INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

Anonymous
Viza multipla

Buna. am viza multipla eliberata de Polonia pentru 90 de zile. viza a fost obtinuta cu ajutorul serviciului meu (active intr-o misiune diplomatica, nu sint diplomat). Eu risc sa am probleme la vama daca circul cu avionul in Grecia la odihna, avind rezvarea achitata la hotel pe 10 zile, bilet dus intors? tin sa mentionez ca am mai fost in grecia cu aceeasi viza pentru 2 zile, pe cale terestra.

Multumesc

17 Iun 2013- 11:48 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

O viză Schengen valabilă cu multiple întrări sau cu o singură intrare, nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen.  Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Viza reprezintă doar un permis preliminar de intrare, care nu autorizează în mod automat intrarea în ţară a posesorului său. Călătorului ar putea să i se ceară să prezinte dovezile condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul Schengen, rezervarea de la hotel, biletele la tren și alte documente, care vor dovedi în mod concludent, destinația finală a călătorului. Dacă el nu le poate prezenta, ar putea fi întors de la hotar.

 

În cazul plecării din Republica Moldova pe cale terestră, astfel de documente  se solicită adesea de către autoritățile de frontieră ale Ungariei, Bulgariei și României. Spre exemplu, dacă plecați într-un stat Schengen, pe calea aerului, de exemplu în Germania, trebuie să țineți cont de următoarele:

 

Trebuie să aveți un pașaport valabil cu semnătura obligatorie a titularului. Intrarea pe teritoriul Germaniei este posibilă cu viza de şedere temporară de o singura intrare, eliberată numai de către Ambasada Germaniei. Persoanele cu viza pentru o singură intrare, eliberată de ambasadele altor țări din spaţiul Schengen nu sînt valabile pe teritoriul Germaniei și persoanele în cauză pot fi deportate.

 

Este recomandabil ca în cazul în care persoana are o viză multiplă, prima intrare trebuie să fie făcută în țara, care a eliberat viza. După aceasta persoanele cu vize multiple pot intra pe teritoriul oricărui stat din spațiul Schengen.

 

Pentru acei călători, care ajungînd în statul de destinație pe calea aerului și schimbă mijlocul de transport pentru a ajunge la destinație (spre exemplu, din Germania pentru a ajunge cu trenul pînă în Austria sau Elveția) este suficient să prezinte Serviciului de frontieră rezervarea de la hotel, biletele la tren și alte documente, care vor dovedi în mod concludent, că destinația lor finală este anume țara, care a eliberat viza.

 

Condițiile descrise mai sus sînt recomandabile pentru toate statele membre ale Acordului Schengen.

 

Cu  respect,

EchipaViza.md

26 Iun 2013- 05:23 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 13/06/2013
Puncte: 0
viza spania

Buna!!as vrea sa stiu viza de tip C pe baza invitatiei prima data se elibereaza doar pe o luna?sau e posibil pe mai mult timp?

13 Iun 2013- 07:47 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

În mare parte totul depinde de datele indicate în invitație, scopul călătoriei, precum și informațile și documentele justificate scopului plecării pe care le prezentati consulului.

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Iun 2013- 05:13 după amiază
Anonymous
viza pentru bulgaria

Buna ziua am depus la viza pentru bulgaria print-o agentie turristica de la care am procurat si pachetul turistic in aceasta tara , pe 10.05.2013 am dus la ei toate actele , si inka pina in ziua de azi nu am viza dar pe 23 tr sa plec . Astea de la agentie imi zic ca a fost schimbat ambasadorul si ca el ia pasaportele nu la rind ci mai intii ia pasapoartele celor ce pleaca in curind ... prima oara aud asa prostie pu viza schenghen , dic cite stiu ea se da maxim in 10 zile... Puteti sa -mi ziceti daca e adevarat totusi si asa ceva se poate intimpla cu o tara in UE ?

13 Iun 2013- 04:40 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Bulgaria

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

De regulă actele sînt examinate de către funcționarul consular.

Cererea de viză se examinează pînă la 10 zile

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

 EchipaViza.md

26 Iun 2013- 05:10 după amiază
Anonymous
viza Austria

am viza eliberata de Ambasada Austriei in Moldova....a fost eliberata pentru un an....e valabila pina in noiembrie....a fost eliberata pentru deplasare de serviciu, a durat doar 7 zile (din 90 posibile)....acum am deplasare la sf. de august pentru 14 zile (sedere acolo) in Olanda....indeplineste oare aceasta viza ca permis de plecare si sedere acolo, deplasarea tot este de serviciu...sper sa primesc in curind si invitatie oficiala....

11 Iun 2013- 04:18 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Da, este posibil daca viza este valabilă și cu intrări multiple. Verificați viza dacă este cu intrări multiple.

Cu respect,

Echipa Viza.md

26 Iun 2013- 05:08 după amiază
Anonymous
viza austria

Vedeti citi intrari in tara aveti , daca scrie multimple entries atunci da daca e single entry atunci nu

13 Iun 2013- 04:41 după amiază
Anonymous
Viza Germania

Buna ziua,sunt student in Romania,tatal meu munceste in Germania.Pot sa dau la viza fara el,deoarece vreau in vacanta sa plec la el.Dar el nu poate lasa lucrul sa vina sa ma ajute sa fac viza.E posibil sa fac totul singur.Am 16 ani.

10 Iun 2013- 01:08 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza minor

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este posibil doar cu un reprezentant legal!

Părinții urmează să împuternicească persoana corespunzătoare.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

EchipaViza.md

26 Iun 2013- 04:47 după amiază
Anonymous
viza schenguen

Buna ziua,am obtinut viza schenguen pentru a lucra in Franta,,e posibil la reintoarcere in Mld sa iau bilet Paris-Chisinau,dar cu escala in Turcia,,nu voi avea probleme in aeroportul din Istambul,am dreptul de a fc escala acolo?...multumesc

9 Iun 2013- 05:29 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
escala

Buna ziua,

Da! este posbil!

Cu respect,

Echipa Viza

26 Iun 2013- 04:43 după amiază
Anonymous
Viza Franta

Buna ziua.Eu am depus cerere pentru viza in Franta insa am fost refuzata,este posibil sa mai depun odata si viza sa fie acceptata?invitatia cu care am depus prima oara este valabila? sau trebuie trimisa o alta invitatie?

2 Iun 2013- 07:09 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Franta refuz

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Este posibil. Important este să prezentați informații corecte și documnte justificative scopului plecării!

Mai multe informații despre refuz recomandăm să le vizualizați la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/content/refuzul-de-eliberare-vizelor-europene-afl%C4%...

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

3 Iun 2013- 05:12 după amiază
Anonymous
pentru viza..

se poate sa iti faci viza schengen..in timp ce esti peste hotare..avind in vedere ca aea veche a expirat de ceva timp?

29 Mai 2013- 11:32 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă aveți în străinătate ședere regulară, puteți incerca depunerea actelor acolo (la Ambasada statului în care doriți să plecați).

Preferabilă totuși rămîne a fi depunerea actelor la Chișinău!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

3 Iun 2013- 05:06 după amiază
Anonymous
viza shengen-tranzit romania

buna ziua,
daca am viza shengen eliberata de Ambasada Portugaliei in Romania, urmeaza sa calatoresc cu avionul din Bucuresti(tur-retur), este nevoie de viza romana tranzit??

va multumesc anticipat

25 Mai 2013- 08:57 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tranzit Romania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Nu este nevoie de viză!, dacă aveți o viza Schengen valabilă. Aveți posibilitatea de tranzit a teritoriului ROU timp de 5 zile. Mai multe informații la subiect vă propunem să le aflțai la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/content/f%C4%83r%C4%83-viz%C4%83-rom%C3%A2neasc%C4%83...

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 Echipa Viza.md

3 Iun 2013- 04:05 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 23/05/2013
Puncte: 0
Viza tranzit

buna ziua.am o intrebare.pentru viza de tranzit la san marino de ce trebuie alte dokumente ca anul trecut..ca anul trecut a venit o cunoscuta cu invitatie si le trebuiau kite 500 euro in cont si pe 5 zile asigurare medicala dar akuma de ce cereti 2000euro si asigurare medicala pe 2 luni..ce sa schimbat ..ca la san marino n sa schimbat nimik..persoana data cind ajunge aici ku viza de tranzit de 5 zile ea este inregistrata la politite timp de 24 ore ca a ajuns si pe urma i se face permis turistic pe maximum 3 luni de zile si asigurare pe atita timp kit este valabil permisu si pe urma pe baza permisului se deschide viza la ambasada italiana din san marino ca sa poata calatori in italia.explikatemi va rog..ea cind ajunge la san marino restul cheltuielelor le achita Persoana Samarineza care i-a facut invitatie

valik9119

23 Mai 2013- 06:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Chletuielile pentru viză sînt acoperite de solictantul vizei.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:11 după amiază
Anonymous
viza poloneza

buna ,,cu viza poloneza pot sa calatoresc in italia ..........cit timp pot sta in italia

20 Mai 2013- 04:39 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Prima călătorie urmează să fie efectuată în statul care a aliberat viza!

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:06 după amiază
Anonymous
viza senghen

doresc o viza de lunga durata in germania-360zile.ce acte sunt necesare

23 Mai 2013- 05:10 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Germania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:01 după amiază
Anonymous
Viza in Malta

Buna ziua!
Unde se perfecteaza viza tip C pentru Malta? Tot la Moscova sau s-a schimbat procedura?

20 Mai 2013- 11:04 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Malta

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Tot la Moscova se perfecteaza vizele.

 Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:05 după amiază
Anonymous
Visa pentru Grecia

Buna seara,

am si eu o intrebare, intentionam sa mergem cu logodnicul in luna de miere in Grecia, cum pot obtine viza pentru aceasta tara, este neaparat sa am invitatie din partea unui cetatean grec, tin sa mentionez ca nu avem o rezervare la hotel deoarece mergem in vizita la prieteni, sotul este detinator de pasaport Romanesc, eu nu (sunt studenta), si care ar fi procedura?
MUltumesc anticipat!

15 Mai 2013- 10:41 după amiază
Anonymous
Viza poloneza

Am o viza de tip D valid for polska.conditiile de munka nu m-au aranjat in polonia si acuma sunt in italia de doua luni.cu aceasta viza pot munci legal aici???daca mi se face contract de munka???sau in ce mod pot depune o cerere pt primirea unui permis de munca fara a merge in moldova.

10 Mai 2013- 10:03 după amiază
Anonymous
Viza tip D

Dar fara a merge in Moldova,daca mi se face un contract de munca stagional pot sa lucrez in italia??viza poloneza e de lucru nu de turista!

16 Mai 2013- 02:30 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de lucru tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

În circumstanțele descrise de Dstră, este recomandabilă viza de tip D eliberată de Ambasada Italiei

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Mai 2013- 05:13 după amiază
Anonymous
salut, daca am depus cerere

salut, daca am depus cerere pt viza schengen, in caz de refuz, se aplica o stampila in pasaport?

2 Mai 2013- 02:43 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
refuz viză

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

De regulă, refuzul de eliberare a vizei este confirmat prin aplicarea unei ştampile speciale în paşaportul solicitantului şi în mod obligatoriu va fi înregistrat în sistemul electronic al vizelor, sistem care este comun pentru toate statele UE.

Mai multe informații sînt disponibile la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/content/refuzul-de-eliberare-vizelor-europene-afl%C4%...

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

8 Mai 2013- 06:07 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 29/04/2013
Puncte: 0
Viza Schengen expirata

Buna ziua!

As vrea sa stiu pentru un cetatean al R. Moldova care a obtinut viza Schengen, aflindu-se in vizita in Italia s-a imbolnavit si a fost nevoie de operatie si spitalizare, iar in acets timp viza a expirat. Acuma pentru a se intoarce in R. Moldova nu poate cu avionul din cauza problemelor de sanatate, doar pe cale terestra, care sunt problemele ce pot fi intilnite la punctele de frontiera si pe teritoriul unei tari (traseul: Italia-Slovenia- Ungaria-Romania-R.Moldova)? Daca este o alta procedura care ar fi aceea?

Multumesc anticipat!

29 Apr 2013- 03:13 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați conatcat,

Recomandăm să obțină un certificat de la spital în care este menționată perioada de internare la spital si cauza internării. Acest document ar fi bine să il traduceți în limba engleză si sa-l apostilati.

De asemenea, recomandăm ca revenirea in Moldova sa fie efectuata pe calea aerului cu ruta directa.

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Mai 2013- 11:39 am
Anonymous
Viza schengen

Salut. Spuneti-mi,va rog,am solicitat viza schengen la Ambasada Lituaniei dar s-au schimbat planurile si vreau sa plec in calatorie in alta tara.Este vreo problema daca nu am sa intru pe teritoriul Lituaniei? Si daca asa vrea dupa asta sa ma deschid o viza tot prin aceasta ambasada,vor aparea probleme??

27 Apr 2013- 12:08 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Cererea pentru viză urmează să fie depusă la serviciul consular al statului  de destinaţie principală.

Prima deplasare, urmează să fie efectuată în statul care a eliberat viza.

 

Totodata, Vă reamintim că posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

2 Mai 2013- 11:33 am
Anonymous
viza

Buna.as vrea sa stiu daca pentru o persoana din india trebuie viza in republica moldova?si citi bani?ms mult

26 Apr 2013- 04:58 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza mda

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cetățenii Indiei au nevoie de viză pentru a intra in Republica Moldova.

Viza se elibrerează în exclusivitate la Ambasadele si consulatele Republicii Moldova în străinătate.

Condițiile de eliberare a vizei sînt disponibile la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/consulate-services/view/5194/19412

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

2 Mai 2013- 11:01 am
Anonymous
contestatie refuzare fiza

buna ziua. prietena mea este insarcinata si am luat hotararea de a ne casatori in romania acum recent insa cei de la consulat desi ea avand toate actele necesare(inclusiv invitatie si absolut tot ce ii trebuie) i-au refuzat cererea de viza. cum putem constesta acest lucru si avem vreo sansa sa reusim sa intoarcem aceasta decizie? daca ne casatorim in md putem face reintregire de familie in romania? si daca putem in cat timp? va multumesc anticipat.

19 Apr 2013- 03:16 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
refuz viză

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Decizia privind eliberarea sau refuzul în eliberarea vizei îi aparţine funcţionarului consular românesc.

 

Examinarea dosarelor de viză are un caracter individual. Din acest motiv, decizie de a nu elibera viza se bazează pe examinarea fiecărei cereri de viză în parte luînd în consideraţie menţiunile efectuate în formularul de viză, documentele justificative prezentate şi informaţia obţinută pe parcursul interviului.  

 

Refuzul de eliberare a vizelor nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării la viză în viitor.  Deşi  ați fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei în viitor. Însă, motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinările viitoare ale cererilor de recepţionare a vizelor.

 

Motivele de refuz la eliberarea vizelor pot fi diverse, lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc. Însă de cele mai dese ori, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în Moldova înainte de expirarea vizei.

 

Comunicarea motivului refuzului de eliberare a vizei de către funcţionarul consular UE nu este obligatorie, din acest motiv este la discreţia consulului de a decide asupra acestui fapt. Nu poate fi considerată încălcare a drepturilor solicitantului, necomunicarea motivului de refuz la eliberarea vizei.

 

Apelarea de către solicitant a refuzului de eliberare a vizei este reglementat de către legislaţia fiecărui stat membru UE. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de apelare a refuzului urmează să fie contactat consulatul românesc.

 Cu respect,

 

Echipa Viza.md

25 Apr 2013- 11:28 am
Anonymous
Viza spre Marea Britanie

Salut!

Ma aflu la studii in Statele Unite. Vreau sa vizitez Londra vara aceasta. Este posibil sa obtin viza turistica spre Marea Britanie fara ca sa trec prin Moldova? In alte cuvinte, as putea procesa o viza online, sau macar prin ambasada Moldovei in USA?

Merci mult!

17 Apr 2013- 02:24 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza MB

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Recomandăm să încercați aplicarea pentru viză la Ambasada Marii Britanii din SUA.

Cu respect,

Echipa Viza.md

18 Apr 2013- 05:59 după amiază
Anonymous
casatorita cu polonez, vizita in romania

Buna ziua,

Sunt din Moldova, sotul este din Polonia. Eu am permis de sedere in Polonia si acolo si traim. Vrem sa mergem in Romania pe vre-o saptamana.
Imi spuneti va rog frumos, daca eu merg cu dinsul impreuna, am nevoie de viza la granita (Romaniei cu Ungaria)?
Daca vom merge tranzit spre Moldova, (ca se permite 5 zile maxim)... si vom sta 7 zile nu 5, ce se poate intimpla la granita?
Pot sa fac tranzit de doua ori prin Romania? Adica sa ma duc la Moldocva si inapoi in Polonia sa ne intoarcem tot prin Romania?

Va multumesc foarte mult pentru raspuns.

15 Apr 2013- 09:09 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU tranzit

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Cu permis de ședere valabil, eliberat de un stat membru a UE, aveți posibilitatea să tranzitați teritoriul Romaniei fără vize.

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Apr 2013- 06:19 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 13/04/2013
Puncte: 0
Viza Bulgaria

Buna ziua! As dori sa stiu daca pot sa ma duc in Romania cu o viza bulgara de tip D, fara sa trec ulterior frontiera Bulgariei (nu intentionez sa tranzitez Romania) si sa ma intorc in Moldova in aceeasi zi. Multumesc.

13 Apr 2013- 03:42 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
tranzit Romania

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Tranzitul României nu este posibil cu viza Bulgară.

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Apr 2013- 06:25 după amiază
Anonymous
Plecare din Bucuresti spre Turcia

sint cetatean moldovean. plec din Moldova cu autobusul in Bucuresti. Si din Bucuresti am avion spre Turcia.durata sederii 2 saptamini, apoi acelasi traseu inapoi in Moldoca. ce fel de vize sint nevoie p-u Romania si Turcia, si unde le pot face, si daca ma ajutati in ce pret sunt ele
Multumesc anticipat

12 Apr 2013- 11:18 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Dacă destinația principală este Turcia, urmează să aplicați din timp pentru viză la Ambasada Turciei și la Consulatul Romaniei pentru viză de tranzit.

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Apr 2013- 06:27 după amiază
Anonymous
plecare spre Turcia din Bucuresti

am cetatenie Moldova, doresc sa zbor din Bucuresti spre Turcia, cu durata de 2 saptamini,cum sa fac viza pentru pentru Romania si Turcia, si unde se face, multumesc anticipat

12 Apr 2013- 11:13 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.