi 2013- 11:40 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D ROU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

O astfel de posibilitate nu exsita. este necesar sa aplicati pentru viza de tip D.                                                           

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

10 Dec 2013- 03:31 după amiază
Anonymous
Buna ziua... Am o intrebare

Buna ziua...
Am o intrebare ...
Vreau sa ma duc in vizita in Rominia la un prieten ...
De ce am nevoie concret...
Trebuie sa-mi deschid viza??? Sau sa-mi trimita el..???

6 Noi 2013- 10:17 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Romania

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;

- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
 - copia cărţii de identitate/permis de sedere a persoanei care face invitaţia.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

Cu respect,

EChipa Viza.md

13 Noi 2013- 05:53 după amiază
Anonymous
Viza

Buna ziua. Daca am nevoie sa plec in Romania pentru 1 zi, maxim 2 zile, tot este nevoie de extrasul contului bancar cu suma de minim 500 euro?

16 Oct 2013- 10:05 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Încercati să prezentați

Încercati să prezentați dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi.
Cu respect,
Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 05:54 după amiază
Anonymous
buna

contul in banca trebuie sa fie in euro sau se poate sa fie si in dolari?

9 Oct 2013- 12:34 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
cont bancar

) daca plecati in UE este recomandabil sa fie in euro

10 Oct 2013- 03:26 după amiază
Anonymous
buna

in cit timp se elibereaza viza ?

8 Oct 2013- 03:54 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
durata

Pina la 15 zile (vizle de scurt sejur) dela data depunerii actelor.
Examinrea documentelor pentru vizele de tip D poate dura pina la 30 de zile.

Cu respect,

 Echipa Viza.md

15 Oct 2013- 03:49 după amiază
Anonymous
Viza de lunga sedere (reintegrarea familiei)

Buna Ziua ! Spuneti mi va rog in cat timp se elibereaza viza de tip D p/u reintegrarea familie. Multumesc !

21 Aug 2013- 09:37 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
terme de examinare tip D ROU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cererea de viza se examineaza timp de 5 zile de la data depunerii documentelor.

Conditiile de eliberare a vizelor de tip D pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

22 Aug 2013- 01:15 după amiază
Anonymous
viza tip ""C""

Buna ziua! Am viza de tip "C" de la "06.08.13" pina la "05.10.13" nr. de intrar i"MULTE" durata sederii "15 zile" momentan sunt in Romania, si vreu sa aflu daca stau mai mult de 15 zile primesc interdictie? si cum pot sa prelungesc termenul de sedere pe toata durata vizei fara sa ies din RO.

16 Aug 2013- 12:52 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU

Daca depasiti termenul de sedere o sa suportati consecintele corespunzatoare (interdictie).

Recomandam sa reveniti in termenii stabiliti pentru a evita sanctiunile

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:30 după amiază
Anonymous
viza tip c

Buna ziua! Am viza de tip "C" de la 06.08.13 nr de intrari :MULT" dyratra sederii "15" zile" spunetimi va rog- daca depasesc durata vde sedere de 15 zile in Romania primesc interdictie? si cum pot face sa stau pe toata durata vizei in RO. MERCI MULT!

16 Aug 2013- 12:45 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Recomandam sa nu depasiti termenul indicat in viza pentru a nu suporta consecintele (sanctiuni) corespunzatoare.

Termenul de sedere poate fi prelungit in baza motivelor intemeiate doar daca detineti viza de tip D.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

22 Aug 2013- 02:20 după amiază
Anonymous
viza D

buna ziua,
am si eu o intrebare, va rog sa ma ajutati.
am primit aprobarea pt studii in RO, urmeaza sa imi fac viza de tip D, care stiu ca dureaza 1 luna. la sfarsit de august primesc toate actele necesare de la facultate( pt ca sa pot sa depun pentru viza).., dar exact atunci o sa fiu plecata din tara, am deja foaie turistica pt 14 zile in turcia, si revin in tara la mijlocul lui septembrie. pentru a evita lipsa de la studii de 2-3 saptamani, as vrea sa stiu daca e posibil sa depuna actele pentru viza mama sau fratele pentru mine ( pe baza de procura). mentionez ca am 2 pasapoarte straine( fiind acum 2 ani insotitor de bord)
multumesc anticipat
o zi buna

9 Aug 2013- 02:32 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU

Prezenta solicitantului de viza este obligatorie!

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:27 după amiază
Anonymous
Programarea

Va rog sa-mi explicati, pentru a deschide viza trebuie sa string setul de acte necesar si apoi sa ma programez personal la ghiseele de la consulat sau se poate face prin telefon programarea? Sau in general nu este nevioe de programare, se poate de venit in orice zi lucratoare de la 8.00-12.00 si depun documentele pentru deschiderea vizei?? Merci

17 Iul 2013- 08:16 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Actele se depun dupa principiul primului venit, conform programului de lucru.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:26 după amiază
Anonymous
Gasca vesila

Suntem o gaşca de prieteni care dorim sa petrecem vacanta in România, dar din păcate doar 2 prieten sunt cetăţeni ai României si nu au impedimente legate de viza. Ce puteţi sa ne recomandaţi in situaţia când nu putem demonstra deplasarea cu biletul de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie, deoarece dorim sa mergem cu autovehicolul prietenului care nu are nevoie de viza. Totodată, dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare) nu este posibila deoarece am rezervat cazare la o pensiune prin telefon cu condiţia ca vom achitat ches la momentul sosirii si nu avem voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei, precum se cere in condiţiile Ambasadei si nici nu dispunem de ordin de plată, factură proformă sau contractul turistic. Cum putem avea succes in astfel de situaţii
Vă mulţumim anticipat.

7 Iul 2013- 09:40 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este necesar sa respectati conditiile cerute.

De asemenea, in timpul interviului cu consulul prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 Echipa Viza.md

21 Aug 2013- 03:25 după amiază
Anonymous
Bunja ziua

Vreau sa va intreb daca prietenul trimite invitatia in care isi asuma toate cheltuielele eu trebuie sami deschid cont in banca cu 500 de euro pe el sau nu?
Multumesc

10 Iun 2013- 04:20 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Vă mulțumim că ne-ați

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dovada mijloacelor financiare de intretinere a Dvstra este una obligatorie!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

EchipaViza.md

26 Iun 2013- 05:29 după amiază
Anonymous
vize de scurta sedere(c)

buna ziua d- l Consol.Ma numesc Tatiana Mitco B0121843 pentru astazi am avut programare pentru a obtine vize de mica sedere,aprpiindu-ma la ghiseu cu num.1 din motive necunoscute actele nu au fost preluate la ghiseu.explicatie nu am primit .Insa pentru data de 27 .04.2013 este preconizata oficierea casatoriei in romania..Va rog cind pot primi un raspuns,si cind pot sa ma apropi dupa acte.

24 Apr 2013- 04:01 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Vă mulțumim că ne-ați

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Viza.md este un portal informațional!

Astfel, ținem să vă comunicăm că decizia privind eliberarea sau refuzul în eliberarea vizei îi aparţine funcţionarului consular românesc.

 

Examinarea dosarelor de viză are un caracter individual. Din acest motiv, decizie de a nu elibera viza se bazează pe examinarea fiecărei cereri de viză în parte luînd în consideraţie menţiunile efectuate în formularul de viză, documentele justificative prezentate şi informaţia obţinută pe parcursul interviului.  

 

Refuzul de eliberare a vizelor nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării la viză în viitor.  Deşi  ați fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei în viitor. Însă, motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinările viitoare ale cererilor de recepţionare a vizelor.

 

Motivele de refuz la eliberarea vizelor pot fi diverse, lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc. Însă de cele mai dese ori, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în Moldova înainte de expirarea vizei.

 

Comunicarea motivului refuzului de eliberare a vizei de către funcţionarul consular UE nu este obligatorie, din acest motiv este la discreţia consulului de a decide asupra acestui fapt. Nu poate fi considerată încălcare a drepturilor solicitantului, necomunicarea motivului de refuz la eliberarea vizei.

 

Apelarea de către solicitant a refuzului de eliberare a vizei este reglementat de către legislaţia fiecărui stat membru UE. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de apelare a refuzului urmează să fie contactat consulatul românesc.

 Cu respect,

 

Echipa Viza.md

25 Apr 2013- 02:43 după amiază
Anonymous
viza

salutare
nu am sustzinut proba de bak 2012 2013
vreau sa mai incerc odata dar permisul de shedere mia expirat deja
cum sa procedez

16 Apr 2013- 07:31 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viză

Vă recomandăm să vă adresați la autoritatea competentă pentru străini.

18 Apr 2013- 05:51 după amiază
Anonymous
Buna ,sint cetatan romin de 2

Buna ,sint cetatan romin de 2 ani ,sotul e cetatean rus locueste in Moldova de 50 ani cum pot sa fac reintrejirea familiei, de ce acte am nevoie.Mersi Nina Chisinau.

23 Mar 2013- 12:44 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
reunificare ROU

Va multumim ca ne-ati contactat,

Informatia este disponibila la urmatoarea adresa>

http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Reintregirea-familiei/75

Cu respect,

Echipa Viza.md

28 Mar 2013- 10:59 am
Anonymous
Ghennadii

Rog respectuos confirmarea faptului de programare (transmisă prin fax și e-mail) pentru data de 04.03.2013. Sau cum se poate de aflat dacă programarea a fost acceptată!?

1 Mar 2013- 05:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Noi nu oferim astfel de servicii.

Contactați autoritatea la care ați transmis solicitarea.

Cu respect,

Echipa Viza.md

5 Mar 2013- 06:03 după amiază
Anonymous
buna

chemarea trebuie sa fie orighinala ,sau persoana care imi face chemarea poate sa mio trimita prin email?

31 Ian 2013- 06:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
invitație

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Este preferabil ca Dvs să prezentați originalul invitației. Totodată, există și posibilitatea prezentării copiei invitației recepționate de Dvs prin fax.

Cu respect,

Echipa Viza

1 Feb 2013- 12:10 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.