VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Romania.

Începînd cu data de 1 august 2011, solicitanţii de vize de scurtă şedere tip C (pentru o perioadă care să nu depăşească 90 de zile în decurs de şase luni de la data primei intrări) şi viza de lungă şedere tip D (pentru o perioadă de 90 zile, cu una sau mai multe călătorii), trebuie să adauge suplimentar la pachetul de acte încă o fotografie color şi certificatul de naştere pentru viza.

 

Programările pentru depunerea setului de acte necesar pentru viză se fac prin telefon: Call center programări: 022 855 002.

 

 

Formularul de cerere  se completează citeţ, cu caractere latine majuscule şi se semnează personal în faţa funcţionarului de la ghişeu. În cazul copiilor minori, cererea va fi semnată de către părinte sau reprezentantul legal al acestora. Viza poate fi solicitată cu cel mult trei luni înainte de începutul planificat al valabilităţii acesteia. Solicitanţii se vor prezenta personal (inclusiv minorii însoţiţi de către cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezententul legal), atât la depunerea dosarului, cât şi la ridicarea paşaportului.

Documente necesare: 

- formularul de cerere completat integral, cu majuscule şi semnat în faţa funcţionarului de la ghişeu;
- paşaport valabil, în original şi copie. Valabilitatea documentului de călătorie trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin trei luni;
- 2 fotografii recente tip paşaport (3,5 cm x 4,5 cm) color, realizate din faţă, pe un fundal luminos, fiind vizibile toate caracteristicile feţei;
- bilet de călătorie/rezervare valabil/ă până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
- asigurare medicală (30.000 euro), valabilă pentru toată durata călătoriei;
- dovada asigurării condiţiilor de cazare (rezervare la o unitate de cazare, act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului, dacă persoana/instituţia/societatea nu asigură cazarea);
- certificat de naştere
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
- dovada mijloacelor de întreţinere se face prin: card bancar internaţional personal al solicitantului de viză (original şi copie) şi extrasul de la bancomat sau extrasul contului bancar (emis cu cel mult 2 zile inaintea solicitarii vizei) din care să rezulte suma deţinută de titular; nu se acceptă certificate bancare şi bani în numerar.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

NOTĂ: Invitațiile notariale utilizate, indiferent dacă s-a obținut sau nu viza, nu mai pot fi folosite pentru o nouă solicitare de viză!!!.

 

II. Documente solicitate pentru a justifica scopul călătoriei

MISIUNE (C/M) (art. 36, alin. 1, lit. a din OUG 194/2002)

- notă verbală sau scrisoare oficială adresată misiunii diplomatice din partea guvernului sau a altor altor autorităţi ale Republicii Moldova, ori din partea unor Organizaţii Internaţionale prin care se atestă statutul oficial al solicitantului, scopul şi durata oficială a călătoriei.

 

TURISM (C/TU) (art. 36, alin. 1, lit. b din OUG 194/2002)

- voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică din România şi itinerarul călătoriei;
- ordin de plată;
- factură proformă;
- contractul turistic (dintre solicitant şi agenţia de turism din Republica Moldova);
- carnet de muncă şi adeverinţă de concediu de la locul de muncă al solicitantului;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- în situaţia în care solicitarea de viză se depune de către un reprezentant al societăţii de turism, acestuia i se va solicita o delegaţie (procură) din partea societăţii (doar pentru grupurile organizate);
- societăţile de turism trebuie să parcurgă etapele necesare în vederea acreditării de către secţia consulară;
- secţia consulară işi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare

 

VIZITĂ LA RUDELE APROPIATE (C/VV) (cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre - art. 4, alin. 1, lit. k – Acord CE-Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;
- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- copie după permisul de rezidenţă valabil;

EXCEPŢIE: In situaţia vizitelor rudelor apropiate, în sensul art. 4, alin 1, lit. k – Acord CE-Moldova, la elevii/studenţii MINORI aflaţi la studii în România în mod legal (dovada statutului legal se face prin copia legalizată a cărţii sau a permisului de rezidenţă/şedere), nu este necesară invitaţia din partea gazdei. Persoanele invitate trebuie să prezinte dovezi privind calitatea de elev/student a persoanei vizitate (adeverinţă din partea unităţii de învăţământ);
- documente doveditoare ale legăturii de rudenie (cel puţin documentul de bază trebuie prezentat în original sau copie legalizată);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

 

VIZITĂ (C/VV) (la cetăţeni români sau străini posesori ai unui permis de şedere valabil pe teritoriul României, cu care nu există legătură de rudenie - art.36, ali.1,lit.c, OUG 194/2002)

- o invitaţie scrisă din partea gazdei (autentificată) ce trebuie să conţină, pentru persoana invitată: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, perioada şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi, dacă este cazul, numele soţului/soţiei şi copiilor care însoţesc persoana invitată, iar pentru persoana care invită: numele, prenumele şi adresa;

- invitaţia trebuie să conţină declaraţia gazdei (persoana vizitată), din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, precum şi, atunci când persoana vizitată se obligă, mijloacele de întreţinere şi cazarea străinului;
- documente doveditoare ale statutului de rezident legal pe teritoriul României al persoanei care invită;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.
 - copia cărţii de identitate/permis de sedere a persoanei care face invitaţia.
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 
AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti) - art.36, ali.1, lit.d, OUG 194/2002)

- actul constitutiv al societăţii din care să rezulte calitatea de asociat/administrator a cetăţeanului Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare a societăţii;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.

 

AFACERI (C/A) (cetăţeni ai Republicii Moldova sau rezidenţi legali care nu sunt asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale româneşti – art. 4, alin.1, lit c, Acord CE- Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea unei persoane juridice sau societăţi-gazdă, sau din partea unei organizaţii, birou sau filială a unei astfel de persoane juridice sau companii, a unor autorităţi locale sau naţionale ale statelor membre sau a comitetelor de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor industriale, a conferinţelor şi simpozioanelor organizate pe teritoriile statelor membre, aprobate de Camera de Stat pentru Înregistrare a Republicii Moldova;
- certificatul de înregistrare al societăţii comerciale din România;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/factură recentă/extras de cont recent etc.);
- confirmarea deplasării din partea societăţii comerciale din Republica Moldova;
- certificat de înregistrare a societăţii comerciale din Republica Moldova;
- documente recente care să ateste faptul că societatea comercială este activă;
- licenţa de funcţionare a acesteia;
- contractul de colaborare între cele două societăţi;
- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.


TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi membră AITA - art. 4, alin. 1, lit. d din Acordul CE-Moldova )

- o solicitare scrisă din partea asociaţiei naţionale a transportatorilor din Republica Moldova care prestează servicii de transport rutier internaţional (AITA), care să menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerariul călătoriilor;
- legitimatia de şofer profesionist;

 

TRANSPORT (C/TR) (pentru străinii care călătoresc în România în scopul  desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de persoane, angajaţi ai unei societăţi nemembră AITA – art.36, alin.1, lit.e OUG 194/2002). 

- o solicitare scrisă din partea societăţii la care este angajat solicitantul, în care să se menţioneze scopul, durata, frecvenţa si itinerarul călătoriilor;
- foile de parcurs, confirmate pentru prima călătorie;
- certificatele de înmatriculare ale societăţilor de transport din România şi din Republica Moldova;
- contractul de colaborare între cele două societăţi de transport;
- permisul de conducere al solicitantului:
- legitimaţia de şofer profesionist;
- licenţa de transport;
- licenţa de execuţie (anexa la licenţa de transport);
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare:

1. pentru rutele regulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- autorizaţie pe rută;

2. pentru rutele neregulate:
- legitimatie/certificat de atestare profesională;
- carnet interbus, eventual foile de parcurs, lista pasageri, data şi ora deplasărilor.

 

ACTIVITĂŢI SPORTIVE (C/SP) (pentru participanţii la evenimente sportive internaţionale şi persoanele care îi însoţesc, în calitate profesională - art. 4, alin. 1, lit. i din Acordul CE-Moldova )

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă: autorităţi competente, federaţii sportive sau comitete olimpice naţionale ale statelor membre;
- lista oficiala a delegaţiei, cu precizarea calităţii fiecărui membru, confirmată atât de organizaţia-gazdă, cât şi de clubul invitat;
- documente care să ateste calitatea de sportiv;
- secţia consulară îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare.
 

ALTE ACTIVITĂŢI (C/ZA)
culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române.
Pentru toate aceste activităţi este necesară:

- dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă.

 

A. pentru membrii permanenţi ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii oficiale adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre:

- o scrisoare emisă de o autoritate a Republicii Moldova, care să confirme că solicitantul este un membru al delegaţiei acestei ţări care călătoreşte pe teritoriul celeilalte părţi în scopul participării la evenimentele menţionate anterior, scrisoare însoţită de
-o copie a invitaţiei oficiale.

B. pentru membrii profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe şi simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă care să confirme că persoana respectivă participă la eveniment.
C. pentru membrii echipajelor de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriile statelor membre:

– o solicitare scrisă din partea societăţii de căi ferate competente din Republica Moldova, în care se specifică scopul, durata şi frecvenţa călătoriilor.
D. pentru jurnalişti:

– un certificat sau un alt document eliberat de o organizaţie este un jurnalist calificat;
– un document eliberat de angajatorul persoanei în cauză, care stipulează că scopul călătoriei îl reprezintă desfăşurarea unei activităţi de natură jurnalistică în România.
E. pentru persoanele care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb:

– o invitaţie scrisă din partea unei organizaţii-gazdă de a participa la aceste activităţi;
- acordul de parteneriat între instituţiile din cele două ţări participante la activităţile respective;
F. pentru elevii, studenţii instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesorii însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională, inclusiv în cadrul programelor de schimb, precum şi al altor activităţi educaţionale conexe:

- o invitaţie scrisă sau o adeverinţă de înscriere din partea universităţii, colegiului sau şcolii-gazdă sau carnete de student sau certificate pentru cursurile care vor fi urmate
- documente care să ateste calitatea de elev/student sau nivelul studiilor efectuate până în prezent.
G. pentru participanţii la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi:

- o invitaţie scrisă din partea şefilor administraţiei/primarilor acestor oraşe sau a localităţilor respective;
- documentul care să ateste calitatea de oraş înfrăţit;
- acordul de parteneriat;
- demers din partea organizaţiei locale;
- legitimaţie
H. pentru reprezentanţii organizaţiilor societăţii civile care întreprind călătorii în scopul formării profesionale, al participării la seminarii, conferinţe, inclusiv în cadrul programelor de schimb:

- o invitaţie scrisă din partea organizaţiei-gazdă;
- o confirmare că persoana respectivă reprezintă organizaţia societăţii civile;
- dovada constituirii unei astfel de organizaţii de la registrul competent, eliberată de o autoritate de stat, în conformitate cu legislaţia naţională;
I. pentru persoanele care asistă la ceremonii funerare:
– un document oficial care să confirme decesul;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.
J. pentru vizitarea cimitirelor civile şi militare:
 – un document oficial care să confirme existenţa şi conservarea mormantului;
- legătura de rudenie sau alt tip de legătură dintre solicitant şi decedat.
K. pentru persoanele care călătoresc în scopuri medicale şi persoanele care trebuie să le însoţească:
 – un document oficial din partea instituţiei medicale, care să confirme necesitatea îngrijirii medicale în această instituţie şi necesitatea de a fi însoţit;
- dovada mijloacelor financiare suficiente pentru achitarea tratamentului medical.
- un certificat eliberat de autorităţile din Republica Moldova care să ateste starea de sănătate a solicitantului
L. pentru pensionari:
- documente doveditoare.

Unde ne adresăm: 

Ambasada României în Republica Moldova

Ambasada României în Republica Moldova

Secția consulară a Ambasadei

Adresa: Chişinău, str. Grigore Ureche nr. 2 
Informatii telefonice: (+373) 22 26 07 20;

PROGRAMARE pentru depunderea actelor: (+373) 22 855-002
Robot telefonic: (+373) 22 26 07 37; (+373) 22 26 07 47

 

Începînd cu data de 2 iunie 2014, programul de lucru cu publicul este următorul:

-Programarea la telefon prin sistemul Call Center, între orele 8:30 - 14:00

-Preluarea la ghişeu a cererilor de servicii consulare pentru servicii notariale, cetăţenie, paşapoarte şi stare civilă, între orele 8:00 - 13:30

-Preluarea la ghişeu a cererilor de servicii consulare pentru sectorul vize, între orele 8:00 - 13:00

-Eliberarea paşapoartelor cu viză română, între orele 12:00 - 14:00

-Depunerea jurămîntului (cetățenia ROU) şi oficierea căsătoriilor, între orele 13:30 - 16:00

-Eliberare certificate de naştere şi căsătorie, între orele 8:30 - 13:00

-Eliberarea paşapoartelor românești, între orele 14:00 - 16:00

 

Tot cu începere de la data de 2 iunie 2014, preluarea taxelor consulare se face prin intermediul Băncii Comerciale Române Sucursala Chişinău, din str. Grigore Ureche nr. 14

E-mail: consulat@ambasadaromaniei.md

Website: www.chisinau.mae.ro

VIZE - Email: vize@ambasadaromaniei.md
CETĂTENIE, ACTE NOTARIALE, PROGRAMARE JURĂMÂNT - Email: cetatenie@ambasadaromaniei.md
PAȘAPOARTE, TITLURI CĂLĂTORIE - Email: pasapoarte@ambasadaromaniei.md
PERMISE MIC TRAFIC - Email: permisemictrafic@ambasadaromaniei.md


CIRCUMSCRIPTIA SECTIEI CONSULARE :

Secția Consulară a Ambasadei României în Chișinău are competenţă în următoarele raioane:

Chişinău _________ Anenii Noi ________Călăraș

Criuleni _________ Dubăsari _________ Hîncești

Căușeni __________ Ialoveni _________ Orhei
Ștefan Vodă ______Strășeni _________ Transnistria

Nu sunt voturi încă
3.55
Medie: 3.6 (7 voturi)

Anonymous
viza

Buna!
Spuneti-mi va rog,cu viza romana,se poate de plecat si in alte state din spatiul Schengen?

11 Ian 2014- 02:09 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Romania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cu o viză românească valabilă puteți călători doar în România.

România pînă în prezent nu este parte la acordul Schengen.

Cu respect,

Echipa Viza.md

14 Ian 2014- 03:09 după amiază
Anonymous
Pentru a studia in Romania

Va scriu din parte Liceului Teoretic Sanitar Baia Mare, judetul Maramures si va rog sa-mi spuneti cum se procedeaza in cazul unui elev care a absolvit in Republica Moldova si doreste sa urmeze cursurile de postliceala (asistent medical generalist) din unitatea noastra. Ce trebuie sa va trimitem noi ca si institutie pentru a putea urma cursurile noastre.

11 Sep 2013- 11:03 am
Anonymous
Viza

Buna ziua...vreau sa plec in Romania in vizita la fratele meu...as vrea sa stiu ce tip de viza trebuie sa imi fac si in cit timp..(ce acte necesare imi trebuiesc)fiindca vreau sa plecam cu intreaga mea famile(3 persoane eu,sotul si copilul) si in cit timp se deschide viza?Multumesc Anticipat...

29 Iul 2013- 08:33 după amiază
Anonymous
viza de lunga sedere

Buna ziua, sunt studenta anul 2 si am posibilitatea sa fac practica de producere la un hotel din Romania ,daca am invitatia de la hotel in care se confirma si sederea gratuita mi se va da viza? Mai trebuiesc acte adaugator? multumesc

22 Mai 2013- 04:14 după amiază
Anonymous
Buna ziua,

Eu am depus pentru viza tip D pe 30 aprilie si am vrut s aintreb unde ma pot adresa pentru a ma interesa in cat timp ajunge ,caci am nevoie urgent de ea.

15 Mai 2013- 08:33 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Recomandăm să manifestați răbdare și să urmați indicațiile formulate de consul in timpul depunerii actelor.

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Mai 2013- 05:44 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 04/12/2012
Puncte: 0
Cer ajutor

Buna ziua va rog din suflet sa ma ajutati cu obtinerea programarii anticipate la certificatul de nastere.Juramintul  am depus  in noembrie  si am programare abea la sfirsitul lui februarie .

5 Dec 2012- 09:08 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
certificatul de nastere

Buna ziua,

Aceasta este competenta exclusiva ale organelor autorizate.

Cu respect,

Echipa Viza

5 Dec 2012- 11:32 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.