INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

Anonymous
viza pt ucr.

Buna ziua!
Spuneti-mi, Va rog, poate un cetatean ucrainean face viza pentru Romania la consolatul de la Chisinau?
Multumesc anticipat.

6 Apr 2013- 10:05 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza ROU

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Astfel de cazuri au mai fost. Însă fiecare din ele ține de șederea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățeanului străin. Recomandăm persoanei să aplice pentru viză.

Din cîte cunoaștem, există și un consulat al României în Odesa.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

9 Apr 2013- 04:56 după amiază
Anonymous
turcia

Buna ziua!
Am nevoie de viza in Turcia ? Plec pe 6 mai cu avionul din Romania ! Pot calatori doar cu pasaportul din Rep. Moldova sau trebuie si viza si unde se face?

6 Apr 2013- 01:27 după amiază
Anonymous
viza tip D

buna ziua, viza mea poloneza de tip D e valabila pe o peripoada de 6 luni, pot calatori cu ea in alte state ale UE? nu shtiu, e schengen sau nu? multumesc!

5 Apr 2013- 02:52 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza D

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Viza de tip D - valabilă, vă permite călătoria în spațiul Schengen.

Cu respect,

Echipa Viza.md

9 Apr 2013- 03:17 după amiază
Anonymous
viza

Buna ziua,
daca am incalcat permisul de sedere intro tara cu o zi mai mult decit speficicat in viza din spatiul shenghen, ce se intimpla? se pune deport cind voi trece la vama cind sa ies din tara data ?
multumesc anticipat.

31 Mar 2013- 02:09 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza - restrictii

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

DA! Dvs riscați să vi se aplice sancțiunile de intrare în spațiul Schengen.

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 12:54 după amiază
Anonymous
buna seara/...va rog mult de

buna seara/...va rog mult de ajutor,..la cine sa apelez in legatura cu reuniunea de familie...in israel

30 Mar 2013- 09:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
migrare Israel

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

 

Informații utile la subiect sînt disponibile la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/node/19284

http://www.viza.md/get-viza?country=320

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 12:52 după amiază
Anonymous
Viza in Franta

Buna ziua,sunt cetatean MD,si Vara aceasta doresc sa plec in Franta,e posibil sa imi deschid viza daca imi face invitatie niste prieteni din Franta....nu avem nici un Grad de rudeni,,,e posibil sa deschida viza,,,va rog ajutati-ma.

29 Mar 2013- 09:16 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Franța

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Șanse sînt. Important este ca pe parcursul interviului cu funcționarul consular să prezentați informații corecte, precum și justificative scopului plecării.

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 12:39 după amiază
Anonymous
viza in Franta

Buna ziua , mamica(este cetateanca a moldovei) e plecata la Moscova si lucreaza, dar acolo la firma unde cauta de lucra ia propus de lucru in Franta unde va lucra tot la oameni rusi spunetimi va rog, in cit timp poate primi viza Franceza, cit va costa, si de ce documente este nevoie ,si daca se poate sai depuna cererea sau de ce este nevoie altcineva in afara de ea,pentru ca dinsa nu e pe loc, si pe cit timp este valabila viza va multumesc

24 Mar 2013- 06:19 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Franța

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Prezența personală este obligatorie.

Actele necesare pentru viza de tip D sînt disponibile la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-vizaâ

 

Țineți cont că în procesul interviului funcționarul consular poate solicita acte suplimentare. Unele din ele (confirmări, etc) pot fi obținute la Ambasada RM.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 04:16 după amiază
Anonymous
Intrare Croatia

Buna,

Daca am deschisa viza Shenghen multiple intrari, as putea vizita Croatia pe calea aerului?

Multumesc!

1 Apr 2013- 11:12 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Croația

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă aveți viza Schengen valabilă puteți călători în Croația fără viză.

http://www.mfa.hr/MVP.asp?pcpid=1615

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

27 Mar 2013- 06:09 după amiază
Anonymous
Intrare Croatia

Buna,

Daca am deschisa viza Shenghen multiple intrari, as putea vizita Croatia pe calea aerului?

Multumesc!

1 Apr 2013- 11:14 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Croația

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă aveți viza Schengen valabilă puteți călători în Croația fără viză.

http://www.mfa.hr/MVP.asp?pcpid=1615

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 05:20 după amiază
Anonymous
Cu viza poloneza spre Italia (1)

Buna ziua, am plasat o intrebare cu subiectul dat pe site Dv-ra, dar asi fi vrut sa concretizez. Mi-ati raspuns precum ca cu viza poloneza ma pot afla in Italia doar timp de 3 luni, insa la intrare in tara nu se controleza pasaportul, deci nu se stie de cand ma aflu aici, viza imi expira peste 3 luni, dar eu am deja una petrecuta aici, amintesc ca nu se stie ca am intrat in tara. Deci pot sa raman inca 3 luni di dupa sa revin acasa cu posibilitatea de am deschide urmatoarea viza de tip D deja pentru Italia? Multumesc! p.s. Poate cunoasteti, pot sa conduc in Italia cu permisul de conducere moldovenesc, detinind viza poloneza?

21 Mar 2013- 11:55 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
ședere cu viza D

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

1.Am menționat 3 luni pentru că expiră valabilitatea vizei!

2. Riscați ca permisul Dvs de conducere să fie suspendat de către poliția italiană

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

22 Mar 2013- 06:41 după amiază
Anonymous
calotarie in italia

Imi spuneti va rog de ce acte avem nevoie pentru a pleca in italia la rude peo perioada de 2saptamini daca sotul are pasaport roman dar eu si fica nu?

15 Mar 2013- 06:44 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Dvs urmează să aplicați pentru viza de tip C la Ambasada Italiei la Chișinău.

Informații detaliate la subiect le puteți vizualiza la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

19 Mar 2013- 10:08 am
Anonymous
chemare in germania

buna ziua eu sunt de cetatenie moldoveanca....am un prieten in Gemania,dar el din anumite motive nu poate sa-mi faca chemare.noi dorim sa ne casatorim in Germania.Intrebarea este:parintzii lui pot sa-mi faca chemare mie ca penru nora?shi de care viza e nevoie,daca da?shi e obligatoriu eu sa cunosc limba germana?sau datzim va rog vreun numar de telefon unde ash putea sa ma konsult. multzumesk anticipat.

7 Mar 2013- 11:19 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Germania

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Din informația și circumstanțele descrise de Dvs considerăm că imposibilitatea prietenului de a vă invita, precum și scopul călătoriei propriu zis, reduc șansele de a obține viza corespunzătoare.

În orice caz, Vă îndemnăm să încercați și să prezentați informații corecte și documente justificative scopului plecării la în procesul de interviu la Ambasada Germaniei în Moldova.

Datele de contact sînt disponibile la:

http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova.

Dacă nu reușiți, Vă comunicăm că căsătoria poate fi încheiată și pe teritoriul Republicii Moldova.

Cu titlu aparte, Va comunicam despre existența Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor care a fost semnat la 10 octombrie 2007. Prevederile de bază ale acordului se referă la facilități precum: taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări.

Dacă o să considerați că în cazul Dumneavoastră au fost solicitate condiţii care nu sînt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, Vă sugerăm să înaintați o plîngere la Direcția Generală Afaceri Consulare a MAEIE ( adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25).

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

11 Mar 2013- 03:44 după amiază
Anonymous
Cu viza poloneza spre Italia

Buna Ziua,
Detin o viza de tip D, valabila pentru Polonia - "Valid for Polska", am optinut-o printr-un contract de munca, dar nu mi-a placut lucrul si am venit la rude in Italia. Scriete-mi, Va rog, cat timp ma pot afla aici,
daca se permite, si daca as putea sa si muncesc sau sa-mi perfectez documentele de pe loc?
Va multumesc anticipat!

7 Mar 2013- 07:07 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza D

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Șederea legală va fi considerată doar pe parcursul valabilității vizei. De asemenea, țineți cont că șederea Dvs în spațiul Schengen este posbilă doar timp de 90 de zile.

Pentru a lucra legal în Italia, Dvs urmează să obțineți viza de tip D la Ambasada Italieie.

Cu respect,

Echipa Viza.md

11 Mar 2013- 03:06 după amiază
Anonymous
permis de intrare

buna ziua.
traiesc in istanbul, am un copil de 2ani,cetatean turc. sunt gravida,peste 2luni nasc. eu si tatal copiilor trebuie in citeva luni sa ne casatorim.
viza mi-a expirat la sfirsitul lui 2012. imediat am luat randevu la yabanci subey din istanbul. am asteptat data respectiva, fixata in 2013. am fost anuntati ca doarece randevu-ul a fost luat in 2012,nu mi se poate acorda viza turistica de 6luni( in 2012 mi s-a dat una) si trebuie sa intru in moldova si sa revin in turcia doar pentru ca stampilele din pasaport sa fie din 2013. vrem sa luam viza turistica, ca in timpul acesat sa reusim sa ne inscrim cu sotul.
problema este ca in aeroport mi s-a pus o amenda pentru perioada fara viza,chiar daca a fost din cauza randevu-ului, pe care am platito imediat, si mi s-a dat interzis pe teritoriul turciei 3luni.
acum ce sa fac? peste 2luni nasc,trebuie sa revin imediat in turcia. in aeroport mi s-a spus sa iau vre-un permis de trecere ceva ,de la ambasada turciei in md, ca sa pot reveni imediat,fara sa astept 3luni.
am fost la ambasada.
mi-au spus ca nu pot sa-mi dea nimic,doar aile birlesim vizasi,viza pe care lumea o asteapta si 1-2 ani.
ce sa fac acum?
trebuie sa revin deoarece nasc.
si ce e cel mai interesant, nu am fost avertizati de aceasta perioada de 3 luni,ni s-a spus sa intram si sa iesim in md fara probleme.
multumesc anticipat

4 Mar 2013- 08:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza deport

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Ne pare rău pentru circumstanțele în care ați fost surprinsă.

În cazul DVs descris este necesar să țineți cont de sugestiile spuse de către funcționarul consular din Chișinău.

Cu respect,

Echipa viza.md

5 Mar 2013- 06:52 după amiază
Anonymous
O casatorie

Buna ziua..Spunetimi va rog,sunt din MD cu pashaport RO,vream sa ne casatorim cit de curind si spunetimi va rog,dupa casatorie,sotia mea va putea calatori permanent cu mine in europa ori va avea nevoie de vize??Ea detine pashaport MD,dar e posibil dupa casatorie peste o perioada de timp sa primeasca si ea pas.Ro???Mersi anticipat

23 Feb 2013- 01:00 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pasaport rou

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Peste 5 ani după căsătorie este posibilă depunerea actelor pentru pașaport ROU.

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

25 Feb 2013- 01:30 după amiază
Anonymous
Zbor Chisnau-Montreal

Ziua buna.Sunt pareri multe daca puteti sa-mi spuneti mai precis,pentru un zbor spre Montreal cu o escala in Bucurest si alta in Roma e necesara viza de tranzi? si anume unde in ambale tari? Detin pasaport moldovenesc si am viza in Canada...Merci anticipat.

20 Feb 2013- 07:53 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
tranzit

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dacă vă deplasaţi în Canada şi veţi face transbordări prin aeroportul din București şi Roma, veţi avea nevoie de viza de tranzit pentru Romania și Italia, dat fiin faptul că România nu este stat membru Schengen.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

21 Feb 2013- 11:59 am
Anonymous
plecare in europa

Buna ziua eu sunt de nationalitate romana iar sotul meu de cetatenie marocana este venit in Romania cu viza de reintregire familiala si are permis de sedere pe 2 ani in Romania . Daca eu plec in Belgia, el poate sa vina sa locuiasca cu mine ? Are nevoie de viza ? Are dreptul de a munci in Belgia ?

16 Feb 2013- 11:20 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
cetatean marocan

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Recomandăm soțului Dvs să apeleze după asistență la consulul marocan din Romania.

Din informația de care dispunem, pentru a călători în Belgia, nu are nevoie de viză dacă deține un permis de ședere eliberat de un stat membru UE. 

 

Cu respect,

Echipa Via.md

20 Feb 2013- 02:22 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 14/02/2013
Puncte: 0
chind expira deportul???

buna ziua

pe data d 2.02.2010 din republica ceha am fost deportat pe 3 ani.Asa miau zis de la politie in cheia si asa este scris pe actele care le'am semnat(pe acte scrie asa:nu am dreptul sa intru in chehia 3 ani de zile,automat si in tarile sengen)
asa dar depotrul este de pe 2.02.2010 pina 2.02.2013

pe data 5.02.2013 am depus pentru o viza poloneza(pe contract de munca)
pe 12.02.2013 am un refuz in care mi se zice ca datele mele sunt inregistrate in SIS in republica ceha(adica deportul meu nu o expirat)

am fost la ambasada ceha in Chisinau si am cerut o informatie;unde pot afla chind se termina deportul meu?La ce ei miau zis ca asa fel de informatie ei nu detin.Inca o zis ca trebuie sa sun pe numarul de telefon,care este dat in actele care le am eu(adica documentile care mia dat politia ceha)

eu am incercat sa sun pe numarul dat si nici un bip nu se duce(adica formez numarul si gata nu mai auzi nimic.am incercat cum de pe mobil atit si de pe fix sa sun)

intrebarea consta in ceia,unde pot sa aflu chind mi se termina deportul?
datimi va rog macar niste idei...
va multumesc mult...

 

14 Feb 2013- 08:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
deport

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Posibilitatea de a obtine o informație exactă despre interdicțiile de intrare aplicate cetatenilor moldoveni diferă de la o Ambasadă la alta.

Unele Ambasade UE acreditate în RM oferă astfel de servicii. În cazul Dvs, si anume in contextul circumstanțelor in care ați fost surprinsă, Vă recomandăm să solicitați asistența de la Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă care ar putea să intervină pe lîngă instituțiile competente din Cehia la subiectul dat. Adresa Ambasadei o gasiți la următorul link:

http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-ale-republicii-moldova

De asemenea, Vă recomandăm să depuneți personal o cerere  la Direcția Generală Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Eeterne și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acest servciii consular se numește:

Solicitarea unui act sau a unei informații din străinătate
Taxa consulară este de 100 lei
Actele necesare:
-Cerere;
-Act de identitate (buletin de identitate sau pașaport);
-copiile actelor și documentelor relevante cazului.
Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
consdep@mfa.md

 

Cu respect,

Echipa Viza.md
 

15 Feb 2013- 03:54 după amiază
Anonymous
chind expira deportul???

buna ziua
in 2.02.2010 in republica ceha am fost deportat pe 3 ani,asa miau zis de la politie in cehia si asa este scris pe actele care leam semnat(pe acte scrie asa nu am dreptul sa intru in republica ceha 3 ani de zile,deci 2.02.2010-2.02.2013) tot in documentele care leam primit de la politie este scris toate tarile in care eu nu am dreptu sa intru(adica tarile shengen)

pe data 5.02.2013 am depus pentru o viza poloneza(pe contract de munca) pe 12.02.2013 am un refuz in care mi se zice ca date mele sunt inregistrate in SIS in republica ceha.

am fost la ambasada cehiei in Chisinau si am cerul o informatie:unde pot afla chind se termina deportul meu.La ce ei miau zis
ca trebu sa sun pe numarul de telefon,care este dat in actele care le am eu(adica documentele care mia dat politia ceha)

eu am incercat sa sun pe numarul dat si nici un bip nu merge(adica formez numarul si gata nu mai auzi nimic,am incercat cum de pe mobil asa si de pe fix)

intrebarea consta in ceia unde pot sa aflu chind mi se termina deportul?
datimi varog macar niste idei...

va multumesc mult

14 Feb 2013- 07:03 după amiază
Anonymous
Viza categoria D

Buna ziua,
Am si eu o intrebare la D-ra. Am obtinut viza de categoria D pentru Polonia, in viza scrie K e valabila pentru Polonia doar, am obtinut-o printr-o firma care propunea locuri de munca. Insa dupa ce am ajuns in Polonia si dupa doua saptamani de munca nu mai era posibel de facut fata conditiilor care se ofereau si am luat calea spre Italia. Acum sunt in Italia cu viza valabila dar numai pentru Polonia, presupun ca ma aflu ilegal aici. Acum intrebarea mea: e posibel cumva de legalizat de pe loc sederea mea aici? am neanuri care au cetatenia Italiei si stau la ei. Au propria afacere. Pot ei sa-mi faca vre-un contract de munca sau un document oarecare ca sa ma aflu legal?
Multumesc anticipat!

12 Feb 2013- 12:20 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

În cazul Dvs descris, șederea este regulară. Viza valabilă de tip D vă permite să stați legal pe teritoriul statelor membre Schengen.

Totodată, dacă doriți să munciți regular pe teritroriul Italiei, Vă recomandăm să aplicați pentru viza corespunzătoare la Ambasada Italiei din Chișinău în baza contractului de muncă menționat în mesaj.

Alte informații utile la subiect le puteți consulta la:

http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-2?countr...

Cu respect,

Echipa Viza

12 Feb 2013- 06:50 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
deport

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Posibilitatea de a obtine o informație exactă despre interdicțiile de intrare aplicate cetatenilor moldoveni diferă de la o Ambasadă la alta.

Unele Ambasade UE acreditate în RM oferă astfel de servicii. În cazul Dvs, si anume in contextul circumstanțelor in care ați fost surprinsă, Vă recomandăm să solicitați asistența de la Ambasada Republicii Moldova în Republica Cehă care ar putea să intervină pe lîngă instituțiile competente din Cehia la subiectul dat. Adresa Ambasadei o gasiți la următorul link:

http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-ale-republicii-moldova

De asemenea, Vă recomandăm să depuneți o cerere la la Direcția Generală Afaceri Consulare al Ministerului Afacerilor Eeterne și Integrării Europene al Republicii Moldova. Acest servciii consular se numește:

Solicitarea unui act sau a unei informații din străinătate
Taxa consulară este de 100 lei
Actele necesare:
-Cerere;
-Act de identitate (buletin de identitate sau pașaport);
-copiile actelor și documentelor relevante cazului.
Adresa: or. Chișinău, strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009
consdep@mfa.md

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

15 Feb 2013- 03:56 după amiază
Anonymous
Viza Schengen

Buna ziua!

Ma intereseaza daca cu viza schengen pot pleca in Italia cu termenul de sedere 90 de zile.
Multumesc anticipat!

10 Feb 2013- 05:40 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza termen

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Republica Italiana este parte a spatiului Schengen.

Dvs puteti sta regular  pînă la expirarea termenului de viză.

Totodată, țineți cont că  posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza

11 Feb 2013- 12:18 după amiază
Anonymous
viza Romania

Buna ziua , am si eu o intrebare , miam deskis o viza pentru Romania viza este turistica , adica ma invitat cineva , si mia facut invitatia pe trei luni dar viva miau eliberato pe 15 zile , dece ??? si inca o intrebare , daca am viza pe 15 zile si este valabila pina in luna aprilie , pot sa imi deskid o alta viza pe baza contractului de munca in Romania ??? sau va trebui sa atept pina expira viza de 15 zile in aprilie

5 Feb 2013- 12:23 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Romania

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

1.Decizia referitoare la termenul de eliberare a vizei îi aparține totalmente funcționarului consular roman. Probabil că nu ați prezentat în mod suficient actele doveditoare pentru a vi se oferi ulterior viza cu un termen mai mare.

2. Viza de tip C va fi anulată în cazul deciziei de a aplica viza  de tip D.

Tipurile de viza le puteti consulta la urmatorul link:

http://www.viza.md/get-viza?country=386

 

Cu respect,

Echipa Viza

5 Feb 2013- 03:14 după amiază
Anonymous
logodna

buna ziua, sunt logodita cu un roman si am nevoie de o visa de logodna sau ceva de genul
cum as putea obtine o visa de lunga durata pt nunta, pt ca mai nou visele se ofera pt doar 30 de zile posibil de stat acolo;)
tin sa mentionez ca de ani buni merg in ro si am avu t visa de 90 de zile
am nevoie sa fiu acolo pe timp indelungat pt pregatiri;)
ce ar trebui sa fac?
multumesc

3 Feb 2013- 11:48 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Viza de logodnă nu exista. Perioada maxima oferita este de 90 de zile sejur cu intrari multiple.

Tipurile de viza le puteți consulta la:

http://www.viza.md/get-viza?country=386

Doar după înregistrarea căsătoriei o sa aveți posbilitatea de a a sta o perioada mai indelungata de timp si fara viza, daca o sa obtineti permisul de ședere romanesc.

 

Cu respect,

Echipa Viza

5 Feb 2013- 03:08 după amiază
Anonymous
viza sanghen

buna ziua spunetimi va rog cu viza sanghen pot merge in cipru si pe ce perioada de timp...si de ce acte am nevoie... mersi

3 Feb 2013- 11:33 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Cipru

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Cu viza Schengen valabila puteti tranzita teritoriul Ciprului timp de 5 zile.

Cu respect,

Echipa Viza

5 Feb 2013- 02:57 după amiază
Anonymous
viza turistica cipru

buna ziua prietena mea este din moldova si iam facut chemare sa vina in cipru pt 3 luni eu in cipru am facut toate actele si ilet de avion tur-retur si leam trimis ei si ea lea depus la consulatu cipru din moldova este posibil sa nu ii puna viza in pasaport?? va multumesc!!!

31 Ian 2013- 05:09 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Cipru

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Decizia cu privire la eliberarae vizei ține în exclusivitate de autoritățile Ciprului.

Motivele de refuz la eliberarea vizei pot fi diverse - lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc.

Cu respect,

Echipa Viza

1 Feb 2013- 12:30 după amiază
Anonymous
viza turistica Italia

La data de 16 ianuarie,m-am intors din Italia.aceasta a fost prima mea viza!spuneti-mi va rog,kit timp trebuie sa treaca pentru a-mi deschide din nou viza si sa merg in Italia? si inka ceva : ku kit timp inainte de plekare pot sa depun cererea pentru viza? adika...daca eu doresc sa plek in iulie,as putea depunde in luna mai cererea? va multumesk mult!

24 Ian 2013- 02:55 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.