INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

Anonymous
Buna seara.Sunt cetatean

Buna seara.Sunt cetatean roman,cat timp pot sa stau in Ucraina pe an.Va multumesc!!

22 Noi 2012- 10:13 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
reguli de sedere in Ucraina pentru cetateni romani

Buna ziua,

Cu referire la regulile de sedere in Ucraina pentru cetateni romani urmeaza sa solicitati consulotatia MAE al Romaniei sau a misiunii diplomatice a Ucrainei.

Cu respect,

Echipa Viza

23 Noi 2012- 10:31 am
Anonymous
plecare in Franta, urgent

Buna ziua, eu sunt cetatean moldovean, am locuit in Romania 2 ani cat m/am aflat la studii,la inceputul lunii noiembrie permisul de sedere mi/a expirat, toamna aceasta m/am casatorit cu cetatean roman, sotul meu s/a angajat in Franta, eu am obtinut si cetatenia romana in august dar am doar certificatul de cetatenie, adica am depus doar juramantul, iar la certificat de nastere romanesc sunt programata sa depun la consulatul de la Chisinau tocmai pe 14 ianuarie, spuneti/mi va rog, cum as putea sa ajung la sotul meu in Franta pana in sarbatorile de iarna, sunt si insarcinata si am nevoie sa imi fie alaturi pt ca ma simt rau uneori si nu mai suport singura sa stau, sunt cam incurcata cu actele astea, va trebui sa imi deschid o viza sau daca sunt casatorita cu cetatean roman pot iesi fara probleme? Stiam ca inainte puteam pleca doar insotita de el dar acum s/au schimbat legile si cica nu se mai poate de iesit.

20 Noi 2012- 09:24 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
plecare in Franta

Buna ziua,

In mod normal, in calitate de cetatean al R. Moldova aveti nevoie de viza pentru a pleca in Franta, informatii in acest sens pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza

Cu referire la cetatenia sotului Dstra si privelegiile acordate de aceasta membrilor familiei sale urmeaza sa va consultati nemojlocit cu Ambasada Frantei in Moldova, datele de contact le puteti gasi urmind link-ul http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova

Cu respect,

Echipa Viza

21 Noi 2012- 12:50 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua,
spiuneti-mi va rog eu doresc sa plec la studii in italia de ce acte am nevoie pentru a optine viza de tip D???????

19 Noi 2012- 02:26 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de lunga sedere (tip D) - Italia

Buna ziua,

Informatia in cauza poate fi consultata urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza

19 Noi 2012- 05:54 după amiază
Anonymous
FACILITEZ INVITATII S.U.A

FACILITEZ INVITATII S.U.A ,DE LA CETATENI AMERICANI, LEGALIZATE LA NOTAR DIN AMERICA.
PENTRU CEI INTERESATI MA POT CONTACTA LA jimmy7034@yahoo.com

13 Noi 2012- 09:09 am
Anonymous
viza pt. Canada cu intrari multiple

Buna ziua. Va rog sa-mi scrieti care sunt actele necesare pt. viza multipla in Canada? Mentionez ca am fata acolo cu cetatenie canadiana,eu am fost in anada dar cu viza pe 6 luni ....si acum vreau sa depun actele pt. viza multipla. VA MULTIMESC MULT

6 Noi 2012- 07:04 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Canada

Buna ziua,I

Informatii cu referire la obtinerea vizei pentru Canada pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=260

Fiica Dstra poate perfecta o invitatie pe numele Dstra, in care sa indice termenul mai mare de 6 luni, de exemplu 1 an, care va servi motiv pentru solicitarea unei vize cu intrari multiple.

Cu respect,

Echipa Viza

6 Noi 2012- 11:30 am
Anonymous
imigrare in Norvegia

Buna ziua, as vrea sa stiu daca moldovenii din RM pot emigra in Norvegia. Daca da, ce acte ar fi necesare?
Va multumesc anticipat!

30 Oct 2012- 03:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in Norvegia

Buna ziua,

Informatii cu referire la obtinerea vizei in Norvegia pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=371

Cu respect,

Echipa Viza

30 Oct 2012- 03:48 după amiază
Anonymous
Moldova - Canada cu tranzit prin aeroportul Viena si Frankfurt

In prezenta actelor moldovenesti si cu carte de resedinta canadiana, sunt necesare sau nu vize Shengen, tranzit shengen, sau altele ?

30 Oct 2012- 12:16 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de tranzit

Buna ziua,

Urmeaza sa solicitati vize de tranzit aeroportuar. Ref. la cartea de resedinta canadiana trebuie sa va consultati cu misiunile diplomatice ale tarilor respective pentru a afla daca aceste tari si canada au incheiat careva acorduri ce ar facilita circulatia cetatenilor cu documente de resedinta.

Cu respect,

Echipa Viza

30 Oct 2012- 03:50 după amiază
Anonymous
viza in Olanda Am o viza ptr

viza in Olanda
Am o viza ptr SUA , doresc sa merg cu ea in Olanda este posibil?
Ce documente sunt necesare pentru a obtine o viza in Olanda daca sunt studenta, si cei cu cei 30.000 mii de euro?

24 Oct 2012- 07:40 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Olanda

Buna ziua,

Olanda face parte din spatiul schengen, respectiv, pentru a intra pe teritoriul statului dat aveti nevoie de o viza Schengen. Viza SUA nu va permite accesarea zonei Schengen.

Informatii cu referire la obtinerea vizei pentru Olanda le puteti consulta urmind link-ul http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-14...

30 mii de euro este suma asigurarii medicale. Polita de asigurare poate fi procurata contra unei plati simbolice (circa 25 euro) la orice agentie de asigurari.

Cu respect,

Echipa Viza

25 Oct 2012- 12:59 după amiază
Anonymous
viza de tranzit Romania

Buna ziua,

Spuneti-mi va rog, un cetatean moldovean, cu resedinta in Canada, are nevoie de viza romana de tranzit (are zbor spre Canada din Chisinau cu escala prin Bucuresti)?

Multumesc anticipat

22 Oct 2012- 12:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de tranzit Romania

Buna ziua,

In calitate de cetatean al Moldovei aveti nevoie de viza pentru Romania, insa avind in vedere faptul ca aveti permis de resedinta in Canada urmeaza sa contactati Ambasada Romaniei din Chisinau pentru a verifica daca Romania si Canada au incheiate careva acorduri, in cazul dat necesitatea unei vize decade.

 

Aici puteti gasi datele de contact http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova

 

Cu respect,

Echipa Viza

22 Oct 2012- 02:41 după amiază
Anonymous
O viza pentru Romania...

Buna,eu sunt din Romania iar prietena mea este din Rusia..am dori sa ne stabilim in Romania dar cu cat mai putine batai de cap pentru viza...la fiecare 6-12 luni...se poate face cumva o viza permanenta...fara a fi necesar un act de casatorie?va rog foarte frumos sa imi trimiteti raspunsul la aceasta adresa de e-mail,va multumesc frumos anticipat....email:mustang_thebest@yahoo.com

22 Oct 2012- 12:51 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
permis de sedere

Buna ziua,

Prietena Dstra urmeaza sa aplice pentru permis de sedere, in cazul dat va avea posibilitatea sa se afle pe teritoriul Romaniei o perioada indelungata.

Cu respect,

Echipa Viza

22 Oct 2012- 02:43 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 18/10/2012
Puncte: 0
Viza Portugalia

Buna ziua, 

Studiez in Portugalia prin intermediul programului Erasmus, dar perioada pentru care mi-a fost deschisa viza Schengen nu acopera tot semestrul. Am fost la SEF(Serviciul straini si frontiere) unde mi-au spus ca trebuie sa-mi fac permis de sedere temporara. La universitate in spun ca nu este adevarat si ca astfel de studenti trebuie sa obtina o prelungire a vizei. Nu stiu ce sa fac, mai ales ca la SEF erau foarte derutati cand au vazut ca sunt din Republica Moldova. M-as bucura enorm daca nu ar trebui sa fac permisul pentru ca ma costa 150 euro. Ce trebuie totusi sa fac? Va multumesc anticipat.

18 Oct 2012- 02:33 am
Stare: Offline
Înregistrat: 14/10/2012
Puncte: 0
viza

Buna Ziua! Sotul meu a primit viza pentru 9 zile in Italia pentru o consultatie medicala. Se intoarce in termen. In urma investigatiilor medicul i-a facut alta programare peste 2 saptamini si necesita sa fie la control medical regulat in Italia.Avem toate actele medicale din RM si Italia care adevereste ca are grave probleme cardiace din copilarie si a mai suferit nu demult un infarct miocardic. Este posibil sa primeasca o alta viza de lunga durata? Si daca pot primi si eu viza pentru a-l insoti?

14 Oct 2012- 05:55 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
tratament medical

Buna ziua,

Sotul Dstra poate aplica documentele pentru o viza de lunga sedere (tip D), in dosar urmeaza sa aplice dovada a starii de sanatate si programarile la medic (daca acestea sunt eliberate in mod scris), de asemenea medicul ar putea sa emita un document prin care sa confirme necesitatea consultatiilor repetate (daca este posibil). Informatii cu privire la viza de lunga sedere pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-2?countr...

Dstra de asemenea puteti aplica documentele pentru viza, motivind scopul calatoriei prin necesitatea de a insoti sotul.

Cu respect,

Echipa Viza

15 Oct 2012- 11:50 am
Anonymous
Cum pot sa-mi fac o viza pentru Italia?

Spuneti-mi va rog ce viza as putea sa-mi fac pentru a merge in Italia?
Vreau sa-mi vizitez o prietena, care nu am vazuto de ceva timp, va multumesc!

10 Oct 2012- 11:05 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Italia

Buna ziua,

Informatii cu privire la obtinerea vizei pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=321

Cu respect,

Echipa Viza

11 Oct 2012- 04:29 după amiază
Anonymous
Acte necesare pentru casatoria cu un cetatean arab

Buna ziua.Sunt din Romania si vreau sa ma casatoresc cu un cetatean arab.As dori sa stiu ce acte imi trebuiesc mie si de ce acte are el nevoie.As mai dori sa stiu daca el obtine viza pentru Romania si vrem sa ne stabilim in Germania dupa casatorie,ii trebuie viza de Germania sau poate sa treaca cu viza de Romania(deoarece atat Romania cat si Germania sunt in UE)?Va rog sa imi raspundeti si sa ma sfatuiti cum sa fac.Multumesc.

9 Oct 2012- 04:56 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Acte necesare pentru casatoria cu un cetatean arab

Buna ziua,

Cu regret nu va putem raspundem concret la intrebarile Dstra din motivul ca nu cunoastem legislatie Romaniei. In principiu procedura e urmatoare:

În căzul încheierii căsătoriei, cu un cetăţian străin, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:

 

 • paşaportul naţional a cetăţianului străin (în original) şi copiile  xerox de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri);
 • dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţie, pentru încheierea căsătoriei.

 

Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat.

 

Dar aceste informatii urmeaza sa le verificati la Oficiul Starii Civile din Romania.

 

Viza pentru Romania nu-i va permite sotului Dstra sa intre pe teritoriul Germaniei, situatia e un pic alta, detinatorii vizei Schengen pot traversa teritoriul Romaniei (5 zile), deci, viitorul sot al Dstra urmeaza sa obtina o viza separata pentru Germania. Cu referire la regimurile de viza pentru sotul Dstra: el urmeaza sa verifice in tara sa de provinienta sau sa telefoneze la ambasadele tarilor de destinatie pentru a se informa ce regim de vize este stabilit intre tari.

 

Cu respect,

Echipa Viza

10 Oct 2012- 10:46 am
Anonymous
Viza Romania

Buna ziua,

Ma aflu in Romania, intr-un program de schimb de studenti Erasmus, venita din Spania cu permisul de sedere spaniol si pasaportul din Republica Moldova. Studiile le realizez acolo in Spania shi am toate actele necesare de la facultate, shi am crezut ca facultatea va rezolva toate problemele cu sederea si viza, dar nu a fost asa! Sunt in Romania de pe 28/09/2012, adica mai mult de 5 zile, deoarece la aeroport la vama mi-au zis ca ma pot afla cu studiile 90 de zile aici.
Din cite am inteles, acum trebuie sa merg la Chisinau sa cer viza de tip D. Intrebarile mele sunt urmatoarele, voi avea problemela vama? Si cel mai importan cit timp dureaza sa-mi iasa viza de student de lunga durata, deoarece deja am inceput orele aici la facultate in Bucuresti?

Am nevoie de raspuns urgent!

Multumesc mult

9 Oct 2012- 12:23 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Romania

Buna ziua,

Dstra aveti dreptate, ati incalcat regulile de sedere in Romania, din acest motiv exista posibilitatea sa aveti probleme la vama. Viza Schengen va permite doar tranzitarea teritoriului tarii, termen maxim 5 zile.

In cazul sunteti obligata sa detineti o viza separata pentru Romania, pentru aceasta trebuie sa va intoarceti in tara si sa aplicati documentele pentru viza, informatii suplimentare puteti gasi urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=386

Termenul de eliberare a vizei este de 7 zile lucratoare.

Cu respect,

Echipa Viza

9 Oct 2012- 02:27 după amiază
Anonymous
VIZA de STUDII

Salut,
Spunemi te rog, daca eu am VIZA DE STUDIU in Italia, de tip D, cu multe intrari, shi scrie valid pentru Italia, pot sa fac o vacantza in FRANTZA?
Stiu ca cu VIZA turistica da...

5 Oct 2012- 11:27 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
calatorii cu viza Schengen

Buna ziua,

Dumneavoastra detineti o viza Schengen cu multiple intrari, faptul dat va permite  vizitarea oricarui stat din zona Schengen.

Cu respect,

Echipa Viza

5 Oct 2012- 12:52 după amiază
Anonymous
VIZA

Iarashi eu,
pur shi simplu am citit mai sus ca: Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" , dar la mine e scris: valid for Italia....sau acest lucru nu contezeaza avind "multiple intrari"?...

5 Oct 2012- 05:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
visa valid for Italia

Buna ziua,

Imi cer iertare, nu am atras atentie ca ati mentionat faptul despre valid for Italia. Unele state elibereaza vize nationale, fapt care va permite sa va aflati in Italia, insa nu va permite vizitarea altor state Schengen detinind viza in cauza. Multiplele intrari sunt in vigoare doar pentru calatoriile in Italia.

In cazul dat trebuie sa obtineti o alta viza, care Va va permite calatoria planificata.

Cu respect,
Echipa Viza

8 Oct 2012- 11:08 am
Stare: Offline
Înregistrat: 02/10/2012
Puncte: 0
Viza tip C Romania

  Buna ziua!

  Tatal meu a obtinut viza de tip C pentru Romania valabila un an ( pana in august 2013). Numarul de intrari- mult., numarul de zile - 90. De 20 de zile se afla aici. Intrebarea mea este: tata are voie sa stea in Romanai numai 90 zile in decursul acestui an? Sau 90 zile in decurs de 6 luni, dupa cum e specificat pe site-ul dvs, adica 180 zile/ an (pana la expirarea vizei)? Daca sta continuu 90 zile dupa cat timp mai are voie sa vina in Romania? 

  Va multumesc!

  

Irina

2 Oct 2012- 10:26 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza tip C Romania

Buna ziua Irina,

Tatal Dstra are dreptul sa se afle 90 de zile pe teritoriul Romaniei pe parcursul unui an de zile (precum este indicat in termenul de valabilitate). In cazul in care Dlui doreste sa stea in Romania mai mult de 90 de zile, el trebuie sa aplice documentele pentru permis de sedere.

Cu respect,

Echipa Viza

2 Oct 2012- 05:26 după amiază
Anonymous
buna ziua,va rog sa ma

buna ziua,va rog sa ma ajutati.sunt cu acte romanesti si eu si sotul.vreau sa-i deshid viza mamei mele tip D pe baza actelor rominesti daca e posibil asa ceva.care sunt actele necesare anexate la dosar pentru a fi prezentate la consulatul italian din Chisinau?

1 Oct 2012- 10:40 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
obtinerea vizei cu acte romanesti

Buna ziua,

Noi ne specializam pe regimurile de vize pentru cetateni moldoveni, care calatoresc in baza actelor moldovenesti. Daca mama Dstra urmeaza sa calatoreasca cu pasaport roman trebuie sa verificati re regim de vize este stabilit intre Romania si Italia si sa consultati lista actelor necesare.

In cazul in care mama Dstra va calatori in baza pasaportul moldovenesca va indemnam sa urmati link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-2?countr...

Cu respect,

Echipa Viza

1 Oct 2012- 11:21 am
Anonymous
Depunera actelor.

Buna ziua.
As putea angaja o persoana juridica, un advocat, ca sa-mi depuna actele p/u obtinerea vizei si sa-mi ridice pasaportul cu viza gata?
Sint in alta tara si nu am posibilitatea sa depun actele personal.
Multumesc.

29 Sep 2012- 12:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
depunerea ctelor

Buna ziua,

Dstra puteti elibera procura pe numele unei persoane de incredere care se va ocupa de depunerea actelor la Sectia consulara, aceasta poate fi un prieten, o ruda etc. Dar trebuie sa va preintimpinam ca nu toate misiunile diplomatice accepta depunerea actelor in baza unei procure, de aceea va recomandam sa luati legatura cu sectia consulara pentru a verifica cerintele lor fata de solicitantul de viza.

Cu respect,

Echipa Viza

1 Oct 2012- 11:24 am
Anonymous
Viza in portugalia

Muncesc si locuiesc in Rusia si doresc sa plec in vizita la parinti in Potugalia.
1. In cazul in care nu am carte de munca si tot ce tine de punctul 8, as putea sa folosesc permisul de munca rusesc ca o dovada al activitatii mele.
2. As putea solicita viza la ambasada Portugalie din Moscova.
Va multumesc.

28 Sep 2012- 02:26 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in Portugalia

Buna ziua,

In cazul in care nu dispuneti de o carte de munca puteti depune alte acte care dovedesc desfasurarea activitatii Dstra.

Puteti aplica documentele la Moscova.

Cu respect,

Echipa Viza

1 Oct 2012- 11:27 am
Anonymous
Viza Danemarca pentru membri de familie ai cetatenilor UE

Buna ziua! sunt din RM casatorita cu un cetatean roman,dar nu am carte de rezidenta in Romania,vrem sa plecam in Danemarca si pentru asta eu am nevoie de viza.Mentionez ca urmeaza sa-mi fac viza pe baza invitatiei din partea surorii sotului care domiciliaza in Danemarca.Intrebarea ar fi daca obtin o viza de tip C (sedere pana la 90 zile) as putea sa solicit ulterior de la autoritatile daneze un permis de sedere?va multumesc!

21 Sep 2012- 10:16 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
solicitarea unui permis de sedere

Buna ziua,

La aceasta intrebare va poate raspunde doar oficiul pentru migratie din Danemarca. Luind in consideratie faptul ca aveti rude in Danemarca, rugati-i sa se adreseze la organele competente pentru straini si sa afle aceasta informatie.

Cu respect,

Echipa Viza

24 Sep 2012- 11:11 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
solicitarea unui permis de sedere

Buna ziua,

La aceasta intrebare va poate raspunde doar oficiul pentru migratie din Danemarca. Luind in consideratie faptul ca aveti rude in Danemarca, rugati-i sa se adreseze la organele competente pentru straini si sa afle aceasta informatie.

Cu respect,

Echipa Viza

24 Sep 2012- 11:11 am
Anonymous
Liudmila

Buna ziua
Sunt studenta in Grecia, am viza shengen valabila 12 luni, Type D, urmeaza sa imi fac permis de sedere dar nu sunt sigura ca il voi lua pina la Craciun, in acest caz cu aceasta viza pot pleca in Italia?
Va multumesc

20 Sep 2012- 04:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
spatiul Schengen

Buna ziua,

Daca viza aplicata este de tipul multiple entry visa, si va fi valabila la momentul intrarii pe teritoriul Italiei, atunci nu aveti nevoie de o viza suplimentara.

Cu respect,

Echipa Viza

20 Sep 2012- 04:37 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 19/09/2012
Puncte: 0
viza expirata

am viza expirata...cind voi pleca acasa...voi avea probleme la trecerea de frontiera...aeroport?

19 Sep 2012- 07:13 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
incalcarea regimului de sedere

Buna ziua Alina,

Dstra ati incalcat regimul de sedere, din acest motiv puteti avea probleme la trecerea frontierei.

Cu respect,

Echipa Viza

20 Sep 2012- 09:27 am
Anonymous
despre viza

as dori sa stiu daca se poate in cit timp primesc viza pentru canada am toate aprobarile necesare din canada,
(, selectia din canada )

18 Sep 2012- 09:54 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Canada

Buna ziua,

Informatii cu privire la viza canadiana pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=260

CU respect,

Echipa Viza

18 Sep 2012- 10:17 am
Anonymous
Tarile fara regim de viza pentru Moldoveni

Buna ziua,
daca ati putea sa postati va rog o lista cu toate tarile unde pentru cetatenii moldoveni nu este necesara viza.
Mersi4

16 Sep 2012- 02:41 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.