VIZĂ DE SCURTĂ ŞEDERE TIP C

Atragem atenția că din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători în Ungaria fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni). Regimul fără vize NU OFERĂ DREPTUL la: ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII, MIGRAŢIE, ÎNTREGIREA FAMILIEI, STUDII (peste 90 de zile). Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări despre regimul fără vize pentru cetăţenii moldoveni pot fi aflate la următoarea adresă: ÎN EUROPA FĂRĂ VIZE.

 

Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie în continuare de vize pentru a călători în Ungaria, care se solicită la Ambasada Ungariei din Chișinău

 

Programarea 

Există trei posibilități de depunere a documentelor pentru viză:

Cetățenii Republicii Moldova se pot programa on-line la următoarea adresă: http://ifr.mfa.gov.hu/

Grupele de solicitanţi, de la 6 persoane (organizații culturale, cluburi sportive etc.) sînt rugate sa se prezinte la secţia consulară din timp pentru clarificarea și verificarea preliminară a documentelor, respectiv, și pentru programare.

Solicitanții de viză care pleacă prin intermediul agențiilor turistice se vor programa pentru depunere personal.

De menționat că Centrul Comun de Vize este în continuare la dispoziția dvs. pentru programarea prin telefon: (+373 22) 223-404

 Este posibilă depunerea actelor fără programarea prealabilă. Însă este necesar să țineți cont că timpul de așteptare s-ar putea să fie mai îndelungat.

 

IMPORTANT

Documente necesare: 

Pentru a obține o viză de scurtă ședere (care vă permite ședere pe teritoriul țării pe un termen ce nu depășește 90 de zile) urmează să depuneți la Secția Consulară.

1. Paşaport, valabil cel puţin încă trei luni de la data expirării vizei.
2. Copia paginii care conține datele de identificare din paşaport.
3. 1 fotografie color, tip paşaport .
4. Asigurare de sănătate şi accident pentru Spaţiul Schengen.
5. Formularul de cerere completat lizibil şi integral cu caractere latine. Descărcați Formularul cerererii de viză.
6. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, sau orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care trebuie să conţină salariul, scopul, perioada călătoriei. Suplimentar veți depune carnetul de muncă sau certificatul de profesii libere (copia şi originalul). Vă aducem la cunoștință că originalul carnetului de muncă va rămîne la Secţia Consulară pentru toată perioda de examinare a cererii de obținere a vizei (i.e. 10 zile).
7. Daca solicitantul este student sau elev vor fi depuse: certificatul de la locul de studii şi carnetul de student în original şi o copie.
8. Paşapoartele vechi (cu termen de valabilitate expirat) şi copiile altor vize Schengen obținute de Dstră anterior.
9. Rezervare de bilet tur-retur. În cazul în care călătoriți cu autoturismul propriu veți depune certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.
10. Buletinul de identitate în original şi o copie.

 

În dependență de scopul călătoriei, veți depune suplimentar documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare.


Lista actelor în funcţie de scopul călătoriei

În cazul călătoriei cu scop turistic:
1. Descrierea pe o foaie separată a planurilor de călătorie: traseu, scop, date şi localităţi.
2. Confirmare din partea hotelului despre achitarea completă în avans. Această confirmare trebuie să fie emisă de către hotel şi să conţină datele de contact. Daca persoana a apelat la o agenţie de turism se va prezenta de asemenea voucher-ul turistic în original, şi o copie a acestuia, precum şi contractul cu agenţia de turism.
3. Dovada a deținerii mijloacelor financiare proprii, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie (certificat bancar sau extras din cont bancar în original). Cuantumul minim necesar este de 50 euro/zi.

 

Atenție

Copia cardului bancar depusă pentru justificarea suficienţii mijloacelor de subzistenţă va fi acceptat DOAR dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

1. Va fi depusă copia părţii din faţă a cardului bancar
2. Primele patru cifre şi ultimele patru cifre a cardului bancar trebuie să fie vizibile pe copie. Celelalte 8 cifre plasate în centru trebuie să fie sau haşurate sau acoperite (vezi exemplul)

 


În cazul călătoriei cu scop de vizită a rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor:
1. Informaţii concrete referitor la relaţia dintre solicitantul de viză şi persoana care invită. În cazul invitaţiei din partea rudelor, justificarea relaţiilor de rudenie.
2. Invitaţie oficială conform formei statului Schengen respectiv.
3. Copia paşaportului sau vizei de reşedinţă a persoanei care Vă invită.


În cazul călătoriei cu scopul participării la conferinţă, seminar, cursuri:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului.
2. Dovada mijloacelor financiare proprii (certificat bancar sau extras din cont bancar în original) sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care Vă invită sau care Vă deleghează.
3. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop de afaceri, participării la cursuri de perfecţionare:
1. Invitaţie oficială în original de la compania gazdă şi copia ei.
2. Copia certificatului de înregistrare a firmei care Vă invită.
3. Confirmarea existenţii relaţiilor de afaceri.
4. Certificatul de înregistrare a companiei, perfectat la Camera Înregistrării de Stat în original şi copia lui.
5. Confirmare din partea hotelului.

 

În cazul călătoriei transportatorilor auto:
1. Certificatul de înregistrare a companiei care deţine TIR-ul şi l-a angajat pe şofer (original şi copie).
2. Licenţa de transportare a mărfurilor (original şi copie).
3. Autorizaţie pentru transportul rutier de mărfuri / CEMT (original şi copie).
4. Permisul de conducere al solicitantului de viză (original şi copie) şi legitimaţia şoferului internaţional (original şi copiile).
5. Paşaportul tehnic al autovehicolului şi remorcii (original şi copie).
6. Cartea verde a TIR-ului şi remorcii (original şi copie).
7. Comanda de încărcare/descărcare pentru primul transport.
8. Copiile comenzilor de încărcare/descărcare efectuate de solicitantul de viză în ultimul timp.
9. Invitaţie oficială din partea firmei din ţara de destinaţie şi copia certificatului de înregistrare a companiei.
10. Scrisoarea oficială de la AITA.
11. Carnet TIR (original şi copie).


În cazul călătoriei cu scop cultural se va depune:
1. Certificatul de calificare referitor la desfăşurarea unei activităţi culturale .
2. Invitaţie din ţara de destinaţie care va cuprinde denumirea, locul, timpul evenimentului cultural şi confirmarea în calitate de cine este invitat solicitantul.
3. Dovada mijloacelor financiare proprii (certificat bancar sau extras din cont bancar în original) sau confirmare despre acoperirea cheltuielilor legate de călătorie din partea instituţiei care vă invită.
4. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop sportiv se va prezenta:
1. Invitaţie din ţara de destinaţie care trebuie să cuprindă toate datele relevante, semnată de o persoană cu drept de semnătură şi care va indica cine acoperă cheltuielile de şedere (original şi copie).
2. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive şi statutul clubului din ţara de destinaţie
3. Certificatul de înregistrare al asociaţiei sportive moldoveneşti, respectiv dovada de membru al clubului sportiv moldovenesc.
4. Notă verbală din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului care să confirme datele prezentate.
5. Legitimaţia de sportiv (original şi copie).
6. Confirmarea cazării.

 

În cazul călătoriei cu scop de tratament medical se va depune:
1. Documente relevante din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie din care rezultă necesitatea tratamentului medical, inclusiv perioada.
2. Confirmarea din partea medicului sau spitalului din ţara de destinaţie despre plata anticipată a costurilor tratamentului, respectiv despre garanţiile existente, că plăţile vor fi efectuate.
3. Extras din contul bancar al solicitantului de viză sau al însoţitorului acestuia.
4. Pentru persoanele însoţitoare: dovada necesităţii de a acompania pacientul, respectiv dovada gradului de rudenie.

 

În cazul tranzitului se va depune:
1. Viza ţării de destinaţie și o copie a acesteia.
2. Copia invitaţiei din ţara de destinaţie.


Important

Obținerea vizei nu reprezintă o garanţie absolută a permisiunii de intrare pe teritoriul acestui stat.


Autorităţile implicate în controlul traficului de frontieră pot verifica în particular:
1. dacă Dumneavoastră posedaţi un document valabil ce vă permite trecerea frontierei şi dacă acest document este însoţit de viza necesară;
2. dacă Dumneavoastră nu aţi depăşit durata maximă de şedere permisă pe teritoriul Statelor Schengen, de exemlu trei luni în decurs de o perioadă de jumătate de an (perioada de şase luni va fi calculată din data primei intrări);
3. punctul Dumneavostră de plecare şi de destinaţie, precum şi scopul şederii şi, dacă este necesar, acte suplimentare corespunzătoare.
Din acest motiv, Vă recomandăm sa aveţi următoarele acte la îndemînă pentru a fi prezentate la punctele de trecere a frontierei la solicitarea autorităților:
4. documentul de calătorie însoţit de o viză valabilă;
5. actele ce justifică scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastă pe teritoriul Statelor Schengen ( scrisoare de invitaţie, rezervarea hotelului, şederea la gazdă);
6. actele ce justifică suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute (numerar, cecuri de călătorie, carduri bancare, declaraţii de sponsorizare).
 

Intrarea în spaţiul Schengen va fi refuzată în cazul în care:

1. dacă nu posedaţi un document de călătorie valabil;

2. dacă nu aveţi o viză valabilă;

3. dacă nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica scopul şi condiţiile şederii Dumneavoastră;

4. dacă nu sunteţi în stare să prezentaţi actele necesare pentru a justifica suficienţa mijloacelor de subzistenţă pentru perioada şi scopul şederii prevăzute;

5. dacă aţi stat deja trei luni în timpul unei perioade de şase luni pe teritoriul Statelor Schengen.

 

Informații suplimentare

Ce cuprinde invitaţia scrisă?

1. Pentru persoana invitată: numele, prenumele, data naşterii, sexul, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi scopul călătoriei, numărul intrărilor şi numele copiilor minori care însoţesc persoana invitată.

2. Pentru persoana care invită: numele, prenumele, adresa şi informaţia de contact.

3. Pentru persoana juridică care invită: denumirea şi adresa completă, numele şi funcţia persoanei care semnează invitaţia şi numărul de înregistrare a companiilor stabilite pe teritoriile statelor membre.

 

Scutirea de plata taxelor pentru procesarea cererilor de viză se aplică următoarelor categorii de solicitanți:
1. rudele apropiate - soţ/soţie, copii (inclusiv copii adoptaţi), părinţi (inclusiv tutori), bunici şi nepoţi - care vizitează cetăţeni ai Republicii Moldova care rezidă în mod legal pe teritoriul statelor membre;
2. membri ai guvernelor şi parlamentelor naţionale şi regionale, ai curţii constituţionale şi ai curţii supreme, dacă aceştia nu sunt scutiţi de obligativitatea vizelor prin prezentul Acord;
3. membri ai delegaţiilor oficiale care, ca urmare a unei invitaţii adresate Republicii Moldova, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe de schimb, precum şi la evenimente organizate de instituţii interguvernamentale pe teritoriul statelor membre;
4. elevi, studenţi ai instituţiilor universitare şi postuniversitare şi profesori însoţitori care întreprind călătorii de studii sau formare profesională;
5. persoane cu handicap şi persoanele care le însoţesc, dacă este cazul;
6. persoane care au prezentat documente care dovedesc necesitatea călătoriei în scopuri umanitare, inclusiv pentru urmarea unui tratament medical urgent şi persoana însoţitoare, sau persoana care participă la funerariile unei rude apropiate sau vizitează o rudă apropiată care este grav bolnavă;
7. participanţi la evenimente sportive internaţionale şi persoane care îi însoţesc în calitate profesională;
8. persoane care participă la activităţi ştiinţifice, culturale şi artistice, inclusiv programe de schimb între universităţi şi alte tipuri de programe de schimb;
9. participanţi la programe oficiale de schimb organizate de oraşe înfrăţite şi alte localităţi;
10. jurnalişti;
11. copii cu vîrsta sub 18 ani şi copii la întreţinere cu vîrsta sub 21 de ani;
12. pensionari;
13. conducători auto care prestează servicii de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pe teritoriile statelor membre, cu vehicule înmatriculate în Republica Moldova;
14. membri ai personalului de pe trenuri, de pe vagoane frigorifice şi locomotive ale trenurilor internaţionale, care călătoresc pe teritoriul statelor membre;
15. membri ai profesiilor liberale care participă la expoziţii internaţionale, conferinţe, simpozioane, seminarii sau alte evenimente similare organizate pe teritoriile statelor membre;

 

Durata procedurilor pentru procesarea cererilor de viză
Decizia privind cererea de eliberare a vizei trebuie să fie luată în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea vizei. Pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care utilizează sistemul de interviu, perioada de obţinere a unui interviu nu face parte din durata de procesare a documentelor.


Acest termen se poate prelungi pînă la 30 de zile calendaristice, în cazul cînd este necesară o analiză detaliată a cererii.


 


 

Taxă consulară
35EUR
Unde ne adresăm: 

Centrul Comun de Vize

Date de contact şi Program de lucru:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 131

Telefon: (+373 22) 223-404, 228-668, 228-667, 200-078, 200-079

Fax: (+373 22) 22 45 13;

E-mail: cac.chisinau@gmail.com

Website: www.cac.md

Depunerea actelor: luni-joi: 08.00-15.00, vineri: 08.00-13.00

Eliberarea actelor: luni-joi: 15.00-16.00, vineri: 13.00-14.00

Raitngul Dvs.: None Medie: 4.4 (5 voturi)
4.5
Medie: 4.5 (8 voturi)

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.