Cum să verific legalitatea serviciilor intermediare moldovenești de angajare în cîmpul muncii în străinătate?

Înainte de a apela pentru astfel de servicii, țineți cont de următoarele:


Angajarea provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se efectuează de sine stătător, în baza contractului individual de muncă încheiat înainte de ieşire din Republica Moldova, prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă sau conform prevederilor acordurilor bilaterale.


Agenţiile private pentru ocuparea forţei de muncă sînt obligate:
- să obţină licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate, să respecte condiţiile de licenţiere şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova;
- să încheie contract de colaborare cu angajatorul/intermediarul străin în baza licenţei sau altui document ce confirmă dreptul de angajare sau mediere, eliberate partenerului respectiv de către organele competente ale ţării angajatoare;
-să acorde gratuit solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, informaţie completă şi veridică privind posibilitatea de angajare în străinătate, condiţiile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice şi de viaţă, cultura ţării angajatoare;
-să acorde servicii de mediere a muncii persoanelor în mod gratuit;
-să încheie cu solicitantul locului de muncă contract de prestare a serviciilor de mediere a angajării în cîmpul muncii în străinătate;
-să înmîneze lucrătorului emigrant contractul individual de muncă, pînă la ieşirea acestuia de pe teritoriul ţării;
-să înregistreze contractele individuale de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- să creeze şi să gestioneze baza de date proprie prin înregistrarea tuturor solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, locurilor de muncă vacante, a lucrătorilor emigranţi angajaţi prin intermediul agenţiei şi termenul de valabilitate a contractului individual de muncă.


Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă nu au dreptul:
-să activeze în baza contractului de colaborare cu partenerul străin sau a licenţei acestuia cu termenul de valabilitate expirat;
- să activeze cu alţi parteneri, la o altă adresă, în baza altor contracte de colaborare, decît cele indicate în licenţă;
- să încaseze de la cetăţeni plată pentru angajarea peste hotare şi serviciile oferite;
- să încaseze de la solicitant plată pentru introducerea datelor personale în baza de date a agenţiei;
- să-i pună lucrătorului emigrant condiţia de a transfera pe oricare din conturile sale sau ale intermediarului străin o parte din salariul cîştigat în străinătate;


În cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu la muncă în străinătate în mod de sine stătător, este obligat să îndeplinească următoarele condiţii:
-să obţină un contract individual de muncă;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;


Contractul individual de muncă trebuie să conţină următoarele clauze:
-data și locul încheierii contractului individual de muncă;
-date cu privire la angajator:
-denumirea deplină şi abreviată;
-numele, prenumele şi funcţia conducătorului întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
-adresa juridică;
-denumirea organului înregistrării de stat în ţara angajatoare;
-numărul şi data înregistrării.
-date cu privire la lucratorul migrant: numele si prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; starea familială; numărul şi seria paşaportului; cetăţenia; studiile; profesia în care se angajează lucratorul migrant;
- retribuţia lucratorului migrant şi echivalentul în valuta străină; termenele şi modul de plată a salariului: pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi); pentru munca prestata peste orele de program; pentru munca prestată în timp de noapte şi în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihna şi de sărbătoare; prima, suplimentele la salariu, precum şi toate îndemnizaţiile prevăzute de legislaţie;

-durata repausului săptămînal neîntrerupt;
-concediul anual plătit;
-condiţiile de alimentare;
-modul de achitarea cheltuielilor de drum din ţara trimiţătoare în tara angajatoare şi retur;
-asigurarea cu locuinţe confortabile, corespunzătoare normelor sanitare;
-asigurarea condiţiilor de muncă favorabile şi nepericuloase;
-asigurarea lucratorilor migranţi cu îmbrăcăminte specială şi alte mijloace de protecţie individuală;
-asigurarea medicală (cine o achită);
-organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii; compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; transportarea accidentatului sau defunctului în ţara trimiţătoare; cercetarea accidentelor de munca şi cazurilor de îmbolnăvire profesională, precum şi perfectarea şi expedierea actelor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării trimiţătoare;
-respectarea legislaţiei ţării angajatoare;
-respectarea disciplinei de muncă şi disciplinei tehnologice;
-îndeplinirea normelor de producţie;
-îndeplinirea dispoziţiilor angajatorului privind activitatea de muncă;
-respectarea modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
-păstrarea, în măsura prescrisă de legislaţia în vigoare a ţării angajatoare, a secretelor tehnologice şi comerciale;
-respectarea regulilor de protecţie a muncii;
-răspunderea materială pentru pagubele pricinuite angajatorului;
-condiţiile de prelungire sau de desfacerea contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
-modalitatea de transferare a mijloacelor băneşti;
-responsabilitatea parţilor pentru ne-respectarea condiţiilor contractului individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
-impozitele şi mărimea reţinerilor din salariu;
-termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi sfîrsitul relaţiilor de muncă.