INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
regimuri fara vize

Buna ziua,

O asemenea informatie este disponibila pe site-ul nostru, o puteti accesa urmind link-ul http://www.viza.md/content/regimuri-f%C4%83r%C4%83-viz%C4%83

De asemenea va poate fi interesanta informatia cu privire la regimuri simplificate de vize http://www.viza.md/content/regim-simlificat-de-vize

Cu respect,

Echipa Viza

16 Sep 2012- 06:28 după amiază
Anonymous
Viza Stiintifica- Franta

Buna ziua,
Sunt in Italia si am nevoie sa obtin o viza stiintifica pentru Franta! ( voi merge sa fac doctoratul in stiintele pamantului cu o bursa fiinantata din fondurile Frantei, timp de trei ani) Pot obtine aceasta viza aici la ambasada Frantei din Italia? Daca da imi puteti spune ce documente sunt necesare si cam cat timp ar dura eliberarea acestei vize? Va multumesc!!

13 Sep 2012- 07:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
obtinerea vizei pentru Franta in Italia

Buna ziua,

Informatii cu privire la obtinerea vizei de lunga sedere, tip D, pentru Franta la Ambasada Frantei din Italia, urmeaza sa fie solicitate la Sectia Consulara a Ambasadei Frantei din Italia. Informatii cu privire la obtinerea vizei in Chisinau pot fi consultate urmind link-ul http://viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza

13 Sep 2012- 09:08 după amiază
Anonymous
viza

Daca esti student, in cit timp se elibereaza viza ?

13 Sep 2012- 08:48 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
termenul de eliberare a vizei

Buna ziua,

Termenul de eliberare a vizelor este acelasi pentru toate categoriile de solicitanti.

Cu respect,

Echipa Viza

13 Sep 2012- 09:53 am
Anonymous
obtinerea vizei

buna ziua
ce fel de viza mear trebui pentru a pleca in italia sami vizitez prietenii si ce miar trebui pentru a obtine un rezultat pozitiv la obtinerea vizei

10 Sep 2012- 12:52 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in Italia

Buna ziua,

Informatia necesara poate fi consultata urmind link-ul  http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20?country=321

Cu respect,

Echipa Viza

11 Sep 2012- 09:24 am
Stare: Offline
Înregistrat: 05/09/2012
Puncte: 0
eliberare viza ,ro

buna ziua ,
imi cer scuze pt incomodare , dar vroiam sa va intreb :
-daca depunem actele pt viza in Romania , in cat timp Ambasada elibereaza viza?
merci anticipat

5 Sep 2012- 02:24 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
termenul de eliberare a vizei

Buna ziua,

Nu este nici un fel de incomodare :)! In dependenta de tipul de viza si scopul calatoriei vizele se elibereaza dupa cum urmeaza:

 • viza de scurta sedere (tip C) - 5 zile
 • viza de lunga sedere (tip D) - 10 zile

 

Cu respect,

Echipa Viza

5 Sep 2012- 04:15 după amiază
Anonymous
viza pentru Norvegia

Vreau sa imi vizitez niste amici la Oslo,Norvegia, cum pot sa obtin o viza turistica spre Norvegia? Eu la moment sunt studenta dar de asemenea sunt angajata in cimpul muncii.
Mersi anticipat:)
Tatiana S.

5 Sep 2012- 02:05 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
obtinerea vizei in Norvegia

Buna ziua,

Informatia solicitata poate fi consultata urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza?country=371

Cu respect,

Echipa Viza

5 Sep 2012- 11:09 am
Anonymous
invitatie catre Romania

Buna ziua!! am si eu o intrebare cu privinta invitatiei
as dori sa aflu daca depun invitatia la Ambasada Romana este necesar si de semnatura?

4 Sep 2012- 07:47 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
invitatie

Invitatia urmeaza a fi semnata si autorizata la birou notarial.

5 Sep 2012- 10:55 am
Anonymous
andrei

Buna, vreau sa optin viza senghen pentru Italia cu scopul de a pleca in vizita, e posibil asa ceva???

3 Sep 2012- 10:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de scurta sedere - Italia

Buna ziua,

Informatia in cauza o puteti consulta accesind link-ul http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20?country=321

Cu respect,

Echipa Viza

4 Sep 2012- 02:18 după amiază
Anonymous
viza de tranzit

Salut,
aș vrea să știu dacă este necesară o viză de tranzit pentru qatar dacă am escală prin aeroportul din doha ?

30 Aug 2012- 09:19 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de tranzit

Buna ziua,

O astfel de informatie este necesar de verificat la Ambasada EAU din Bucuresti, ii puteti contacta la numarul de telefon +40 21 23 17 676.

Cu respect,

Echipa Viza

4 Sep 2012- 02:13 după amiază
Anonymous
Intrarea in Germania

Buna ziua, sunt din Moldova casatorita cu cet.roman...am carte de resedinta romana..pentru plecarea in Germania la munca sau eventual vizita, ce acte imi trebuie, ce demersuri ar trebui facute?( specific ca as dori sa plec singura fara sot). Multumesc...

17 Aug 2012- 09:33 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de intrare pentru Germania

Buna ziua,

In cazul in care veti pleca pe un termen de pina la 90 de zile consultati urmatoarea informatie http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-19?country=298.

In cazul in care planificati sa va aflati pe teritoriul Germaniei pe o perioada ce depaseste 3 luni consultati  urmatoarea informatie http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-7?country=298.

Cu respect,

Echipa Viza

17 Aug 2012- 10:47 am
Anonymous
buna ziua

asi dori sa stiu daca un cetatean arab cu rezidenta familiara in spania poate intra in romania doar cu rezidenta respectiva sau ii trebuie si viza?

13 Aug 2012- 11:00 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de intrare in Romania

Buna ziua,

Informatii cu privire la regimul de vize intre Romania si tara de provinienta a cetateanului arab urmeaza sa fie concretizate la Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei.

Cu respect,

Echipa Viza

13 Aug 2012- 05:54 după amiază
Anonymous
viza

daca am viza bulgara pe 1 an de zile cu multe intrari, pot sa ma opresc pu citeva zile in romania in drum spre casa? daca da, atunci cite zile am voie legat sa ma gasesc pe teritoriul romaniei?

12 Aug 2012- 12:18 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
perioada de tranzit

In conformitate cu normele legale, perioada permisa de tranzitare a Romaniei este de 5 zile.

Cu respect,

Echipa Viza

13 Aug 2012- 05:52 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 06/08/2012
Puncte: 0
chemare

Buna ziua,

spuneti va rog,matusa mea e maritata cu un grec si vrea sa o cheme pe sora ei in Grecia pentru o vizita, poate ea sai faca chemare sau trebuie sotul ei?, si de ce actetrebuie sa dispuna  sora ei(e pensionara si nu lucreaza)

Lilia

6 Aug 2012- 06:43 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
obtinerea vizei in baza invitatiei

Buna ziua Lilia,

In cazul in care matusa Dstra are toate actele in regula si se afla legal in Grecia ia are dreptul sa faca invitatie surorii sale. Pentru a perfecta o invitatie Dneaei urmeaza sa se adreseze la politia pentru straini (biroul pentru migratie) pentru a obgtine documentul.

Sora matusii Dstra urmeaza sa anexeze la pachetul de acte invitatia si sa solicite viza. Lista actelor necesare o puteti consulta urmind link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-17?country=301.

Cu respect,

Echipa Viza

7 Aug 2012- 02:30 după amiază
Anonymous
Buna ziua in cazul casatoriei

Buna ziua in cazul casatoriei cu cetatean grec in republica Moldova obtin viza de a ma intoarce inapoi in Grecia. si unde ma pot adresa?va multumesc mult.email meu:inga172002@mail.ru

2 Aug 2012- 08:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
casatorie cu un cetatean al Greciei

Buna ziua,

Pentru a solicita o viza de lunga sedere in Grecia urmeaza sa va adresati la:

Ambasada Republicii Elene în Ucraina

Consulatul General al Greciei la Odesa

Adresă: str.Preobrazhenska 32,Odessa, 65082 Ukraina

Tel:(+38048) 7860570; (+38048) 7860570; 7860503, 7860007

Fax:(+38048) 7860571

Website:www.mfa.gr

E-mail:grconsodessa@paco.net

Telefon in caz de urgenţă:+380503330210; +380503330210

Mai multe DETALII le puteti afla aici: http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-17?country=301

 

In cazul in care planificati sa plecati in Grecia pentru un termen de pina la 90 de zile atunci urmeaza sa va adresati la Centrul Comun de Vize din Chisinau.

Mai multe DETALII le puteti afla aici:  http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-7?country=301

 

In cazul in care doriti sa aflati particularitatile de obtinere a vizei dupa ce va inregistati casatoria cu cetateanul grec si noile drepturi la care aveti dreptul, Va sugeram sa solicitati o consultatie din partea reprezentantilor Centrului Comun de Vize din Chisinau.

 

Cu respect,

Echipa Viza

3 Aug 2012- 11:20 am
Stare: Offline
Înregistrat: 27/07/2012
Puncte: 0
salutare

Buna, imi spuneti va rog ce pot face in asa kaz. Am depus dosar pentru viza de lung sejur ka fata au-pair. Am primit refuz. Dupa care am skris recours. Si din nou am primit refuz. Alte domnisoare kare au depus odata cu mine la aceasi agentie au primit refuz dupa care au fost acceptate. Familia are nevoie de mine. Sunt 3 copii tatal munceste mult, mama e decedata. Si fata au pair recenta se intoarce in Moldova. Va rog ma ajutati. Cu respekt Angela.

AngelikaR.

27 Iul 2012- 09:35 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
refuz de acordarea a vizei

Buna ziua Angelika,

In cazul unui refuz repetat de fapt nu puteti face nimic. De fapt ati putea incerca urmatoarele: solicitati de la familia gazda care participa in acest proiect sa scrie o scrisoare pe numele Ambasadorului si sa explice situatia in care se afla si de ce are nevoie de Dstra, rugindu-l sa va deschida viza si sa garanteze ca Dstra Va veti intoarce la sfirsitul programului acasa. Nu stiu daca va juca un rol benefic dar incercarea vina n-are.

Cu respect,

Echipa Viza

27 Iul 2012- 01:38 după amiază
Anonymous
Viza tip D - Germania

Buna ziua,

Sotul meu este cetatean roman care activeaza in Germania, eu fiind moldoveanca de nationalitate (fara pasaport roman) muncesc in MD. Ce documente trebuie prezentate si care este formularul tipizat ce trebuie indeplinit pentru solicitarea Vizei de Reintregire a Familiei. Care este durata eliberarii vizei. Prezenta sotului in momentul solicitarii/ depunerii documentelor pentru viza este necesar?

Multumesc anticipat pentru raspunsul Dvra.

18 Iul 2012- 04:16 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
reintregirea familiei - Germania

Buna ziua,

Ce tine de  viza de lunga sedere (tip D), informatiile cu privire la obtinerea vizei pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-7?country=298.

In ceea ce priveste procesul de reintregire a familiei va sugeram sa va adresati la Ambasada Germaniei din Chisinau. Informatiile de contact le gasiti aici http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova.

Cu respect,

Echipa Viza

18 Iul 2012- 05:00 după amiază
Anonymous
Buna ziua,prietenul meu doreste sa imi faca o vizita in Moldova

cum ar putea el sa capete viza ..??

15 Iul 2012- 02:43 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de intrare in Repulica Moldova

In conformitate cu acordurile existente, viza de intrare in Republica Moldova poate fi obtinuta in orice Misiune Diploamtica a Republicii Moldova peste hotare. Deci, prietenul Dstra urmeaza sa se adreseze la cea mai apropiata  Ambasada a Republicii Moldova pentru a solicita o viza, in caz ca el are nevoie de aceasta. In dependenta de tara sa resedinta trebuie sa se intereseze de regimul de vize existent intre tara sa de resedinta si Republica Moldova.

16 Iul 2012- 02:37 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 04/07/2012
Puncte: 0
durata eliberarii vizei Schengen

Spune-ti va rog in cit timp se elibereaza o viza Schengen in conditii obisnuite? tara distinatie Lituania. Multumesc anticipat

4 Iul 2012- 06:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
durata eliberarii vizei Schengen

Durata eliberarii unei vize Schengen este de 10 zile, se planifica reducerea acestuia la 7 zile.

5 Iul 2012- 11:37 am
Anonymous
sunt eleva in clasa a 9 am

sunt eleva in clasa a 9 am primit atestatul ,si vreau sami continui studiile in italia?pot sa plec akolo cu viza de student?CE DOCUMENE IMI TREBUIE?ajuati-ma va rog)

4 Iul 2012- 09:56 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de studii - Italia

Buna ziua,

Informatii cu privire la obtinerea vizei de lunga sedere pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-2?country=321

4 Iul 2012- 11:40 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.