INFORMAŢII GENERALE

 

 

Înainte de a călători în străinătate, este necesară informarea corectă asupra condiţiilor de intrare şi regimul de şedere din ţara de destinaţie.

 

I. VIZA

 

Viza este un document, eliberat de un stat unui individ, pentru a-i permite accesul pe teritoriul său şi şederea pentru o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri.

 

De obicei, vizele sînt aplicate în paşaportul beneficiarului. Înainte de a pleca din ţară, este necesară stabilirea scopului călătoriei, perioada de şedere preconizată şi lista actelor necesare în funcţie de regimul vizei. Viza este o formalitate care le permite guvernelor să monitorizeze tranzitul de străini.

 

Regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova

 

Regimul de vize îi oferă cetăţeanului posibilitatea de a călători în baza paşaportului cu necesitatea obţinerii vizei, confirmînd valabilitatea documentului. Intrarea pe teritoriul unui stat se poate face, de regulă, numai în baza unui paşaport valabil, în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau oficiu consular din ţara de destinaţie.

 

Regimul fără vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului, fără necesitatea obţinerii vizei.

 

Regimul simplificat de vize presupune posibilitatea cetăţeanului de a călători în baza paşaportului fără necesitatea obţinerii vizei în ţara de reşedinţă, dar obţinerea acesteia la sosire în aeroportul din ţara de destinaţie.

 

Înainte de a pleca în străinătate, este necesară contactarea secţiei consulare a ambasadei statului de destinaţie unde se depune setul de acte pentru obţinerea vizei, precum şi contactarea ambasadelor ţărilor de tranzit pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind condiţiile particulare de intrare şi şedere, prevăzute de legislaţia locală, care pot suferi modificări frecvente. Odată cu aplicarea colantului de viză în paşaport, verificarea cu atenţie a perioadei de şedere înscrisă este obligatorie.

 

 

Tipuri de vize

 

 • Vize de scurtă şedere
 1. Viza de tranzit, ca regulă, este valabilă timp de 3 zile sau mai puţin şi se acordă persoanelor care urmează să treacă prin teritoriul unui stat în timpul unei călătorii spre un alt stat.
 2. Viza turistică este valabilă pentru o perioadă limitată de călătorie și nu permite angajarea în afaceri de business.
 3. Viza conjugală se eliberează soţului (soţiei) rezidentului sau cetăţeanului ţării, astfel ca familia să se poată stabili acolo (fără dreptul de a munci pentru o perioada scurtă de timp).
 4. Viza de jurnalist – unele ţări prevăd perfectarea acestei vize pentru o călătorie de afaceri în străinătate.

 

 • Vize de lungă şedere
 1. Viza diplomatică sau oficială se eliberează titularilor paşapoartelor diplomatice.
 2. Viza de studii îi permite titularului să studieze la o instituție de învățămînt în ţara gazdă. Singura excepţie o constituie Algeria– aici studenţii îşi perfectează o viză turistică.
 3. Vize pentru munca liberă sînt destinate tinerilor care în timpul unei călătorii pot fi angajaţi temporar în cîmpul muncii în altă ţară.
 4. Viza de imigrare se eliberează persoanelor care doresc să imigreze; de obicei, ea este acordată doar  pentru o călătorie, pentru ca mai tîrziu imigrantul să obţină un certificat de rezident, care deja îi va permite să intre pe teritoriul ţării gazde de un număr nelimitat de ori.
 5. Viza de afaceri sau business-viza se eliberează pentru desfăşurarea afacerilor pe teritoriul altei ţări.
 6. Viza temporară de muncă se eliberează persoanelor care doresc să lucreze în altă ţară. Ea se obține mai greu, în comparaţie cu cea de afaceri, dar este valabilă pe o perioadă mai lungă.

 

II. VIZA SCHENGEN

 

Viza Schengen este o viză fără restricţii teritoriale, acordată unui cetăţean dintr-o ţară-terţă de una din ţările semnatare ale Acordului Schengen. Aceasta îndreptăţeşte deținătorul, în acelaşi scop şi pe durata validităţii vizei, să intre fără controlul vamal pe teritoriul oricăreia dintre ţările semnatare. Orice cetăţean dintr-o ţară-terţă cu permis de reședinţă valid în una dintre ţările semnatare poate călători cu un paşaport valid, fără a cere o viză, timp de 90 de zile pe o perioadă de şase luni, în alte ţări semnatare.

 

Părţile semnatare ale Acordului Schengen

 

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Liechtenstein.

 

IMPORTANT: Viza Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen

 

O viză eliberată de către una dintre aceste ţări este valabilă, în principiu, nu doar pentru ţara care a eliberat-o, ci şi pentru celelalte 26 de state. Stikerul vizei, care arată la fel pentru toate statele Schengen, poartă inscripţia "valid for Schengen States" ("valabilă pentru statele Schengen"). Codurile alfanumerice, de asemenea, indică ţara în care a fost eliberată viza.

 

Cum "descifrăm" viza Schengen

Reguli de calculare a zilelor de ședere în spațiul Schengen

 

Categoriile de viză Schengen

 

Viza Schengen de tip A (Viza de tranzit aeroportuar) permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două persoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor care au nevoie de viză de intrare în ţara respectivă.

 

Viza Schengen de tip B (Viza de tranzit) se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul unei ţări în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

 •  
 • misiune – persoanelor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor într-un stat, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;
 • turism– persoanelor care urmează să călătorească în scopuri turistice; 
 • vizită – persoanelor care intenţionează să se deplaseze într-un stat în vizită;
 • afaceri – persoanelor care intenţionează să călătorească în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi celor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale;
 • transport– persoanelor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;
 • activităţi sportive– persoanelor care urmează să intre într-o ţară pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi.

 

IMPORTANT: Din 28.04.2014 cetăţenii Republicii Moldova, care deţin paşapoarte biometrice, pot călători fără vize, pe termen scurt (90 de zile de aflare timp de 6 luni) în:

spaţiul Schengen.  Deţinătorii paşapoartelor simple au nevoie de vize pe termen scurt.

 

 

Viza Schengen de tip D (de lungă şedere) se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător; angajare în muncă; studii; reîntregirea familiei; activităţi umanitare sau religioase;activităţi diplomatice şi de serviciu; tratament medical.

 

Lista actelor comune, necesare pentru aplicarea vizei Schengen

 

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală. Vizele sînt eliberate la hotare doar în cazuri excepţionale şi justificate. O şedere pe teritoriul unuia sau mai multor state Schengen necesită o vizită iniţială la consulatul ţării de destinaţie principală.

 

 1. Paşaportul, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei.
 2. Copia paginii cu datele de identificare din paşaport.                                                                              
 3. Paşapoartele vechi şi copiile altor vize Schengen.
 4. Buletinul de identitate în original şi copia acestuia.                                                                                                        
 5. 1 fotografie color, tip paşaport.
 6. Asigurare de sănătate şi accident pentru spaţiul Schengen.
 7. Formularul de cerere, completat lizibil şi integral cu caractere latine.                                                         
 8. Adeverinţa de la locul de muncă din partea angajatorului moldovenesc, respectiv orice altă dovadă despre activitatea solicitantului de viză, care să conţină informații despre salariu, scopul, perioada călătoriei. Carnet de muncă sau certificat de profesii libere (copia şi originalul); originalul carnetului de muncă va rămâne la Secţia Consulară pentru toată perioada de examinare (i.e. 10 zile).
 9. Daca solicitantul este student sau elev, vor fi depuse certificate de la locul de studii şi carnet de student în original şi o copie.
 10. Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

 

Pe lîngă actele incluse în cerinţele generale, solicitantul trebuie să prezinte documente justificative privind scopul călătoriei şi certificatul privind acoperirea cheltuielilor financiare. In oficiile consulare ale statelor Schengen respective puteţi obţine detalii specifice cu privire la documentele ce necesită a fi depuse în dependenţă de diferite situaţii şi tipuri de viză. Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Solicitarea vizei Schengen

 

Important:

 • Completarea şi semnarea cererii de viză. Statele Schengen folosesc un formular standard, disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Acest formular este gratuit.
 • Prezentarea unui paşaport, valabil în decurs de cel puţin trei luni după expirarea termenului de valabilitate a vizei solicitate.
 • Descrierea scopului şi circumstanţelor vizitei.
 • Specificarea mijlocului de transport planificat pentru călătorie.
 • Dovada existentă a mijloacelor financiare suficiente pentru călătorie şi pentru întoarcerea în Republica Moldova (de exemplu: certificat despre mijloacele financiare, închirierea casei private, invitaţia unei firme sau instituţii).
 • Dovada deţinerii unei asigurări medicale pentru călătorie, care acoperă cel puțin 30 000 de euro.

 

 

 

imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Viza Schengen de tip C (Viza de scurtă şedere) se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară.

 

Respectiv, dacă Dvs nu ați depășit termenul de ședere menționat mai sus, precum și ați respectat termenul indicat în ultima viză, aveți șansa de a obține din nou o viză valabilă. Astfel, Vă recomandăm să depuneți setul de acte la misiunea diplomatică italiană cu sediul la Chișinău cu 3/4 saptamini inainte. Datele de contact a Ambasadei le puteti consulta la următorul llink:

http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova

Cu respect,

Echipa Viza

24 Ian 2013- 10:55 am
Anonymous
Viza

Buna Ziua, imi puteti spune daca cer viza Schengen la ambasada Poloneza pot pleca cu automobilul spre Portugalia? Avind in vedere ca de doua ori mam adresat la ambasada Portugheza pentru viza si am fost refuzat, chemarea a fost facuta de tata socru care este cetatean al Portugaliei, sotia la fel fiind acolo,care trebuie sa nasca in curind si eu nu dovdesc cu documentatia... ajutatima va rog,cum sa procedez? va multumesc frumos

22 Ian 2013- 04:47 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Schengen

Va multumim ca ne-ati contactat,

Cererea pentru viză se depune la serviciul consular al statului membru Schengen de destinaţie principală.

 

Refuzul de eliberare a vizei nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării la viză în viitor. Deși ati fost refuzat în eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei din nou. Însă, motivul care a servit pentru refuzul la eliberarea vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinarea viitoare a cererii de recepţionare a vizei.

 

Motivele de refuz la eliberarea vizei pot fi diverse - lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate în procesul de interviu, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE etc.

 

Însă adesea, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în Moldova înainte de expirarea vizei.

 

Cu titlu aparte, Va comunicam despre exsitența Acordului între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor care a fost semnat la 10 octombrie 2007. Textul acestui documnet este disponibil la

http://www.viza.md/international-relations.

Prevederile de bază ale acordului se referă la facilități precum: taxa de procesare a dosarului de viză, termenul de examinare a cererii de vize, documentele care justifică scopul călătoriei, valabilitatea vizei, prelungirea gratis a valabilităţii vizelor în cazuri de forţă majoră, intrarea fără viză în spaţiul UE, acordarea vizelor pentru perioade îndelungate cu multiple intrări.

Dacă considerați că în cazul Dumneavoastră au fost solicitate condiţii care nu sînt în conformitate cu prevederile de bază ale Acordului privind facilitarea eliberării vizelor, Vă sugerăm să înaintați o plîngere la Direcția Generală  Afaceri Consulare a MAEIE ( adresa: str. Alexei Mateevici 80, Chişinău sau comunicate la telefonul 20-10-41, 20-10-43, 20-10-45, e-mailul consdep@mfa.md sau transmise prin fax la 23-22-25).

 

Astfel, ținînd cont de cele menționate mai sus, Va recomandăm sa aplicați repetat pentru viza la misiunea diplomatică portugheză.

 

Totodata, Vă reamintim că ca posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza

22 Ian 2013- 11:56 am
Anonymous
Plecarea in europa

Buna am si eu o intrebare. Sunt Moldovean si detin passaportul Romin iar sotia nul are e posibil ca ia sa mearga cu mine in europa in baza pasaportului meu fara asi face careva vize sau nu e posibil

20 Ian 2013- 11:06 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
in Europa

Va multumim ca ne-ati contactat.

Sotia Dvs urmeaza sa aplice pentru viza la Ambasada statului in care o sa efectuati prima calatorie.

 

Cu respect,

 

Echipa Viza

21 Ian 2013- 01:42 după amiază
Anonymous
plecare in Moscova

Buna ziua ,spuneti-mi va rog daca pot zbura din Italia la Moscova numai ca avionul face statie prin Riga,am viza poloneza ,sunt cetatean moldovean ,e posibil asa ceva ?

17 Ian 2013- 12:25 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
plecare in Moscova

Va multumim ca ne-ati contactat.

Daca detineti o viza valabila de tip D si nu ati depasit termenul de sedere (90 zile de sedere timp de 6 luni) va puteti deplasa.

De asemenea, puteti pleca cu o ruta directa din Italia spre Rusia sau prin Chisinau.

Totodata, Va reamintim ca cetatenii moldoveni circula fara vize in Federatia Rusa.

 

Cu respect,

Echipa Viza

17 Ian 2013- 07:21 după amiază
Anonymous
viza shengen

Buna ziua,as vrea sa stiu daca am deport la Cipru,si prietena de la Italia imi deschide viza Sghengen,pot calatori la Cipru sau nu?

16 Ian 2013- 03:01 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza shengen

Buna ziua,

Va multumim ca ne-ati contactat.

Va sugeram sa aplicati pentru viza in exclusivitate la Ambasada sau Consultaul tarii in care urmeaza sa plecati.

Astfel, pentru a afla informatia despre existenta sanctiunilor (deport) aplicate Dumneavoastra, precum si obtinerea vizei urmeaza sa va adresati la:

Consulatul Onorific al Republicii Cipru la Chişinău
Adresa: str. Vasile Alexandri 105
Tel: 27-20-00, 26-10-01;
Fax:54-83-60;
E-mail: moldova@cyprusconsulate.eu
Site: www.cyprusconsulate.eu

Actele necesare pentru a fi prezentate:
Paşaport (original şi copie);
Chestionar de viză completat;
1 fotografie color 3,5 x 4,5 cm;
Rezervare de bilet;
Rezervare de hotel;
Invitaţie sau scrisoare de garanţie din partea unei persoane fizice sau juridice din Cipru;

Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe durata sejurului (minim 60 euro pentru fiecare zi de şedere);
Conform practicii existente, in procesul de depunere a actelor pentru obtinerea vizei, functionarul consular poate solicita acte/documente aditionale.

Cu respect,

Echipa Viza

16 Ian 2013- 10:33 am
Anonymous
Invitatie pentru nunta

Buna ziua!am si eu o intrebare sunt moldoveanca si sotul meu e roman traim in Romania si avem nunta pe 9 martie aiic in Romania cum pot sa-mi invit si eu prietenii si rudele la nunta???ce trebuie sa fac pentru asta?si e necesar ca fiecare invitat sa aiba cite 500 de euro in cont?mersi mult

12 Ian 2013- 06:06 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Invitatie pentru nunta

Va multumim ca ne-ati contactat.

Dumneavoastra urmeaza sa perfectati in Romania invitatia corespunzatoare pentru rudele din RM care ulterior obtinerii acesteia vor aplica pentru viza la Ambasada sau Consulatele Romaniei din Republica Moldova.

Informatii exhaustive la subiectul vizelor romane, precum si alte date utile pot fi consultate la urmatorul link:

http://viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-0?coun...

Cu respect,

Echipa Viza

14 Ian 2013- 06:52 după amiază
Anonymous
Viza Casatorie

Buna ziua. Logodnica mea este din Haiti si locuieste in SUA (nu are cetatenie americana si nici green card, dar locuieste legal acolo sub ""Temporary Protected Status" pentru cetatenii Haitieni). As dori sa stiu ce tip de viza este nevoie ca sa ne putem casatorii in Romania, si in acelasi timp sa poata aplica pentru rezidenta dupa casatorie. Multumesc anticipat.

11 Ian 2013- 02:23 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza Casatorie

Va multumim ca ne-ati contactat.

Logodnica Dumneavoastra urmeaza sa contacteze serviciul consular roman apropiat pentru a obtine datele exhaustive la subiectul calatoriilor cetatenilor straini cu un astfel de statut.

Cu respect,

Echipa Viza

14 Ian 2013- 06:59 după amiază
Anonymous
Viza pt Thailanda

Buna ziua!

Cum si de unde as putea sa obzit viza (turist) pentru Thailanda?
Cit costa? ect.

Multumesc!

10 Ian 2013- 06:37 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Thailanda

Va multumim ca ne-ati contactat.

Puteti aplica pentru viza la urmatoarele misiuni:

- Ambasada Regatului Thailanda din Bucureşti
Adresa: Str.Vasile Conta nr.12, Sector 2, Bucureşti
Telefon: (0040-21) 311.00.31, 311.00.31, 311.00.67, 311.00.78;
Fax: (0040-21) 311.00.44
E-mail: thaibuh@speedmail.ro
Site: www.thaiembassy.ro

Ambasada Regatului Thailanda din Moscova
Adresa:str. B. Spaskaia 9, Moscova
Tel.: (+7495) 608-08-17, 608-08-56, 608-66-71;
Fax: (+7495) 690-96-59, 607-53-43
E-mail: thaiemb@nnt.ru
Site: www.thaiembassymoscow.com

Cerinţele pentru viză:
Paşaport valabil cel putin 6 luni (original şi copie);
Chestionar de viză completat;
O fotografie color 4x6 cm;
Rezervare de bilet tur-retur;
Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe durata sejurului (20,000 Baht per persoană);
Invitaţie sau rezervare de hotel;
Certificat de la serviciu cu indicarea salariului şi funcţiei deţinute (în limba engleză);
Taxa> 40 USD viza turistică, 80 USD viza de afaceri.

Astfel, Va recomandăm să contactaţi pentru detalii şi precizări aditionale una din misiunile diplomatice indicate.

 

Cu respect,

Echipa Viza

15 Ian 2013- 12:51 după amiază
Anonymous
Intregirea familiei...

Buna ziua, Eu am pasaport rominesc si m-am casatorit cu un Moldovan ce acte imi trebue ca sa fac intregirea familiei si daca este un termen dupa casatorie care trebue sa astepta-m inainte ca sa putem face intregirea???

7 Ian 2013- 11:31 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
reintregirea familiei

Va multumim ca ne-ati contactat.

Din informatia de care dispunem la moment, procedura poate fi demarata odata ce casatoria a fost incheiata.

In acelasi timp, mentionam ca conform Legii 194/2002 a Romaniei, sotul sau sotia din RM urmeaza sa locuiasca in Romania minim 6 luni in decurs de un an.

Actele necesare sint urmatoarele:

adeverinta medicala,

pasaport molodovenesc+ fotocopii,

act de asigurare sociala;

copia buletinului ROU a sotului sau sotiei.

  + declaratiile ce urmeaza a fi indeplinite la Oficiul respectiv.

De asemenea, informatii aditionale le puteti consulta la urmatorul link

http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Reintregirea-familiei/75

Cu respect,

Echipa Viza

15 Ian 2013- 01:58 după amiază
Anonymous
buna ziua, prietenul meu este

buna ziua, prietenul meu este romin, si temporar este la munca in belgie, vrem sa ne casatorim acolo, imi spuneti varog de ce acte am nevoe eu ca sa pot sa ma casatoresc in belgiea.VA MULTUMESC

2 Ian 2013- 11:40 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
inregistrare casatoriei in strainatate

Va multumim ca ne-ati contactat.

Exista 2 posibilitati ale inregistrarii casatoriei in strainatate.

1. La autoritatile de stare civila straine (belgiene)

2. In incinta Misiunii diplomatice sau consulare a Republicii Moldova (Ambasada RM in Belgia)

In acest sens, Va rugam sa  indicati exact informatia referitoare la locul inregistrarii casatoriei. Aceasta va permite formularea unui raspuns exact pentru Dumneavoastra.

Cu respect,

Echipa Viza

14 Ian 2013- 07:07 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 27/12/2012
Puncte: 0
Vizita

Buna ziua, doresc sa-mi vizitez iubita care este in Italia, se va intoarce acasa peste 10 luni acasa, mi devreme nu are posibilitate. Am 23 ani si doresc sa-mi fac o viza de scurta durata ca sa vizitez iubita pe o saptamina sau maximum o luna, este vreo posibilitate?

27 Dec 2012- 04:21 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de scurta sedere (tip C)

Buna ziua,

Informatii cu privire la obtinerea vizei de scurta sedere in Italia pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/content/viz%C4%83-de-scurt%C4%83-%C5%9Federe-tip-c-20...

Cu respect,

Echipa Viza

27 Dec 2012- 05:02 după amiază
Anonymous
plecarea in F.Rusa

Se vorbeste ca persoanelor fara antecedente penale nestinse dar care au ispasit pedeapsa in Rusia le este interzisa a 2-a intrare pe teritoriul ei. Este adevarat acest fapt?

15 Dec 2012- 11:00 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
plecarea in F.Rusa

Buna ziua,

Va recomandam sa verificati aceasta informatie la MAI sau/si MAE al Federatiei Ruse.

Cu respect,

Echipa VIza

17 Dec 2012- 05:21 după amiază
Anonymous
Calatorie Canada - Moldova

Sint stabilit in Canada de 3 ani si vreau sa fac o vizita in Moldova. Am permis de sedere permanent n Canada si pasaport moldovenesc valabil.
Este posibil sa vin in Moldova cu doua escale prin Europa sau este permis doar o escala.
Multumesc pentru raspuns.

13 Dec 2012- 03:45 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Calatorie Canada - Moldova

Buna ziua,
Din cite cunaostem numarul escalelor nu este limitat la un numar careva.
Cu respect,
Echipa Viza

14 Dec 2012- 03:22 după amiază
Anonymous
mic trafic

detin permis de mic trafic de frontiera cu rom. care i-mi expira in luna iulie,spunetimi va rog cum pot sa-l prelungesc sau schimba si care este procedeu, adica daca as puntea sa deput la alt permis fara sami fie ridicat acesta,adica sa pot sta in rom chit mi se elibereaza celalalt ms mult

4 Dec 2012- 09:45 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
prelungirea permisului de mic trafic

Buna ziua,

Detalii in acest sens urmeaza a fi solicitate la Ambasada sau Consulatul Romaniei. Informatii de contact pot fi gasite urmind link-ul http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova

Cu respect,

Echipa Viza

5 Dec 2012- 11:38 am
Anonymous
viza pentru Belgiea

buna, spunetimi va rog cum pot optine viza pentru lucru in belgiea

4 Dec 2012- 09:27 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza pentru Belgia

Buna ziua,

Informatii cu privire la obtinerea unei vize de lunga sedere pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/content/viza-de-lung%C4%83-%C5%9Federe-tip-d-10?count...

Pentru a presta o activitate remunerata aveti nevoie de un contract de munca cu o persoana fizica sau juridica din Belgia. Informatii suplimentare in acest sens pot fi consultate pe site-ul oficial MAE al Belgiei.

Cu respect,

Echipa Viza

5 Dec 2012- 11:43 am
Anonymous
viza tranzit

Buna ziua. Am pasaport portuguez si resedintsa in brazilia,
eu traesc in brazilia.iam deschis viza lui tatal meu sal iau sa am grija de el aici in brazilia. Am fost acasa iam facut pasaport nou,iam deschis viza brazilia 01/11/2012 pe 3 luni,am cumparat bilet in portugalia, lisboa- paris-brazil(sao paulo) si in chisinau am cumparat bilet chisinau-lisboa.....
la aeroport nu ia dat voe lui tata sa treaca,motivind ca prin shengen poti avea numai o conectiune si nu 2 cum e portugalia si frantsa de care lege nu stiam,si nici o companie nu ma informat.
Rog sa ma informati:unde sa ma adresezi sa obtin visa senghen?ce documente trebuesc,si in cit timp se deschide,avind in cont ca tata a ramas la rude fara bagaj(haine) si cum se poate urgeNta?
Cu respect GHENADIE MINDRESCU

30 Noi 2012- 01:24 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
obtinerea vizei

Buna ziua,

Informatii privire la obtinerea vizei, acte necesare si centre consulare pot fi consultate urmind link-ul http://www.viza.md/get-viza

Vizele Schengen se elibereaza in decurs de 10 zile (de regula)

Cu respect,

Echipa Viza

30 Noi 2012- 01:35 după amiază
Anonymous
Plecare in Romania

Buna seara ...Multumesc .pt raspuns . Puteti sa-mi spuneti eu de aici , ce documente imi trebuie la consulat , sa depun , sau ce declaratii sa fac?Ca vad peste tot , sa-ti faci asigurare de 30.000 euro si tre sa ai cont bancar de 500 euro ... e chiar nevoie ?

29 Noi 2012- 10:39 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Plecare in Romania

Buna ziua,

Pentru a va putea oferi un raspuns urmeaza sa specificati scopul si durata calatoriei.

Ref. la:

 1. cont bancar - este necesar sa depuneti 500 euro in cont si sa prezentati extrasul, este o cerinta obligatorie
 2. asigurare medicala in suma de 30 mii euro - costul unei asemenea asigurari este de aproximativ 20-30 euro, si nu presupune  achitarea sau detinerea unei sume de 30 mii euro

Cu respect,

Echipa Viza

30 Noi 2012- 11:00 am
Anonymous
aliosa

buna ziua am contract de munca in norvegia.la circ.ce documente trebu sa depun pentru a primi viza.la mine acesta e 5 an de cind muncesc in norvegia.ajutatima varog multumim

29 Noi 2012- 09:34 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
munca in Norvegia

Buna ziua,

Pentru a pleca la munca in Norvegia urmeaza sa obtineti o viza de lunga sedere (tip D) in acest sens. Pentru aceasta trebuie sa aplicati dosarul la Ambasada Regala a Norvegiei In Romania.

Mai multe detalii puteti afla vizitatind site-ul oficial al Norvegiei in Romania.

Cu respect,

Echipa Viza

29 Noi 2012- 03:37 după amiază
Anonymous
viza

explicati va rog, ce acte trebuia sa prezint pentru deschiderea unei vize romane in cazul in care sotul detine cetatenie dubla, fiindca eu am solicitat viza pentru a merge in vizita la o ruda, dar deoarece eu nu am avut un bilet la autocar, ci am prezentat copia permisului si pasap. tehnic la automobil pe numele sotului cu care trebuia sa merg in vizita, nu am solicitat viza si pentru copii, invitatia era facuta de persoana la care urma sa merg in vizita, dar nu de sot, mi s a explicat ca nu e corect si ca trebuia sa solicit o viza de lunga sedere tip D pentru reintregirea familiei.Spuneti mi va rog ce acte trebuie sa prezint de ale mele sau de ale sotului ~romane sau din moldova~pentru a obtine viza si pentru a nu fi intoarsa dupa o lunga asteptare fra nici un rezultat.Pina acum am mai avut doua vize in romania

28 Noi 2012- 02:28 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
scopul vizitei

Buna ziua,

Care este scopul vizitei Dstra? Vizita unei rude, sau plecati la sot? Din descrierea Dstra nu am inteles clar scopul calatoriei, va rugam sa precizati scopul si durata sederii.

Cu respect,

Echipa Viza

28 Noi 2012- 06:24 după amiază
Anonymous
natalia

as vrea sa-mi fac visa turistica pentru cipru,la ce adresa si de ce documente am nevoe ,sunt moldoveanca

28 Noi 2012- 01:26 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in Cipru

Buna ziua Natalia,

In vederea eliberarii vizelor pentru cetatenii R. Moldova este acreditata Ambasada Ciprului din Budapesta, dar puteti incerca sa depuneti dosarul la una din ambasadele mai apropiate, situate in Kiev sau Bucuresti, preventiv coordonind cu ei posibilitatea de aplicare pentru viza.

Cu respect,

Echipa Viza

29 Noi 2012- 01:59 după amiază
Anonymous
Plecare in Romania

Buna seara , sint eleva in ultimul an la liceu in Moldova , si vreau sa plec la iubitul meu in Romania el fiind roman, poate sa-mi faca chemare , sau sa-mi deschida viza ? ce tip ? si daca pot sa termin liceul acolo ?Am dat documentele la pasaport roman , cum pot sa-l fac la urgenta ?

27 Noi 2012- 01:25 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Plecare in Romania

Buna ziua,

In dependenta de timpul pentru care planificati calatoria urmeaza sa solicitati o viza de scurta sedere (sedere max. de 90 zile) sau o viza de lunga sedere (peste 90 zile). Daca dinsul poate sa va faca chemare, nu are decit, o veti anexa la dosarul Dstra.

Avind in vedere ca pina la finele anului de studiu a ramas 6 luni si aveti de sustinut BAC-ul este putin probabil sa fiti acceptata la studii, dar puteti incerca, pentru aceasta consultati-va cu reprezentantii Ministerului Educatiei, Ambasadei sau a institutiei de invatamint propriu zise.

Cu referire la redobindirea cetateniei urmeaza sa va consultati cu Ambasada Romaniei din Chisinau.

Cu respect,

Echipa Viza

27 Noi 2012- 01:35 după amiază
Anonymous
Buna ziua

am ivitatie de la sora mea care e in italia ,am aviz de la comuna din italia ca sora face nunta cu un italian pe data 00.00.00 ora 00.00,shi toate dokumentele de care sunt nevoie .Acesta e prima viza pe care vreau so optin ,este posibil o sederea in italia in marime de 30 zile? si inca o intrebare ,documentele care le depui la ambasada ,trebu sa fie in italiana traduse?

25 Noi 2012- 04:41 după amiază
Anonymous
buna ziua eu ma aflu in

buna ziua eu ma aflu in moskova dar doresc sa ma duk in vizita la rude in portugalia ce dokumente imi trbuesc si in ce limba trebu traduse si cum sami fac viza mai repede aceasta viza e prima care vrau so obtin

15 Aug 2013- 10:01 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
termen de sedere

Buna ziua,

De obicei termenul pentru care se elibereaza prima viza este unul scurt, dar aceasta nu va impiedica sa solicitati un termen mai mare de sedere.

Documentele pot fi depuse in original fara traducere. In caz de necesitate reprezentantii sectiei consulare va vor anunta.

Cu respect,

Echipa Viza

26 Noi 2012- 04:49 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 23/11/2012
Puncte: 0
viza spania

ziua buna!!!
imi permit sa va intreb......daca pana la moment nu am mai avut deschisa niciun tip de viza....care este limita pe care o pot lua prima viza?o luna sau trei luni????
si exista posibilitatea sa fiu scutita de taxa de procesare a cererii de viza daca sunt studenta?
500euro sunt obligatorii in cazul in care am invitatia de la persoana?
multumesc anticipat!!

23 Noi 2012- 05:08 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza in spania

Buna ziua,

Care va fi termenul pentru care va va fi deschisa viza nu putem prognoza, dar probabil va fi unul scurt, in dependenta de scopul calatoriei.

Cu referire la scutire de taxa urmeaza sa va consultati cu reprezentantii sectiei consulare.

In cazul in care persoana care va invita acopera toate cheltuielile de calatorie si cazare probabil aeasta cerinta ar putea fi omisa, dar in mod normal trebuie sa aveti un cont bancar in care sa fie depozitata o suma ce ar putea acoperi din plin cheltuielile preconizate.

Cu respect,

Echipa Viza

23 Noi 2012- 06:26 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 23/11/2012
Puncte: 0
viza spania

mii de scuze pentru impertinenta.........
in cazul in care imi fac o programare la ambasada si imi lipseste un act ceva, pot sa revin iarasi pentru a depune???
adica o sa mi se dea careva informatii despre asta sau nu?
multumesc!!!!

23 Noi 2012- 07:12 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
setul de acte

Buna ziua :),

Setul de acte depus se verifica pe loc de catre reprezentantul Sectiei Consulare, in cazul in care va lipsi vreun document, ei va vor anunta, nu va faceti griji :).

Cu respect,

Echipa Viza

26 Noi 2012- 04:34 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 23/11/2012
Puncte: 0
certificatul de casatorie roman

Buna ziua.

Eu am pasaport romanesc iar sotul meu este moldovean,as vrea sa stiu daca,pe baza certificatului de casatorie romanesc ,putem pleca amindoi in Irlanda la munca?

23 Noi 2012- 12:21 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
certificatul de casatorie roman

Buna ziua,

Va sugeram sa solicitati consultatia reprezentantilor Sectiei consulare a Ambasadei M. Britanii cu ref. la facilitatile acordate de cetatenia romana detinuta de unul din soti.

Cu respect,

Echipa Viza

23 Noi 2012- 10:28 am

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.